« 2019. № 3 (147)

Народознавчі зошити. 2019. № 3 (147). С. 670—683

УДК 398.41(477.82)
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.03.670

«ОДОЙДИ, НЕЧИСТА СИЛА! ОСТАНЬСЯ, СВЯТИЙ ДУХ!»: АПОТРОПЕЇЧНІ МОТИВИ В СТРУКТУРІ КАЛЕНДАРНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ВОЛИНЯН

КРИВЕНКО Анастасія

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9353-2919

кандидат історичних наук, науковий співробітник

Інститут народознавства НАН України,

відділ етнології сучасності,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: е-mail: n.d.kryvenko@gmail.com

Анотація. Народна демонологія — одна з невід’ємних скла­до­вих традиційної календарної обрядовості українців. Демонологічні мотиви народного календаря — етнологічна тема, що досліджена лише почасти в українській народознавчій науці. Тому дослідження окремих складових народної демонології в календарному контексті — науково значиме завдання. Актуальність дослідження зумовлена ще й з’ясуванням регіональної специфіки апотропеїчних мотивів в структурі календарної ритуалістики жителів етнографічної Волині — району з добрим збереженням та побутуванням давніх вірувань та обрядів, які, проте, потребують ширшого висвітлення в науковій літературі. Метою розвідки є наукова характеристика традиційних способів магічної нейтралізації чорта, репрезентованих у календарних повір’ях, звичаях і обрядах волинян. Об’єктом дослідження є календарна обрядовість волинян, а предметом — детерміновані демонологічними уявленнями календарні перестороги, заборони, звичаї і обряди, спрямовані на недопущення, нейтралізацію та знищення чорта. Розвідка ґрунтується на засадничих методологічних підходах до комплексного історико-етнологічного вивчення етнокультурних явищ й охоплює застосування різних методів (польового спостереження, типологічного аналізу, структурно-функціонального, порівняльно-історичного, реконструктивного, структурно-семантичного). Апотропеїчні мотиви в структурі календарної обрядовості волинян висвітлені народознавцями фрагментарно, контекстно, тому основою роботи є польові етнографічні матеріали.

Чимало з досліджених явищ мають загальноукраїнські та іноетнічні паралелі, водночас виявлено локальну специфіку певних охоронних звичаїв, які є характерними насамперед для волинян.

Ключові слова: демонологія, чорт, Волинь, народний календар, свято, обрядовість, повір’я, уявлення.

Надійшла 20.03.2019

Список використаних джерел

 1. Труды этнографическо-статистической экспе­диции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинским. Санкт-Петербург, 1872. Т. 1: Верования и суеверия. Загадки и пословицы. Колдовство. 224 с.
 2. Труды этнографическо-статистической экспе­диции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. Материалы и исследования, собранные П.П. Чу­бин­ским Санкт-Петербург, 1872. Т. 3: Народный дневник. 490 с.
 3. Антонович В. Чари на Україні. Львів: НТШ, 1905. 78 с.
 4. Беньковский И. Поверья, обычаи, обряды, суеверья и приметы, приуро­че­н­ные к «Риздвяным Святам». Киевская старина. 1896. Т. 52. Кн. 1. Отд. 2. С. 1—9.
 5. Беньковский И. Мак в народной демонологии на Волыни. Киевская ста­ри­на. 1905. Т. 89. Кн. 4. Отд. 2. С. 34—36.
 6. Беньковский И. Осина в верованиях и в понятии народа на Волыни. Киев­ская старина. 1898. Т. 62. Кн. 7—8. Отд. 2. С. 6—9.
 7. Беньковский И. Обычаи и поверья, приуроченные к «Велыкодню». Киевская старина. 1895. Т. 49. Кн. 5. Отд. 2. С. 70—76.
 8. Етнографичні матеріали, зібрані В. Кравченком на Волині та по сумежних губерніях. Труды Общества Иcследователей Волыни. Житомир, 1911. Т. 5. 80 с.
 9. Кравченко В. Звичаї в селі Забрідді та по де-якіх іншіх, недалекіх від цього села місцевостях Житомірського повіту на Волині. Етнографічні матеріали. Жи­то­мир: Робітник, 1920. 160 с.
 10. Кравченко В. Етнографічний нарис (про Волинь). Древляни: збірник ста­тей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. Львів: ІН НАН України, 1996. Вип. 1. С. 257—282.
 11. Кравченко В. З побуту й обрядів північно-західної України. Волинський науково-дослідчий музей. Житомир, 1928. Т. 1. С. 67—114.
 12. Kopernicki I. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wolyniu z materiaіуw zebranych przez P. Zofijк Rokossowsk№ we wsi Jurkowszczyїnie w powiecie Zwiahelskim. Zbiуr wiadomoњci do antropologii krajowej. Krakow, 1887. T. 11. Dz.3. S. 130—228.
 13. Rokossowska Z. O њwiecie roњlinnym, wyobraџenia, wierzenia i podania ludu ruskiego na Woіyniu, we wsi Jurkowszczyџnie pow. Zwiahelskim. Zbiуr wiadomoњci do antropologii krajowej. Krakуw, 1889. Т. 13. Dz.3. S. 163—199.
 14. Галайчук В. Демонологія Кременеччини. Вісник Львів­ського університету. Серія історична. 2012. Вип. 47. С. 198—240.
 15. Галайчук В. Традиційні уявлення про домовика на іс­то­рико-етнографічній Волині. Вісник Львівського уні­вер­ситету. Серія історична. 2013. Вип. 48. С. 343—382.
 16. Галайчук В. Українська міфологія. Харків: Клуб сімейн. дозвілля, 2016. 288 с.
 17. Галайчук В. Різдвяно-Водохресні свята в околицях Кременця. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2009. Вип. 44. С. 215—240.
 18. Давидюк В. Купало на заході Волині. Луцьк: Вежа-друк, 2015. 75 с.
 19. Пуківський Ю. Весняна календарно-побутова обрядовість українців історико-етнографічної Волині. Львів, 2015. 312 c.
 20. Баглай М. Обрядові функції троїцької рослинності у волинян (за етнографічними матеріалами експедицій 2009—2010 рр.). Народознавчі зошити. Львів, 2013. № 4. С. 606—615.
 21. Баглай М. Скотарські мотиви в літній обрядовості волинян Житомирщини. Народознавчі зошити. Львів, 2015. № 4. С. 818—824.
 22. Дмитренко А. Різдвяні звичаї на Волині (за польовими дослідженнями). Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Воло­ди­мир-Волинського та Волині: мат-ли 47 Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. Луцьк, 2013. С. 91—96.
 23. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 737. Арк. 1—283 (Кривенко А. Календарні звичаї та повір’я волинян. Польові матеріали, зібрані у селах Хмільницького р-ну Вінницької обл., Старокостянтинівського та Білогірського р-нів Хмельницької обл., Лановецького р-ну Тернопільської обл., 2014 р.).
 24. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 330-Е. Арк. 1—205 (Польові етнографічні матеріали до теми «Літня календарна обрядовість волинян», зафіксовані Баглай Марією Василівною 5—20 липня 2010 р. у Горохівському районі Волинської області).
 25. Пастернак Я. Звичаї та вірування в с. Зіболках Жовківського повіту. Мате­ріяли до етнології й антропології. Львів, 1929. Т. 21—22. Ч. 1. C. 321—352.
 26. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 288-Е. Арк. 1—63 (Польові етнографічні матеріали до теми «Демонологія», зафіксовані Кривенко Анастасією Олександрівною 3—17 липня 2011 р. у Гощанському та Острозькому районах Рівненської області).
 27. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 337-Е. Арк. 1—53 (Польові етнографічні матеріали до теми «Демонологія», зафіксовані Кривенко Анастасією Олександрівною 5—20 липня 2010 р. у Горохівському районі Волинської області).
 28. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 496-Е. Арк. 1—122 (Польові етнографічні матеріали до теми «Календарний пласт волинської демонології», зафіксовані Кривенко Анастасією Олександрівною 3—15 липня 2013 р. у Черняхівському, Червоноармійському, Володар-Волинському районах Житомирської області).
 29. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 497-Е. Арк. 1—80 (Польові етнографічні матеріали до теми «Календарний пласт волинської демонології», Кривенко Анастасією Олександрівною 6—11 серпня 2013 р. у Сокальському районі Львівської області та Іваничівському районі Волинської області).
 30. НАНФ ІМФЕ НАН України. Ф. 15. Спр. 256 (В.). Арк. 1—193 (Кравченко В. Збірка етнографічних та фольклорних матеріалів. Записи різних збирачів: Народний календар. Ч. V. 1941).
 31. Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloсskiego, Koіa Krajoznawcze Mіodzieїy Szkolnej. Nr. 196. Obrzкdy ludowe na Woіyniu w czasie њwi№t Boїego Narodzenia, 1932.
 32. КривенкоА. Апотропеїчна семантика водохресної обрядовості у волинян (на основі польових матеріалів з Сокальщина). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2014. Вип. 25. С. 126—128.
 33. Кривенко А. Традиційні уявлення волинян про чорта: календарний контекст. Научные труды SWorld. Иваново: Научн. мир, 2015. Т. 19. Вип. 2. С. 65—74.
 34. Dymnycz N. Obrzкdy i wierzenia ludowe w czasie њwi№t Boїego Narodzenia. Rocznik Woіyсski. Rуwne, 1930. T. 1. S. 94—106.
 35. Kolberg O. Dzieіa wszystkie. Wrocіaw; Poznaс: Polskie T-wo Ludozn., 1964. T. 36: Woіyс. 450 s.
 36. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 328-Е. Арк. 1—22 (Польові етнографічні матеріали до тем «Календарна обрядовість» і «Народна демонологія», зібрані Галайчуком Володимиром Васильовичем 8—18 липня 2009 р. у Гощанському районі Рівненської області).
 37. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 296-Е. Арк. 1—129 (Польові етнографічні матеріали до теми «Зимова обрядовість», зафіксовані Савкою Марією Анатоліївною 3—20 липня 2009 р. у Гощанському районі Рівненської області).
 38. НАНФ ІМФЕ НАН України. Ф. 15. Спр. 202 в. Арк. 1—55+27а (Етнографія та фольклор (одяг, взуття, народна медицина, прикмети, народні оповідання, легенди, приказки та ін.), записані в с. Синьгурі Троянівської вол., Житомірського в’єзду від Євдощука К. Кравченком В. Г. та самим Євдощуком. 1920 р.).
 39. НАНФ ІМФЕ НАН України. Ф. 15. Спр. 142. Арк. 76 (Кравченко В.Г. Етнографічні матеріали різних збирачів: описи сіл, кошикарство, різдвяні свята і ін. 1909—1923 рр.).
 40. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 773. Арк. 1—109 (Кривенко А. Календарні звичаї та повір’я волинян. Польові матеріали, зібрані у селах Буського та Бродівського р-нів Львівської обл., 2015 р.).
 41. Dymnycz N. Obrzкdy i wierzenia ludowe w okresie њwi№t Wielkiej Nocy. Rocznik Woіyсski. Rуwne, 1931. T.2. S.456—461.
 42. Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloсskiego, Koіa Krajoznawcze Mіodzieїy Szkolnej, Nr. 1234. Zwyczaje wielkanocne we wsi Boczanica, pow. Zdoіbunowski.
 43. Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloсskiego, Koіa Krajoznawcze Mіodzieїy Szkolnej. Nr. 1232. Zwyczaje wielkanocne woj. Wo­іyсskie, pow. Zdoіbunуw.
 44. Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloсskiego, Koіa Krajoznawcze Mіodzieїy Szkolnej. Nr. 1257. Wielkanoc, Machrуw, pow. Rawa Ruska, woj. Lwowskie (Staszko T., 1935).
 45. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 334-Е. Арк. 1—77 (Польові етнографічні ма­теріали до теми «Весняна календарна обрядовість», зафіксовані Дудою Ольгою Іванівною 5—20липня 2010 р. у Горохівському районі Волинської області).
 46. Кордуба М. Писанки на галицькій Волині. Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Львів, 1899. Т. І. С. 169—207.
 47. Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloсskiego, Koіa Krajoznawcze Mіodzieїy Szkolnej, Nr. 908, Zwyczaje wielkanocne we wsi Dys. woj. Lubelskie.
 48. Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloсskiego, Koіa Krajoznawcze Mіodzieїy Szkolnej, Nr. 919, Zwyczaje wielkanocne we wsi Rogуw, pow. Hrubieszуw, woj. Lubelskie.
 49. Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloсskiego, Atlas kultury ludowej w Polsce, Nr. 7856/90. Tessуw, pow. Zdoіbunуw, 1934.
 50. Баглай М. Звичай клечання у народному календарі волинян: семантико-світоглядний аспект. Проблеми збереження, відтворення та популяризації істо­рико-культурної спадщини в контексті діяльності музеїв просто неба: мат-ли І міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2013. Вип. 1. С. 7—16.
 51. Кондратович О. Народний календар Волинського Полісся від свята до свята. Луцьк: ВОД, 2009. 198 с.
 52. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 332-Е. Арк. 1—32 (Польові етнографічні матеріали до теми «Тваринництво», зафіксовані Демцюх Надією Михайлівною 5—20 липня 2010 р. у Горохівському районі Волинської області).
 53. Dymnycz N. Њwiкto «Iwana Kupajіa» na Woіyni. Rocznik Woіyсski. Rуwne, 1934. T. 3. S. 435—442.
 54. НАНФ ІМФЕ НАН України. Ф. 1—4. Спр. 210. Арк. 1—24 (Дмитрук Н. Жнива. 1923р.).
 55. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. Ф. Р-119. Оп. 17. Спр. 326-Е. Арк. 1—38 (Польові етнографічні матеріали до тем «Календарна обрядовість» і «Народна демонологія», зібрані Галайчуком Володимиром Васильовичем 14—24 липня 2007 р. у Славутському районі Хмельницької області).
 56. Виноградська Г. Народна семантика жниварських звичаїв та обрядів українців: християнізація символів. Актуальні проблеми втчизняної та всесвітньої історії. Харків, 2006. Вип. 9. С. 62—69.
 57. Пархоменко Т. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: матеріали польових досліджень. Рівне: вид. О. Зень, 2000. 200 с.
 58. Sokalski B. Powiat Sokalski pod wzglкdem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym. Lwуw, 1899. 496 s.
 59. Люта І. Звичаєво-обрядовий супровід народження дитини у волинян. Народознавчі Зошити. Львів, 2013. № 1. С. 56—67.
 60. Сілецький Р. Народні будівельні звичаї та обряди мешканців південної Волині (за матеріалами Кременецького району Тернопільської області). Вісник Львів­ського університету. Серія історична. 2013. Вип. 48. С. 319—342.
 61. НАНФ ІМФЕ НАН України. Ф. 16. Спр. 83. Арк. 1—213 (Етнографічні та фольклорні матеріали від різних дописувачів, що ввійшли до рукописного журналу «Етнограф», який випускали Житомирські педкурси 1922—1924 рр.).
 62. НАНФ ІМФЕ НАН України. Ф. 1—5. Спр. 480. Арк. 1—139 (Народні вірування про підвій або вихор та інші вірування. Записи різних збирачів 1925—1926 рр.).
 63. Пуківський Ю. Звичаї та повір’я українців Волині, пов’язані з церковною службою на Великдень. Народознавчі Зошити. Львів, 2013. № 2. С. 200—211.
 64. Іванюк І. Народні приказки на Волині. Літопис Волині. Вінніпег, 1961. Ч. 5. С. 123—124.
 65. Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й вірування прив’язані до пооди­но­ких днів у році. Матеріяли до української етнолоґії. Львів, 1912. Т. 15. С. 1—61.
 66. Вархол Н. Жінка-демон у народному повір’ї українців Східної Словаччини. Науковий збірник музею української культури у Свиднику. Пряшів, 1982. № 10. С. 275—311.
 67. Поріцька О. Українська народна демонологія у за­гально­слов’янському контексті (XIX — поч. XX ст.). Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2004. 182 с.
 68. Иванов В., Топоров В. Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. Москва: Наука, 1974. 342 с.
 69. Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagielloсskiego, Koіa Krajoznawcze Mіodzieїy Szkolnej. Nr. 1238. Zwyczaje wielkanocne gminy Aleksandryiskiej pow. Rуwieсskiego.
 70. Baranowski B. W krкgu upiorow i wiіkolakуw. Lуdї, 1981. 395 s.
 71. Peіka L.J. Polski rok obrzкdowy. Tradycje i wspуіczesnoњж. Warszawa, 1980. 188 s.
 72. Peіka L.J. Polska demonologia ludowa. Warszawa: Iskry, 1987. 236s.
 73. Здоровега Н. Народні звичаї та обряди. Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. Київ: Наукова думка, 1983. С. 232—248.
 74. Кутельмах К. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. Львів: ІН НАН України, 2006. Т. 2: Етнологія та мистецтвознавство. С. 473—557.
 75. Свидницький А. Великдень у подолян. Свидницький А. Твори. Київ: Держ. вид-во худ. літ., 1958. С. 408—472.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »