Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1521—1528

УДК 75.046(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1521

Надійшла 24.10.2017

АВАНГАРДОВІ ІНСПІРАЦІЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТЕМАТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ 1960—1980 рр.

Осадча Олександра Анатоліївна, аспірантка

Харківської державної академії дизайну і мистецтв,

вул. Мистецтв, 8, 61002,м. Харків, Україна
Контакти: (057) 7062103; e-mail: academy@ksada.edu.ua

Анотація. Висвітлюються основні аспекти функціонування релігійної тематики в українському мистецтві в умовах тоталітарної культури. Розглядається вплив художнього спадку авангарду на формування пластичної мови творів, присвячених християнським образам та сюжетам. На прикладі аналізу робіт майстрів Києва та Одеси 1960—1980­х рр. продемонстровано поширеність експресіоністичних тенденцій в мистецтві означеного періоду.

 Ключові слова: українське мистецтво, другий аванград, нонкоформізм, християнська тематика, експресіонізм.

Список використаних джерел

 1. БычковВ. Икона и русский авангард начала ХХ века / В. Бычков // Коревище О.Б. Книга неклассической эстетики. — Москва : ИФ РАН, 1998. — С. 58—75.
 2. Бычков В. Эстетический опит России на рубеже тысяче­летий  / В.В. Бычков // Эстетика: вчера, сегодня, завтра. — Вып. 2. — Москва : ИФ РАН, 2006. — С. 3—31.
 3. Голуб О. Утаємниченість світу Миколи Трегуба / О. Голуб // Образотворче мистецтво. — 2004. — № 3. — С. 70—71.
 4. Гройс Б. Утопия и обмен / Б. Гройс. — Москва : Знак, 1993. — 374 с.
 5. Заплотинська О. Нонконформістська інтелігенція в офіційному дискурсі 1960­х рр.: механізм формування громадської думки / О. Заплотинська // Інтелігенція і влада. — 2006. — Вип. 6. — С. 58—66.
 6. Кассирер Э. Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // Политология : хрестоматия. — Москва : Гардарики, 1999. — С. 579—588.
 7. Котова О. «Проявление» в Одессе Владимира Наумца / Котова О.А. // Дерибасовская­Ришельевская: Одесский альманах / сост. Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь. — Одесса : Печатный дом, 2007. — № 28. — С. 230—233.
 8. Котова О. Нонконформістський рух у світовому культурному контексті / О.О. Котова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. — 2014. — № 1. — С. 101—104.
 9. Кохан Т. Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва : автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Т. Кохан ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — Київ, 2002. — 19 с.
 10. Культурология. ХХвек: Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. и сост. С.Я. Левит. — Санкт­Петербург : Университетская книга, 1998. — 448 с.
 11. Могилевський В. Мова іконопису / В. Могилевський // Дивослово. — 1994. — № 9. — С. 54—59.
 12. Ризе Х. Нонконформисты. Второй русский авангард / Х. Ризе // Ризе Х. Нонконформисты.Второй русский авангард. — Кельн : Wienand, 1996. — С.19.
 13. СедельникВ. Религия и экспрессионизм / В. Седельник // Энциклопедический словарь экспрессионизма  / Институт мировой литературы имени А.М. Горького. — С. 483—485.
 14. Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного / Ф. Серс. — Москва : Прогресс­Традиция, 2000. — 566 с.
 15. Смирна Л. Іконографія нонконформізму / Л. Смирна // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наукових праць / НАМ України ; Ін­т проблем суч. мист­ва ; редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), І.Д. Безгін, Г.І. Веселовська та ін. — Київ : Музична Україна, 2010. — Вип. 6: Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні. — С. 247—268.
 16. Эпштейн М.Н. Искусство авангарда и религиозное сознание / М.Н. Эпштейн // Новый мир. — 1989. — № 12. — С. 222—235.
 17. Яринич С. Другая ветвь киевского андеграунда (Интервью с О. Билоус) / С. Яринич // Антиквар. — 2011. — № 12. — С. 105—107.
 18. Hatvani P. Versuchüber den Expressionismus / P. Hatvani // Texte des Expressionismus: Der Beitragjüdischer Autorenzur österreichischen Avantgarde / hrsg. von A.A. Wallas. Linz. — Wien : Edition neuetexte, 1988. — S. 9—12.
 19. Heißenbuttel H. Thesenzum Sprachgebrauch des deutschen Expressionismus / H. Heißenbuttel // Expres­sionismus — sozialer Wandel und kunstlerische Erfahrung: Mannheimer Kolloquium / hrsg. von H. Meixner u. Silvio Vietta. — Munchen : Wilhelm Fink, 1982. — S. 42—43.
 20. Леоненко Н. Запоздалый некролог [Электронный ресурс] / Н. Леоненко, В. Вайсбер // ArtUkraine. — 2012. — Режим доступа: http://artukraine.com.ua/a/zapozdalyy­nekrolog/#.WeDFC7puKL8.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »