Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 1 (131)

Народознавчі зошити. 2017. №1 (131). С. 3–22

УДК 39 (477.86)

Надійшла 27.01.2017

ПОКУТТЯ ЯК ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ РАЙОН УКРАЇНИ

Кирчів Роман Федорович, вчений-фольклорист, етнолог і літературознавець,

провідний науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України,

доктор філологічних наук, професор,

дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка,

академік Академії Наук Вищої школи,

Заслужений діяч науки і техніки України. Помер в 2018.

Анотація. Висвітлюються різні аспекти доісторичного й історичного буття Покуття, подаються відомості про його природно-географічне положення, автохтонне населення і його визначальний антропологічний тип, характер традиційної народно-розмовної мови, етногенетичну еволюцію, багатовікову задіяність у процесі етно-, націо- і культурогенезі українського народу, про активну участь у його національно-визвольній боротьбі і, зрештою, в новочасному та новітньому українському державотворенні, а також інші аспекти.

Ключові слова: покутяни, корінна людність, етнографічна група, складова української землі, український етнокультурний простір, історико-етнографічний регіон України.

Список використаних джерел:

 1. БопланГ.Л. Опис України / Г.Л. Боплан. — Львів : Каменяр, 1990.
 2. Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї. Друга половина ХІХ — XX ст. / М. Васильчук. — 2003.
 3. Глаголюк В. Українська преса Покуття як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю 20—30-х рр. XX ст. / В.Глаголюк. — 2002.
 4. Головацкий Я. Путешествия по Прикарпатской Руси и в Венгрии / Я. Головацкий // Литературный сборник. — Львов, 1886. — Вып. І.
 5. Друковане слово // Покуття. Історико-етнографічний нарис. — Львів : Манускрипт, 2010. — С. 310—325.
 6. Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. Порівняльні дослідження народів УРСР і суміжних територій / В.Д. Дяченко. — Київ : Наукова думка, 1965.
 7. Кирчів Р. Чий запис пісні про Романа й Оленочку в «Русалці Дністровій»? / Р. Кирчів // Народознавчі зошити. — 2000. — Зош. 3. — С. 465—472.
 8. Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова (Східнокарпатський і покутський діалекти, їх походження і відношення до української літературної мови / Б.В. Кобилянський. — Київ : Радянська школа, 1960.  — 276 с.
 9. Койнов М.М. Покутський лісостеп / М.М. Койнов  // Географічний збірник. — Львів : Львівський відділ Географічного товариства СРСР, 1959. — Вип. 5. — С. 58—71.
 10. Ляскоронский В.Г. Г. Л. де Боплан и его историко-географические труды относительно южной России. І. Описание Украины. ІІ. Карты Украины / В.Г. Ляскоронский. — Киев, 1901. — С. 1—44 : Карты.
 11. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким. — Москва, 1878. — Часть І.
 12. Онікієнко В.В. Природа і господарство Станіславської області / В.В. Онікієнко, Я.І. Жупанський. — Чернівці : Чернівецький державний університет, 1960.
 13. Паньків І.М. Євреї на Покутті / І.М. Паньків // Наукові записки. — Вип. 7—8. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. — С. 132—138.
 14. Паньків І.М. Поляки на Покутті / І.М. Паньків // Наукові записки. — Вип. 9—10. — Івано-Фран­ківськ  : Місто НВ, 2006. — С. 62—74.
 15. Паньків І.М. Польська, німецька та інші етнічні меншини в соціокультурних процесах на Покутті (друга половина ХІХ — 30-ті рр. ХX ст.) : автореф. канд. дис. / І.М. Паньків. — Івано-Франківськ, 2007.
 16. Покутський діалект // Покуття. Історико-етногра­фічний нарис. — С. 396—415.
 17. Покуття. Історико-етнографічний нарис. — Львів : Манускрипт, 2010.
 18. Русалка Дністровая. — У Будимі, 1837.
 19. Сливка Л. Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772—1914 рр.) / Л. Сливка. — Івано-Франківськ  : Місто НВ, 2009. — 218 с.
 20. У боротьбі за українську державу // Покуття. Істо­рико-етнографічний нарис. — Львів, 2010. — С. 192—221.
 21. Украинский народ в его прошлом и настоящем. — СПб, 1916. — Т. ІІ.
 22. Українська мова. Енциклопедія. — Київ : Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 2000.
 23. Франко І. Літературне відродження Полудневої Русі і Ян Коллар / Франко І. // Франко І. Зібрання творів  : у 50 т. — Київ : Наукова думка, 1981. — Т. 29.
 24. Хведір Вовк. Студії з української етнографії та антро­пології. — Київ : Мистецтво, 1995.
 25. B. R. Роkuсіе / B. R. // Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Wаrszаwа, 1887. — T. VIII. — S. 550—560.
 26. Bielowski A. Роkuсіе / Bielowski A. // Czas. Dodatek miesięczny. — Kraków, 1857. — T. VIII. — S. 653—736.
 27. Jana Długosza Dziejów polskich ksiąg dwanascie. — T. I. — Ks. I. — W Krakowie, 1867.
 28. Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królewstwa Polskiego. — Księga pierwsza. Księga druga. — Warszawa, 1962.
 29. Kirkor A. Роkuсіе pod względem archeologicznym / A. Kirkor. — Kraków, 1876.
 30. Kolberg O. Роkuсіе. Obraz etnograficzny / O. Kolberg. — T. I. — Kraków, 1882.
 31. Majer J. Charakterystyka fizyczna ludności galicyjskiej / Majer J., Kopernicki I. // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. — T. I. — Kraków, 1877. — S. 3—181.
 32. W[όjcicki] K.W. Nаd-Prucie. Wyjątek z opisu Pokucia / W[όjcicki] K.W. // Muzeum Domowe. — Warszawa, 1835. — № 45. — S. 358—360.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »