« 2018. #6 (144)

The Ethnology Notebooks. 2018, 6 (144), 1578–1588

UDK 930:[746(=161.2)»16/18»:27-525.7-526.7]:7.04:27-31

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1578

Received 21.11.2018

UKRAINIAN ONE-FIGURE EMBROIDERED SHROUDS: ORIGIN AND ICONOGRAPHIC FEATURES

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7292-3264

Oliinyk Olha, Candidate of Sciences in Art Studies, research fellow

Folk Art Department,

at the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine,

15 Svobody Avenue, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: oliao-m@i.ua

Abstract. The Ukrainian one-figured embroidered shrouds, which dominated almost until the beginning of the XIX-th century, represent the so-called syndonic type of iconography. On the example of the few preserved Ukrainian monuments of the seventeenth and mid-nineteenth centuries and analogies investigated the formation of the main type and iconographic differences in the works of the leading monastic centers of church sewing. Ukrainian embroidered shrouds with the iconographic plot «Christ in the Tomb» appear as a distinctive phenomenon in sacred art.

Keywords: shroud, iconography, embroidered, Christ in the tomb, Sindon, attributes of passions.

REFERENCES

NKPIKZ, KPL-T-423.
NKPIKZ, KPL-T-441.
NKPIKZ, KPL- T-851.
NKPIKZ, KPL-T-823.
NKPIKZ, KPL-T-439.
ChOIM, ChIM-1553.
DIM, K-327.
NKPIKZ, KPL-T-909.
NKPIKZ, KPL-T-854.
NKPIKZ, KPL-T-5152.
NKPIKZ, KPL-T-859.
NKPIKZ, KPL-T-853.
NKPIKZ, KPL-T-866.
Redyna, E.K. (Ed.). (1903). Al’bom vystavky ХII Arkheolohycheskoho s’ezda v h. Khar’kove. Moskva [in Russian].
Varyvoda, A. (2006). Haptovani plaschanytsi v kolektsii Natsional’noho Kyievo-Pechers’koho zapovidnyka. Lavrs’kyj al’manakh: Zbirnyk naukovykh prats’, 16, 138—142. Kyiv: Natsionalnyi Kyievo-Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk [in Ukrainian].
Varyvoda, A. (2015). Pam’iatky ukrains’koho tserkovnoho haptuvannia ХVIIХVIII st. z kolektsii Natsional’noho Kyievo-Pechers’koho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka iak ob’iekt kul’turnoi spadschyny (dys. … kand. istor. nauk : 26.00.05). Kyiv [in Ukrainian].
Drozdova, O. (2005). Ykonohrafyia Oplakyvanyia y Pohrebenyia Hospoda y Boha y Spasa nasheho Yysusa Khrysta v lytsevom shyt’e. Ubrus. Tserkovnoe shyt’e. Ystoryia y sovremennost, 3, 3—36. Sankt-Peterburh: Yzdanye Zolotoshvejnoj masterskoj pry Uspenskom podvor’e Optynskoj pustyny [in Russian].
Kara-Vasyl’ieva, T. (2008). Istoriia ukrains’koi vyshyvky. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].
Kara-Vasyl’ieva, T. (1996). Liturhijne shytvo Ukrainy ХVIIХVIII st. Ikonohrafiia, typolohiia, stylistyka. L’viv: Svichado [in Ukrainian].
Kara-Vasyl’ieva, T. (2001). Ukrains’ka plaschanytsia: istoriia, ikonohrafiia i symvolika. Kyivs’ka tserkva. 2-3, 193—198. Kyiv-L’viv: Vyd. oo. Vasylyian [in Ukrainian].
Katasonova, E. (2007). Materialy k ykonohrafyy pokrovtsov v lytsevom shyt’e. (Chast’ 2). Ubrus. Tserkovnoe shyt’e. Ystoryia y sovremennost’, 8, 3—41. Sankt-Peterburh: Yzdanie Zolotoshvejnoj masterskoj pry Uspenskom podvor’e Optynskoj pustyny [in Russian].
Kondakov, N. (1902). Pamiatnyky khrystianskoho yskusstva na Afone. Sankt-Peterburh [in Russian].
Kosiv, R. (2015). Mal’ovani plaschanytsi ХVII t. iz zakhidnoukrains’kykh khramiv: ikonohrafiia i stylistyka. Visnyk Kharkivs’koi derzhavnoi akademii dyzajnu i mystetstv: Zb. nauk. pr. 7, 112—118 [in Ukrainian].
Myrkovych, L. (2004). Yskusstvo tserkovnoho shyt’ia (II. Plaschanytsy). Ubrus. Tserkovnoe shyt’e. Ystoryia y sovremennost’, 2, 31—44. Sankt-Peterburh: Yzdanie Zolotoshvejnoj masterskoj pry Uspenskom podvor’e Optynskoj pustyny [in Russian].
Opysanye sviatyn’ Konstantynopolia v latynskoj rukopysy XII veka (Perevod, predyslovye y kommentaryj L. K. Masyelia Sanchesa). (1996). In Chudotvornaia ykona v Vyzantyy y Drevnej Rusy. Moskva: Маrtys [in Russian].
Putsko, V. (2005). Vyzantyjskie plaschanytsy: varianty kompozytsyonnoj skhemy. Ubrus. Tserkovnoe shyt’e. Ystoryia y sovremennost’, 3, 37—48. Sankt-Peterburh: Yzdanie Zolotoshvejnoj masterskoj pry Uspenskom podvor’e Optynskoj pustyny [in Russian].
Putsko, V. (1992). Ukrains’ki plaschanytsi. Liudyna i svit, 78, 41—44 [in Ukrainian].
Rober de Klary. (1986). Zavoevanie Konstantynopolia [La conquete de Constantinople]. (Per. y komm. M.A.Zaborova). Moskva: Nauka [in Russian].
Sokrovyscha Sviatoj Hory. (1997). Kataloh vystavky. Salonyky [in Russian].
Moisescu C., Musicescu M., & Sirli A. (1982). Putna. Bucuresti.
Shalyna Yryna Aleksandrovna. Ykona “Khrystos vo hrobe” y Nerukotvornyj Obraz na Konstantynopol’skoj plaschanytse (Yz materialov konferentsyy “Nauchnie y bohoslovskie aspekty yssledovanyia Turynskoj Plaschanytsy y chudesnykh znamenyj, proyskhodiaschykh v Pravoslavnoj Tserkvy”). Retrieved from: http://vvv.pravoslavie.ru/sretmon/turin/hristosvogrobe.htm.
Sviato-Trekhsviatytel’skyj khram, h. Dnepr. Retrieved from: http://trisviat-dp.church.ua/.
U Natsional’nomu muzei istorii Ukrainy vidkrylas’ vystavka «Svitle Voskresinnia Khrystove». Retrieved from: http://risu.org.ua/ua/indekh/all_nevs/tsulture/satsral_art/59661/.
Ryzhova O.O. Opyt restavratsyy zhyvopysnykh vstavok v pamiatnykakh shyt’ia ХVIII—ХIХ vv. Retrieved from: http://art-tson.ru/node/932.

Read»

Our authors
On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »