« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1019—1037

УДК: 016:745.51:2­523](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1019

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ СТУДІЇ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВА У ЦЕРКВІ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

Болюк Олег Миколайович — кандидат мистецтвознавства, докторант

відділу народного мистецтва

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067) 2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Анотація: Подано стислий аналітичних огляд спеціальної літератури вітчизняних науковців з галузі архітектури, мистецтвознавства, етнології, культурології, історії та релігієзнавства, де є інформація про художні вироби з дерева, які призначені для обладнання українських церков. Увагу звернено на вибіркові друковані видання. Іноземну літературу, періодику та Інтернет­джерела у статті не враховано.

Ключові слова: різьба, дерево, виріб, храм, церква, облаштування, Україна.

Надійшла 25.07.2017

Список використаних джерел

 1. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Буковинську Гуцульщину 2008 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 581а.
 2. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Гуцульську Буковину та Буковинське Передгір’я, Верхнього Буковинського Попруття, Буковинське Поділля 1996 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 430.
 3. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Закарпатську Бойківщину 1995 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 411.
 4. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Закарпатську Бойківщину 2009 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 596а.
 5. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на південно­східне Покуття 1998 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 462.
 6. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на східне Опілля та Західне Поділля. 2011 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 611.
 7. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Рівненське Полісся 2010 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 599.
 8. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на північно­західне Опілля 2002 року: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 496.
 9. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на північно­східне Покуття 2001 року: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 473.
 10. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експе­диції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на північно­східну Бойківщину та Підгір’я 2006 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. —Од. зб. 536.
 11. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експе­диції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на Північну Буковину 2007 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 555.
 12. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експе­диції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на Центральну Бойків­щину та північно­західне Закарпаття (закарпатську Бойків­щину) 2005 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 523.
 13. Александрович В. Мистецтво Галицько­Волинської держави / Володимир Александрович. — Львів : Ін­ститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. — 132 с.
 14. Антонович Д. Із історії церковного будівництва на Україні / Дмитро Антонович. — Прага : Видво українського історично­філологічного товариства, 1925. — Вип. 1. — 24 с.
 15. Апологет. Матеріали І Міжнародної наукової конфе­рен­ції «Християнська сакральна традиція: віра, духов­ність, мистецтво» (м. Львів, 23—24 листопада 2009 р.). — Львів, 2009. — Ч. 1—4 (16—19). — 240 с.
 16. Апологет. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (м. Львів, 24—25 листопада 2010 р.). — Львів, 2010. — Ч. 1—4 (20—23). — 295 с.
 17. Апологет. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (м. Львів, 24—25 листопада 2011 р.). — Львів, 2011. — Ч. 29. — 159 с.
 18. Апологет. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (м. Львів, 23—24 листопада 2012 р.). — Львів, 2012. — Ч. 32—33. — 227 с.
 19. Архітектура: Короткий словник­довідник / А.П. Мардер, Ю.М. Євреїнов, О.А. Пламеницька та ін. ; за заг. ред. А.П. Мардера. — Київ : Будівельник, 1995. — 335 с.
 20. Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. — Рівне : ПП ДМ, 2008. — 146с.
 21. Асєєв Ю. Мистецтво стародавнього Києва / Юрій Асєєв. — Київ : Мистецтво, 1969. — 239 с.
 22. Ашкіназі М.І. Світ дивної старовини (Пам’ятки кам’яної та дерев’яної архітектури Закарпатської, Івано­Франківської і Чернівецької обл.): Путівник / М.І. Ашкіназі. — Ужгород : Карпати, 1969. — 144 с.
 23. Альбом достопримечательностей церковно­археологи­ческого музея при императорской Киевской духовной академии. — Вып. IV—V. — Киев, 1915. — 113 с.
 24. БандрівськийМ. З історії церкви Святих апостолів Петра і Павла у Львові: літературно­історичне видання / Микола Бандрівський. — Львів, 2009. — 39 с.
 25. Барадулін В. Художня обробка дерева / Володимир Барадулін. — Москва : Легпромбытиздат, 1986. — 262 с.
 26. Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літопис: Джерелознавче дослідження (Видання друге) / О. Бев­зо. — Київ : Інститут історії Академії наук УРСР, 1971. — 198 с.
 27. Безсонов С. Архитектура Западной Украины / С. Без­сонов. — Москва : Изд. Академии архитектуры СССР, 1946. — 95 с.
 28. Бойківщина: історико­етнографічне дослідження / ред. колегія: Ю.Г. Гошко (відпов. ред.), П.М. Жолтовський, Р.В. Чугай, Р.Ф. Кирчів, М.І. Моздир. — Київ : Наукова думка, 1983. — 304 c.
 29. Бойківщина: Науковий збірник. — Дрогобич : Бой­ківщина ; Коло, 2007. — Т. 3. — 684 с.
 30. Болюк О. Дерев’яне облаштування церков: проблеми збереження, питання новаторства / Олег Миколайович Болюк // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. — Випуск 25. — Київ : Видавничо­полігра­фічний центр «Київський університет», 2008. — С. 89—95.
 31. Болюк О. Ківорії українських церков: знахідки мистецтвознавчих експедицій / Олег Миколайович Болюк // Богословський збірник Львівської духовної академії УПЦ КП «Апологет». Матеріали І Міжна­родної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». — Львів, 2009. — № 1—4 (16—19). — С. 208—213.
 32. Болюк О. Новаторські підходи в облаштування церков західних областей України / Олег Болюк // Програма VI міжнародного конгресу україністів (Донецьк, 28 чер­вня — 1 липня 2005 р.). — Донецьк : Газетно­видавнича корпорація «Новая печать», 2005. — С. 99.
 33. Болюк О. (Рецензія): Одрехівський Р. Сакральна різьба по дереву в Галичині ХІХ — першої половини ХХ століття: Історія та художні особливості / Роман Васильович Одрехівський. — Львів : Афіша, 2006.— 287 с. : іл. ; панорама подій // Мистецтвознавство’07/2: Науковий збірник. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2008. — С. 152.
 34. Болюк О. Рецензія на монографію Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова / Богдан Тимків. — Івано­Франківськ : Нова Зоря, 2010. — 312 с. / Олег Болюк // Мис­тецтвознаство’11: Науковий збірник. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2011. — С. 332—334.
 35. Болюк О. Сакральне художнє деревообробництво Бой­ківщини (експедиційні нотатки) / Олег Миколайович Болюк // Традиційна культура в умовах глобалізації: проблеми збереження і оновлення етнічно­культурної спадщини. Матеріали Міжнародної науко­во­прак­тичної конференції, 27—28 серпня 2008. — Харків : АТОС, 2008. — С. 12—17.
 36. Болюк О. Художні вироби з дерева у церквах Закарпатської Бойківщини: форма, оздоба, опорядження поверхні балдахінів / О. Болюк // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Вип. 3: матеріали міжнар. наук.­практ. конф. «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини (Ужгород, 26—27 черв. 2015 р.) / упоряд. Г.В. Андял, В.В. Коцан. — Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. — C. 511—515.
 37. Боньковська С. «Галицькі» енколпіони. До питання генезису іконографічних типів / Софія Боньковська // Народознавчі зошити. — 1998. — № 4. — С. 408—414.
 38. БоньковськаС. Модерн в українській сакральній ме­талопластиці / Софія Боньковська // Народознавчі зошити. — 1999. — № 2. — С. 186—201.
 39. Боньковська С. Тиміамно­кадильні атрибути (До питання походження та розвитку у християнських обрядах) / Софія Боньковська // Історія релігій в Україні: Праці ХІІІ­ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20—22 травня 2003 року) : в ІІ кн. — Книга І. — Львів : Логос, 2003. — С. 88—89.
 40. Боньковська С. Первісні образи Пресвятої євхаристії. До питання генези християнської іконографії / Софія Боньковська // Народознавчі зошити. — 2001. — № 2. — С. 242—253.
 41. Боньковська С. Сакральна ангіопластика Руси­Укра­їни. Священні потири і дискоси. Кінець Х—XVI століття. Генезис. Типологія. Художні особ­ливості. — Київ : Києво­Могилянська академія, 2014. — 592 с.
 42. Боньковська С. Художні особливості священного посуду другої пол. XIV — поч. XVIII ст. Формування основних типів, тектоніка, декор / Софія Боньковська // Народознавчі зошити. — 2000. — № 3. — С. 487—507.
 43. Будзан А. Різьба по дереву в Західних областях Ук­раїни (ХІХ—ХХ) / Антін Федорович Будзан. — Київ : Вид­во АН УРСР, 1960. — 106 с.
 44. Вечерський В.В. Українські дерев’яні храми / В.В. Вечерський. — Київ : Наш час, 2007. — 271 c.
 45. Вісник «Укрзахідпроектреставрація». — Ч. 2. — Львів, 1994. — 98 с.
 46. Вісник «Укрзахідпроектреставрація». — Ч. 3. — Львів, 1995. — 101 с.
 47. Вісник «Укрзахідпроектреставрація». — Ч. 4. — Львів, 1996. — 160 с.
 48. Вісник «Укрзахідпроектреставрація». — Ч. 5. — Львів, 1996. — 152 с.
 49. Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 6. — Львів, 1997. — 160 с.
 50. Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 7. — Львів, 1997. — 46 с.
 51. Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 8. — Львів, 1997. — 144 с.
 52. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. — Харків : ХДАДМ, 2005. — № 6. — 116 с.
 53. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. — Харків : ХДАДМ, 2009. — № 6. — 188 с.
 54. Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології / Хведір Кіндратович Вовк. — Київ : Мистецтво, 1995. — 336 с.
 55. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 16. Матеріали XVI міжнародної наукової конференції, присвяченої 105­й річниці від дня народження Павла Жолтовського, 70­річниці утворення Волинської області та 810­й річниці га­лицько­Волинського князівства, м. Луцьк, 4—5 листопада 2009 року. — Луцьк, 2009. — 239 с.
 56. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 18. Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27—28 жовтня 2011 року. — Луцьк, 2011. — 236 с.
 57. Галицько­Волинський літопис. — Львів : Червона Ка­ли­на, 1994. — 253с.
 58. Гвозда І. Дерев’яна архітектура Українських Карпат / редактор Іван Гвозда. — Ню Йорк : Фундація дослі­дження Лемківщини, 1978. — 286 с.
 59. Геврик Т. Дерев’яні храми України / Тит Геврик. — Нью­Йорк, 1987. — 112 с.
 60. ГелитовичМ. Царські врата українських іконостасів XVI століття / Марія Гелитович // Народознавчі зошити. — 1999. — № 6. — С. 850—858.
 61. Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII — кінця XVIII cтоліть: книга протоколів та окремі описи / заг. ред. та історичний нарис Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс. — Львів ; Люблін : Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету ; Інститут Центрально­Східної Європи, 2012. — 280 с.
 62. Герій О. Будівництво та оздоблення храмів в Україні 16 — першої половини 17 ст.: аспекти семантики / Оксана Герій // Українська культура: З нових досліджень: Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60­ліття. — Львів : Інституту народознавства НАН України, 2007. — С. 473—486.
 63. Герій О. Орнамент Софії Київської (ґенеза, типологія, художньо­функціональні особливості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Герій Оксана Омелянівна ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2003. — 187 арк. : іл. + дод.
 64. Герій О. Роль західноєвропейських орнаментальних гравюр у збагаченні репертуару мотивів української іконостасної різьби / Оксана Омелянівна Герій // Буття у мистецтві: збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 80­річчя. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2007. — С. 168—176.
 65. Гнатюк М. Художні вироби з дерева в інтер’єрі народного житла Українських Карпат і Прикарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. (Історія, Типологія. Художні особливості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Гнатюк Михайло Васильович ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2000. — 146 арк. : іл. + дод.
 66. ГнідецьР. Архітектура українських церков. Кон­струкція і форма: Навч. посібник / Ростислав Гнідець. — Львів : Львівська політехніка, 2007. — 140с.
 67. Гончарівські читання (п’яті): феноменологія українсь­кого народного мистецтва: форма і зміст: Музей Івана Гончара в 1998 : тези доповідей і повідомлень. — Київ : Музей Івана Гончара, 1998. — 152 с.
 68. Гординський С. Українські церкви в Польщі: їх історія, архітектура і доля / Святослав Гординський. — Рим : Богословіє, 1971. — 20 с.
 69. Грабар Андре. Перші кроки християнської іконографії / Грабар Андре ; переклад з англ. канд. мистецтв. О. Кошового // Мистецтвознавство’02. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2003. — С. 188—200.
 70. Грималюк Р. Казимир Сіхульський. Вітраж Собору Пресвятої Богородиці у Старому Селі / Ростислава Грималюк // Українська культура: З нових досліджень: Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60­ліття. — Львів : Інституту народознавства НАН України, 2007. — С. 555—563.
 71. Грушевський М. Розвідки про церковні відносини на Україні­Руси XVI—XVIII в. / Михайло Грушевський, Орест Левицький. — Львів : Наукове товариство імени Шевченка, 1900 ; Перше репринтне видання Львівської історико­просвітньої організації «Мемо­ріал», 1991. — 154 с.
 72. Гургула І. Народне мистецтво Західних областей України / Ірина Гургула. — Київ : Мистецтво, 1966. — 77 с.
 73. Гуцульські та покутські свічники­трійці: Альбом / упор та автор вступ. статті Юрій Юркевич. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких па­м’яток при НТШ, 2008. — 376 с.
 74. Гуцульщина: Історико­етнографічне дослідження / Петро Іванович Арсенич, Марта Іванівна Базак, Зоряна Євгенівна Болтарович та ін. — Київ : Наукова думка, 1987. — 472 с.
 75. Данилюк А. Волинь: Пам’ятки народної архітектури: Історико­краєзнавчі статті / Архип Данилюк. — Луцьк : Надстир’я, 2000. — 100 с.
 76. Данилюк А. Музей в Шевченківському гаї: Нарис / Архип Данилюк. — Львів : Край, 1993. — 40 с.
 77. Данилюк А. Поклонися народному зодчому: Етногра­фічні нариси про народну архітектуру України / Архип Данилюк. — Львів : Свічадо, 1995. — 62 с.
 78. Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся: монографія / Архип Григорович Данилюк. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 147 с.
 79. Декоративно­ужиткове мистецтво: Словник : в 2 т. — Т. 1 / Запаско Я.П. (керівник авторського колективу), Голод І.В., Білик В.І., Кравченко Я.О., Лупій С.П., Любченко В.Ф., Мельник І.А., Тарновський О.О., Шмагало Р.Т. — Львів : Афіша, 2000. — 364 с. : 316 іл.
 80. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта: Випуск 3: Збірник наукових праць / упоряд. і відп. ред. Черепанова Світлана Олексіївна. — Львів : Каменяр, 1998. — 598 с.
 81. Довганюк І. Архітектура українських церков / Ігор Довганюк. — Львів : Львівагропроект, 1991. — 111 с.
 82. Драган М. Українська декоративна різьба XVI—XVIII cт. / Михайло Дмитрович Драган. — Київ : Наукова думка, 1970. — 159 с.
 83. Драган М. Українські деревляні церкви: генеза і розвій форм : в 2 т. / Михайло Драган. — Львів, 1937. — Т. 1. — 159 с. ; Т. 2. — 135 с.
 84. Драґан М.Д. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форм : в двох частинах / Михайло Драґан ; передм. В.С. Александрович ; прим. В.С. Александрович, В.М. Слободян ; предм.­геогр. покажч., терм. словник В.М. Слободян ; упоряд. О.О. Савчук. — Харків : Видавець Савчук О.О., 2014. — 450 с.
 85. Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях: Перші читання: Матеріали виступів 23 червня 1998 р. м. Дрогобич. — Дрогобич : Відродження, 1998. — 138 с.
 86. Дундяк І. Процесійні ікони Західної України XVII—ХІХ ст. (походження, іконографічні та художні особливості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Ірина Дундяк ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2003.— 174 арк.: іл. + дод.
 87. Ерминия или наставление в живописном искусстве составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурнографистом. 1701—1733год // Труды Кіевской духовной Академіи. — 1868. — 184 с.
 88. ЖишковичВ. Пластика Русі­України: Х — перша половина XIVстоліття / Володимир Жишкович. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — 239 с.
 89. Жишкович В. Святий Микола Мирлікійський в українському іконописі ХІ—ХV століть / Володимир Жишкович // Українська культура: З нових дослід­жень: Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60­ліття. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — С. 540—544.
 90. Жолтовський П. Деякі с особливості народного будів­ництва Українських Карпат / Павло Жолтовський // Народна творчість та етнографія. — 1978. — № 4. — С. 61—68.
 91. Жолтовский П. Древние мотивы в гуцульской орнаментике / Павло Жолтовский. — Москва : Наука, 1964. — 9 с.
 92. Жолтовський П. Монументальний живопис на Укра­їні XVII—XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтов­ський. — Київ : Наукова думка, 1988. — 158 с.
 93. Жолтовський П. Український живопис XVII—XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтовський. — Ки­їв : Наукова думка, 1978. — 327 с.
 94. Залозецький В. Бойківський тип дерев’яної церкви й його відношення до історичних стилів / Володимир Залозецький // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1958. — С. 100.
 95. Залозецький В. Найважнійшђ типы деревляных церков на Подкарпаской Руси / Володимир Залозецький // Подкарпаская Русь. — 1923. — Ч. 1. — С. 4—7.
 96. Залозецький В. Романскѣ и готицкѣ будовлѣ на территоріи Подкарпатской Руси / В. Залозецький — Ужгород, 1923. — 19 с.
 97. Залозецький В. Церковне мистецтво. — Т. ХІІІ / Володимир Залозецький. — Львів : Накладом Греко­католицької Богословської Академії, 1934. — 119 с.
 98. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні XVI—XVIII ст. / Яким Прохорович Запаско. — Львів : Вид­во Львівського університету, 1971. — 312 с.
 99. ЗапаскоЯ.П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Укра­їн­ська рукописна книга / Яким Прохорович Запаско. — Львів : Світ, 1995. — 480 с. : іл.
 100. Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобу­дування. — Львів : Наукове товариство імені Шев­ченка, 2001. — 653 с.
 101. 3ахарчук­ЧугайР. Родина Шкрібляків. Альбом / Раїса Володимирівна Захарчук­Чугай. — Київ : Мистецтво, 1979. — 21 с.
 102. Зузяк Т. Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні ХІХ—ХХ століття (Історія, типологія, ху­дожні особливості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Зузяк Тетяна Петрівна ; Прикарпатський ун­т ім. Василя Стефаника. — Івано­Франківськ, 2004. — 191 арк. : іл. + дод.
 103. Іконостаси, золочені без золота // Будуємо інакше (На­уково­популярний журнал). — № 2. — 2005. — С. 18—20.
 104. Історія декоративного мистецтва України : у 5томах. — Том 2. Мистецтво XVII—XVIII століття / ІМФЕ ім. М. Рильського ; Редакційна колегія другого тому: Ганна Скрипник, Тетяна Кара­Васильєва, Зінаїда Косицька, Адріана Вялець, Сергій Кролевець, Сергій Чайковський, Петро Гончар, Роман Чмелик, Тамара Василенко. — Вінниця : Едельвейс і К, 2007. — 490 с.
 105. Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. — Т. 3. Мистецтво ХІХ століття / ІМФЕ ім. М. Рильського ; редакційна колегія третього тому: Ганна Скрипник, Тетяна Кара­Васильєва, Наталія Студенець, Адріана Вялець, Петро Гончар, Людмила Дяченко, Надія Капустіна, Ігор Кожан, Сергій Кролевець, Сергій Чайковський, Роман Чмелик, Катерина Фесик, Ольга Курчакова, Сергій Лаєвський, Ярослава Ткачук. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. — 516 с.
 106. Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. — Т. 4. Народне мистецтво та художні промисли ХХ століття / ІМФЕ ім. М. Рильського ; редакційна колегія четвертого тому: Ганна Скрипник, Тетяна Кара­Васильєва, Олена Клименко, Адріана Вялець, Петро Гончар, Людмила Дяченко, Надія Капустіна, Ігор Кожан, Сергій Чайковський, Роман Чмелик, Ольга Курчакова, Сергій Лаєвський. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. — 516 с.
 107. Історія релігій в Україні: Праці Х­ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 16—19 травня 2000 року) : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2000. — 286 с.
 108. Історія релігій в Україні: Праці ХII­ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20—24 травня 2002 року): у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2002. — 559 с.
 109. Історія релігій в Україні: Праці ХIII­ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20—22 травня 2003 року) : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2003. — 678 с.
 110. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2006. — 823 с.
 111. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2007. — 735 с. ; Історія релігій в Україні: Науковий щорічник : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2008. — 823 с.
 112. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2010. — 1063 с.
 113. Кара­Васильєва Т.В. Шедеври церковного шитва України (ХІІ—ХХ століття) / Т.В. Кара­Васильєва ; фотогр. В. Раєвський та ін. — Київ : Інформаційно­видавничий центр Української Православної Церкви, 2000. — 95 с.
 114. Кармазин­КаковськийВ. Архітектура бойківської церкви / Всеволод Кармазин­Каковський // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Т. 204. — Нью­Йорк ; Філадельфія : Видання заходами Товариства «Бойківщина», 1987. — 233 с.
 115. Кармазин­Каковський В. Мистецтво лемківської цер­кви / Всеволод Кармазин­Каковський. — Рим : Вид. українсько­католицького університету імені св. Климента Папи, 1975. — 398 с.
 116. Кармазин­Каковський В. Українська народна архітектура: хати і дерев’яні церкви XVIII ст. / Всеволод Кармазин­Каковський. — Рим : Богословіє, 1972. — 53 с.
 117. Клімашевський А. Внутрішнє обладнання деревних церков Поділля і Покуття: народні традиції і мистецькі стилі / Андрій Клімашевський // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта: Зб. наук. праць / упоряд. .і відп. ред. С.О. Черепанова. — Львів : Каменяр, 1998. — Вип. 3. — С. 505—510.
 118. Клімашевський А. Найдавніші відомості про обставу церковного інтер’єру в Україні / Андрій Кліма­шев­ський // Народознавчі зошити. — 1998. — № 6. — С. 655—660.
 119. Клімашевський А. Облаштування інтер’єру дерев’я­них церков західного Поділля та Покуття XVIII — поч. ХХ (проблема ансамблевості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Клімашевський Андрій Володимирович ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2001. — 168 арк. : іл. + дод. ; Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини: альбом / авт.­упоряд.О.А. Кратюк. — Київ : Мистецтво, 1991. — 208 с.
 120. Ковачовичова­Пушкарьова Б. Дерев’яні церкви Східного Обряду на Словаччині / Бланка Ковачо­вичова­Пушкарьова, Імріх Пушкар // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — Братіслава : Педагогічне товариство ; Відділ української літератури в Пряшеві, 1971 —1972. — № 5—6. — 518 с.
 121. Кондаков Н. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры / Николай Кондаков. — Прага : Изд. Чешской академии искусств, 1929. — 35 с.
 122. Кондаков Н. Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондковым / Н. Кондаков, И. Толстой. — Вып. 1—6. — Санкт­Петербург, 1899. — 186 с.
 123. КонстантиновичЯ.Б. Іконостас: Студії і дослі­дження : у 2т. — Т. 1. — Львів : Наукове товариство імені Т. Шевченка, 1939 / Ярослав Б. Константинович // Konstantynowicz J.B. Ikonostasis. Studienund Fors­chun­gen. — Lemberg, 1939. — Bd. 1 / переклад М.В. Дутки і Р.М. Дутки. — (Рукопис).
 124. Колупаєва А. Кропильниці (хрестильниці) у західноукраїнській кераміці / Агнія Колупаєва // Народознавчі зошити. — 2007. — Ч. 3—4. — С. 321—330.
 125. Колянківський М. Дерев’яні церкви в Україні / М. Колянківський. — Торонто : Ми і Світ, б. р. [бл. 1952]. — 48 с.
 126. КошовийО. А. Грабар: повернення наступить / О. Кошовий // Мистецтвознавство’02. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2003. — С. 201—204.
 127. Кравченко Я. Творчі методи народних майстрів­будівничих у дерев’яній церковній архітектурі Українських Карпат XVII — поч. ХХ ст. : дис… канд. мистецтвознавства: 18.00.01 / Кравченко Ярослав Охрімович ; Українська академія мистецтв. — Київ, 1995.— 165 арк. : іл. + дод.
 128. Курилич М. Гуцульський орнамент / Михайло Курилич. — Київ : ЛК Мейкер, УВЦ, 2001. — 126 с.
 129. Літопис Борщівщини. Історико­краєзнавчий музей. Ви­пуск восьмий. — Борщів : КТ «Джерело», 1996. — 152 с.
 130. Логвин Г. Украинские Карпаты / Григорий Логвин. — Москва : Искусство, 1973. — 192 с.
 131. Логвин Г. По Україні: Стародавні мистецькі памятки / Григорій Логвин. — Київ : Мистецтво, 1968. — 463 с.
 132. Любачівський Мирослав Іван. Літургіка: храм­по­суди­ризи, дзвони­мощі­образи, книги церковні­цер­ковний спів : у 2­х ч. / о. др. Мирослав Іван Лю­бачівський. — Ч. І. — Рим, 1990. — 89 с.
 133. Любимов Л. Искусство Древней Руси. Книга для чтения / Л. Любимов. — Москва : Просвещение, 1974. — 336 с.
 134. Макушенко П. Народная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII—начала ХХ века) / П. Макушенко. — Москва : Стройиздат, 1976. — 160 с.
 135. Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. чл.­кор. НАН України, д. і. н., проф. Степана Павлюка. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — 832 c.
 136. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико­краєзнавчої конференції (Житомир, 12—13 листопада 2010 р.). — Житомир : Вид­во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 348 с.
 137. Мистецтвознавство’99. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 1999. — 268 с.
 138. Мистецтвознавство’2000. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2001. — 252 с.
 139. Мистецтвознавство’01. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2002. — 217 с.
 140. Мистецтвознавство’02. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2003. — 229 с.
 141. Мистецтвознавство’03. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2004. — 217 с.
 142. Мистецтвознавство’05. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2005. — 204 с.
 143. Мистецтвознавство’06. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2006. — 222 с.
 144. Мистецтвознавство’07 (1). — Львів : Спілка крити­ків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2007. — 156 с.
 145. Мистецтвознавство’07 (2). — Львів : Спілка кри­тиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2007. — 168 с.
 146. Мистецтвознавство’08. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2008. — 249 с.
 147. Мистецтвознавство’09. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2009. — 308 с.
 148. Мистецтвознавство’10. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2010. — 281 с.
 149. Мистецтвознавство’11. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2011. — 344 с.
 150. Мистецтвознавство’12. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2012. — 316 с.
 151. Мистецтвознавство’13. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2013. — 245 с.
 152. Мистецтво і традиційна культура українського зарубіжжя: матеріали міжнародної наукової конференції (Івано­Франківськ, 10—12 листопада 1992 року). — 217 с.
 153. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї. Науковий збірник. — Випуск 44. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково­етно­гра­фічної конференції, присвяченої 80­річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, 16—17 квітня 2013 року, м. Луцьк / упоряд. Є.І.Ковальчук, Л.А. Мірошниченко­Гусак. — Луцьк, 2013. — 352 с. : іл.
 154. Митрополит Іларіон. Українська церква. Нариси з історії української Православної Церкви : у 2 т. / Іларіон митрополит (Огієнко). — Вінніпеґ : Видання консисторії УГП Церкви в Канаді, 1982. — 366 с.
 155. Мироненко А.К. Древні Видубичі (Пам’ятка архітектури XI—XVIII ст.) / А.К. Мироненко. — Київ : Будівельник, 1971. — 59 с.
 156. Могилянські читання 2009 року: Зб. наук. пр.: Мазепинська доба в культур і України / Нац. Києво­Печер. іст.­культ. заповідник ; ред. рада: В. Колпакова (відп. ред.) та ін. — Київ : Фенікс, 2010. — 424 с.
 157. Могитич І. Церква з княжої доби у селі Новосілка / Могитич Іван, Роман Могитич // Літопис Брой­ківщини. — Вип. 4. — С. 3—8.
 158. Могитыч И. Церковь в Колодном / Иван Могитыч, Наталя Слипченко // Архитектурное наследство. — 1978. — № 26. — С. 94.
 159. Моздир М. Візитаційні акти Перемиського деканату як джерело до історії української культури XVII—XVIII ст. (теки фонду М.Подолинського в архіві Національного Музею у Львові) / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 2003. — Ч. 3—4. — С. 588—621.
 160. Моздир М. Ікони, рукописні та стародруковані книги як джерело до історії вивчення меблів XVI—XVII ст. / Микола Моздир // Українська культура: З нових досліджень: Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60­ліття. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — С. 577—583.
 161. МоздирМ. Українська народна дерев’яна скульптура / Микола Моздир. — Київ : Наукова думка, 1980. — 186 с.
 162. Музей етнографії та художнього промислу: Путів­ник. — Львів : Інститут народознавства НАН Укра­їни, 1996. — 96 с.
 163. 1 Музейний щорічник. 2002. Наукове видання. — Чер­нівці : Золоті литаври, 2002. — 108 с.
 164. Музейний щорічник. 2003 (Матеріали науково­практичної конференції «Музей та музейна справа на початку ІІІ тисячоліття», м. Чернівці, 14 травня 2003 р.). — Випуск 2 (24). — Чернівці : Золоті литаври, 2003. — 124 с.
 165. Назарко І. Євхаристія і культура / І. Назарко. — Львів : Накладом Марійського товариства молоді, 1937. — 36 с.
 166. Найден О.С. Орнамент українського народного розпису / О.С. Найден ; АН УРСР ; Інститут мистецтво­знав­ства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Риль­ського. — Київ : Наукова думка, 1989. — 136 с.
 167. На перехрестях світової науки. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Вікно в європейську науку», присвяченої 140­річчю від дня народження Рай­мунда Фрідріха Кайндля. Чернівці, 20—21 травня 2006 р. — Чернівці : Прут, 2006. — 312 с.
 168. Нога О. Український стиль в церковному мистецтві Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століть / Олександр Нога. — Львів : Творчо­виробничий фонд «Фа­брика Івана Левинського» ; Українські технології, 1999. — 160 с.
 169. Овсійчук В.А. Оповідь про ікону / В.А. Овсійчук, П.Д. Крвавич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2000. — 394 с.
 170. ОвсійчукВ. Українське малярство Х—ХVIII століть: Проблеми кольору / Володимир Овсійчук. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. — 479 с.
 171. Одрехівський Р. Нове про творчість різьбяра Михайла Мацієвського (до питання встановлення авторства творів сакральної різьби по дереву у Північній Лем­ківщині) / Роман Одрехівський // Народознавчі зошити. — 2000. — № 5. — С. 940—943.
 172. Одрехівський Р. Сакральна різьба по дереву в Га­ли­чині ХІХ — першої половини ХХ століття: Історія та художні особливості / Роман Васильович Одре­хів­ський. — Львів : Афіша, 2006.— 287 с.
 173. Остроґорський Ґ. Історія Візантії / Ґеоґрій Остро­ґорський ; пер. з нім. Анатолія Онишка. — Львів : Літопис, 2002. — 608 с.
 174. Откович Т. М. Іконостас церкви Воз­движення Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Культу­ро­логічний контекст : дис… канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Откович Тарас Мирославович ; Прикарпатський ун­т ім. Василя Стефаника. — Івано­Франківськ, 2012. — 168 арк. : іл. + дод.
 175. ПавлюкС.П. Етногенеза українців : спроба тео­ретичної конструкції / Степан Петрович Павлюк. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — 248 с.
 176. Пам’ятки України. — Ч. 3 (45). — 1980. — 64 с.
 177. Пам’ятки України. — Ч. 4 (1990 р.)/1(1991 р.) 87. — 1991. — Лютий. — 64 с.
 178. Пам’ятки України. — Рік XXIV. — Ч. 93. — 1992. — 128 с.
 179. Пам’ятки України. — Cпецвипуск № 2 (191). — 2013. — Липень. — 71 с.
 180. Пекар А. Нариси історії церкви Закарпаття : в 2 т. / Атанасій Пекар. — Т. 1. — Рим ; Львів : Місіонер, 1997. — 232 с. ; Т. 2. — Рим ; Львів : Місіонер, 1997. — 492 с.
 181. Поврозник М. Альбом українських церков Закарпаття, Лемківщини, Холмщини та Підляшшя / Михайло Поврозник. — Лондон : Українська видавнича спілка, 1988. — 320 с.
 182. Прибєга Л. Дерев’яні храми українських Карпат / Л. Прибєга. — Київ : Техніка, 2007. — 168 с.
 183. ПриймичМ. Перед лицем Твоїм. Закарпатський іконостас / Михайло Васильович Приймич. — Ужгород : Карпати ; Ґражда, 2007. — 224 с.
 184. Пуряєва Н. Словник церковно­обрядової терміно­логії / Наталія Пуряєва. — Львів : Свічадо, 2001. — 160 с.
 185. П’ятдесят п’ять дерев’яних храмів Закарпаття: Путів­ник. — Київ : Грані­Т, 2007. — 88 с.
 186. Рабій Ю. Княжий город Самбір / Ю. Рабій. — Львів ; Самбір ; Ютика : Національний музей у Львові ; Музей «Бойківщина» у Самборі, 1999. — 422 с.
 187. Резьба по дереву / Научно­исследовательский институт лёгкой промышленности. — Москва : Издание «Лёгкая индустрия», 1966. — 108 с. — (Изд. второе, переработанное и дополненное).
 188. РоманівО. Гуцульські та покутські різьблені свіч­ники­трійці ХІХ — першої половини ХХст. / Олег Романів // Збірник Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові. — Т. CCXXX. — Львів, 1995. — С. 152—163.
 189. Регрес і регенерація в народному мистецтві. Колективне дослідження за матеріалами третіх Гончарівських читань / відп. ред. М. Селівачов. — Київ : Музей Іван Гончара ; Родовід, 1998. — 328 с.
 190. Сакральне мистецтво Бойківщини: Наукові читання пам’яті Михайлі Драгана: Доповіді та повідомлення 25—26 червня 1996 року, м. Дрогобич. — Дрогобич : Відродження, 1997. — 119 с.
 191. Сакральне мистецтво Бойківщини. Другі наукові читання пам’яті Михайла Драгана. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1997. — 141 с.
 192. Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті наукові читання пам’яті Михайла Драгана. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1998. — 188 с.
 193. Сакральне мистецтво Бойківщини. Шості наукові читання пам’яті Михайла Драгана. — Дрогобич : Коло, 2003. — 306 с.
 194. Сакральні пам’ятки Тернопільщини: Фотоальбом / Буяк Я.Є., Гаврилюк О.М., Гульовський В.О., Кізілов В.А., Куневич Б.М., Лисевич М.В., Снітовський О.І. — Тернопіль : Новий колір, 2009. — 128 с.
 195. Самойл ович В. Народное архитектурное творчество Укра­ины / В. Самойлович. — Киев : Будивельник 1989. — 342 с. — (2­е изд. переработ. и дополненное).
 196. Свєнціцька В. Різьблені ручні хрести XVII—XX ст. / Віра Свєнціцька : в 2 ч. — Ч. 1. Текст. — Львів, 1939. — 39 с.; Ч. 2. Ілюстрації. — Львів, 1939. — 24 с.
 197. Свєнціцька В. Словник жовківських майстрів живопису і різьби / Віра Свєнціцька // Українське мистецтвознавство. — Кн. 1. — Київ, 1967. — С. 133—149.
 198. Свєнціцька В. Спадщина віків: Українське малярство XIV—XVIII століть у музейних колекціях Львова / Віра Свєнціцька, Олег Сидор. — Львів : Каменяр, 1990. — 72 с.
 199. 197. Свєнціцький І. Консервація і реставрація історичних пам’яток церковного мистецтва / Іларіон Свєнціцький. — Львів : Видання Національного музея у Львові, 1932. — 14 с.
 200. 1 Свєнцицкій И. Опись музея Ставропигийскаго института во Львове / Иларион Свєнцицкій. — Львовъ, 1908. — 248 с.
 201. Свѣнцицкый И. Деревянныя церкви Галицкой Руси XVII—XVIII векав / Иларион Свѣнцицкый. — Львовъ, 1915. — 6 с.
 202. Свєнцїцкий І. Галицько­руське церковне малярство XV—XVI ст.: Матеріяли і замітки (8 рисунків і 15 ілюстрацій) / Іларіон Свєнцїцкий. — Львів : З друкарнї Наукового Товариства імени Шевченка, 1914. — 54 с.
 203. Свєнціцький І. Іконопись Галицької України XV—XVI віків / Іларіон Свєнціцький. — Жовква : Печатня оо. Василіян, 1928. — 100 с.
 204. Свєнціцький І. Вистава галицького примітиву XVII—ХІХ вв. / Іларіон Свєнціцький. — Львів : Друкарня Видавничої Спілки «Діло», 1939. — 15 с.
 205. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / переклад І. Хоменка. — 1989. — 959 с.
 206. Сенів І. Меблі / І. Сенів // Нариси з історії декора­тивно­прикладного мистецтва. — Львів : Видавництво Львівського Університету, 1969. — С. 29—35.
 207. Сирохман М. Втрачені дерев’яні архітектурні пам’ят­ки Закарпаття / Михайло Сирохман // Пам’ятки Ук­раїни. — 1992. — № 2—3. — С. 70—75.
 208. Сирохман М. Втрачені дерев’яні архітектурні пам’ят­ки Закарпаття / Михайло Сирохман // Пам’ятки Ук­раїни. — 1993. — № 1—6. — С. 186—191.
 209. Сирохман М. Втрачені дерев’яні архітектурні па­м’ятки Закарпаття / Михайло Сирохман // Пам’ятки України. — 1995. — № 1. — С. 98—101.
 210. Сіцінський Є. Муровані церкви на Поділлю / Є. Сіцін­ський. — Львів ; Камянець­Подільський, 1925. — 31 с.
 211. Січинський В. Будівництво міста Потилича / Володимир Січинський // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. — CXLVII т. — Львів, 1927. — С. 103—130.
 212. Січинський В. Українське деревляне будівництво і різьба / Володимир Січинський. — Львів, 1936. — 32 с.
 213. Січинський В. Monumenta architekturae Ukrainae: Al­bum / Володимир Січинський. — Б. м., б. р. — 8 с.
 214. Скит Манявський і Богородчанський Іконостас / ред. видання І. Свєнціцький. — Жовква, 1926. — 28 c.
 215. Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія / Василь Слободян. — Львів : Інститут Укрзахідпроектреставрації, 1998. — 863 с.
 216. Слободян В. Церкви українців Румунії / Василь Сло­бодян. — Львів : Стрім, 1994. — 112 с.
 217. Словник українського сакрального мистецтва / за наук. ред. чл.­кор. АМУ М. Станкевича. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — 287 с.
 218. Снігур І. Покровитель Буковини — святий великомученик Іван Новий Сучавський / Л. Іван Снігур. — Чернівці : Букрек, 2004. — 88 с.
 219. о. Соловій М.М. ЧСВВ. Літургіка для українських католицьких шкіл : в 2 ч. / М.М. Соловій Чину Святого Василія Великого. — Ч. 1. Святі речі. — Торонто : Видавництво ОО Василіан, 1959. — 87 с.
 220. Сополига М. Перлини народної архітектури / Мирослав Сополига. — Пряшів : Видавниче агенство ДІНО ; Державний музей українсько­руської культури у Свиднику, 1996. — 127 с.
 221. Сорок чотири дерев’яні храми Львівщини. — Київ : Грані­Т, 2007. — 120 с.
 222. Станкевич М. Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв: Вибрані праці / Михайло Станкевич. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — 189 с.
 223. Станкевич М. Українське художнє дерево XVI—XX ст. / Михайло Євстахійович Станкевич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — 479 с.
 224. Степовик Д. Скарби України / Дмитро Степовик. — Київ : Веселка, 1990. — 192 с.
 225. Стефанович А. Істория християнсько­католицкої цер­кви: для середних шкіл / А. Стефанович. — Львів : Наукове Товариство члени Шевченка, 1903. — 248 с.
 226. 100 років колекції державного музею українського на­родного декоративного мистецтва: Збірник наукових праць / відп. ред. М. Селівачов. — Київ : АртЕк, 2001. — 248 с. : іл.
 227. Сулик Р. Дерев’яне церковне будівництво на Стрийщині / Роман Сулик. — Львів ; Стрий : Опришки, 1993. — 121 с.
 228. Сулик Р. Перлини дерев’яної архітектури Бойківщини (З альбомів М. Драгана) / Роман Сулик. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995. — 113 с.
 229. Таранушенко С. Дерев’яні різьблені хрести Слобідської України / Стефан Андрійович Таранушенко. — Харків : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; ІНСТИТУТ РУКОПИСУ ; Харківський приватний музей міської садиби, 2012. — 43 с.
 230. Таранушенко С. Іконостаси Слобідської України / Стефан Андрійович Таранушенко. — Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2011. — 152 с.
 231. Таранушенко С. Мистецтво Слобожанщини XVII—XVIII вв. / Стефан Таранушенко. — Харків, 1928. — 9 с.
 232. Таранушенко С. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України / Стефан Таранушенко. — Київ : Будівельник, 1976. — 334 с.
 233. Тарас В. Історія виникнення та розвиток традиції вшановування Хресної дороги. Принципи закладання Хресних доріг / Вікторія Тарас // Народознавчі зошити. — 2004. — Ч. 5—6. — С. 878—901.
 234. Тарас Я.М. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат: культурно­традиційний аспект / Ярослав Миколайович Тарас. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 640 с.
 235. Тарас Я.М. Українська сакральна дерев’яна архітектура словник­довідник / Ярослав Миколайович Тарас. — Львів : ІН НАН України, 2006. — 584 с.
 236. Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Володимир Іванович Тимофієнко ; Інститут проблем сучасного мистецтва. — Київ : Видавництво Інституту проблем сучасного мис­тецтва, 2002. — 472 с.
 237. Типчак В. Мистецькі традиції і новаторство у творчості Василя Турчиняка 1900—1939 років : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Типчак Вікторія Мирославівна ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2002.— 154 арк. : іл. + дод.
 238. Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно­культурної спадщини : матеріали Міжнародної науково­практичної конференції (27—28 серпня 2008 року). — Харків : АТОС, 2008. — 278 с.
 239. Троневич П. Втрачені християнські храми Луцька / П. Троневич, М. Хілько, Б. Сайчук. — Луцьк : ДІКСОН, 2001. — 80 с.
 240. Туркавський М. Етнографічна виставка Покуття в Ко­ломиї / Маркелій Туркавський. — Коломия : Народний Дім, 2004. — 39 с.
 241. Уваровъ А.С. Церковный диптихъ V вѣка / А.С. Ува­ровъ // Древности / Труды Московскаго Археологическаго Общества. — Томъ І. — Москва : Типографія Грачева и Ко у Пречистенскихъ воротъ г. Миляковой, 1867. — С. 5.
 242. Українське сакральне мистецтво: Словник. — Львів : Афіша, 2006. — С. 70—71, 126—127.
 243. Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи (Українське сакральне мистецтво XIII—XV століть) : матеріали третьої наукової конференції (Львів, 4—5 травня 1995 року). — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2001. — 119 с.
 244. Уткин С.Г. Геометрическая резьба по дереву / С.Г. Ут­кин. — Москва : КОИЗ, 1953. — 96 с.
 245. Федорів Ю. Пояснення церковних богослужінь і Святих Тайн : Підручник для школи і дому / Ю. Федорів. — Львів : Свічадо, 2004. — 160 с.
 246. Федусевич М. Хроніки парохії і міста Миколаєва над Дністром (Вступ, підготовка тексту і коментар і Л. Войтовича) / М. Федусевич // Миколаївщина : Збірник наукових статей. — Т. 1. — С. 173—202.
 247. Хрест в українському мистецтві: каталог виставки / за ред. Михайла Станкевича. — Львів : Інститут народознавства НАН України ; Національний музей у Львові ; Львівський історичний музей, 1996. — 26 с.
 248. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво. Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 6—7 грудня 2013 р. — Львів, 2013. — 262 с.
 249. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся (Краєзнавчий словник від найдавніших часів до 1914 року). Том перший / Олександер Цинкаловський. — Вінніпег : Накладом товариства «Волинь», 1984. — 600 с.
 250. Чуйко О. Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Тисмениці: Науково­популярне видання / Олег Дмитрович Чуйко. — Івано­Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. — 169 с.
 251. Шематизмъ всечестного клира епископской дієцезії греко­католической Станиславовской на рокъ 886. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ управленіемъ И.О. Тарнавского, 1886. — 105 с.
 252. Шонк­Русич К. Дерев’яна різьба в Україні / Кость Шонк­Русич. — Нью­Йорк, 1982. — 184 с.
 253. Шпак О. Українська народна гравюра XVII—XX сто­ліття / Оксана Шпак. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — 224 с.
 254. Щербаківський В. Архітектура у ріжних народів і на Україні / Вадим Щербаківський. — Львів ; Київ, 1910. — 255 с.
 255. Щербаківський В. Дещо про українську дерев’яну церкву / Вадим Щербаківський // Життя і школа. — 1971. — № 1—2. — С. 26—30.
 256. Щербаківський В. Дещо про українську дерев’яну церкву / Вадим Щербаківський // Український православний календар на 1983 р. — С. 100—102.
 257. Щербаківський В. Ілюзійне підвищення внутрішньої високості українських церков / Вадим Щерба­ків­ський. Культурні цінності у небезпеці ; Данило Щер­ба­ківський // Життя й революція. — 1927. — Ч. 1. — Київ : Передрук в журналі «Сучасність», 1978. — Ч. 1. — С. 47—56.
 258. Щербаківський Д. Українське мистецтво : в 2 т. — Т. 1. Буковинські і галицькі деревляні церкви, над­гробні і придорожні хрести, фігури і каплиці / Данило Щербаківський. — Київ ; Прага, 1926. — 62 с.
 259. Щербаківський В. Українське мистецтво. Деревляне будівництво і різьба на дереві / Вадим Щерба­ківський. — Львів ; Київ, 1913. — 61 с.
 260. Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці / Вадим Щербаківський ; упоряд., вст. ст. В. Ульяновського ; додатки П. Герча­нівської, В. Ульяновського. — Київ : Либідь, 1995. — 288 с.
 261. Юрченко П. Дерев’яна архітектура України / Петро Юрченко. — Київ : Будівельник, 1970—1971. — 191 с.
 262. Юрченко П. Дерев’яне зодчество України XVIII—XIX ст. / Петро Юрченко ; за заг. ред. С. Грабовського. — Київ : Академія архітектури УРСР, 1949. — 132 с.
 263. Юрченко П. Народна архітектура / Петро Юрченко // Історія українського мистецтва : в 6 т. — Т. 4. — Кн. 2. Мистецтво другої половини ХІХ—ХХ століття. — Київ : Жовтень, 1969. — С. 46—54.
 264. Юрченко П. Народное искусство / Петро Юрченко. — Киев : Мистецтво, 1967. — 47 с.
 265. Юрченко П. Українське народне мистецтво: Альбом / Петро Юрченко. — Київ : Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. — 229 с.
 266. Bochniak A. Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich / Adam Bochniak, Julian Pagaczewski. — Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1959. — S. 232—236.
 267. Bogdan Mirosław. Ołtarz — centrum przestrzenisakralnej. Według prawa Liturgii Posoborowej: praca doktorska / Bogdan Mirosław. — S. I. : s. n., 1994. — 148 s.
 268. Dzieduszycki W. Budowle drewniane na Rusi / Włodzimierz Dzieduszycki // Przegląd Archeologiczny. — Lwów, 1882.
 269. Gralewski J. Sztukazdobnicza / Jan Gralewski // Arkady. — Warszawa, 1939. — Kwiecień. — S. 176—184.
 270. Grešlik V. Ikony 17 storočiana Východnom Slovensku / Vladislav Grešlik. — Prešov : AKCENTPRINT, 2002. — 100 s.
 271. Forstner D. Świat symboliki Chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekład i opracowanie Wanda Zakrewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński ; wybór ilustracji i komentarz Tamara Łozińska. — Warszawa : Instutut wydawniczy, 1990. — 554 s.
 272. Józefz Arymateiwlegendzie angelskiej // Rocznik Polskiego To­warzystwa Naukowego na Obczyżnie. — R. XXX. — Rok 1986/87. — Londyn. — S. 64—79.
 273. Sztuka kresów wschodnich: Materiały sesji naukowej (Kraków, wrzesień 2000). — T. V. — Kraków : PUH TECHNET sp. z. o. o., 2003. — 218 s. : il.
 274. Moklowski K. Do dziejów architektury cerkiewnej na Rusi Czerwonej / K. Moklowski, M. Sokołowski // Polska Akademia Umiejetności. Komisja do badania historii sztuki w Polsce. — T. 7. — Kraków, 1906. — S. 529—558.
 275. Mokłowski K. SztukaludowawPolsce / Kazimierz Mokłowski. — Lwów : Drukarnia H. Altenberga we Lwowie, 1903. — 550 s.
 276. Narolewski T. Agnus Dei / T. Narolewski // Arkady. — Rocznik II. — Warszawa : Drukarnia Państwaw Warszawie, 1936. — S. 198—200.
 277. Pokorzyna E. Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego zprzydatkie mikonmaryjnych / Ewa Pokorzyna. — Warszawa : DiG, 2001. — S. 11—14
 278. Sczaniecki P. Służba Bożawdawnej Polsce. Studiaomszy św. / Paweł Sczaniecki. — Poznań ; Warszawa ; Lublin : Ksiięgarnia św. Wojciecha, 1962. — 255 s. : il.
 279. Smoliński J. Kościół pp. Brygitek, pózniej Wizytek w Lublinie i odkryte malowidła ścienne z XV wieku / Józef Smoliński // Sprawozdanie Komisyi do badania Historyi sztuki w Polsce. — T. IX. — Zeszyt III i IV. — Kraków : Nakładem Akademii Umiętności, 1915. — S. 283.
 280. Szyszko­Bogusz A. Trzy kościoły hallowe: Olkusz, Krasnik, Kleczków / Adolf Szyszko­Bogusz, Marian Sokołowski // Sprawozdanie Komisyi do badania Historyi sztuki w Polsce. — T. IX. — Zeszyt I i II. — Kraków : Nakładem Akademii Umiętności, 1915. — S. 209—222.
 281. The Art of Bizantinum. — London : Thamesand Hud­son. — 348 p.
 282. Wolfskron A. L. R. Über Einige Holzkirchenin Mänchen, Schlesienund Galizien / A. L. R. Wolfskron. — Wien : Ausder Kaiserlich­Königlichen Hof — und Staats­dru­ckerei, 1858. — 8 c.
 283. Żarnowiecki L. Barwy liturgiczne w kościele rzymsko­katolickim pod względem historycznym, liturgicznym, symbolicznym i estetycznymz 20­marycinamichro molitografowanemi / Longin Żarnowiecki. — Petersburg : Nakładen autora. Księgarnia K. Grendyszyńskiego, 1901. — 135 s.
 284. Żeliński C. Sztukasakralna. Conależywiedzieć obudowiei konserwacji Domu Bożego: podręcznik opracowany na podstawie przepisów kościelnych / Chwalisław Żeliński. — Poznań ; Warszawa ; Lublin : Księgarnia św. Wijciecha, 1960. — 1004 s.
 285. Лидов А. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид художественного творчества / Алексей Лидов. — Режим доступа: http://www.polit.ru/article/2007/06/14/ierotop

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »