Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1168—1172

УДК: 391.7:745 (477.85/.87) “187/195”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1168

НАГРУДНІ ПРИКРАСИ ГУЦУЛЬЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ

Франк Іван Миколайович — завідувач кафедри художнього металу

Львівської національної академії мистецтв,

заслужений діяч мистецтв України, приват-професор

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна;

Контакти: (032) 2761482 ; e-mail: office@lnam.edu.ua

Анотація. Простежується формування та розвиток традицій виготовлення та декорування нагрудних прикрас гуцулів; виявляються видозміни, модифікації традиційних етнокультурних явищ, пов’язаних із соціальними змінами суспільства; досліджується поява нових етнокультурних якостей на основі сучасних соціально­культурних перетворень. Зроблена спроба простежити віхи в історії розвитку основних та допоміжних компонентів нагрудних прикрас Гуцульщини ХІХ — початку ХХ ст. у збереженні та примноженні народних традицій, розвиток декоративно­прикладного мистецтва на Гуцульщині.

Ключові слова: функція, нагрудні прикраси, народні традиції.

Надійшла 25.07.2017

Список використаних джерел

  1. Арсенич П.І. Гуцульщина / П.І. Арсенич, М.І. Базик, З.Є. Болтарович. — Київ : Наукова думка, 1987.
  2. Боньковська С. Гуцульське мосяжництво і проблеми його розвитку / С. Боньковська // Історія Гуцульщини. — Т. 6. — Львів : Логос, 2001.
  3. Боньковська С. Художні традиції гуцульського мосяжництва / С. Боньковська // Записки НТШ ім. Т. Шевченка. — Т. ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики. — Львів, 1992.
  4. Боньковська С. Художній метал / С. Боньковська // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4­х т. — Т. 1, 2. Етнологія та мистецтво. — Львів, 2006.
  5. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси ХІХ — початку ХХ століть / Г. Врочинська. — Київ : Родовід, 2007.
  6. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов / Д.Н. Гоберман. — Москва : Советский художник, 1980.
  7. Жолтовський П. Художній метал / П. Жолтовський. — Київ : Мистецтво, 1972.
  8. Суха Л.М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат другої половини ХІХ — ХХ ст. / Л.М. Суха. — Київ, 1959.
  9. Шухевич В. Гуцульщина / В. Шухевич. — Ч. 2.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »