Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1168—1172

УДК: 391.7:745 (477.85/.87) “187/195”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1168

НАГРУДНІ ПРИКРАСИ ГУЦУЛЬЩИНИ В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ

Франк Іван Миколайович — завідувач кафедри художнього металу

Львівської національної академії мистецтв,

заслужений діяч мистецтв України, приват-професор

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна;

Контакти: (032) 2761482 ; e-mail: office@lnam.edu.ua

Анотація. Простежується формування та розвиток традицій виготовлення та декорування нагрудних прикрас гуцулів; виявляються видозміни, модифікації традиційних етнокультурних явищ, пов’язаних із соціальними змінами суспільства; досліджується поява нових етнокультурних якостей на основі сучасних соціально­культурних перетворень. Зроблена спроба простежити віхи в історії розвитку основних та допоміжних компонентів нагрудних прикрас Гуцульщини ХІХ — початку ХХ ст. у збереженні та примноженні народних традицій, розвиток декоративно­прикладного мистецтва на Гуцульщині.

Ключові слова: функція, нагрудні прикраси, народні традиції.

Надійшла 25.07.2017

Список використаних джерел

  1. Арсенич П.І. Гуцульщина / П.І. Арсенич, М.І. Базик, З.Є. Болтарович. — Київ : Наукова думка, 1987.
  2. Боньковська С. Гуцульське мосяжництво і проблеми його розвитку / С. Боньковська // Історія Гуцульщини. — Т. 6. — Львів : Логос, 2001.
  3. Боньковська С. Художні традиції гуцульського мосяжництва / С. Боньковська // Записки НТШ ім. Т. Шевченка. — Т. ССХХІІІ. Праці секції етнографії та фольклористики. — Львів, 1992.
  4. Боньковська С. Художній метал / С. Боньковська // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4­х т. — Т. 1, 2. Етнологія та мистецтво. — Львів, 2006.
  5. Врочинська Г. Українські народні жіночі прикраси ХІХ — початку ХХ століть / Г. Врочинська. — Київ : Родовід, 2007.
  6. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов / Д.Н. Гоберман. — Москва : Советский художник, 1980.
  7. Жолтовський П. Художній метал / П. Жолтовський. — Київ : Мистецтво, 1972.
  8. Суха Л.М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат другої половини ХІХ — ХХ ст. / Л.М. Суха. — Київ, 1959.
  9. Шухевич В. Гуцульщина / В. Шухевич. — Ч. 2.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »