Archive

« 2018. #1 (139)

Ethnology Notebooks. 2018, 1 (139), 80–90

UDK159.922.4:140.8](=161.2)(092)-057.4”185”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.080

Received 26.12.2017

ETHNOPSYCHOLOGICAL VIEWS OF MIHAILO DRAHOMANOV AND IVAN FRANCO AND A NEW AGE OF EUROPEAN HUMANISTICS

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2041-8773

Balahutrak Mykola, candidate of sciences in history,

Senior Researcher at the Institute of Ethnology

of the National Academy of Sciences of Ukraine,

of the department of the modern ethnology.

Svobody Avenue 15,  79000, Lviv, Ukraine.

Contacts: e-mail: balahutrak@ukr.net

Abstract. Values and effects of ethnopsychological ideas and approaches of Ukrainian scientists-ethnographers of the second half of the nineteenth century Mykhailo Drahomanov and Ivan Franko for the establishment of a number of trends of national and European humanities, their new vision in contemporary ethnology are analyzed in complex.

 Keywords: ethnology, ethnopsychology, worldview of Ukrainians, self-awareness of the people, sociocultural dynamics, Mykhailo Drahomanov, Ivan Franko.

REFERENCES

Drahomanov, M. (1899). Zamitky pro systematychne vydanie tvoriv ukrains’koi narodn’oi slovesnosty. Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 1). L’viv: NTSh. Pp. 95–102.
Drahomanov, M. (1907). Zamitky pro slavians’ki relihijni ta etychni lehendy. Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 4). L’viv: NTSh. Pp. 197–399.
Drahomanov, M. (1907). Istoriia rozvidky M. Drahomanova pro krovosumishku (chotyry ii redaktsii). Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 4). L’viv: NTSh. Pp. 141–196.
Drahomanov, M. (1970). Literaturno-publitsystychni pratsi: u 2-kh t. (T. 1). Kyiv: Naukova dumka.
Drahomanov, M. (1970). Literaturno-publitsystychni pratsi: u 2-kh t. (T. 2). Kyiv: Naukova dumka.
Drahomanov, M. (1899). Materyialy j uvahy pro ukrains’ku narodnu slovesnist’. Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 1). L’viv: NTSh, 1899. Pp. 128–155.
Drahomanov, M. (1906). Naukovyj metod v etnohrafii. Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 3). L’viv: NTSh. Pp. 117–128.
Drahomanov, M. (1906). Novyj pohliad na velykorus’kyj bohatyrs’kyj epos Vlad. Stasova. Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 3). L’viv: NTSh. Pp. 1–16.
Drahomanov, M. (1991). Novi ukrains’ki pisni pro hromads’ki spravy (1764–1880). Vybrane («…mij zadum zlozhyty ocherk istorii tsyvilizatsii na Ukraini»). Kyiv: Lybid’. Pp. 456–460.
Drahomanov, M.P. (1906). Polityko-sotsial’ni dumky v novykh pisniakh ukrains’koho (malorus’koho) narodu (1880 r). Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 3). L’viv: NTSh. Pp. 59–96.
Drahomanov, M. (1906). Slavians’ki opovidannia pro pozhertvuvannia vlasnoi dytyny. Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 3). L’viv: NTSh. Pp. 149–183.
Drahomanov, M. (1907). Slavians’ki pereribky Edipovoi istorii. Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 4). L’viv: NTSh. Pp. 1–116.
Drahomanov, M. (1899). Uchena ekspedytsiia v zakhidno-rus’ku krainu. Rozvidky Mykhajla Drahomanova pro ukrains’ku narodnu slovesnist’ i pys’menstvo (T. 1). L’viv: NTSh. Pp. 103–127.
Drahomanov, M.P. (1991). Chto takoe ukraynofyl’stvo? Vybrane («…mij zadum zlozhyty ocherk istorii tsyvilizatsii na Ukraini»). Kyiv: Lybid’. Pp. 430–456.
Drahomanov, M.P. (1991). Chudats’ki dumky pro ukrains’ku natsional’nu spravu. Vybrane («…mij zadum zlozhyty ocherk istorii tsyvilizatsii na Ukraini»). Kyiv: Lybid’. Pp. 461–559.
Korduba, M. (1899). Naukova khronika. Ohliad zakhidno-ievropejs’koi literatury po kul’turnij i politychnij istorii, istorii literatury ta shtuky v 1898 r. Zapysky NTSh (T. 28). L’viv: NTSh. Pp. 1–36.
Myshanych, S.V. (1991). Fol’klorystychna spadschyna M. Drahomanova u svitli aktual’nykh zavdan’ ukrains’koho narodoznavstva. Shtrykhy do naukovoho portreta Mykhajla Drahomanova: Zbir. nauk. prats’. Kyiv: Naukova dumka. Pp. 118–157.
Nechuj-Levyts’kyj, I. (1993). Svitohliad ukrains’koho narodu: Eskiz ukrains’koi mifolohii. Kyiv: Oberehy.
Pavlyk, M.I. (1983). Potreba etnohrafichno-statystychnoi roboty v Halychyni. Vidchyt Mykhajla Pavlyka na vecherku v pam’iat’ Markiiana Shashkevycha u L’vovi, dnia 24 chervnia, 1876 r. Propaschyj cholovik: Opovidannia, povisti, publitsystyka. L’viv: Kameniar. Pp. 295–322.
Prohrama do zbyrannia vidomostej pro ukrains’ko-rus’kyj kraj i narid, ulozhena chlenamy naukovoho tovarystva im. Shevchenka (1895). Etnohrafichnyj zbirnyk. L’viv: NTSh. Pp. 1–16.
Pypin, A.N. (1898). Istorija russkoj literatury. Drevnjaja pis’mennost’. Sankt-Peterburg. T. 1.
Dragomanov, M.P. (1893). Porcha ukrainskih narodnyh pesen. Kievskaja starina. Kiev. T. 41. Pp. 459–473.
Savchenko, M. (1970). Ivan Rudchenko iak zbyrach i publikator ukrains’kykh narodnykh kazok. Narodna tvorchist’ ta etnohrafiia. Kyiv: Naukova dumka. №. 6. Pp. 27–40.
Spravozdanie Kruzhka etnohrafichno-statystychnoho za rik 1884. Dilo. L’viv, 1884. Ch. 135. Pp. 1–2.
Franko, I. (1906). Bibliohrafiia (retsenzii i spravozdannia). Zapysky NTSh. L’viv: NTSh. T. 73. Pp. 205–211.
Franko, I. (1906). Bel paplar gentile. Literaturno-naukovyj visnyk. L’viv: NTSh. R. 9. Kn. 2. T. 33. Pp. 284–296.
Franko, I. (1956). Vybrani lysty: № 129. Do Elizy Ozheshko (L’viv, 31 bereznia 1886). Franko I. Tvory: v dvadtsiaty tomakh. Kyiv: Derzh. Vyd-vo khud. Lit-ry. T. XX. Pp. 313–317.
Franko, I. (1891). «V poti chola», obrazky z zhyttia robochoho liudu. Narod. L’viv. Pp. 47–50.
Franko, I. (1928). Franko do Drahomanova (L’viv, 27/Kh.1883). Materialy dlia kul’turnoi j hromads’koi istorii Zakhidn’oi Ukrainy. Vydaie Komisiia Zakhidn’oi Ukrainy Vseukrains’koi Akademii nauk. Kyiv: Druk. VUAN. T. 1. Pp. 48–49.
Franko, I. (1883). Zhinocha nevolia v rus’kykh pisniakh narodnykh. Zoria. L’viv. Ch. 10. Pp. 164–166.
Franko, I. (1903). Z istorii ukrains’koi molodizhy v Halychyni, 1874–1884. – «Istorychnyj ocherk rozvoiu Tovarystva «Druzhnyj Lykhviar», opislia «Akademichne Bratstvo», 1871–1885. Zapysky NTSh (T. 55). L’viv. Pp. 1–16.
Franko, I. (1883). Iz zahranychnykh literatur. Zoria. L’viv. Ch. 12. 201–202.
Franko, I. (1900). Karpatorus’ka literatura XVII–XVIII vikiv. Zapysky NTSh (T. 37). L’viv: NTSh, 1900. Pp. 1–91.
Franko, I. (1894). Novi knyzhky. Zhytie i slovo (T. 1). L’viv. Pp. 304–315.
Franko, I. (1884). Ostanky pervistnoho svitohliadu v rus’kykh i pol’s’kykh zahadkakh narodnykh. Zoria. L’viv. Ch. 15–16. 122—123.
Franko, I. (1900). Peredmova. Etnohrafichnyj zbirnyk. L’viv: NTSh. T. VIII. Pp. V–IX.
Franko, I. (1901). Peredmova do pershoho tomu. Halyts’ko-rus’ki narodni prypovidky (T. 1). L’viv: NTSh. Pp. V–XXV.
Franko, I. (1955). Perednie slovo do «Studij nad ukrains’kymy narodnymy pisniamy». Vybrani statti pro narodnu tvorchist’. Kyiv. Pp. 58–62.
Franko, I. (1898). Pysania I.P. Kotliarevs’koho v Halychyni. Zapysky NTSh (T. 26). L’viv: NTSh. Pp. 1–14.
Franko, I. (1888). Politychnyj ohliad. Pravda. L’viv: NTSh. T. 1. Pp. 49–55.
Franko, I. (1901). Studii na poli Karpatorus’koho pys’menstva XVII–XVIII v. Zapysky NTSh (T. 41). L’viv. Pp. 1–50.
Franko, I. (1895). Ukraina irredenta. Zhytie i slovo. L’viv, 1895. Kn. 6. T. IV. Pp. 472–483.
Franko, I. (1898). Khmel’nyschyna 1648–1649 rokiv u suchasnykh virshakh. Zapysky NTSh (T. 23–24). L’viv: NTSh. Pp. 1–114.
Franko, I. (1893). Wojna Gydobska. Wisla (Т. 1). Warszawa. Pp. 86–87.

Read»

Our authors
Daily bread baking of ukrainians in the south-western ethnographical region at the late XIX to early XXI cc.
The paper has dealt with analytic study in prescriptions, signs, customs, methods, ways of selection, procurement and some peculiarities in usage of subsidiary means — water, firewood and leaves in bread baking. The final aim of the mentioned actions had been (and still is) selection of the means and ingredients fit, by their characteristics, for the backing of bread. The paper has demonstrated dependence of bread backing subsi­diary means criteria from the folk nutritional standards and world outlook stereotypes as well as from regional social and economic, natural and geographical factors and peculiarities of material culture.
Read »

Maternity ritualism by volhynians in publications of the second half XIX to the early XXI cc.
In the article have been considered some basic landmarks for fixing and publication of ethnographic materials on the maternity rites of Volhynia with analytical study in ritual elements, their kinds and territories of origin. The article has also raised a problem of gaps in studies of maternity rites of Ukrainian historio-ethnographic Volhynia.
Read »

On field exploration of russian and belarusian ethnologists and etnolinguists in Ukrainian Polisia 1945—1980s
In the study based on a wide range of literary materials have been comprehensively characterised field research in Polisia of Ukraine, performed by Russian and Belarusian ethnologists during 1945—1980s as well as Moscow ethnolinguists and other researchers from ethnologic centres of Russia, Ukraine and Belarus in the course of realization of Ethnolinguistic Atlas of Polisia program. Particular attention has been paid to geography, methods, themes and research results of scientific projects.
Read »

Traditional folk clothes of velikobychkovsky hutsuly of XIX — the first half of XX century
In the study based upon numerous field materials, literature sources as well as ethnographic, historio-cultural and regional museum collections has been performed complex analysis in traditional folk clothes by Hutzul population of Velyky Bychkiv village in Transcarpathian region. Detailed descriptions of femi­nine and masculine clothing complexes of the mentioned area have been presented. In characterizing of those main attention has been paid to the detail of cut in separate components of dress; cut of feminine shirt has been added as an illustration.
Read »