« 2018. #6 (144)

The Ethnology Notebooks. 2018, 6 (144),  1561–1577

UDK 726.04.023.1-035.3:27-523.42/526(=161.2)”15/195″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1561

Received 21.11.2018

WOODEN RITUAL AND PRACTICAL INNERSPACE OF UKRAINIAN CHURCHES IN THE XVI – THE MIDDLE OF XX CENT.: THE DEVELOPMENT AND INFLUENCE FACTORS

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Boliuk Oleh, Candidate of Sciences in Art Studies, Ph.D, research fellow

Folk Art Department,

at the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine,

15 Svobody Avenue, 79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

Abstract. The development of the wooden arrangement of Ukrainian churches is considered, traditions of production and placement of which, in part, originate from the shrines of the pre-Christian religions of the Mediterranean range, on the one hand, and, probably, established structural and tectonic features of the equipment of the churches of the East Slavic polytheism — on the other. The change of decoration in the church ritual and applied art of Ukrainians during the 16th — the middle of the 20th century was analyzed, which was synchronously transformed according to the evolutionary processes of European art in general and the creative idea of local craftsmen in particular. It was noted that socio-cultural, confessional-religious, political-ideological and other factors had a significant impact on the development of the phenomenon.

Keywords: Christianity, church, wood, decor, Ukraine.

REFERENCES

Holubtsov, A. (1917). Yz chtenyj po tserkovnoj arkheolohy y lyturhyke. SPb. [in Russian].
Ohiienko, I. (1982). Ukrains’ka Tserkva: Narysy z istorii Ukrains’koi pravoslavnoi Tserkvy: u 2 t. (Vol. 1). Vinnipeh: Vyd-vo Konsystorii UHPTserkvy v Kanadi [in Ukrainian].
Povist’ vremennykh lit za Lavrentiivs’kym spyskom. Retrieved from: http://litopys.org.ua/pvllavr/pvllavr05.htm (Last accessed: 14.11.2018) [in Ukrainian].
Se povisty vremian’nykh lit otkuda est’ poshla Ruskaia zemlia, kto v’ Kyevi nacha perviu kniazhyty, y otkudu Ruskaia zemlia stala est’. Retrieved from: http://litopys.org.ua/pvllavr/pvllavr01.htm (Last accessed: 14.11.2018) [in Ukrainian].
Taras, Ya. (2007). Sakral’na derev’iana arkhitektura Ukraintsiv Karpat: kul’turno-tradytsijnyj aspekt. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Asieiev, Yu. (1969). Arkhitektura Kyivs’koi Rusi. Kyiv: Budivel’nyk [in Ukrainian].
Kravchenko, Ya. (1997). Budivel’nyj material ta instrumenty dlia sporudzhennia derev’ianykh budivel’ v Ukrains’kykh Karpatakh. TheEthnology notebooks, 5, 292—299 [in Ukrainian].
Silets’kyj, R. (1995). Zvychai ta obriady u narodnomu budivnytstvi ukraintsiv Karpat. The Ethnology notebooks, 2, 86—89 [in Ukrainian].
Kryp’iakevych, I. (1984). Halyts’ko-Volyns’ke kniazivstvo. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Drahan, M. (1970). Ukrains’ka dekoratyvna riz’ba XVI—XVIII st. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Svientsits’ka, V. & Sydor, O. (1990). Spadschyna vikiv: Ukrains’ke maliarstvo XIV—XVIII st. u muzejnykh kolektsiiakh L’vova. L’viv: Kameniar [in Ukrainian].
Ukrains’ke sakral’ne mystetstvo z kolektsii «Studion». (2008). L’viv: Sribne slovo [in Ukrainian].
Ovsijchuk, V. (2000). Opovid’ pro ikonu. L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Helytovych, M. (1999). Tsars’ki vrata ukrains’kykh ikonostasiv XVI stolittia. The Ethnology notebooks, 6, 850—858 [in Ukrainian].
Greљlik, Vl. (2002). Ikony 17. storoиiana Vэchodnom Slovensku. Preљov: AKCENTPRINT [in Slovak].
Taranushenko, S. (1991). Ukrains’kyj ikonostas. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni T. Shevchenka (T. CCXXVII). Pratsi sektsii mystetstvoznavstva. L’viv: Atlas [in Ukrainian].
Slipchenko, N. (1996). Ikonostas tserkvy Pantelejmona 1194 r. u Halychi. Visnyk «Ukrzakhidproektrestavratsiia», 5, 95—102 [in Ukrainian].
Pokorzyna, E. (2001). Sіownik terminologiczny wyposaїenia њwi№tyс obrz№dku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnuch. Warszawa: DiG [in Polish].
Krassowski, W. (1961). Architektura drewniana w Polsce. Warszawa: Arkady [in Polish].
Konstantynowicz, J. (1939). Ikonostasis (Bd. 1). Studien und Forschungen. Lemberg. Pereklad M.D. Dutky i R.M. Dutky. Rukopys [in German].
Boliuk O. (1995). Zvit ekspedytsijnykh materialiv na Zakarpats’ku Bojkivschynu 1995 r. In Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 411 [in Ukrainian].
Liubachivs’kyj, M. (1990). Liturhika: khram-posudy-ryzy, dzvony-moschi-obrazy, knyhy tserkovni-tserkovnyj spiv: v 2 ch. Ch. I. Rym [in Ukrainian].
Lohvyn, H. (1968). Po Ukraini: Starodavni mystets’ki pam’iatky. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].
Lohvyn, H. (1973). Ukraynskye Karpaty: Knyha-sputnyk. Moskva: Yskusstvo [in Ukrainian].
Taranushenko, S. (1976). Monumental’na derev’iana arkhitektura Livoberezhnoi Ukrainy. Kyiv: Budivel’nyk [in Ukrainian].
Bojkivschyna: Naukovyj zbirnyk. (2007). Drohobych: Bojkivschyna; Kolo. T. 3 [in Ukrainian].
Dragan, M. (2014). Ukrains’ki derevliani tserkvy. Heneza i rozvij form: v dvokh chastynakh. Kharkiv: vydavets’ Savchuk O.O. [in Ukrainian].
Karmazyn-Kakovs’kyj, V. (1975). Mystetstvo lemkivs’koi tserkvy. Rym: Vyd. ukrains’ko-katolyts’koho universytetu imeni sv. Klymenta Papy [in Ukrainian].
Karmazyn-Kakovs’kyj, V. (1972). Ukrains’ka narodna arkhitektura: khaty i derev’iani tserkvy XVIII st. Rym: Bohosloviie [in Ukrainian].
Dundiak, I. (2003). Osoblyvosti obramlennia zakhidnoukrains’kykh protsesijnykh ikon XVII—XIX stolittia. Mystetstvoznavstvo’02, 101—110 [in Ukrainian].
Bogdan, M. (1994). Oіtarz — centrum przestrzenis akralnej. Wedіug prawa Liturgii Posoborowej. S. I.: s. n. [in Polish].
Stankevych, M. (2002). Ukrains’ke khudozhnie derevo XVI—XX st. L’viv: Instytut narodoznavstva Natsional’noi akademii nauk Ukrainy [in Ukrainian].
Gieysztor-Miіobкdzka, E. (1980). Wnкtrze sakralne w 1. poіowie XVIII wieku. Biuletyn Historii sztuki, 3/4 (Rok XLII), 159—171 [in Polish].
Їeliсski, C. (1960). Sztuka sakralna. Co naleїy wiedzieж o budowie i konserwacji Domu Boїego: podrкcznik opracowany na podstawie przepisуw koњcielnych. Poznaс — Warszawa — Lublin: Ksiкgarnia њw. Wijciecha [in Polish].
Stankevych, M. (2002). Lemkivschyna: u 2 t. T. 2: Dukhovna kul’tura. Khudozhnie derevoobrobnytstvo (pp. 339—350). L’viv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy [in Ukrainian].
Kovachovychova-Pushkar’ova, B. & Pushkar, I. (1971). Derev’iani tserkvy Skhidnoho Obriadu na Slovachchyni. Bratyslava: Pedahohichne tovarystvo, viddil ukrains’koi literatury v Priashevi, Naukovyj zbirnyk Muzeiu ukrains’koi kul’tury u Svydnyku, 5—6 [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2003). Sakral’ni pam’iatky kolomyjs’koho povitu zi schodennyka Frantsisheka Stalka. The Ethnology notebooks, 3—4 (51—52), 627—637 [in Ukrainian].
Pekar, A. (1997). Narysy istorii Tserkvy Zakarpattia: v 2 t. (T. 2: Vnutrishnia istoriia). Rym; L’viv: Misioner [in Ukrainian].
Gіogier, Z. (1958). Encyklopedia staropolska ilustrowana (T. II). Warszawa: WiedzaPowszechna [in Polish].
Montevecchi, B. & VascoRocca,S. (1988). Suppellettileecclesiastica: Dizionari terminologici. CentroDi [in Italian].
Dundiak, I. (2000). Protsesijni ikony zi zbirok l’vivs’kykh muzeiv. The Ethnology notebooks, 4 (34), 690—691 [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2006). Zvit z kompleksnoi mystetstvoznavchoi ekspedytsii viddilu narodnoho mystetstva Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy na pivnichno-skhidnu Bojkivschynu ta Pidhir’ia In Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 536 [in Ukrainian].
Tsђnnyk’ tovarystva dlia vyrobu y torhovlђ ryz’ tserkovnykh’ v’ Samborђ na rфk’ 1898 (Rфk’ V) Peremyshl’: Z’ pechatnђ N. Dzhulyns’koho, 1897 [in Ukrainian].
Boliuk, O. (2009). Zvit z kompleksnoi myst etstvoznavchoi ekspedytsii viddilu narodnoho mystetstva Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy na Tsentral’nu Bojkivschynu ta pivnichno-zakhidne Zakarpattia (Zakarpats’ku Bojkivschynu) In Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 523 [in Ukrainian].
Mozdyr, M. Vizytatsijni akty Peremys’koho dekanatu iak dzherelo do istorii ukrains’koi kul’tury XVII—XVIII t. (teky fondu M. Podolyns’koho v arkhivi Natsional’noho Muzeiu u L’vovi). The Ethnology notebooks, 2003, 3—4 (51—52), 588—621 [in Ukrainian].
Boliuk, O. Zvit z kompleksnoi mystetstvoznavchoi ekspedytsii viddilu narodnoho mystetstva Instytutu narodoznavstva NAN Ukrainy na pivnichno-zakhidne Opillia 2002 r. In Archive of the IN NANU (Archive of the Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine). F. 1. Op. 2. Od. save 496 [in Ukrainian].

Read»

Our authors
On bessarabian and moldavian ukrainians in the studies of historical ethnography
The article has thrown some light upon a sum of scientific findings got during XIX to XXI cc. in historio-ethnographic studies of Bessarabia and Moldavian Ukrainians. In the pre­sent paper has been given author’s answer to the problem of lacking progress as for the numerous themes concerning Ukrainians. State and achievements of the research-works in Ukrainians’ material and spiritual culture by the scientists of Moldavia and Ukraine through the years of independence has been exposed.
Read »

Boikos’ pandemonium: categories of evil deceased
In the article have been presented some research-work on peculiarities of Boikos’ traditional demonological notions as for so-called evil deceased; on the basis of field records and ethnological literary sources quite a number of scum categories have been defined as well as essential habits, modes of behavior and functions of these personages of people’s demonology.
Read »

Wax candle as ukrainian Christmas and epiphany ritualistic text
For the first time in native ethnology the article has brought some results of special study in sign functionality of a wax candle under the context of Ukrainian Christmas and Epiphany ritualistic text (ritualism of Christmas Eve, New Year, Epiphany Eve and Feast of Epiphany). The study has stated extremely high semiotic position of a wax candle as projection of Sun, mediator between the spheres of sacral and prophane elements, symbolic analogue of human existence, apotropy, cultural symbol re-establishing borders of acculturated space.
Read »

Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »