« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 514–522

УДК 75.021.335(476)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.514

Надійшла 1.02.2018

ІКОНОПИС НА СКЛІ В БІЛОРУСІ: ВИТОКИ РЕМЕСЛА, ТВОРИ 1920—1930-х рр. В МУЗЕЙНИХ ЗБІРКАХ ТА ПРИВАТНИХ КОЛЕКЦІЯХ

Флікоп-Світа Галина Олександрівна, кандидат мистецтвознавства,

науковий співробітник відділу давньобілоруської культури,

Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури

Національної академії наук Білорусі

вул. Сурганова 1, корп. 2,  220072, м. Мінск, Республіка Білорусь.

Контакти: e-mail: halinka13@yandex.ru   

 Анотація. Іконопис на склі до теперішнього часу є не вивченою темою в історії білоруського мистецтва. Збережені поодинокі пам’ятки об’єктом дослідження раніше не були. У статті розглянуто п’ять ікон на склі зі збірок трьох музеїв і приватної колекції — все те, що вдалося виявити. На думку автора, ці ікони були створені в 1920—1930-ті рр. Крім того, на матеріалах з архівних джерел вдалося виявити найбільш ранні періоди поширення ікон на склі на білоруських землях. Встановлено, що в другій половині XVIIІ — на початку ХІХ ст. в уніатських храмах різних регіонів зустрічалися такі твори.

Ключові слова: ікони на склі, хатні ікони, народне мистецтво, розпис по склу, мистецтво Білорусі початку ХХ‑го століття.

Список використаних джерел

 1. БГМНАБ. — КП 13808. — Икона «Богородица Одигитрия», начало ХХ в.; стекло, роспись, фольга; 31 х 20,7; из Каменецкого р-на Брестской обл.
 2. БГМНАБ. — КП 15020. — Рамка для фотографии; начало ХХ в., стекло, роспись, фольга; 20 х 15,5; из Минска.
 3. ВКМ. — КП 9143. — Икона «Иисус Христос», нач. ХХ в.; стекло, роспись, фольга; 30 х 20,5; д. Макаричи Вилейского р-на Минской обл.
 4. ВКМ. — КП 9588/1. — Рамка для фотографии, 1950-е гг.; стекло, фольга, роспись; 24,5 х 14,5 см; из д. Кобузи, Вилейский р-н Минской обл.
 5. ВКМ. — КП 9588/2. — Рамка для фотографии, 1950-е гг.; стекло, фольга, роспись; 24,5 х 14,5 см; из д. Кобузи, Вилейский р-н Минской обл.
 6. ГГМИР. — КП 16516. — Икона «Богородица с младенцем»; стекло, роспись, фольга; 35,4 х 30,9 см; хутор Дорогляны Мостовского р-на Гродненской обл., к. ХІХ — нач. ХХ вв.
 7. НИАБ. — Ф. 136. — Оп. 1. — Д. 8472. Дело о неписании и непродаже неискуссно писанных икон и о надзоре за иконописцами. — 1830 г. — 10 л.
 8. НИАБ. — Ф. 136. — Оп. 1. — Д. 41256. Akt wizyty duchowienstwa metropolitalniey Wilenskiey Rzymsko-Units­kiey dyecezyi za 1819 rok poszodzone. — 740 л.
 9. НИАБ. — Ф. 1245. — Оп. 1. — Д. 1. Akta wizyty generalney surrogacyi Poleskiey dekanatu Rohachew­skiego. — 1792. — 29 л.
 10. НИАБ. — Ф. 1299. — Оп. 1. — Д. 1. Akt wizyty generalney surrogacyi Poleskiey dekanatu Hłuskiego. — 1792. — 31 л.
 11. НИАБ. — Ф. 1781. — Оп. 26. — Д. 1410. Wizyty dekanatów: Witebskiego, Wieliżskiego, Wielaszkowskiego, Mikulinskiego i Zadz’wińsko-Bieszenkowskiego za rok 1822. — 224 л.
 12. НИАБ. — Ф. 3245. — Оп. 8. — Д. 2. Inwentarze cer­kwi dekanatu Borisowskiego. — 1741—1754. — 40 л.
 13. РГИА. — Ф. 824. — Оп. 2. — Д. 182. Wizyty dekanatów Mscisławskiego, Zapolańskiego i Zasożskiego protopresbyteryi Mscisławskiey za rok 1822. — 177 л.
 14. РГИА. — Ф. 824. — Оп. 2. — Д. 184. Wizyty deka­na­tow Rohaczewskiego i Homelskiego za rok 1822. — 171 л.
 15. LMAB. — RP. — F. 41. — 107—212. Inwentarze y wizyty powiatu Wileyskiego. — 1787—1826.
 16. LMAB. — RP. — F. 41. — 225—394. Wizyta gene­ralna dekanatόw Brzeskiego, Bialskiego, Mielnickiego, Dro­gic­kiego, Bielskiego dyecezyi Brzeskiey. — 1759 г. — 1036 c.
 17. LVIA. — F. 634. — Ap. 1. — B. 48. Wizyta generalna dekanatόw Prużańskiego, Kobryńskiego, Poliskiego, Ka­mie­nieckiego, Włodawskiego dyecezyi Brzeskiey. — 1759. — 480 с.
 18. LVIA. — F. 634. — Ap. 1. — B. 50. Wizyta dekanatu Brzeskiego. — 1757. — 71 л.
 19. LVIA. — F. 634. — Ap. 1. — B. 53. Akta wizyty generalnye… dekanatow Słonimskiego y Lidzkiego. — 1784. — 129 л.
 20. VUB. — RP. — F. 4. — (А195) 14430. Wizyty Ostrowskiey Cerkwi. — 1776. — 2 л.
 21. VUB. — RP. — F. 4. — (А195) 14431. Wizyty Ostrowskiey Cerkwi. — 1783. — 2 л.
 22. VUB. — RP. — F. 4. — (А195) 14432. Wizyty Ostrowskiey Cerkwi. — 1784. — 2 л.
 23. VUB. — RP. — F. 4. — (А195) 14436. Wizyty Ostrowskiey Cerkwi. — 1787. — 2 л.
 24. VUB. — RP. — F. 4. — 20225 (A-439). Inwentarz klasztoru… w Lawryszewie, 1824. — 32 л.
 25. VUB. — RP. — F. 4. — 35674 (A-2314). Inwentary klasztoru… w Lawryszewie, 1829. — 72 с.
 26. Народна ікона на склі. Альбом / упоряд.О. Романів-Тріска.— Львів : Інститут колекціонерства українсь­ких мистецьких пам’яток при НТШ, 2008. — 368 с.
 27. Прадметы дэкору традыцыйнага жылля: малюнкі на шкле. Са збораў Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту: каталог выстаўкі // Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту / складальнік і аўтар уступнага слова М. Барткова ; навуковы дарадчык Я. Сахута. — Мінск : НББ, 2011. — 54 с. : іл.
 28. Сахута Я.М. Размалёўка / Я.М. Сахута // Этна­гра­фія Беларусі: Энцыкл. / рэдкал. І.П. Шамякін (гал. рэд.). — Мінск : БелСЭ, 1989. — С. 424—425.
 29. Тріска О. Колекція ікон на склі з Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького / О. Тріска // Народознавчі зошити. — 2014. — № 6 (120). — С. 1355—1368.
 30. Флікоп Г.А. Абразы «на шкле» і «за шклом» у грэка-каталіцкіх храмах Беларусі ў XVIIІ — пачатку ХІХ стст. / Г.А. Флікоп // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэр. Міжнар. навук.-практ. канф-цыі (28—9.11.2013 г., г. Мінск) : у 2-х ч. — Ч. 1 / уклад. Н.С. Бункевіч ; гал. рэд. А.І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — С. 200—205.
 31. Флікоп Г.А. Беларускія ўніяцкія абразы Божай Маці «невядомай іканаграфіі»: да пытання ўста­наўлення зводу/ Г.А. Флікоп // Беларускі гіс­тарычны часопіс. — 2014. — № 3. — Мінск, 2014. — С. 23—37.
 32. Беларускія музеі рассакрэцілі свае фонды ў Ма­гілёве. — Дата доступа 06.09.2017. — Режим доступа: http://gorad.by/by/page/leisure/5300/.
 33. Малюнкі на шкле — Дата доступа 06.09.2017. — Режим доступа: http://www.kimpress.by/index.phtml? id=6124&page=2.
 34. Чайкоўская В. Як патрапіць у рай / В. Чайкоўская — Дата доступа 06.09.2017. — Рэжым доступу: http://news.21.by/society/2012/03/07/477960.html.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »