Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 5 (137)

Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1019—1037

УДК: 016:745.51:2­523](477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.05.1019

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ СТУДІЇ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВА У ЦЕРКВІ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

Болюк Олег Миколайович — кандидат мистецтвознавства, докторант

відділу народного мистецтва

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067) 2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8292-202X

Анотація: Подано стислий аналітичних огляд спеціальної літератури вітчизняних науковців з галузі архітектури, мистецтвознавства, етнології, культурології, історії та релігієзнавства, де є інформація про художні вироби з дерева, які призначені для обладнання українських церков. Увагу звернено на вибіркові друковані видання. Іноземну літературу, періодику та Інтернет­джерела у статті не враховано.

Ключові слова: різьба, дерево, виріб, храм, церква, облаштування, Україна.

Надійшла 25.07.2017

Список використаних джерел

 1. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Буковинську Гуцульщину 2008 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 581а.
 2. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Гуцульську Буковину та Буковинське Передгір’я, Верхнього Буковинського Попруття, Буковинське Поділля 1996 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 430.
 3. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Закарпатську Бойківщину 1995 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 411.
 4. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Закарпатську Бойківщину 2009 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 596а.
 5. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на південно­східне Покуття 1998 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 462.
 6. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на східне Опілля та Західне Поділля. 2011 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 611.
 7. Болюк О. Звіт експедиційних матеріалів на Рівненське Полісся 2010 р. / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 599.
 8. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на північно­західне Опілля 2002 року: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 496.
 9. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експедиції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на північно­східне Покуття 2001 року: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 473.
 10. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експе­диції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на північно­східну Бойківщину та Підгір’я 2006 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. —Од. зб. 536.
 11. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експе­диції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на Північну Буковину 2007 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 555.
 12. Болюк О. Звіт з комплексної мистецтвознавчої експе­диції відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України на Центральну Бойків­щину та північно­західне Закарпаття (закарпатську Бойків­щину) 2005 р.: народна архітектура та дерев’яне церковне облаштування із додатковою інформацією про інші види декоративно­прикладного мистецтва / Олег Болюк // Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 523.
 13. Александрович В. Мистецтво Галицько­Волинської держави / Володимир Александрович. — Львів : Ін­ститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. — 132 с.
 14. Антонович Д. Із історії церковного будівництва на Україні / Дмитро Антонович. — Прага : Видво українського історично­філологічного товариства, 1925. — Вип. 1. — 24 с.
 15. Апологет. Матеріали І Міжнародної наукової конфе­рен­ції «Християнська сакральна традиція: віра, духов­ність, мистецтво» (м. Львів, 23—24 листопада 2009 р.). — Львів, 2009. — Ч. 1—4 (16—19). — 240 с.
 16. Апологет. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (м. Львів, 24—25 листопада 2010 р.). — Львів, 2010. — Ч. 1—4 (20—23). — 295 с.
 17. Апологет. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (м. Львів, 24—25 листопада 2011 р.). — Львів, 2011. — Ч. 29. — 159 с.
 18. Апологет. Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво» (м. Львів, 23—24 листопада 2012 р.). — Львів, 2012. — Ч. 32—33. — 227 с.
 19. Архітектура: Короткий словник­довідник / А.П. Мардер, Ю.М. Євреїнов, О.А. Пламеницька та ін. ; за заг. ред. А.П. Мардера. — Київ : Будівельник, 1995. — 335 с.
 20. Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. — Рівне : ПП ДМ, 2008. — 146с.
 21. Асєєв Ю. Мистецтво стародавнього Києва / Юрій Асєєв. — Київ : Мистецтво, 1969. — 239 с.
 22. Ашкіназі М.І. Світ дивної старовини (Пам’ятки кам’яної та дерев’яної архітектури Закарпатської, Івано­Франківської і Чернівецької обл.): Путівник / М.І. Ашкіназі. — Ужгород : Карпати, 1969. — 144 с.
 23. Альбом достопримечательностей церковно­археологи­ческого музея при императорской Киевской духовной академии. — Вып. IV—V. — Киев, 1915. — 113 с.
 24. БандрівськийМ. З історії церкви Святих апостолів Петра і Павла у Львові: літературно­історичне видання / Микола Бандрівський. — Львів, 2009. — 39 с.
 25. Барадулін В. Художня обробка дерева / Володимир Барадулін. — Москва : Легпромбытиздат, 1986. — 262 с.
 26. Бевзо О. Львівський літопис і Острозький літопис: Джерелознавче дослідження (Видання друге) / О. Бев­зо. — Київ : Інститут історії Академії наук УРСР, 1971. — 198 с.
 27. Безсонов С. Архитектура Западной Украины / С. Без­сонов. — Москва : Изд. Академии архитектуры СССР, 1946. — 95 с.
 28. Бойківщина: історико­етнографічне дослідження / ред. колегія: Ю.Г. Гошко (відпов. ред.), П.М. Жолтовський, Р.В. Чугай, Р.Ф. Кирчів, М.І. Моздир. — Київ : Наукова думка, 1983. — 304 c.
 29. Бойківщина: Науковий збірник. — Дрогобич : Бой­ківщина ; Коло, 2007. — Т. 3. — 684 с.
 30. Болюк О. Дерев’яне облаштування церков: проблеми збереження, питання новаторства / Олег Миколайович Болюк // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. — Випуск 25. — Київ : Видавничо­полігра­фічний центр «Київський університет», 2008. — С. 89—95.
 31. Болюк О. Ківорії українських церков: знахідки мистецтвознавчих експедицій / Олег Миколайович Болюк // Богословський збірник Львівської духовної академії УПЦ КП «Апологет». Матеріали І Міжна­родної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». — Львів, 2009. — № 1—4 (16—19). — С. 208—213.
 32. Болюк О. Новаторські підходи в облаштування церков західних областей України / Олег Болюк // Програма VI міжнародного конгресу україністів (Донецьк, 28 чер­вня — 1 липня 2005 р.). — Донецьк : Газетно­видавнича корпорація «Новая печать», 2005. — С. 99.
 33. Болюк О. (Рецензія): Одрехівський Р. Сакральна різьба по дереву в Галичині ХІХ — першої половини ХХ століття: Історія та художні особливості / Роман Васильович Одрехівський. — Львів : Афіша, 2006.— 287 с. : іл. ; панорама подій // Мистецтвознавство’07/2: Науковий збірник. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2008. — С. 152.
 34. Болюк О. Рецензія на монографію Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова / Богдан Тимків. — Івано­Франківськ : Нова Зоря, 2010. — 312 с. / Олег Болюк // Мис­тецтвознаство’11: Науковий збірник. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2011. — С. 332—334.
 35. Болюк О. Сакральне художнє деревообробництво Бой­ківщини (експедиційні нотатки) / Олег Миколайович Болюк // Традиційна культура в умовах глобалізації: проблеми збереження і оновлення етнічно­культурної спадщини. Матеріали Міжнародної науко­во­прак­тичної конференції, 27—28 серпня 2008. — Харків : АТОС, 2008. — С. 12—17.
 36. Болюк О. Художні вироби з дерева у церквах Закарпатської Бойківщини: форма, оздоба, опорядження поверхні балдахінів / О. Болюк // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Вип. 3: матеріали міжнар. наук.­практ. конф. «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини (Ужгород, 26—27 черв. 2015 р.) / упоряд. Г.В. Андял, В.В. Коцан. — Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. — C. 511—515.
 37. Боньковська С. «Галицькі» енколпіони. До питання генезису іконографічних типів / Софія Боньковська // Народознавчі зошити. — 1998. — № 4. — С. 408—414.
 38. БоньковськаС. Модерн в українській сакральній ме­талопластиці / Софія Боньковська // Народознавчі зошити. — 1999. — № 2. — С. 186—201.
 39. Боньковська С. Тиміамно­кадильні атрибути (До питання походження та розвитку у християнських обрядах) / Софія Боньковська // Історія релігій в Україні: Праці ХІІІ­ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20—22 травня 2003 року) : в ІІ кн. — Книга І. — Львів : Логос, 2003. — С. 88—89.
 40. Боньковська С. Первісні образи Пресвятої євхаристії. До питання генези християнської іконографії / Софія Боньковська // Народознавчі зошити. — 2001. — № 2. — С. 242—253.
 41. Боньковська С. Сакральна ангіопластика Руси­Укра­їни. Священні потири і дискоси. Кінець Х—XVI століття. Генезис. Типологія. Художні особ­ливості. — Київ : Києво­Могилянська академія, 2014. — 592 с.
 42. Боньковська С. Художні особливості священного посуду другої пол. XIV — поч. XVIII ст. Формування основних типів, тектоніка, декор / Софія Боньковська // Народознавчі зошити. — 2000. — № 3. — С. 487—507.
 43. Будзан А. Різьба по дереву в Західних областях Ук­раїни (ХІХ—ХХ) / Антін Федорович Будзан. — Київ : Вид­во АН УРСР, 1960. — 106 с.
 44. Вечерський В.В. Українські дерев’яні храми / В.В. Вечерський. — Київ : Наш час, 2007. — 271 c.
 45. Вісник «Укрзахідпроектреставрація». — Ч. 2. — Львів, 1994. — 98 с.
 46. Вісник «Укрзахідпроектреставрація». — Ч. 3. — Львів, 1995. — 101 с.
 47. Вісник «Укрзахідпроектреставрація». — Ч. 4. — Львів, 1996. — 160 с.
 48. Вісник «Укрзахідпроектреставрація». — Ч. 5. — Львів, 1996. — 152 с.
 49. Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 6. — Львів, 1997. — 160 с.
 50. Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 7. — Львів, 1997. — 46 с.
 51. Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. — Ч. 8. — Львів, 1997. — 144 с.
 52. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. — Харків : ХДАДМ, 2005. — № 6. — 116 с.
 53. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. — Харків : ХДАДМ, 2009. — № 6. — 188 с.
 54. Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології / Хведір Кіндратович Вовк. — Київ : Мистецтво, 1995. — 336 с.
 55. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 16. Матеріали XVI міжнародної наукової конференції, присвяченої 105­й річниці від дня народження Павла Жолтовського, 70­річниці утворення Волинської області та 810­й річниці га­лицько­Волинського князівства, м. Луцьк, 4—5 листопада 2009 року. — Луцьк, 2009. — 239 с.
 56. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 18. Матеріали XVIII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27—28 жовтня 2011 року. — Луцьк, 2011. — 236 с.
 57. Галицько­Волинський літопис. — Львів : Червона Ка­ли­на, 1994. — 253с.
 58. Гвозда І. Дерев’яна архітектура Українських Карпат / редактор Іван Гвозда. — Ню Йорк : Фундація дослі­дження Лемківщини, 1978. — 286 с.
 59. Геврик Т. Дерев’яні храми України / Тит Геврик. — Нью­Йорк, 1987. — 112 с.
 60. ГелитовичМ. Царські врата українських іконостасів XVI століття / Марія Гелитович // Народознавчі зошити. — 1999. — № 6. — С. 850—858.
 61. Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII — кінця XVIII cтоліть: книга протоколів та окремі описи / заг. ред. та історичний нарис Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс. — Львів ; Люблін : Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету ; Інститут Центрально­Східної Європи, 2012. — 280 с.
 62. Герій О. Будівництво та оздоблення храмів в Україні 16 — першої половини 17 ст.: аспекти семантики / Оксана Герій // Українська культура: З нових досліджень: Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60­ліття. — Львів : Інституту народознавства НАН України, 2007. — С. 473—486.
 63. Герій О. Орнамент Софії Київської (ґенеза, типологія, художньо­функціональні особливості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Герій Оксана Омелянівна ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2003. — 187 арк. : іл. + дод.
 64. Герій О. Роль західноєвропейських орнаментальних гравюр у збагаченні репертуару мотивів української іконостасної різьби / Оксана Омелянівна Герій // Буття у мистецтві: збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 80­річчя. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2007. — С. 168—176.
 65. Гнатюк М. Художні вироби з дерева в інтер’єрі народного житла Українських Карпат і Прикарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. (Історія, Типологія. Художні особливості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Гнатюк Михайло Васильович ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2000. — 146 арк. : іл. + дод.
 66. ГнідецьР. Архітектура українських церков. Кон­струкція і форма: Навч. посібник / Ростислав Гнідець. — Львів : Львівська політехніка, 2007. — 140с.
 67. Гончарівські читання (п’яті): феноменологія українсь­кого народного мистецтва: форма і зміст: Музей Івана Гончара в 1998 : тези доповідей і повідомлень. — Київ : Музей Івана Гончара, 1998. — 152 с.
 68. Гординський С. Українські церкви в Польщі: їх історія, архітектура і доля / Святослав Гординський. — Рим : Богословіє, 1971. — 20 с.
 69. Грабар Андре. Перші кроки християнської іконографії / Грабар Андре ; переклад з англ. канд. мистецтв. О. Кошового // Мистецтвознавство’02. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2003. — С. 188—200.
 70. Грималюк Р. Казимир Сіхульський. Вітраж Собору Пресвятої Богородиці у Старому Селі / Ростислава Грималюк // Українська культура: З нових досліджень: Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60­ліття. — Львів : Інституту народознавства НАН України, 2007. — С. 555—563.
 71. Грушевський М. Розвідки про церковні відносини на Україні­Руси XVI—XVIII в. / Михайло Грушевський, Орест Левицький. — Львів : Наукове товариство імени Шевченка, 1900 ; Перше репринтне видання Львівської історико­просвітньої організації «Мемо­ріал», 1991. — 154 с.
 72. Гургула І. Народне мистецтво Західних областей України / Ірина Гургула. — Київ : Мистецтво, 1966. — 77 с.
 73. Гуцульські та покутські свічники­трійці: Альбом / упор та автор вступ. статті Юрій Юркевич. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких па­м’яток при НТШ, 2008. — 376 с.
 74. Гуцульщина: Історико­етнографічне дослідження / Петро Іванович Арсенич, Марта Іванівна Базак, Зоряна Євгенівна Болтарович та ін. — Київ : Наукова думка, 1987. — 472 с.
 75. Данилюк А. Волинь: Пам’ятки народної архітектури: Історико­краєзнавчі статті / Архип Данилюк. — Луцьк : Надстир’я, 2000. — 100 с.
 76. Данилюк А. Музей в Шевченківському гаї: Нарис / Архип Данилюк. — Львів : Край, 1993. — 40 с.
 77. Данилюк А. Поклонися народному зодчому: Етногра­фічні нариси про народну архітектуру України / Архип Данилюк. — Львів : Свічадо, 1995. — 62 с.
 78. Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся: монографія / Архип Григорович Данилюк. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. — 147 с.
 79. Декоративно­ужиткове мистецтво: Словник : в 2 т. — Т. 1 / Запаско Я.П. (керівник авторського колективу), Голод І.В., Білик В.І., Кравченко Я.О., Лупій С.П., Любченко В.Ф., Мельник І.А., Тарновський О.О., Шмагало Р.Т. — Львів : Афіша, 2000. — 364 с. : 316 іл.
 80. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта: Випуск 3: Збірник наукових праць / упоряд. і відп. ред. Черепанова Світлана Олексіївна. — Львів : Каменяр, 1998. — 598 с.
 81. Довганюк І. Архітектура українських церков / Ігор Довганюк. — Львів : Львівагропроект, 1991. — 111 с.
 82. Драган М. Українська декоративна різьба XVI—XVIII cт. / Михайло Дмитрович Драган. — Київ : Наукова думка, 1970. — 159 с.
 83. Драган М. Українські деревляні церкви: генеза і розвій форм : в 2 т. / Михайло Драган. — Львів, 1937. — Т. 1. — 159 с. ; Т. 2. — 135 с.
 84. Драґан М.Д. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій форм : в двох частинах / Михайло Драґан ; передм. В.С. Александрович ; прим. В.С. Александрович, В.М. Слободян ; предм.­геогр. покажч., терм. словник В.М. Слободян ; упоряд. О.О. Савчук. — Харків : Видавець Савчук О.О., 2014. — 450 с.
 85. Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях: Перші читання: Матеріали виступів 23 червня 1998 р. м. Дрогобич. — Дрогобич : Відродження, 1998. — 138 с.
 86. Дундяк І. Процесійні ікони Західної України XVII—ХІХ ст. (походження, іконографічні та художні особливості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Ірина Дундяк ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2003.— 174 арк.: іл. + дод.
 87. Ерминия или наставление в живописном искусстве составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурнографистом. 1701—1733год // Труды Кіевской духовной Академіи. — 1868. — 184 с.
 88. ЖишковичВ. Пластика Русі­України: Х — перша половина XIVстоліття / Володимир Жишкович. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — 239 с.
 89. Жишкович В. Святий Микола Мирлікійський в українському іконописі ХІ—ХV століть / Володимир Жишкович // Українська культура: З нових дослід­жень: Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60­ліття. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — С. 540—544.
 90. Жолтовський П. Деякі с особливості народного будів­ництва Українських Карпат / Павло Жолтовський // Народна творчість та етнографія. — 1978. — № 4. — С. 61—68.
 91. Жолтовский П. Древние мотивы в гуцульской орнаментике / Павло Жолтовский. — Москва : Наука, 1964. — 9 с.
 92. Жолтовський П. Монументальний живопис на Укра­їні XVII—XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтов­ський. — Київ : Наукова думка, 1988. — 158 с.
 93. Жолтовський П. Український живопис XVII—XVIII ст. / Павло Миколайович Жолтовський. — Ки­їв : Наукова думка, 1978. — 327 с.
 94. Залозецький В. Бойківський тип дерев’яної церкви й його відношення до історичних стилів / Володимир Залозецький // Літопис Бойківщини. — Самбір, 1958. — С. 100.
 95. Залозецький В. Найважнійшђ типы деревляных церков на Подкарпаской Руси / Володимир Залозецький // Подкарпаская Русь. — 1923. — Ч. 1. — С. 4—7.
 96. Залозецький В. Романскѣ и готицкѣ будовлѣ на территоріи Подкарпатской Руси / В. Залозецький — Ужгород, 1923. — 19 с.
 97. Залозецький В. Церковне мистецтво. — Т. ХІІІ / Володимир Залозецький. — Львів : Накладом Греко­католицької Богословської Академії, 1934. — 119 с.
 98. Запаско Я. Мистецтво книги на Україні XVI—XVIII ст. / Яким Прохорович Запаско. — Львів : Вид­во Львівського університету, 1971. — 312 с.
 99. ЗапаскоЯ.П. Пам’ятки книжкового мистецтва: Укра­їн­ська рукописна книга / Яким Прохорович Запаско. — Львів : Світ, 1995. — 480 с. : іл.
 100. Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Т. CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобу­дування. — Львів : Наукове товариство імені Шев­ченка, 2001. — 653 с.
 101. 3ахарчук­ЧугайР. Родина Шкрібляків. Альбом / Раїса Володимирівна Захарчук­Чугай. — Київ : Мистецтво, 1979. — 21 с.
 102. Зузяк Т. Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні ХІХ—ХХ століття (Історія, типологія, ху­дожні особливості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Зузяк Тетяна Петрівна ; Прикарпатський ун­т ім. Василя Стефаника. — Івано­Франківськ, 2004. — 191 арк. : іл. + дод.
 103. Іконостаси, золочені без золота // Будуємо інакше (На­уково­популярний журнал). — № 2. — 2005. — С. 18—20.
 104. Історія декоративного мистецтва України : у 5томах. — Том 2. Мистецтво XVII—XVIII століття / ІМФЕ ім. М. Рильського ; Редакційна колегія другого тому: Ганна Скрипник, Тетяна Кара­Васильєва, Зінаїда Косицька, Адріана Вялець, Сергій Кролевець, Сергій Чайковський, Петро Гончар, Роман Чмелик, Тамара Василенко. — Вінниця : Едельвейс і К, 2007. — 490 с.
 105. Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. — Т. 3. Мистецтво ХІХ століття / ІМФЕ ім. М. Рильського ; редакційна колегія третього тому: Ганна Скрипник, Тетяна Кара­Васильєва, Наталія Студенець, Адріана Вялець, Петро Гончар, Людмила Дяченко, Надія Капустіна, Ігор Кожан, Сергій Кролевець, Сергій Чайковський, Роман Чмелик, Катерина Фесик, Ольга Курчакова, Сергій Лаєвський, Ярослава Ткачук. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. — 516 с.
 106. Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. — Т. 4. Народне мистецтво та художні промисли ХХ століття / ІМФЕ ім. М. Рильського ; редакційна колегія четвертого тому: Ганна Скрипник, Тетяна Кара­Васильєва, Олена Клименко, Адріана Вялець, Петро Гончар, Людмила Дяченко, Надія Капустіна, Ігор Кожан, Сергій Чайковський, Роман Чмелик, Ольга Курчакова, Сергій Лаєвський. — Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2009. — 516 с.
 107. Історія релігій в Україні: Праці Х­ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 16—19 травня 2000 року) : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2000. — 286 с.
 108. Історія релігій в Україні: Праці ХII­ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20—24 травня 2002 року): у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2002. — 559 с.
 109. Історія релігій в Україні: Праці ХIII­ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20—22 травня 2003 року) : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2003. — 678 с.
 110. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2006. — 823 с.
 111. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2007. — 735 с. ; Історія релігій в Україні: Науковий щорічник : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2008. — 823 с.
 112. Історія релігій в Україні: Науковий щорічник : у 2 кн. — Кн. ІІ. — Львів : Логос, 2010. — 1063 с.
 113. Кара­Васильєва Т.В. Шедеври церковного шитва України (ХІІ—ХХ століття) / Т.В. Кара­Васильєва ; фотогр. В. Раєвський та ін. — Київ : Інформаційно­видавничий центр Української Православної Церкви, 2000. — 95 с.
 114. Кармазин­КаковськийВ. Архітектура бойківської церкви / Всеволод Кармазин­Каковський // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. — Т. 204. — Нью­Йорк ; Філадельфія : Видання заходами Товариства «Бойківщина», 1987. — 233 с.
 115. Кармазин­Каковський В. Мистецтво лемківської цер­кви / Всеволод Кармазин­Каковський. — Рим : Вид. українсько­католицького університету імені св. Климента Папи, 1975. — 398 с.
 116. Кармазин­Каковський В. Українська народна архітектура: хати і дерев’яні церкви XVIII ст. / Всеволод Кармазин­Каковський. — Рим : Богословіє, 1972. — 53 с.
 117. Клімашевський А. Внутрішнє обладнання деревних церков Поділля і Покуття: народні традиції і мистецькі стилі / Андрій Клімашевський // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво і освіта: Зб. наук. праць / упоряд. .і відп. ред. С.О. Черепанова. — Львів : Каменяр, 1998. — Вип. 3. — С. 505—510.
 118. Клімашевський А. Найдавніші відомості про обставу церковного інтер’єру в Україні / Андрій Кліма­шев­ський // Народознавчі зошити. — 1998. — № 6. — С. 655—660.
 119. Клімашевський А. Облаштування інтер’єру дерев’я­них церков західного Поділля та Покуття XVIII — поч. ХХ (проблема ансамблевості) : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Клімашевський Андрій Володимирович ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2001. — 168 арк. : іл. + дод. ; Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини: альбом / авт.­упоряд.О.А. Кратюк. — Київ : Мистецтво, 1991. — 208 с.
 120. Ковачовичова­Пушкарьова Б. Дерев’яні церкви Східного Обряду на Словаччині / Бланка Ковачо­вичова­Пушкарьова, Імріх Пушкар // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — Братіслава : Педагогічне товариство ; Відділ української літератури в Пряшеві, 1971 —1972. — № 5—6. — 518 с.
 121. Кондаков Н. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры / Николай Кондаков. — Прага : Изд. Чешской академии искусств, 1929. — 35 с.
 122. Кондаков Н. Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондковым / Н. Кондаков, И. Толстой. — Вып. 1—6. — Санкт­Петербург, 1899. — 186 с.
 123. КонстантиновичЯ.Б. Іконостас: Студії і дослі­дження : у 2т. — Т. 1. — Львів : Наукове товариство імені Т. Шевченка, 1939 / Ярослав Б. Константинович // Konstantynowicz J.B. Ikonostasis. Studienund Fors­chun­gen. — Lemberg, 1939. — Bd. 1 / переклад М.В. Дутки і Р.М. Дутки. — (Рукопис).
 124. Колупаєва А. Кропильниці (хрестильниці) у західноукраїнській кераміці / Агнія Колупаєва // Народознавчі зошити. — 2007. — Ч. 3—4. — С. 321—330.
 125. Колянківський М. Дерев’яні церкви в Україні / М. Колянківський. — Торонто : Ми і Світ, б. р. [бл. 1952]. — 48 с.
 126. КошовийО. А. Грабар: повернення наступить / О. Кошовий // Мистецтвознавство’02. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2003. — С. 201—204.
 127. Кравченко Я. Творчі методи народних майстрів­будівничих у дерев’яній церковній архітектурі Українських Карпат XVII — поч. ХХ ст. : дис… канд. мистецтвознавства: 18.00.01 / Кравченко Ярослав Охрімович ; Українська академія мистецтв. — Київ, 1995.— 165 арк. : іл. + дод.
 128. Курилич М. Гуцульський орнамент / Михайло Курилич. — Київ : ЛК Мейкер, УВЦ, 2001. — 126 с.
 129. Літопис Борщівщини. Історико­краєзнавчий музей. Ви­пуск восьмий. — Борщів : КТ «Джерело», 1996. — 152 с.
 130. Логвин Г. Украинские Карпаты / Григорий Логвин. — Москва : Искусство, 1973. — 192 с.
 131. Логвин Г. По Україні: Стародавні мистецькі памятки / Григорій Логвин. — Київ : Мистецтво, 1968. — 463 с.
 132. Любачівський Мирослав Іван. Літургіка: храм­по­суди­ризи, дзвони­мощі­образи, книги церковні­цер­ковний спів : у 2­х ч. / о. др. Мирослав Іван Лю­бачівський. — Ч. І. — Рим, 1990. — 89 с.
 133. Любимов Л. Искусство Древней Руси. Книга для чтения / Л. Любимов. — Москва : Просвещение, 1974. — 336 с.
 134. Макушенко П. Народная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII—начала ХХ века) / П. Макушенко. — Москва : Стройиздат, 1976. — 160 с.
 135. Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. чл.­кор. НАН України, д. і. н., проф. Степана Павлюка. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — 832 c.
 136. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико­краєзнавчої конференції (Житомир, 12—13 листопада 2010 р.). — Житомир : Вид­во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 348 с.
 137. Мистецтвознавство’99. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 1999. — 268 с.
 138. Мистецтвознавство’2000. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2001. — 252 с.
 139. Мистецтвознавство’01. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2002. — 217 с.
 140. Мистецтвознавство’02. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2003. — 229 с.
 141. Мистецтвознавство’03. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2004. — 217 с.
 142. Мистецтвознавство’05. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2005. — 204 с.
 143. Мистецтвознавство’06. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2006. — 222 с.
 144. Мистецтвознавство’07 (1). — Львів : Спілка крити­ків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2007. — 156 с.
 145. Мистецтвознавство’07 (2). — Львів : Спілка кри­тиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2007. — 168 с.
 146. Мистецтвознавство’08. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2008. — 249 с.
 147. Мистецтвознавство’09. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2009. — 308 с.
 148. Мистецтвознавство’10. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2010. — 281 с.
 149. Мистецтвознавство’11. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2011. — 344 с.
 150. Мистецтвознавство’12. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2012. — 316 с.
 151. Мистецтвознавство’13. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва ; Інститут народознавства НАН України, 2013. — 245 с.
 152. Мистецтво і традиційна культура українського зарубіжжя: матеріали міжнародної наукової конференції (Івано­Франківськ, 10—12 листопада 1992 року). — 217 с.
 153. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї. Науковий збірник. — Випуск 44. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково­етно­гра­фічної конференції, присвяченої 80­річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, 16—17 квітня 2013 року, м. Луцьк / упоряд. Є.І.Ковальчук, Л.А. Мірошниченко­Гусак. — Луцьк, 2013. — 352 с. : іл.
 154. Митрополит Іларіон. Українська церква. Нариси з історії української Православної Церкви : у 2 т. / Іларіон митрополит (Огієнко). — Вінніпеґ : Видання консисторії УГП Церкви в Канаді, 1982. — 366 с.
 155. Мироненко А.К. Древні Видубичі (Пам’ятка архітектури XI—XVIII ст.) / А.К. Мироненко. — Київ : Будівельник, 1971. — 59 с.
 156. Могилянські читання 2009 року: Зб. наук. пр.: Мазепинська доба в культур і України / Нац. Києво­Печер. іст.­культ. заповідник ; ред. рада: В. Колпакова (відп. ред.) та ін. — Київ : Фенікс, 2010. — 424 с.
 157. Могитич І. Церква з княжої доби у селі Новосілка / Могитич Іван, Роман Могитич // Літопис Брой­ківщини. — Вип. 4. — С. 3—8.
 158. Могитыч И. Церковь в Колодном / Иван Могитыч, Наталя Слипченко // Архитектурное наследство. — 1978. — № 26. — С. 94.
 159. Моздир М. Візитаційні акти Перемиського деканату як джерело до історії української культури XVII—XVIII ст. (теки фонду М.Подолинського в архіві Національного Музею у Львові) / Микола Моздир // Народознавчі зошити. — 2003. — Ч. 3—4. — С. 588—621.
 160. Моздир М. Ікони, рукописні та стародруковані книги як джерело до історії вивчення меблів XVI—XVII ст. / Микола Моздир // Українська культура: З нових досліджень: Збірник наукових статей на пошану Степана Петровича Павлюка з нагоди його 60­ліття. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — С. 577—583.
 161. МоздирМ. Українська народна дерев’яна скульптура / Микола Моздир. — Київ : Наукова думка, 1980. — 186 с.
 162. Музей етнографії та художнього промислу: Путів­ник. — Львів : Інститут народознавства НАН Укра­їни, 1996. — 96 с.
 163. 1 Музейний щорічник. 2002. Наукове видання. — Чер­нівці : Золоті литаври, 2002. — 108 с.
 164. Музейний щорічник. 2003 (Матеріали науково­практичної конференції «Музей та музейна справа на початку ІІІ тисячоліття», м. Чернівці, 14 травня 2003 р.). — Випуск 2 (24). — Чернівці : Золоті литаври, 2003. — 124 с.
 165. Назарко І. Євхаристія і культура / І. Назарко. — Львів : Накладом Марійського товариства молоді, 1937. — 36 с.
 166. Найден О.С. Орнамент українського народного розпису / О.С. Найден ; АН УРСР ; Інститут мистецтво­знав­ства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Риль­ського. — Київ : Наукова думка, 1989. — 136 с.
 167. На перехрестях світової науки. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Вікно в європейську науку», присвяченої 140­річчю від дня народження Рай­мунда Фрідріха Кайндля. Чернівці, 20—21 травня 2006 р. — Чернівці : Прут, 2006. — 312 с.
 168. Нога О. Український стиль в церковному мистецтві Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століть / Олександр Нога. — Львів : Творчо­виробничий фонд «Фа­брика Івана Левинського» ; Українські технології, 1999. — 160 с.
 169. Овсійчук В.А. Оповідь про ікону / В.А. Овсійчук, П.Д. Крвавич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2000. — 394 с.
 170. ОвсійчукВ. Українське малярство Х—ХVIII століть: Проблеми кольору / Володимир Овсійчук. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1996. — 479 с.
 171. Одрехівський Р. Нове про творчість різьбяра Михайла Мацієвського (до питання встановлення авторства творів сакральної різьби по дереву у Північній Лем­ківщині) / Роман Одрехівський // Народознавчі зошити. — 2000. — № 5. — С. 940—943.
 172. Одрехівський Р. Сакральна різьба по дереву в Га­ли­чині ХІХ — першої половини ХХ століття: Історія та художні особливості / Роман Васильович Одре­хів­ський. — Львів : Афіша, 2006.— 287 с.
 173. Остроґорський Ґ. Історія Візантії / Ґеоґрій Остро­ґорський ; пер. з нім. Анатолія Онишка. — Львів : Літопис, 2002. — 608 с.
 174. Откович Т. М. Іконостас церкви Воз­движення Чесного Хреста монастиря Скит Манявський (Богородчанський іконостас). Культу­ро­логічний контекст : дис… канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Откович Тарас Мирославович ; Прикарпатський ун­т ім. Василя Стефаника. — Івано­Франківськ, 2012. — 168 арк. : іл. + дод.
 175. ПавлюкС.П. Етногенеза українців : спроба тео­ретичної конструкції / Степан Петрович Павлюк. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — 248 с.
 176. Пам’ятки України. — Ч. 3 (45). — 1980. — 64 с.
 177. Пам’ятки України. — Ч. 4 (1990 р.)/1(1991 р.) 87. — 1991. — Лютий. — 64 с.
 178. Пам’ятки України. — Рік XXIV. — Ч. 93. — 1992. — 128 с.
 179. Пам’ятки України. — Cпецвипуск № 2 (191). — 2013. — Липень. — 71 с.
 180. Пекар А. Нариси історії церкви Закарпаття : в 2 т. / Атанасій Пекар. — Т. 1. — Рим ; Львів : Місіонер, 1997. — 232 с. ; Т. 2. — Рим ; Львів : Місіонер, 1997. — 492 с.
 181. Поврозник М. Альбом українських церков Закарпаття, Лемківщини, Холмщини та Підляшшя / Михайло Поврозник. — Лондон : Українська видавнича спілка, 1988. — 320 с.
 182. Прибєга Л. Дерев’яні храми українських Карпат / Л. Прибєга. — Київ : Техніка, 2007. — 168 с.
 183. ПриймичМ. Перед лицем Твоїм. Закарпатський іконостас / Михайло Васильович Приймич. — Ужгород : Карпати ; Ґражда, 2007. — 224 с.
 184. Пуряєва Н. Словник церковно­обрядової терміно­логії / Наталія Пуряєва. — Львів : Свічадо, 2001. — 160 с.
 185. П’ятдесят п’ять дерев’яних храмів Закарпаття: Путів­ник. — Київ : Грані­Т, 2007. — 88 с.
 186. Рабій Ю. Княжий город Самбір / Ю. Рабій. — Львів ; Самбір ; Ютика : Національний музей у Львові ; Музей «Бойківщина» у Самборі, 1999. — 422 с.
 187. Резьба по дереву / Научно­исследовательский институт лёгкой промышленности. — Москва : Издание «Лёгкая индустрия», 1966. — 108 с. — (Изд. второе, переработанное и дополненное).
 188. РоманівО. Гуцульські та покутські різьблені свіч­ники­трійці ХІХ — першої половини ХХст. / Олег Романів // Збірник Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові. — Т. CCXXX. — Львів, 1995. — С. 152—163.
 189. Регрес і регенерація в народному мистецтві. Колективне дослідження за матеріалами третіх Гончарівських читань / відп. ред. М. Селівачов. — Київ : Музей Іван Гончара ; Родовід, 1998. — 328 с.
 190. Сакральне мистецтво Бойківщини: Наукові читання пам’яті Михайлі Драгана: Доповіді та повідомлення 25—26 червня 1996 року, м. Дрогобич. — Дрогобич : Відродження, 1997. — 119 с.
 191. Сакральне мистецтво Бойківщини. Другі наукові читання пам’яті Михайла Драгана. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1997. — 141 с.
 192. Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті наукові читання пам’яті Михайла Драгана. — Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1998. — 188 с.
 193. Сакральне мистецтво Бойківщини. Шості наукові читання пам’яті Михайла Драгана. — Дрогобич : Коло, 2003. — 306 с.
 194. Сакральні пам’ятки Тернопільщини: Фотоальбом / Буяк Я.Є., Гаврилюк О.М., Гульовський В.О., Кізілов В.А., Куневич Б.М., Лисевич М.В., Снітовський О.І. — Тернопіль : Новий колір, 2009. — 128 с.
 195. Самойл ович В. Народное архитектурное творчество Укра­ины / В. Самойлович. — Киев : Будивельник 1989. — 342 с. — (2­е изд. переработ. и дополненное).
 196. Свєнціцька В. Різьблені ручні хрести XVII—XX ст. / Віра Свєнціцька : в 2 ч. — Ч. 1. Текст. — Львів, 1939. — 39 с.; Ч. 2. Ілюстрації. — Львів, 1939. — 24 с.
 197. Свєнціцька В. Словник жовківських майстрів живопису і різьби / Віра Свєнціцька // Українське мистецтвознавство. — Кн. 1. — Київ, 1967. — С. 133—149.
 198. Свєнціцька В. Спадщина віків: Українське малярство XIV—XVIII століть у музейних колекціях Львова / Віра Свєнціцька, Олег Сидор. — Львів : Каменяр, 1990. — 72 с.
 199. 197. Свєнціцький І. Консервація і реставрація історичних пам’яток церковного мистецтва / Іларіон Свєнціцький. — Львів : Видання Національного музея у Львові, 1932. — 14 с.
 200. 1 Свєнцицкій И. Опись музея Ставропигийскаго института во Львове / Иларион Свєнцицкій. — Львовъ, 1908. — 248 с.
 201. Свѣнцицкый И. Деревянныя церкви Галицкой Руси XVII—XVIII векав / Иларион Свѣнцицкый. — Львовъ, 1915. — 6 с.
 202. Свєнцїцкий І. Галицько­руське церковне малярство XV—XVI ст.: Матеріяли і замітки (8 рисунків і 15 ілюстрацій) / Іларіон Свєнцїцкий. — Львів : З друкарнї Наукового Товариства імени Шевченка, 1914. — 54 с.
 203. Свєнціцький І. Іконопись Галицької України XV—XVI віків / Іларіон Свєнціцький. — Жовква : Печатня оо. Василіян, 1928. — 100 с.
 204. Свєнціцький І. Вистава галицького примітиву XVII—ХІХ вв. / Іларіон Свєнціцький. — Львів : Друкарня Видавничої Спілки «Діло», 1939. — 15 с.
 205. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / переклад І. Хоменка. — 1989. — 959 с.
 206. Сенів І. Меблі / І. Сенів // Нариси з історії декора­тивно­прикладного мистецтва. — Львів : Видавництво Львівського Університету, 1969. — С. 29—35.
 207. Сирохман М. Втрачені дерев’яні архітектурні пам’ят­ки Закарпаття / Михайло Сирохман // Пам’ятки Ук­раїни. — 1992. — № 2—3. — С. 70—75.
 208. Сирохман М. Втрачені дерев’яні архітектурні пам’ят­ки Закарпаття / Михайло Сирохман // Пам’ятки Ук­раїни. — 1993. — № 1—6. — С. 186—191.
 209. Сирохман М. Втрачені дерев’яні архітектурні па­м’ятки Закарпаття / Михайло Сирохман // Пам’ятки України. — 1995. — № 1. — С. 98—101.
 210. Сіцінський Є. Муровані церкви на Поділлю / Є. Сіцін­ський. — Львів ; Камянець­Подільський, 1925. — 31 с.
 211. Січинський В. Будівництво міста Потилича / Володимир Січинський // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. — CXLVII т. — Львів, 1927. — С. 103—130.
 212. Січинський В. Українське деревляне будівництво і різьба / Володимир Січинський. — Львів, 1936. — 32 с.
 213. Січинський В. Monumenta architekturae Ukrainae: Al­bum / Володимир Січинський. — Б. м., б. р. — 8 с.
 214. Скит Манявський і Богородчанський Іконостас / ред. видання І. Свєнціцький. — Жовква, 1926. — 28 c.
 215. Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія / Василь Слободян. — Львів : Інститут Укрзахідпроектреставрації, 1998. — 863 с.
 216. Слободян В. Церкви українців Румунії / Василь Сло­бодян. — Львів : Стрім, 1994. — 112 с.
 217. Словник українського сакрального мистецтва / за наук. ред. чл.­кор. АМУ М. Станкевича. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — 287 с.
 218. Снігур І. Покровитель Буковини — святий великомученик Іван Новий Сучавський / Л. Іван Снігур. — Чернівці : Букрек, 2004. — 88 с.
 219. о. Соловій М.М. ЧСВВ. Літургіка для українських католицьких шкіл : в 2 ч. / М.М. Соловій Чину Святого Василія Великого. — Ч. 1. Святі речі. — Торонто : Видавництво ОО Василіан, 1959. — 87 с.
 220. Сополига М. Перлини народної архітектури / Мирослав Сополига. — Пряшів : Видавниче агенство ДІНО ; Державний музей українсько­руської культури у Свиднику, 1996. — 127 с.
 221. Сорок чотири дерев’яні храми Львівщини. — Київ : Грані­Т, 2007. — 120 с.
 222. Станкевич М. Автентичність мистецтва: Питання теорії пластичних мистецтв: Вибрані праці / Михайло Станкевич. — Львів : Спілка критиків та істориків мистецтва, 2004. — 189 с.
 223. Станкевич М. Українське художнє дерево XVI—XX ст. / Михайло Євстахійович Станкевич. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2002. — 479 с.
 224. Степовик Д. Скарби України / Дмитро Степовик. — Київ : Веселка, 1990. — 192 с.
 225. Стефанович А. Істория християнсько­католицкої цер­кви: для середних шкіл / А. Стефанович. — Львів : Наукове Товариство члени Шевченка, 1903. — 248 с.
 226. 100 років колекції державного музею українського на­родного декоративного мистецтва: Збірник наукових праць / відп. ред. М. Селівачов. — Київ : АртЕк, 2001. — 248 с. : іл.
 227. Сулик Р. Дерев’яне церковне будівництво на Стрийщині / Роман Сулик. — Львів ; Стрий : Опришки, 1993. — 121 с.
 228. Сулик Р. Перлини дерев’яної архітектури Бойківщини (З альбомів М. Драгана) / Роман Сулик. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1995. — 113 с.
 229. Таранушенко С. Дерев’яні різьблені хрести Слобідської України / Стефан Андрійович Таранушенко. — Харків : Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; ІНСТИТУТ РУКОПИСУ ; Харківський приватний музей міської садиби, 2012. — 43 с.
 230. Таранушенко С. Іконостаси Слобідської України / Стефан Андрійович Таранушенко. — Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2011. — 152 с.
 231. Таранушенко С. Мистецтво Слобожанщини XVII—XVIII вв. / Стефан Таранушенко. — Харків, 1928. — 9 с.
 232. Таранушенко С. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України / Стефан Таранушенко. — Київ : Будівельник, 1976. — 334 с.
 233. Тарас В. Історія виникнення та розвиток традиції вшановування Хресної дороги. Принципи закладання Хресних доріг / Вікторія Тарас // Народознавчі зошити. — 2004. — Ч. 5—6. — С. 878—901.
 234. Тарас Я.М. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат: культурно­традиційний аспект / Ярослав Миколайович Тарас. — Львів : ІН НАН України, 2007. — 640 с.
 235. Тарас Я.М. Українська сакральна дерев’яна архітектура словник­довідник / Ярослав Миколайович Тарас. — Львів : ІН НАН України, 2006. — 584 с.
 236. Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / Володимир Іванович Тимофієнко ; Інститут проблем сучасного мистецтва. — Київ : Видавництво Інституту проблем сучасного мис­тецтва, 2002. — 472 с.
 237. Типчак В. Мистецькі традиції і новаторство у творчості Василя Турчиняка 1900—1939 років : дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Типчак Вікторія Мирославівна ; Львівська академія мистецтв. — Львів, 2002.— 154 арк. : іл. + дод.
 238. Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно­культурної спадщини : матеріали Міжнародної науково­практичної конференції (27—28 серпня 2008 року). — Харків : АТОС, 2008. — 278 с.
 239. Троневич П. Втрачені християнські храми Луцька / П. Троневич, М. Хілько, Б. Сайчук. — Луцьк : ДІКСОН, 2001. — 80 с.
 240. Туркавський М. Етнографічна виставка Покуття в Ко­ломиї / Маркелій Туркавський. — Коломия : Народний Дім, 2004. — 39 с.
 241. Уваровъ А.С. Церковный диптихъ V вѣка / А.С. Ува­ровъ // Древности / Труды Московскаго Археологическаго Общества. — Томъ І. — Москва : Типографія Грачева и Ко у Пречистенскихъ воротъ г. Миляковой, 1867. — С. 5.
 242. Українське сакральне мистецтво: Словник. — Львів : Афіша, 2006. — С. 70—71, 126—127.
 243. Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи (Українське сакральне мистецтво XIII—XV століть) : матеріали третьої наукової конференції (Львів, 4—5 травня 1995 року). — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2001. — 119 с.
 244. Уткин С.Г. Геометрическая резьба по дереву / С.Г. Ут­кин. — Москва : КОИЗ, 1953. — 96 с.
 245. Федорів Ю. Пояснення церковних богослужінь і Святих Тайн : Підручник для школи і дому / Ю. Федорів. — Львів : Свічадо, 2004. — 160 с.
 246. Федусевич М. Хроніки парохії і міста Миколаєва над Дністром (Вступ, підготовка тексту і коментар і Л. Войтовича) / М. Федусевич // Миколаївщина : Збірник наукових статей. — Т. 1. — С. 173—202.
 247. Хрест в українському мистецтві: каталог виставки / за ред. Михайла Станкевича. — Львів : Інститут народознавства НАН України ; Національний музей у Львові ; Львівський історичний музей, 1996. — 26 с.
 248. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво. Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 6—7 грудня 2013 р. — Львів, 2013. — 262 с.
 249. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся (Краєзнавчий словник від найдавніших часів до 1914 року). Том перший / Олександер Цинкаловський. — Вінніпег : Накладом товариства «Волинь», 1984. — 600 с.
 250. Чуйко О. Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Тисмениці: Науково­популярне видання / Олег Дмитрович Чуйко. — Івано­Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. — 169 с.
 251. Шематизмъ всечестного клира епископской дієцезії греко­католической Станиславовской на рокъ 886. — Львовъ : Изъ типографіи Ставропигійского Института подъ управленіемъ И.О. Тарнавского, 1886. — 105 с.
 252. Шонк­Русич К. Дерев’яна різьба в Україні / Кость Шонк­Русич. — Нью­Йорк, 1982. — 184 с.
 253. Шпак О. Українська народна гравюра XVII—XX сто­ліття / Оксана Шпак. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. — 224 с.
 254. Щербаківський В. Архітектура у ріжних народів і на Україні / Вадим Щербаківський. — Львів ; Київ, 1910. — 255 с.
 255. Щербаківський В. Дещо про українську дерев’яну церкву / Вадим Щербаківський // Життя і школа. — 1971. — № 1—2. — С. 26—30.
 256. Щербаківський В. Дещо про українську дерев’яну церкву / Вадим Щербаківський // Український православний календар на 1983 р. — С. 100—102.
 257. Щербаківський В. Ілюзійне підвищення внутрішньої високості українських церков / Вадим Щерба­ків­ський. Культурні цінності у небезпеці ; Данило Щер­ба­ківський // Життя й революція. — 1927. — Ч. 1. — Київ : Передрук в журналі «Сучасність», 1978. — Ч. 1. — С. 47—56.
 258. Щербаківський Д. Українське мистецтво : в 2 т. — Т. 1. Буковинські і галицькі деревляні церкви, над­гробні і придорожні хрести, фігури і каплиці / Данило Щербаківський. — Київ ; Прага, 1926. — 62 с.
 259. Щербаківський В. Українське мистецтво. Деревляне будівництво і різьба на дереві / Вадим Щерба­ківський. — Львів ; Київ, 1913. — 61 с.
 260. Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці / Вадим Щербаківський ; упоряд., вст. ст. В. Ульяновського ; додатки П. Герча­нівської, В. Ульяновського. — Київ : Либідь, 1995. — 288 с.
 261. Юрченко П. Дерев’яна архітектура України / Петро Юрченко. — Київ : Будівельник, 1970—1971. — 191 с.
 262. Юрченко П. Дерев’яне зодчество України XVIII—XIX ст. / Петро Юрченко ; за заг. ред. С. Грабовського. — Київ : Академія архітектури УРСР, 1949. — 132 с.
 263. Юрченко П. Народна архітектура / Петро Юрченко // Історія українського мистецтва : в 6 т. — Т. 4. — Кн. 2. Мистецтво другої половини ХІХ—ХХ століття. — Київ : Жовтень, 1969. — С. 46—54.
 264. Юрченко П. Народное искусство / Петро Юрченко. — Киев : Мистецтво, 1967. — 47 с.
 265. Юрченко П. Українське народне мистецтво: Альбом / Петро Юрченко. — Київ : Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. — 229 с.
 266. Bochniak A. Polskie rzemiosło artystyczne wieków średnich / Adam Bochniak, Julian Pagaczewski. — Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1959. — S. 232—236.
 267. Bogdan Mirosław. Ołtarz — centrum przestrzenisakralnej. Według prawa Liturgii Posoborowej: praca doktorska / Bogdan Mirosław. — S. I. : s. n., 1994. — 148 s.
 268. Dzieduszycki W. Budowle drewniane na Rusi / Włodzimierz Dzieduszycki // Przegląd Archeologiczny. — Lwów, 1882.
 269. Gralewski J. Sztukazdobnicza / Jan Gralewski // Arkady. — Warszawa, 1939. — Kwiecień. — S. 176—184.
 270. Grešlik V. Ikony 17 storočiana Východnom Slovensku / Vladislav Grešlik. — Prešov : AKCENTPRINT, 2002. — 100 s.
 271. Forstner D. Świat symboliki Chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekład i opracowanie Wanda Zakrewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński ; wybór ilustracji i komentarz Tamara Łozińska. — Warszawa : Instutut wydawniczy, 1990. — 554 s.
 272. Józefz Arymateiwlegendzie angelskiej // Rocznik Polskiego To­warzystwa Naukowego na Obczyżnie. — R. XXX. — Rok 1986/87. — Londyn. — S. 64—79.
 273. Sztuka kresów wschodnich: Materiały sesji naukowej (Kraków, wrzesień 2000). — T. V. — Kraków : PUH TECHNET sp. z. o. o., 2003. — 218 s. : il.
 274. Moklowski K. Do dziejów architektury cerkiewnej na Rusi Czerwonej / K. Moklowski, M. Sokołowski // Polska Akademia Umiejetności. Komisja do badania historii sztuki w Polsce. — T. 7. — Kraków, 1906. — S. 529—558.
 275. Mokłowski K. SztukaludowawPolsce / Kazimierz Mokłowski. — Lwów : Drukarnia H. Altenberga we Lwowie, 1903. — 550 s.
 276. Narolewski T. Agnus Dei / T. Narolewski // Arkady. — Rocznik II. — Warszawa : Drukarnia Państwaw Warszawie, 1936. — S. 198—200.
 277. Pokorzyna E. Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego zprzydatkie mikonmaryjnych / Ewa Pokorzyna. — Warszawa : DiG, 2001. — S. 11—14
 278. Sczaniecki P. Służba Bożawdawnej Polsce. Studiaomszy św. / Paweł Sczaniecki. — Poznań ; Warszawa ; Lublin : Ksiięgarnia św. Wojciecha, 1962. — 255 s. : il.
 279. Smoliński J. Kościół pp. Brygitek, pózniej Wizytek w Lublinie i odkryte malowidła ścienne z XV wieku / Józef Smoliński // Sprawozdanie Komisyi do badania Historyi sztuki w Polsce. — T. IX. — Zeszyt III i IV. — Kraków : Nakładem Akademii Umiętności, 1915. — S. 283.
 280. Szyszko­Bogusz A. Trzy kościoły hallowe: Olkusz, Krasnik, Kleczków / Adolf Szyszko­Bogusz, Marian Sokołowski // Sprawozdanie Komisyi do badania Historyi sztuki w Polsce. — T. IX. — Zeszyt I i II. — Kraków : Nakładem Akademii Umiętności, 1915. — S. 209—222.
 281. The Art of Bizantinum. — London : Thamesand Hud­son. — 348 p.
 282. Wolfskron A. L. R. Über Einige Holzkirchenin Mänchen, Schlesienund Galizien / A. L. R. Wolfskron. — Wien : Ausder Kaiserlich­Königlichen Hof — und Staats­dru­ckerei, 1858. — 8 c.
 283. Żarnowiecki L. Barwy liturgiczne w kościele rzymsko­katolickim pod względem historycznym, liturgicznym, symbolicznym i estetycznymz 20­marycinamichro molitografowanemi / Longin Żarnowiecki. — Petersburg : Nakładen autora. Księgarnia K. Grendyszyńskiego, 1901. — 135 s.
 284. Żeliński C. Sztukasakralna. Conależywiedzieć obudowiei konserwacji Domu Bożego: podręcznik opracowany na podstawie przepisów kościelnych / Chwalisław Żeliński. — Poznań ; Warszawa ; Lublin : Księgarnia św. Wijciecha, 1960. — 1004 s.
 285. Лидов А. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид художественного творчества / Алексей Лидов. — Режим доступа: http://www.polit.ru/article/2007/06/14/ierotop

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »