« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1529—1535

УДК   75.046:[75.047:7.026](477.83/.86)”16/17″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1529

Надійшла 17.11.2017

МІМЕЗИС В ПЕЙЗАЖНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ ІКОНОПИСУ ГАЛИЧИНИ ХVII —XVIII СТ.

Мисюга Богдан Васильович,кандидат мистецтвознавства, доцент

кафедри менеджменту мистецтва

Львівської національної академії мистецтв,

вул. В. Кубійовича, 38, м. Львів, 79011, Україна

Контакти: (032)2761482, e-mail: management@lnam.edu.ua

Анотація. Окреслено еволюцію міметичного образу природи в стафажних зображеннях іконопису Галичини ХVII—XVIII ст. Роль «мімезису» в пейзажних зображеннях релігійних сюжетів розкрита з позицій його світоглядної необхідності та ширення ідей гуманізму в українській культурі. Актуальність емпіричного світогляду спричинила наслідування сюжетних пасторальних композицій західноєвропейського мистецтва, появу ілюзорного (кулісного) типу зображення перспективи, світло­тіньове моделювання предметів стафажу.

 Ключові слова: мімезис, пейзажні зображення, іконопис Галичини, емпіричний світогляд, предмети стафажу.

Список використаних джерел

 1. Бабина Н.П. Фламанская живопись XVIIXVIII веков / Н.П. Бабина, Н.И. Грицай. — Москва : Гос. Эрмитаж, 2005. — 586 с.
 2. Білецький П.О.Українське мистецтво другої половини XVIIXVIII ст. / Платон Білецький.Київ : Мистецтво, 1981. — 159 с.
 3. Горський В.С. Філософія Григорія Сковороди. Просвітницька філософія в Україні другої половини XVIII ст.  / В.С. Горський // Історія української культури : в 5 т. — Київ : Наукова думка, 2003. — Т. 3. — 1246 с.
 4. Жолтовський П. Художнє життя на Україні ХVI—XVIII ст. / Павло Жолтовський. — Київ : Наукова думка, 1983.— 180 с.
 5. Косів Р.Р. Українські хоругви / Роксолана Косів. — Київ : Оранта, 2009. — 372 с.
 6. Кралюк П.М. Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях / П.М. Кралюк, М.М. Якубович. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. — 144 с.
 7. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины: очерки о языке живописи / Леонид Мочалов. — Москва : Советский художник, 1983. — 376 с. : ил.
 8. Овсійчук В.А. Майстри українського барокко. Жовківський художній осередок / Володимир Овсійчук. — Київ : Наукова думка, 1991. — 400 с.
 9. Овсійчук В.А. Класицизм і романтизм в українськом мистецтві / Володимир Овсійчук. — Київ : Інститут народознавства НАН України, 2001 — 446 с. : іл.
 10. Овсійчук В.А. Українське малярство Х—XVIII ст.: проблеми кольору / Володимир Овсійчук. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1991. — 480 с. : іл.
 11. Панофски Е. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / Эрвин Панофски ; пер. з нем., англ., лат., др. греч. І. Хмелевських, Є. Козин, Л. Житкова, Д.И. Захарова. — Санкт­-Петербург : Азбука­классика, 2004. — 336 с.
 12. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б.В. Раушенбах. — Москва : Интерпракс, 1994 ; СПб. : Азбука­классика, 2001. — 320 с. : илл.
 13. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы / Б.В. Раушенбах. — Москва : Наука, 1986. — 180 с.
 14. Свєнціцька В.І. Іван Руткович: становлення реалізму в українському малярстві XVII ст. / Віра Свєнціцька. — Київ : Наукова думка, 1966. — 152 с.
 15. Сидор О.Ф. Міські краєвиди й інтер’єри у творах Йова Кондзелевича в контексті архітектури Ренесансу / Олег Сидор // Українське мистецтво у міжнародних зв’яз­ках. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 71—75.
 16. Степовик Д.В. Українська гравюра бароко / Дмитро Степовик. — Київ : КЛІО, 2012. — 495 с. : іл.
 17. Стратій Я.М. Філософія Києво­Могилянської академії / Ярослав Стратій // Історія української культури : в 5 т. — Київ : Наукова думка, 2003. — Т. 3. — 1246 с.
 18. Українське народне малярство кінця ХІII—XХ століть: Світ очима нар. митців: Альбом / авт.­упоряд.: В.І. Свєнціцька, В.П. Откович. — Київ : Мистецтво, 1991. — 304 с. : іл.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »