« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1578–1588

УДК 930:[746(=161.2)»16/18»:27-525.7-526.7]:7.04:27-31

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1578

Надійшла 27.11.2018

УКРАЇНСЬКІ ОДНОФІГУРНІ ГАПТОВАНІ ПЛАЩАНИЦІ: ПОХОДЖЕННЯ ТА ІКОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7292-3264

Олійник Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail: oliao-m@i.ua

Анотація. Українські однофігурні (одноликі) гаптовані плащаниці, які домінували майже до початку ХIХ століття, представляють так званий синдонічний тип іконографії. На прикладі незначної кількості збережених українських пам’яток ХVII — середини ХІХ ст. та аналогій простежено формування основного типу та іконографічні відміни у творах провідних монастирських осередків літургійного шитва. Українські гаптовані плащаниці з іконографічним сюжетом «Христос у гробі» постають самобутнім явищем у сакральному мистецтві.

Ключові слова: плащаниця, іконографія, гаптований, Хрис­тос у гробі, синдон, атрибути страстей.

Список використаних джерел

 1. НКПІКЗ. — КПЛ-Т-423
 2. НКПІКЗ. — КПЛ-Т-441
 3. НКПІКЗ, КПЛ-Т-851.
 4. НКПІКЗ, КПЛ-Т-823
 5. НКПІКЗ, КПЛ-Т-439
 6. ЧОІМ, ЧІМ-1553
 7. ДІМ, К-327
 8. НКПІКЗ, КПЛ-Т-909
 9. НКПІКЗ, КПЛ-Т-854
 10. НКПІКЗ, КПЛ-Т-5152
 11. НКПІКЗ, КПЛ-Т-859
 12. НКПІКЗ, КПЛ-Т-853
 13. НКПІКЗ, КПЛ-Т-866
 14. Альбом выставки ХII Археологического съезда в г. Харькове / под редакцией и с объяснительным текстом проф. Е.К. Редина. — Москва, 1903.
 15. Варивода А.Г. Гаптовані плащаниці в колекції Національного Києво-Печерського заповідника / А. Варивода // Лаврський альманах: Збірник наукових праць. — Вип. 16. — Київ, 2006. — С. 138—142.
 16. Варивода А.Г. Пам’ятки українського церковного гаптування XVII—XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як об’єкт культурної спадщини: дис. … канд. істор. наук : 26.00.05 / Варивода Аліна Григорівна. — Київ, 2015. — 261с.
 17. Дроздова О.Э. Иконография Оплакивания и Погребения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в лицевом шитье / О. Дроздова // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петер­бург: Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2005. — Вып. 3. — С. 3—30.
 18. Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / Т. Кара-Васильєва. — Київ : Мистецтво, 2008.
 19. Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII—XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика / Т. Ка­ра-Васильєва. — Львів : Свічадо, 1996.
 20. Кара-Васильєва Т. Українська плащаниця: історія, іконографія і символіка / Т. Кара-Васильева // Київська церква. — Київ ; Львів : Вид. оо. Василиян, 2001. — № 2—3. — С. 193 — 198.
 21. Катасонова Е. Материалы к иконографии покровцов в лицевом шитье. Часть 2 / Е. Катасонова // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петербург : Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2007. — Вып. 8. — С. 3—41.
 22. Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне / Н. Кондаков. — СПб., 1902.
 23. Косів Р. Мальовані плащаниці XVII т. із західноукраїнських храмів: іконографія і стилістика / Р. Косів // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. — 2015. — № 7. — С. 112—118.
 24. Миркович Л. Искусство церковного шитья (II. Пла­щаницы) / Л. Миркович // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петербург : Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2004. — Вып. 2. — С. 31—44.
 25. Описание святынь Константинополя в латинской рукописи XII в. / Перевод, предисловие и комментарий Л. К. Масиеля Санчеса // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. — Москва : Мартис, 1996. — С. 436—463.
 26. Пуцко В.Г. Византийские плащаницы: варианты композиционной схемы / В. Пуцко // Убрус. Церковное шитье. История и современность. — Санкт-Петер­бург : Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптинской пустыни, 2005. — Вып. 3. — С. 37 — 48.
 27. Пуцко В. Українськi плащаницi / В. Пуцко // Людина i свiт. — 1992. — № 7—8. — С. 41—44.
 28. Робер де Клари. Завоевание Константинополя / Робер де Клари ; пер. и комментарии. М.А. Заборова. — Москва : Издательство «Наука», 1986.
 29. Сокровища Святой Горы. Каталог выставки (на греч. яз.). — Салоники, 1997.
 30. Moisescu C. Putna / Moisescu C., Musicescu M.A., Sirli A. — Bucuresti, 1982.
 31. Шалина Ирина Александровна. Икона «Христос во гробе» и Нерукотворный Образ на Константинопольской плащанице (Из материалов конференции «Научные и богословские аспекты исследования Туринской Плащаницы и чудесных знамений, происходящих в Православной Церкви»). — Режим доступу: http://www.pravoslavie.ru/sretmon/turin/hristos­vo­grobe.htm.
 32. Свято-Трехсвятительский храм, г. Днепр. — Режим доступу: http://trisvyat-dp.church.ua/.
 33. У Національному музеї історії України відкрилась виставка «Світле Воскресіння Христове» — Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/sacral_art/59661/.
 34. Рыжова О.О. Опыт реставрации живописных вставок в памятниках шитья XVIII—XIX вв. — Режим доступу: http://art-con.ru/node/932.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »