Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1521—1528

УДК 75.046(477)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1521

Надійшла 24.10.2017

АВАНГАРДОВІ ІНСПІРАЦІЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ТЕМАТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ 1960—1980 рр.

Осадча Олександра Анатоліївна, аспірантка

Харківської державної академії дизайну і мистецтв,

вул. Мистецтв, 8, 61002,м. Харків, Україна
Контакти: (057) 7062103; e-mail: academy@ksada.edu.ua

Анотація. Висвітлюються основні аспекти функціонування релігійної тематики в українському мистецтві в умовах тоталітарної культури. Розглядається вплив художнього спадку авангарду на формування пластичної мови творів, присвячених християнським образам та сюжетам. На прикладі аналізу робіт майстрів Києва та Одеси 1960—1980­х рр. продемонстровано поширеність експресіоністичних тенденцій в мистецтві означеного періоду.

 Ключові слова: українське мистецтво, другий аванград, нонкоформізм, християнська тематика, експресіонізм.

Список використаних джерел

 1. БычковВ. Икона и русский авангард начала ХХ века / В. Бычков // Коревище О.Б. Книга неклассической эстетики. — Москва : ИФ РАН, 1998. — С. 58—75.
 2. Бычков В. Эстетический опит России на рубеже тысяче­летий  / В.В. Бычков // Эстетика: вчера, сегодня, завтра. — Вып. 2. — Москва : ИФ РАН, 2006. — С. 3—31.
 3. Голуб О. Утаємниченість світу Миколи Трегуба / О. Голуб // Образотворче мистецтво. — 2004. — № 3. — С. 70—71.
 4. Гройс Б. Утопия и обмен / Б. Гройс. — Москва : Знак, 1993. — 374 с.
 5. Заплотинська О. Нонконформістська інтелігенція в офіційному дискурсі 1960­х рр.: механізм формування громадської думки / О. Заплотинська // Інтелігенція і влада. — 2006. — Вип. 6. — С. 58—66.
 6. Кассирер Э. Техника современных политических мифов / Э. Кассирер // Политология : хрестоматия. — Москва : Гардарики, 1999. — С. 579—588.
 7. Котова О. «Проявление» в Одессе Владимира Наумца / Котова О.А. // Дерибасовская­Ришельевская: Одесский альманах / сост. Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь. — Одесса : Печатный дом, 2007. — № 28. — С. 230—233.
 8. Котова О. Нонконформістський рух у світовому культурному контексті / О.О. Котова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. — 2014. — № 1. — С. 101—104.
 9. Кохан Т. Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва : автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Т. Кохан ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — Київ, 2002. — 19 с.
 10. Культурология. ХХвек: Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. и сост. С.Я. Левит. — Санкт­Петербург : Университетская книга, 1998. — 448 с.
 11. Могилевський В. Мова іконопису / В. Могилевський // Дивослово. — 1994. — № 9. — С. 54—59.
 12. Ризе Х. Нонконформисты. Второй русский авангард / Х. Ризе // Ризе Х. Нонконформисты.Второй русский авангард. — Кельн : Wienand, 1996. — С.19.
 13. СедельникВ. Религия и экспрессионизм / В. Седельник // Энциклопедический словарь экспрессионизма  / Институт мировой литературы имени А.М. Горького. — С. 483—485.
 14. Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного / Ф. Серс. — Москва : Прогресс­Традиция, 2000. — 566 с.
 15. Смирна Л. Іконографія нонконформізму / Л. Смирна // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наукових праць / НАМ України ; Ін­т проблем суч. мист­ва ; редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), І.Д. Безгін, Г.І. Веселовська та ін. — Київ : Музична Україна, 2010. — Вип. 6: Творчість та новітні технологічні аспекти мистецької освіти в Україні. — С. 247—268.
 16. Эпштейн М.Н. Искусство авангарда и религиозное сознание / М.Н. Эпштейн // Новый мир. — 1989. — № 12. — С. 222—235.
 17. Яринич С. Другая ветвь киевского андеграунда (Интервью с О. Билоус) / С. Яринич // Антиквар. — 2011. — № 12. — С. 105—107.
 18. Hatvani P. Versuchüber den Expressionismus / P. Hatvani // Texte des Expressionismus: Der Beitragjüdischer Autorenzur österreichischen Avantgarde / hrsg. von A.A. Wallas. Linz. — Wien : Edition neuetexte, 1988. — S. 9—12.
 19. Heißenbuttel H. Thesenzum Sprachgebrauch des deutschen Expressionismus / H. Heißenbuttel // Expres­sionismus — sozialer Wandel und kunstlerische Erfahrung: Mannheimer Kolloquium / hrsg. von H. Meixner u. Silvio Vietta. — Munchen : Wilhelm Fink, 1982. — S. 42—43.
 20. Леоненко Н. Запоздалый некролог [Электронный ресурс] / Н. Леоненко, В. Вайсбер // ArtUkraine. — 2012. — Режим доступа: http://artukraine.com.ua/a/zapozdalyy­nekrolog/#.WeDFC7puKL8.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »