Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 1 (131)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (131). С. 61–74

УДК 398 (477.86)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9379-8300

Надійшла 24.01.2017

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР ПОКУТТЯ: ТЯГЛІСТЬ ТА ЗМІННІСТЬ ТРАДИЦІЇ

Харчишин Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук,

старший науковий співробітник

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: okharchyshyn@gmail.com

Анотація. На основі фольклорних записів XIX — поч. ХХ ст. та кінця ХХ—ХХI ст. простежена збереженість та динаміка змін у календарно-обрядовому репертуарі Покуття. Звернена увага на значні церковно-просвітницькі впливи та новітні вияви фольклоризму.

Ключові слова: Покуття, календарно-обрядовий репертуар, церковно-просвітницькі впливи, фольклоризм.

Список використаних джерел:

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 467 (Фольклорні записи з Покуття О. Кузьменко 1997 р.).
 2. Архів ІН НАН України. — Ф.1. — Оп.2. — Од. зб. 582 (Фольклор українців Молдови. Зап. Н. Пастух, О. Харчишин у 2008 р.).
 3. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 570 (Матеріали фольклористичної експедиції з теренів Подільської та Буковинської Наддністрянщини, 2008 р. Зап. та розшифрувала О. Харчишин).
 4. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. Од. зб. 731. — 320 арк. (Кузьменко О. Фольклорно-етнографічні записи з Покуття; Тлумацький, Коломийський, Городенківський, Снятинський р-ни Івано-Франківської обл., 2013 р.).
 5. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 765 (Харчишин О. Фольклорні записи з Покуття (Коломийський р-н 2013 р., Тлумацький, Тисменицький р-ни 2014 р.).
 6. Архівні наукові фонди, рукописи та фонозаписи ІМФЕ ім. М. Рильського. — Ф. 34-2. — Од. зб. 608. — Арк. 28 (Застирець І.).
 7. Фоноархів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Вищої музичної академії ім. М. Лисенка // ЕК 153 (Зап. В. Коваль, Г. Похилевич 25.06.1996 у с. Ганьківці Снятин. р-ну Івано-Фран­ків. обл.).
 8. Фоноархів ПНДЛМЕ ВМА ім. М. Лисенка // ГЕК 153 (Зап. В. Коваль 19.06.1996 у с. Зібранівка Снятин. р-ну).
 9. Фоноархів ПНДЛМЕ ВМА ім. М. Лисенка // ГЕК 154 (Зап. В. Коваль 25.06.1996 у с. Ганьківці Снятин. р-ну).
 10. Фоноархів ПНДЛМЕ ВМА ім.М. Лисенка // ЕК 161 (Зап. В. Коваль, Г. Похилевич у с. Мала Кам’янка Колом. р-ну 1996 р. Сеанс 1—2).
 11. Гаївки / зібрав В. Гнатюк // Матеріали до української етнології. — Т. 12. — Львів, 1909. — 267 с.
 12. Гнатюк В. Гуцули / В. Гнатюк // Підкарпатська Русь. — 1924. — № 2. — С. 48.
 13. Гнатюк В. Колядки і щедрівки / зібрав В. Гнатюк. — Ч. 1 // Етнографічний збірник. — Т. 35. — Львів, 1914 ; Ч. 2 // Етнографічний збірник. — Т. 36. — Львів, 1914.
 14. Головацкий Я. Народные песни Галицкой и Угорской Руси / Я. Головацкий. — Ч. 3. — Отд. 2. — Москва, 1878.
 15. Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению / В.Л. Гошовский. — Москва, 1971. — 316 с.
 16. Драгоманов М. До питання про сліди великоруського богатирського епоса на Україні / М. Драгоманов // Розвідки М. Драгоманова про українську словесність і літературу / зладив М. Павлик. — Т. 1. — Львів, 1899.
 17. Збир І. Оскар Кольберг і його збірник «Покуття» / І. Збир. — Львів, 2014. — 269 с.
 18. Зилинский О. Из истории восточнословянских народных игр (Кострома-Коструб) / О. Зилинский // Русский фольклор. — Т. IX. — Москва ; Ленинград, 1968. — С.220—226.
 19. Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / Р. Кирчів. — Київ, 1990. — 344 с.
 20. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси та статті / Р. Кирчів. — С. 120—128.
 21. Костащук В. Звичаї парубоцької громади с. Тулови на Покуттю, в Галичині / В. Костащук // Побут. — С. 22—27.
 22. Курочкін О. Українські новорічні обряди «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок) / О. Курочкін. — Опішне, 1995. — 377 с.
 23. Мироненко Я. Молдавско-украинские связи в музы­кальном фольклоре: история и современность / Я. Мироненко. — Кишинев, 1988. — С. 119, 124.
 24. Михащук В. Колядки і щедрівки в збирацькому доробку Богдана Заклинського / В. Михащук // Народознавчі зошити. — 2016. — № 3. — С. 582—588.
 25. Народні пісні в записах Григорія Ількевича / упоряд. і прим. Г. Дем’яна, Р. Кирчіва. — Львів, 2003. — 142 с.
 26. Пісні з Покуття. Пісні записані у с. Вербівці Городенківського району / М. Андрусик, М. Паньків. — Іва­но-Франківськ, 2001.
 27. Сливинський Ю. Географія збірника Оскара Кольберга «Покуття» / Ю. Сливинський // Етномузика. — 2011. — Вип. 7. — С. 79—89.
 28. Сокіл Г. Фольклор Покуття у записах Василя Равлюка / Г. Сокіл // Міфологія і фольклор. — 2013. — № 1 (3).
 29. Франко І. До історії українського вертепу ХVIII ст. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. — Т. 36. — Київ, 1982. — С. 170—210.
 30. Харчишин О. Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів) / О. Харчишин // Народознавчі зошити. — 2014. — № 3. — С. 514—528.
 31. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny. — T. 1 / О. Kolberg. — Krakόw, 1882. — 360 s.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »