Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 507–513

УДК 76.03(477.8325)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.507

Надійшла 25.01.2018

ЛЬВІВСЬКА ГРАФІКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1960-х — ПОЧАТКУ 1970-х рр. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОКОЛІННЯ МИТЦІВ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Ваврух Марія Іванівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент, заступник директора з навчальної роботи

КЗ ЛОР Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша

вул. Снопківська 47, 79011, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail vavruh.mi@gmail.com

Анотація. Подається короткий аналіз графіки Львова другої половини 1960-х — початку 1970-х рр. Зроблено спробу виявити соціокультурні і духовно-моральні чинники появи у 1960-х роках нової парадигми розвитку української графіки. Мистецтвознавчий аналіз концепцій художників дав підстави зробити висновок про дію національно-самоіденти­фікаційного фактора при визначенні перспектив розвитку графіки Львова другої половини 1960-х — початку 1970-х рр. Ці процеси були невід’ємними від загального тяжіння багатьох молодих художників до волевиявлення в особистому творчому розвитку. Їхній мистецький досвід став тим містком, що пов’язав потуги графіків 20—30-х рр. ХХ ст. із творчими інспіраціями молодшого покоління на рубежі ХХ — початку ХХІ ст.

Ключові слова: шістдесятництво, модернізм, національна самоідентифікація, графіка, сучасні графічні концепції.

Список використаних джерел

 1. Ваврух М. Іван Остафійчук і його графічне мистецтво: шляхи становлення та пошуки власного стилю / Марія Іва­нівна Ваврух // Вісник ЛНАМ. — 2004. —Вип. 15. — С. 228—237.
 2. Ваврух М. Роман Петрук: Формування творчої особистості / Марія Іванівна Ваврух // Мистецтвознавчий автограф. — 2007. — Вип. 2. — С. 117—120.
 3. Ваврух М. Проблема творчості художника як особистості в тоталітарному суспільстві / Марія Іванівна Ва­врух // Вісник ЛНАМ. — 2006. — Спецвип. ІІ. — С. 257—263.
 4. Вірук М. Книжковий знак шестидесятників / М. Вірук. — Сант Баунд Брук : Св. Софія, 1972. — 308 с.
 5. ГолубецьО. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ ст. / Орест Михайлович Голубець. — Львів : Академічний експрес, 2001. — 175 с.
 6. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: Український шлях / Орест Михайлович Голубець. — Львів : Колір ПРО, 2012. — 198 с. : іл.
 7. Горак Р. Коріння Ігоря Боднара / Роман Дмитрович Горак // Жовтень. — 1988. — № 7. — С. 128—131.
 8. Горинь Б. Не тільки про себе: Роман-колаж / Богдан Михайлович Горинь // Горинь Б. Твори : у 3 кн. — Кн. 1. — Київ : ПУЛЬСАРИ, 2006. — 346 с.
 9. Графіка львівських художників 1939—1984: каталог виставки / упоряд. З. Кецало, Р. Яців ; автор вступн. статті Я. Запаско. — Львів : Облполіграфвидав, 1987. — 63 с.
 10. Зайцев Ю. Антирежимний рух (1956—1991) / Ю. Зайцев // Історичні нариси. — Львів : Центр Єв­ро­пи, 1996. — С. 543—610.
 11. Іван Остафійчук: Від періоду «естетики» до періоду «етики» / Іван Остафійчук // Образотворче мистецтво. — 1993. — № 3—4. — С. 48—49.
 12. Ігор Боднар. Графіка-1969. 25 років тому: каталог виставки / автор-упоряд. М. Косів. — Львів : За вільну Україну, 1994. — 21 с.
 13. Ігор Боднар. Каталог творів і бібліографія / автор-упо­ряд. О. Сидор. — Львів : За вільну Україну, 2000. — 69 с.
 14. Історія українського мистецтва : у 6 т. / голов. редкол. М. Бажан. — Київ : Академія наук УРСР ; Головна ред. УРЕ, 1966. — Т. 6: Радянське мистецтво 1941—1967. — 1968. — 451 с. : іл.
 15. Книжкові знаки Богдана Сороки: каталог виставки / автор-упор. Р. Фіголь, О. Канчалаба. — Львів : ЕДД УНДІПП, 1989. — 68 с.
 16. Кравченко Я. А чоловікові ще тільки-но п’ятдесят / Ярослав Кравченко // Дзвін. — 1991. — № 12. — С. 149—152.
 17. Овсійчук В. Творчий доробок львів’ян / Володимир Антонович Овсійчук // Образотворче мистецтво. — 1971. — № 2. — С. 13—15.
 18. Островский Г. «Митец» Роман Петрук / Островский Григорий Семенович // Декоративное искусство СССР. — 1982. — № 6. — С. 13—14.
 19. Певний Б. Майстри нашого мистецтва / Богдан Певний. — Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США ; Київ : Сучасність, 2005. — 431 с.
 20. Роман Петрук: альбом / автори-упорядн. Лідія Лихач, Микола Шток. — Київ : Родовід, 2007. — 288 с. : іл.
 21. Сучасна українська графіка: каталог мистецької виставки / автор-упоряд. Т. Геврик. — Нью-Йорк : Сучасність, 1971. — 12 с.
 22. Яців Р. Глядач і сучасне мистецтво: криза сприйняття / Роман Миронович Яців // Мистецтво­знав­ст­во’99. — Львів, 1999. — С. 35—40.
 23. Яців Р. Митець у щільності часу, простору і моралі / Роман Миронович Яців // Образотворче мистецт­во. — 2005. — Ч. 3. — С. 16—21.
 24. Яців Р. Львівська графіка 1945—1990: Традиції і новаторство / Роман Миронович Яців. — Київ : Наукова думка, 1992. — 120 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »