Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 507–513

УДК 76.03(477.8325)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.507

Надійшла 25.01.2018

ЛЬВІВСЬКА ГРАФІКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1960-х — ПОЧАТКУ 1970-х рр. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОКОЛІННЯ МИТЦІВ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Ваврух Марія Іванівна, кандидат мистецтвознавства,

доцент, заступник директора з навчальної роботи

КЗ ЛОР Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша

вул. Снопківська 47, 79011, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail vavruh.mi@gmail.com

Анотація. Подається короткий аналіз графіки Львова другої половини 1960-х — початку 1970-х рр. Зроблено спробу виявити соціокультурні і духовно-моральні чинники появи у 1960-х роках нової парадигми розвитку української графіки. Мистецтвознавчий аналіз концепцій художників дав підстави зробити висновок про дію національно-самоіденти­фікаційного фактора при визначенні перспектив розвитку графіки Львова другої половини 1960-х — початку 1970-х рр. Ці процеси були невід’ємними від загального тяжіння багатьох молодих художників до волевиявлення в особистому творчому розвитку. Їхній мистецький досвід став тим містком, що пов’язав потуги графіків 20—30-х рр. ХХ ст. із творчими інспіраціями молодшого покоління на рубежі ХХ — початку ХХІ ст.

Ключові слова: шістдесятництво, модернізм, національна самоідентифікація, графіка, сучасні графічні концепції.

Список використаних джерел

 1. Ваврух М. Іван Остафійчук і його графічне мистецтво: шляхи становлення та пошуки власного стилю / Марія Іва­нівна Ваврух // Вісник ЛНАМ. — 2004. —Вип. 15. — С. 228—237.
 2. Ваврух М. Роман Петрук: Формування творчої особистості / Марія Іванівна Ваврух // Мистецтвознавчий автограф. — 2007. — Вип. 2. — С. 117—120.
 3. Ваврух М. Проблема творчості художника як особистості в тоталітарному суспільстві / Марія Іванівна Ва­врух // Вісник ЛНАМ. — 2006. — Спецвип. ІІ. — С. 257—263.
 4. Вірук М. Книжковий знак шестидесятників / М. Вірук. — Сант Баунд Брук : Св. Софія, 1972. — 308 с.
 5. ГолубецьО. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ ст. / Орест Михайлович Голубець. — Львів : Академічний експрес, 2001. — 175 с.
 6. Голубець О. Мистецтво ХХ століття: Український шлях / Орест Михайлович Голубець. — Львів : Колір ПРО, 2012. — 198 с. : іл.
 7. Горак Р. Коріння Ігоря Боднара / Роман Дмитрович Горак // Жовтень. — 1988. — № 7. — С. 128—131.
 8. Горинь Б. Не тільки про себе: Роман-колаж / Богдан Михайлович Горинь // Горинь Б. Твори : у 3 кн. — Кн. 1. — Київ : ПУЛЬСАРИ, 2006. — 346 с.
 9. Графіка львівських художників 1939—1984: каталог виставки / упоряд. З. Кецало, Р. Яців ; автор вступн. статті Я. Запаско. — Львів : Облполіграфвидав, 1987. — 63 с.
 10. Зайцев Ю. Антирежимний рух (1956—1991) / Ю. Зайцев // Історичні нариси. — Львів : Центр Єв­ро­пи, 1996. — С. 543—610.
 11. Іван Остафійчук: Від періоду «естетики» до періоду «етики» / Іван Остафійчук // Образотворче мистецтво. — 1993. — № 3—4. — С. 48—49.
 12. Ігор Боднар. Графіка-1969. 25 років тому: каталог виставки / автор-упоряд. М. Косів. — Львів : За вільну Україну, 1994. — 21 с.
 13. Ігор Боднар. Каталог творів і бібліографія / автор-упо­ряд. О. Сидор. — Львів : За вільну Україну, 2000. — 69 с.
 14. Історія українського мистецтва : у 6 т. / голов. редкол. М. Бажан. — Київ : Академія наук УРСР ; Головна ред. УРЕ, 1966. — Т. 6: Радянське мистецтво 1941—1967. — 1968. — 451 с. : іл.
 15. Книжкові знаки Богдана Сороки: каталог виставки / автор-упор. Р. Фіголь, О. Канчалаба. — Львів : ЕДД УНДІПП, 1989. — 68 с.
 16. Кравченко Я. А чоловікові ще тільки-но п’ятдесят / Ярослав Кравченко // Дзвін. — 1991. — № 12. — С. 149—152.
 17. Овсійчук В. Творчий доробок львів’ян / Володимир Антонович Овсійчук // Образотворче мистецтво. — 1971. — № 2. — С. 13—15.
 18. Островский Г. «Митец» Роман Петрук / Островский Григорий Семенович // Декоративное искусство СССР. — 1982. — № 6. — С. 13—14.
 19. Певний Б. Майстри нашого мистецтва / Богдан Певний. — Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США ; Київ : Сучасність, 2005. — 431 с.
 20. Роман Петрук: альбом / автори-упорядн. Лідія Лихач, Микола Шток. — Київ : Родовід, 2007. — 288 с. : іл.
 21. Сучасна українська графіка: каталог мистецької виставки / автор-упоряд. Т. Геврик. — Нью-Йорк : Сучасність, 1971. — 12 с.
 22. Яців Р. Глядач і сучасне мистецтво: криза сприйняття / Роман Миронович Яців // Мистецтво­знав­ст­во’99. — Львів, 1999. — С. 35—40.
 23. Яців Р. Митець у щільності часу, простору і моралі / Роман Миронович Яців // Образотворче мистецт­во. — 2005. — Ч. 3. — С. 16—21.
 24. Яців Р. Львівська графіка 1945—1990: Традиції і новаторство / Роман Миронович Яців. — Київ : Наукова думка, 1992. — 120 с.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »