« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1561–1577

УДК 726.04.023.1-035.3:27-523.42/526(=161.2)”15/195″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1561

Надійшла 24.11.2018

ДЕРЕВ’ЯНЕ ОБРЯДОВО-УЖИТКОВЕ ОБЛАШТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ ХVI — СЕРЕДИНИ ХХ ст.: РОЗВИТОК І ЧИННИКИ ВПЛИВУ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Болюк Олег Миколайович, кандидат мистецтвознавства, докторант,

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

 проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна.

Контакти: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Анотація. Розглянуто розвиток дерев’яного облаштування українських церков, традиції виготовлення й розміщення якого частково походять ще від святинь дохристиянських релігій Середземноморського ареалу, з одного боку, та, ймовірно, усталених конструктивних і тектонічних ознак обладнання капищ східнослов’янського політеїзму — з іншого. Проаналізовано зміну оздоблення в церковному обрядово-ужитковому мистецтві українців впродовж XVI — середини ХХ ст., яке синхронно трансформувалось згідно з еволюційними процесами європейського мистецтва загалом та творчого задуму місцевих майстрів зокрема. Зауважено, що суттєвий вплив на розвиток явища мали соціокультурні, конфесійно-релігійні, політико-ідеологічні та інші чинники.

Ключові слова: християнство, церква, деревина, декор, Україна.

Список використаних джерел

 1. Голубцов А. Из чтений по церковной археологи и литургике. Санкт-Петербург, 1917. 371 с.
 2. Огієнко І. Українська Церква: Нариси з історії Української православної Церкви: у 2 т. Т. 1. Вінніпег : Вид-во Консисторії УГП Церкви в Канаді, 1982. 366 с.
 3. Повість временних літ за Лаврентіївським списком. Режим доступу: http://litopys.org.ua/pvllavr/pvllavr05.htm (дата звернення: 14.11.2018).
 4. Се повѣсти времяньных лѣт откуда есть пошла Руская земля, кто въ Киевѣ нача первѣу княжити, и откуду Руская земля стала есть. Режим доступу: :http://litopys.org.ua/pvllavr/pvllavr01.htm (дата звернення: 14.11.2018).
 5. Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура Українців Карпат: культурно-традиційний аспект. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. 640 с.
 6. Асєєв Ю. Архітектура Київської Русі. Київ: Будівельник, 1969. 191 с.
 7. Кравченко Я. Будівельний матеріал та інструменти для спорудження дерев’яних будівель в Українських Карпатах. Народознавчі зошити. 1997. № 5. С. 292—299.
 8. Сілецький Р. Звичаї та обряди у народному будівництві українців Карпат. Народознавчі зошити. 1995. № 2. С. 86—89.
 9. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. Київ: Наукова думка, 1984. 174 с.
 10. Драган М. Українська декоративна різьба XVI—XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1970. 159с.
 11. Свєнціцька В., Сидор О. Спадщина віків: Українське малярство XIV—XVIIІ ст. у музейних колекціях Львова. Львів: Каменяр. 1990. 72 с.
 12. Українське сакральне мистецтво з колекції «Студіон». Львів: Срібне слово, 2008. 160 с.
 13. Овсійчук В. Оповідь про ікону. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. 394 с.
 14. Гелитович М. Царські врата українських іконостасів XVI століття. Народознавчі зошити. 1999. № 6. С. 850—858.
 15. Greљlik Vl. Ikony 17. storoиiana Vэchodnom Slovensku. Preљov: AKCENTPRINT, 2002. 100 s.
 16. Таранушенко С. Український іконостас. Записки Нау­ко­во­го товариства імені Т.Шевченка. Т. ССХХVII. Праці секції мистецтвознавства. Львів: Атлас, 1991. С. 141—170.
 17. Сліпченко Н. Іконостас церкви Пантелеймона 1194 р. у Галичі. Вісник. Ч.5. Львів: Укрзахідпроектреставрація. 1996. С. 95—102.
 18. Pokorzyna E. Sіownik terminologiczny wyposaїenia њwi№tyс obrz№dku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnuch. Warszawa: DiG, 2001. 183 s.
 19. Krassowski W. Architektura drewniana w Polsce. Warszawa: Arkady, 1961. 170 s.
 20. Konstantynowicz J.B. Ikonostasis. Studienund Forschungen. Lemberg, 1939. Bd. 1. Переклад М.Д. Дутки і Р.М. Дутки. Рукопис.
 21. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 411. 157 с. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Закарпатську Бойківщину 1995 р.
 22. Любачівський М. Літургіка: храм-посуди-ризи, дзво­ни-мощі-образи, книги церковні-церковний спів: в 2-х ч. Ч. І. Рим, 1990. 89 с.
 23. Логвин Г. По Україні: Стародавні мистецькі пам’ятки. Київ: Мистецтво, 1968. 463 с.
 24. Логвин Г. Украинские Карпаты: Книга-спутник. Москва: Искусство, 1973. 192 с.
 25. Таранушенко С. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. Київ: Будівельник, 1976. 335 с.
 26. Бойківщина: Науковий збірник. Дрогобич: Бойківщина; Коло, 2007. Т. 3. 684 с.
 27. Драґан М. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форм: в двох частинах. Харків: видавець Савчук О.О., 2014. 450 с.
 28. Кармазин-Каковський В. Мистецтво лемківської цер­кви. Рим: Вид. українсько-католицького університету імені св. Климента Папи, 1975. 398 с.
 29. Кармазин-Каковський В. Українська народна архітектура: хати і дерев’яні церкви XVIII ст. Рим: Богословіє, 1972. 53 с.
 30. Дундяк І. Особливості обрамлення західноукраїнсь­ких процесійних ікон XVII—XIX століття. Мис­тецтвознавство’02. Львів: СКІМ, Інститут народо­знавства НАН України, 2003. С.101—110.
 31. Bogdan M. Oіtarz — centrum przestrzenis akralnej. Wedіug prawa Liturgii Posoborowej: [praca doktorska]. S. I.: s. n., 1994. 148 s.
 32. Станкевич М. Українське художнє дерево XVI—XX ст. Львів: Інститут народознавства Національної академії наук України, 2002. 479 с.
 33. Gieysztor-Miіobкdzka E. Wnкtrze sakralne w 1. poіowie XVIII wieku. Biuletyn Historii sztuki. Rok XLII. Nr. 3/4. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1980. S. 159—171.
 34. Їeliсski C. Sztuka sakralna. Co naleїy wiedzieж o budowie i konserwacji Domu Boїego: podrкcznik opracowany na podstawie przepisуw koњcielnych. Poznaс— Warszawa — Lublin: Ksiкgarnia њw. Wijciecha, 1960. 1004 s.
 35. СтанкевичМ. Художнє деревообробництво. Лемків­щина: у 2-хт. Т. 2: Духовна культура. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. С. 339—350.
 36. Ковачовичова-Пушкарьова Б., Пушкар І. Дерев’яні церкви Східного Обряду на Словаччині. Братислава: Педагогічне товариство, відділ української літератури в Пряшеві, 1971. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. 1972. № 5—6. 518 с.
 37. Болюк О. Сакральні пам’ятки коломийського повіту зі щоденника Францішека Сталка. Народознавчі зошити. 2003. № 3—4 (51—52). С. 627—637.
 38. Пекар А. Нариси історії Церкви Закарпаття: в 2 т. Рим — Львів: Місіонер, 1997. Т. 2: Внутрішня історія. 1997. 492 с.
 39. Gіogier Z. Encyklopedia staropolska ilustrowana. T. II. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1958. S. 314—315.
 40. Montevecchi B., Vasco Rocca S. Suppellettileecclesiastica: Dizionariterminologici. Centro Di, 1988. 493 р.
 41. Дундяк І. Процесійні ікони зі збірок львівських музеїв. На­родознавчі Зошити. 2000. № 4 (34). С. 690—691.
 42. Архів ІН НАНУ. Ф 1. О. 2. Од. зб. 536. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на північно-східну Бойківщину та Підгір’я 2006 р.
 43. Цђнникъ товариства для выробу и торговлђ ризъ цер­ковныхъ въ Самборђ на рфкь 1898. RфkъV. Перемышль: Зъ печатнђ Н.Джулынського, 1897. 31 с.
 44. Архів ІН НАНУ. Ф 1. Оп. 2. Од. зб. 523. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на Центральну Бойківщину та північно-західне Закарпаття (Закарпатську Бойківщину) 2005 р.
 45. Моздир М. Візитаційні акти Перемиського деканату як джерело до історії української культури XVII—XVIII ст. (теки фонду М.Подолинського в архіві Національного Музею у Львові). Народознавчі зошити. 2003. № 3—4 (51—52). С. 588—621.
 46. Архів ІН НАНУ. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 496. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на північно-західне Опілля 2002 р.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »