2017 рік, випуск 1

1-2017

Кирчів Роман Покуття як історико-етнографічний район України С. 3-22

Висвітлюються різні аспекти доісторичного й історичного буття Покуття, подаються відомості про його природно-географічне положення, автохтонне населення і його визначальний антропологічний тип, характер традиційної народно-розмовної мови, етногенетичну еволюцію, багатовікову задіяність у процесі етно-, націо- і культурогенезі українського народу, про активну участь у його національно-визвольній боротьбі і, зрештою, в новочасному та новітньому українському державотворенні, а також інші аспекти.
Ключові слова: покутяни, корінна людність, етнографічна група, складова української землі, український етнокультурний простір, історико-етнографічний регіон України.

читати »

Кузьменко Оксана Фольклор Покуття: динаміка традиції С. 23-60

У статті автор робить комплексний жанрово-тематичний та структурно-семантичний аналіз фольклору Покуття. Висвітлено головні питання історіографії та особливостей динаміки художньої системи. Глибше проаналізовано поетику необрядових ліро-епічних та ліричних пісень, голосінь, переказів, які автор записала на теренах Покуття у 1992, 1997, 2013—2015 рр. Зроблено порівняльно-типологічний аналіз давніх та новочасних творів (у межах записів XIX—XXI ст.), які побутують у традиції регіону та його пограниччях (з Гуцульщиною, східною Бойківщиною, буковинським Підгір’ям). Виявлено особливості репертуарного складу та стилістичні зміни, що закріплюють перехід від ліро-епічних до ліричних текстів. Проаналізовано парадигматичний рівень діахронних зміни у семантиці традиційних суб’єктних образів (матері, сина-воїна), символічних образів та концептів (мати-Україна, чужина, війна). Дана оцінка морфологічним змінам, які наявні у новочасних варіантах. Уперше уведено в науковий обіг історичні перекази та оповідання про події Першої і Другої світової війни, про голод 1947 року, які записала автор.
Ключові слова: Покуття, фольклор, локальна традиція, варіант, мотив, образ, фольклорний твір, пісні, усний наратив, легенда, оповідання-меморат.

читати »

Харчишин Ольга Календарно-обрядовий фольклор Покуття: тяглість та змінність традиції С. 61-74

На основі фольклорних записів XIX — поч. ХХ ст. та кінця ХХ—ХХI ст. простежена збереженість та динаміка змін у календарно-обрядовому репертуарі Покуття. Звернена увага на значні церковно-просвітницькі впливи та новітні вияви фольклоризму.
Ключові слова: Покуття, календарно-обрядовий репертуар, церковно-просвітницькі впливи, фольклоризм.

читати »

Паньків Михайло Старопокутські пісні українців Х—ХVIII ст. у творчій спадщині Івана Франка С. 75-81

Проаналізовані п’ять старопокутських пісень, які були використані у творчості Івана Франка, а саме пісні «Іван і Мар’яна», «Про мандибурку», дві пісні, використаних у драмі «Украдене щастя» — «Ой там за горою, там за кремінною» та «Про журавля», і пісню «Ой дубе, дубе», під впливом якої І. Франко написав поезію «Ой ти дубочку, кучерявий». Ці пісні були зафіксовані автором у 60—70-х рр. ХХ ст. на Городенківщині.
Ключові слова: Іван Франко, пісні, драма «Украдене щастя», Мар’яна, Іваночко, турчин, лук і стріли, публікації, респонденти та ін.

читати »

Білоус Віра До джерел з етнографії Покуття (ІІІ чверть ХІХ ст.) С. 82-84

Визначено джерельну вартість праці В. Залозецького та матеріалів В. Площанського для дослідження традиційної культури і побуту мешканців Покуття.
Ключові слова: Покуття, краєзнавчі нариси, фактографічний матеріал, галицька періодика.

читати »

Серебрякова Олена Символіко-функціональні особливості ритуальних атрибутів у клеромантичних діях покутян С. 85-98

На основі матеріалів польових етнографічних досліджень автора проаналізовано ворожіння за допомогою жереба (з кілками, чоботами, ритуальними предметами) на теренах Покуття. Висвітлено їхні локальні різновиди, з’ясовано функції, символіку, семантику ритуальних атрибутів. Особливу увагу приділено давньому новорічному звичаю «жребці» («бички»), який подекуди на Городенківщині побутує дотепер.
Ключові слова: ворожіння (ворожба, дивінації), клеромантичні дії, мантичний прийом / практики, кілки, лічба, перев’язування, віщий сон, чоботи, хата, дах, ритуальні предмети, миски, вибір, заміжжя, дівування, «жребці» («бички»).

читати »

Радович Роман Система опалення народного житла Покуття (ХІХ — перша половина ХХ ст.) С. 99-113

Розглядаються особливості системи опалення традиційного житла на теренах Покуття. Проаналізовані динаміка процесу ліквідації курного та часові параметри проникнення у сільське житло напівкурного і «чистого» опалення. Окрема увага зосереджена на конструктивних особливостях печі: техніці й технології спорудження, будівельних матеріалах, параметрах окремих елементів тощо.
Ключові слова: Покуття, житло, піч, курне опалення, напівкурне опалення, опалення по-чистому.

читати »

Тарас Ярослав Рибальство на Покутті С. 114-122

Висвітлюється історія рибальства на Покутті, його місце в життєдіяльності покутян; розглядаються види та назви риб, їх походження; характеризуються основні групи рибальських снастей; викладаються різноманітні народні способи ловлі; даються відомості про рибалок; окреслені способи зберігання риби.
Ключові слова: Покуття, Коломийщина, Снятинщина, Городенківщина, Дністер, Прут, рибальство, рибальські снасті.

читати »

Горошко-Погорецька Леся Допологова обрядовість жителів Покуття: прикмети, настанови, перестороги С. 123-128

На підставі опублікованих джерел і польових матеріалів розглянуто допологову обрядовість жителів Покуття. Порівняльний аналіз обрядових явищ дає змогу констатувати, що розглянутий етнолокальний варіант родильної звичаєвості Покуття має питомі українські риси, зберігаючи при цьому самобутній вияв.
Ключові слова: вагітна, дитина, пологи, прикмети, перестороги, настанови, Покуття.

читати »

Тарас Ярослав Традиційне садівництво та виноградарство на Покутті С. 129-135

Висвітлюється садівництво та виноградарство Покуття від давніх часів до сьогодення; даються чинники, які вплинули на його поширення; характеризуються окремі сади при фільварках, замках, резиденціях священиків; з’ясовано місцеві назви дерев; розглядаються традиційні вірування і звичаї, які використовували для захисту дерев, та способи зберігання фруктів.
Ключові слова: Покуття, Городенківщина, Коломийщина, Товмаччина, Снятинщина, рільництво, садівництво, виноградарство.

читати »

Сапеляк Оксана Харчування покутян С. 136-153

Розглядаються регіональні особливості народного традиційного харчування покутян. Народна пожива регіону прокласифікована в єдності з духовним життям українців: щоденна їжа (пісна і скоромна), святкова, обрядові страви. Звертається увага на спільні та відмінні характеристики харчування українців у селах та містах; на емоційно-психологічний та виховний аспект; відповідності сучасним загальноєвропейським рекомендаціям, що їх пропонують наукові дослідження в галузі харчування та охорони здоров’я.
Ключові слова: продукти харчування, щоденна пожива, обрядові страви, святкова їжа, технологія приготування страв, напої, приправи.

читати »

Бойчук Христина Весільна обрядовість Городенківщини (за матеріалами експедиції 2016 р.) С. 154-159

Весільний обряд є основою зародження нової сім’ї та продовження роду. У кожному регіоні України, він має свої місцеві відмінності в проведенні обрядових дій. Зокрема, в статті досліджуються особливості весільного обряду Городенківської частини Покуття.
Ключові слова: весілля, обряд, вінчання, коровай, пропій, поправини.

читати »

Герус Людмила «Колач» у весільному обряді покутян кінця ХІХ — початку ХХІ століття: пластичне вирішення, символіка, функції С. 160-170

Висвітлюються особливості пластичного оформлення «колача» покутян; з’ясовується його символіка та функції у весільному обряді; простежуються трансформації форми та змістового наповнення цього обрядового хліба протягом ХІХ — початку ХХІ ст. у зв’язку зі змінами світогляду та соціально-економічними умовами буття.
Ключові слова: обрядовий хліб, «колач», форма, функція, символіка.

читати »

Файник Тетяна Народна ветеринарія на Покутті С. 171-182

В дослідженні подається локальна специфіка лікування та запобігання хвороб у домашньому тваринництві; описуються лікарські засоби, особливо рослинні; розглядаються методи лікування певних недуг; розкриваються основні вимоги правильного догляду за худобою і домашньою птицею; подаються відомості про тих, хто займався лікуванням тварин.
Ключові слова: Покуття, ветеринарія, худоба, кінь, домашня птиця, народні звичаї, лікувальна магія.

читати »

Мотиль Романа Гончарна майстерня «Покутська кераміка»: особливості становлення та розвитку творчого потенціалу С. 183-187

Стаття висвітлює питання становлення і творчої діяльності сучасної гончарної майстерні «Покутська кераміка». Автор аналізує давні традиції та новаторські тенденції у творчості гончарів, розглядає стилістику, особливості форми і декору гончарних творів. Дослідження проведено на основі матеріалів, здобутих під час комплексної наукової експедиції Інституту народознавства Національної академії наук України на Покуття (11—30 липня 2016 р.).
Ключові слова: Покутська кераміка, творчість, традиції, новаторство, гончар, стилістика, посуд, форма, декор, гончарні вироби.

читати »

Федорчук Олена Мистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші Покуття С. 188-202

Досліджується мистецька традиція бісерного оздоблення народного одягу Покуття ХІХ — початку ХХІ століття. Автор виокремлює три етапи її розвитку. Проводиться порівняльний аналіз технологічних, типологічних та художніх особливостей бісерних творів різних етапів традиції. Розглядаються основні тенденції сучасного етапу традиції.
Ключові слова: мистецька традиція, бісер, прикраса, бісерний декор, народна ноша, Покуття.

читати »

Козакевич Олена Локальні особливості покутських народних в’язаних та мереживних виробів кінця ХІХ — початку ХХІ століття: очіпки С. 203-224

Вперше розглядаються локальні особливості покутських народних мереживних очіпків кінця ХІХ — поч. ХХІ ст.  — у контексті традиційного вбрання Покуття. В основі вивчення способів носіння, типології, технік виготовлення і художніх ознак чепців — авторські польові дослідження на Покутті упродовж 2012—2016-х років. Уперше в науковий обіг введено відомості від респондентів про покутські очіпки, світлини давніх та сучасних артефактів. Одна з головних наукових знахідок — фіксування техніки плетіння для мереживних очіпків покутянок.
Ключові слова: головний убір, перемітка, хустина, очіпок, зачіска, типологія, очіпок-збірник, плетіння голкою, в’язання гачком, локальні особливості, художні ознаки, традиція.

читати »

Шпак Оксана Осередок народного малярства на склі другої половини ХХ ст. у селі Торговиця Городенківського Району Івано-Франківської області С. 225-232

На основі власних польових матеріалів, зібраних впродовж 2002—2016 рр., автор висвітлює діяльність одного з небагатьох відомих осередків народного малярства на склі другої половини ХХ століття у селі Торговиця на Покутті. Встановлено імена майстрів, окреслено хронологічні межі, стисло розглянуто типологію та художні особливості творів.
Ключові слова: осередок народного малярства, ікони на склі, малярство на склі, народні майстри, Покуття, польові дослідження.

читати »

Кілар Анастасія Поминальні мотиви в календарній обрядовості українців Покуття (на матеріалах із Городенківського та Снятинського р-нів) С. 233-245

Стаття присвячена одному з найважливіших аспектів весняної календарно-побутової обрядовості українців — вшануванню померлих предків. Залучивши власні польові матеріали, авторка виокремила основні поминальні мотиви, проаналізувала їх роль у повсякденному житті українського народу, зокрема покутян.
Ключові слова: Покуття, поминальні мотиви, весна, звичай, обряд, Великдень.

читати »

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »