Archive

« 2018. #6 (144)

The Ethnology Notebooks. 2018, 6 (144), 1578–1588

UDK 930:[746(=161.2)»16/18»:27-525.7-526.7]:7.04:27-31

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1578

Received 21.11.2018

UKRAINIAN ONE-FIGURE EMBROIDERED SHROUDS: ORIGIN AND ICONOGRAPHIC FEATURES

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7292-3264

Oliinyk Olha, Candidate of Sciences in Art Studies, research fellow

Folk Art Department,

at the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine,

15 Svobody Avenue, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: oliao-m@i.ua

Abstract. The Ukrainian one-figured embroidered shrouds, which dominated almost until the beginning of the XIX-th century, represent the so-called syndonic type of iconography. On the example of the few preserved Ukrainian monuments of the seventeenth and mid-nineteenth centuries and analogies investigated the formation of the main type and iconographic differences in the works of the leading monastic centers of church sewing. Ukrainian embroidered shrouds with the iconographic plot «Christ in the Tomb» appear as a distinctive phenomenon in sacred art.

Keywords: shroud, iconography, embroidered, Christ in the tomb, Sindon, attributes of passions.

REFERENCES

NKPIKZ, KPL-T-423.
NKPIKZ, KPL-T-441.
NKPIKZ, KPL- T-851.
NKPIKZ, KPL-T-823.
NKPIKZ, KPL-T-439.
ChOIM, ChIM-1553.
DIM, K-327.
NKPIKZ, KPL-T-909.
NKPIKZ, KPL-T-854.
NKPIKZ, KPL-T-5152.
NKPIKZ, KPL-T-859.
NKPIKZ, KPL-T-853.
NKPIKZ, KPL-T-866.
Redyna, E.K. (Ed.). (1903). Al’bom vystavky ХII Arkheolohycheskoho s’ezda v h. Khar’kove. Moskva [in Russian].
Varyvoda, A. (2006). Haptovani plaschanytsi v kolektsii Natsional’noho Kyievo-Pechers’koho zapovidnyka. Lavrs’kyj al’manakh: Zbirnyk naukovykh prats’, 16, 138—142. Kyiv: Natsionalnyi Kyievo-Pecherskyi istoryko-kulturnyi zapovidnyk [in Ukrainian].
Varyvoda, A. (2015). Pam’iatky ukrains’koho tserkovnoho haptuvannia ХVIIХVIII st. z kolektsii Natsional’noho Kyievo-Pechers’koho istoryko-kul’turnoho zapovidnyka iak ob’iekt kul’turnoi spadschyny (dys. … kand. istor. nauk : 26.00.05). Kyiv [in Ukrainian].
Drozdova, O. (2005). Ykonohrafyia Oplakyvanyia y Pohrebenyia Hospoda y Boha y Spasa nasheho Yysusa Khrysta v lytsevom shyt’e. Ubrus. Tserkovnoe shyt’e. Ystoryia y sovremennost, 3, 3—36. Sankt-Peterburh: Yzdanye Zolotoshvejnoj masterskoj pry Uspenskom podvor’e Optynskoj pustyny [in Russian].
Kara-Vasyl’ieva, T. (2008). Istoriia ukrains’koi vyshyvky. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].
Kara-Vasyl’ieva, T. (1996). Liturhijne shytvo Ukrainy ХVIIХVIII st. Ikonohrafiia, typolohiia, stylistyka. L’viv: Svichado [in Ukrainian].
Kara-Vasyl’ieva, T. (2001). Ukrains’ka plaschanytsia: istoriia, ikonohrafiia i symvolika. Kyivs’ka tserkva. 2-3, 193—198. Kyiv-L’viv: Vyd. oo. Vasylyian [in Ukrainian].
Katasonova, E. (2007). Materialy k ykonohrafyy pokrovtsov v lytsevom shyt’e. (Chast’ 2). Ubrus. Tserkovnoe shyt’e. Ystoryia y sovremennost’, 8, 3—41. Sankt-Peterburh: Yzdanie Zolotoshvejnoj masterskoj pry Uspenskom podvor’e Optynskoj pustyny [in Russian].
Kondakov, N. (1902). Pamiatnyky khrystianskoho yskusstva na Afone. Sankt-Peterburh [in Russian].
Kosiv, R. (2015). Mal’ovani plaschanytsi ХVII t. iz zakhidnoukrains’kykh khramiv: ikonohrafiia i stylistyka. Visnyk Kharkivs’koi derzhavnoi akademii dyzajnu i mystetstv: Zb. nauk. pr. 7, 112—118 [in Ukrainian].
Myrkovych, L. (2004). Yskusstvo tserkovnoho shyt’ia (II. Plaschanytsy). Ubrus. Tserkovnoe shyt’e. Ystoryia y sovremennost’, 2, 31—44. Sankt-Peterburh: Yzdanie Zolotoshvejnoj masterskoj pry Uspenskom podvor’e Optynskoj pustyny [in Russian].
Opysanye sviatyn’ Konstantynopolia v latynskoj rukopysy XII veka (Perevod, predyslovye y kommentaryj L. K. Masyelia Sanchesa). (1996). In Chudotvornaia ykona v Vyzantyy y Drevnej Rusy. Moskva: Маrtys [in Russian].
Putsko, V. (2005). Vyzantyjskie plaschanytsy: varianty kompozytsyonnoj skhemy. Ubrus. Tserkovnoe shyt’e. Ystoryia y sovremennost’, 3, 37—48. Sankt-Peterburh: Yzdanie Zolotoshvejnoj masterskoj pry Uspenskom podvor’e Optynskoj pustyny [in Russian].
Putsko, V. (1992). Ukrains’ki plaschanytsi. Liudyna i svit, 78, 41—44 [in Ukrainian].
Rober de Klary. (1986). Zavoevanie Konstantynopolia [La conquete de Constantinople]. (Per. y komm. M.A.Zaborova). Moskva: Nauka [in Russian].
Sokrovyscha Sviatoj Hory. (1997). Kataloh vystavky. Salonyky [in Russian].
Moisescu C., Musicescu M., & Sirli A. (1982). Putna. Bucuresti.
Shalyna Yryna Aleksandrovna. Ykona “Khrystos vo hrobe” y Nerukotvornyj Obraz na Konstantynopol’skoj plaschanytse (Yz materialov konferentsyy “Nauchnie y bohoslovskie aspekty yssledovanyia Turynskoj Plaschanytsy y chudesnykh znamenyj, proyskhodiaschykh v Pravoslavnoj Tserkvy”). Retrieved from: http://vvv.pravoslavie.ru/sretmon/turin/hristosvogrobe.htm.
Sviato-Trekhsviatytel’skyj khram, h. Dnepr. Retrieved from: http://trisviat-dp.church.ua/.
U Natsional’nomu muzei istorii Ukrainy vidkrylas’ vystavka «Svitle Voskresinnia Khrystove». Retrieved from: http://risu.org.ua/ua/indekh/all_nevs/tsulture/satsral_art/59661/.
Ryzhova O.O. Opyt restavratsyy zhyvopysnykh vstavok v pamiatnykakh shyt’ia ХVIII—ХIХ vv. Retrieved from: http://art-tson.ru/node/932.

Read»

Our authors
On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »