« 2019. № 3 (147)

Народознавчі зошити. 2019. № 3 (147). С. 684—697

УДК 398.1(=161.3):316.6:291.33:133.4:811.161.3
DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.03.684

УЯВЛЕННЯ ПРО СУБСТАНЦІЇ У БІЛОРУСІВ ТА ЇХ КООРДИНУВАЛЬНА РОЛЬ В ТРАДИЦІЙНОМУ ЧАРІВНИЦТВІ І ЗНАХАРСТВІ: КРОВ, ДУХ, ДУША, СИЛА, ЗНАННЯ, ПРИСТРІТ

КАНАПЛЯНІКАВ Дмитро

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4957-1619

здобувач наукового ступеня кандидата історичних наук,

Інститут народознавства

Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: е-mail: zvyczaj@gmail.com

ТОВСЦІК Тетяна

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7462-5060

Гомельскае краязнаўчае таварыства «Талака»

вул. Ляшчынская, 26, кв. 1, 246008, м. Гомель, Білорусь

Контакти: е-mail: tolscik@gmail.com

Анотація. Досліджуються традиційні уявлення про такі субстанції, як: «кров», «дух», «душа», «чари», «знання», «погляд», «сила». Багато білорусів старшого віку, які живуть в селах, вірять, що ці субстанції мають надприродні властивості і можуть міститися в людях, тваринах, надприродних істотах, речах. Люди та інші істоти можуть передавати ці субстанції, внаслідок чого стан організму людини змінюється надприродним чином: він може стати здоровим або хворим, придбати надприродні властивості. Люди, які придбали надприродні властивості, отримують таку соціальну роль експерта: чарівника, відьми, знахаря, який має сакральні знання і виконує ритуали, спрямовані на зміну станів організмів. Таким чином, утворюється багаторівнева соціальна система, в якій відбуваються інформаційні обміни даними щодо стану організмів і процедур, зміни їх станів через ритуальні дії. Координація в аспекті самоорганізації цієї системи має динамічний характер, викликаний вірою в субстанції — поява експертів і дії експертів.

Ключові слова: субстанція, вірування, чари, чарівник, душа, дух, кров, сила, сакральні знання, пристріт, язичництво.

Надійшла 8.04.2019

Список використаних джерел

 1. Балагутрак М. Етнопсихологічні погляди Михайла Драгоманова та Івана Франка і нова доба європейської гуманістики. Народознавчі зошити. 2018. Т. 1. № 139. С. 80—90.
 2. Балагутрак М. Ґенеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. 224 с.
 3. Потебня А.А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. Москва: Лабиринт, 1999. 268c.
 4. Durkheim Й. De la division du travail social: thиse prйsentйe а la Facultй des lettres de Paris. Paris: F. Alcan, 1893. 480 s.
 5. Durkheim E., Mauss M. De quelques formes de classification: contribution а l’йtudedes reprйsentations collectives. L’Annйe sociologique. Presses Universitaires de France, 1903. Т. 6. S. 1—72.
 6. Moscovici S. Social Representations: Essays in Social Psychology. New York: NYU Press, 2001. 313 p.
 7. D’Andrade R.G. The development of cognitive anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 272 p.
 8. Bernard H.R. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches. Lanham, [et al.]: AltaMira Press, 2006. 819 p.
 9. Burke P. What is cultural history? Cambridge, U.K.; Malden, MA: Polity Press, 2004. 152 p.
 10. The Cambridge handbook of social representations. Sammut G. et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 481 p.
 11. Sammut G. Attitudes, social representations and points of view. The Cambridge Handbook of Social Representations. Cambridge UK: Cambridge University Press, 2015. P. 96—112.
 12. Hippocrates, Jacques J. De natura hominis. Berlin: Akademie Verlag, 2002. 342 s.
 13. ἹррпксЬфзт. РесЯ цхуюн. Hippocratis Indices librorum. Leipzig: Teubner, 1927. S. 91—101.
 14. Schneider D.M. American kinship: a cultural account. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 137 s.
 15. Carsten J. After Kinship. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sгo Paulo: Cambridge University Press, 2004. 230 p.
 16. Wiener N. Cybernetics or the control and communication in the animal and the machine. Cambridge: M.I.T. Press, 1965. 212 p.
 17. MesarovićM.D. Theory of Hierarchical, Multilevel, Systems. Human & Rousseau, 1970. 294 s.
 18. Tzafestas S.G. Energy, Information, Feedback, Adaptation, and Self-organization. Cham: Springer International Publishing, 2018. 683 s.
 19. Doіęga-Chodakowski Z. O Slawiańszczyźnie przed chrześ­cijaństwem: oraz inne pisma i listy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. 453 s.
 20. БолтаровичЗ.Є. Народна медицина українців. Київ: Наукова думка, 1990. 231c.
 21. Валодзіна Т.В. Народная медыцына рытуальна-ма­гічная практыка. Под ред. Ліс А.С. Мінск: Беларуская навука, 2007. 774 c.
 22. Валодзіна Т.В. Цела чалавека: слова, міф, рытуал. Мінск: Тэхналогія, 2009. 431 c.
 23. Тоўсцік Т.Ц. Канцэпцыя душы ў нізавой хрысціянскай культуры беларусаў. Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зборнік навуковых арты­ку­лаў. Гродна: Гродзенскі дзяржаўны універсітэт ім. Янкі Купалы, 2008. С. 265—268.
 24. Touscik T. Ciaіo i dusza w biaіoruskiej tradycji ludowej. 2007. URL: http://traditionalworldview.blogspot.com/ 2013/04/touscik-tacjana-ciao-i-dusza-w.html. (дата звер­нення: 22.03.2019).
 25. Ганчар У. Шпіталь як месца дзейнасці знахароў у беларусаў Падняпроўя і Усходняга Палесся. Романовские чтения-4: сборник трудов Международной науч. конференции. Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2007. С. 107—108.
 26. Ганчар У.А. Тыпы «знаючых» у Беларускім Палессі і іх змены ў ХХ — пачатку ХХІ ст. Веснік Палескага дзяржаўнага універістэта. Серыя грамадскіх гума­нітарных навук. 2011. № 1. C. 20—26.
 27. Лобач У.А. Вобраз чараўніка ў традыцыйнай карціне свету беларусаў Падзвіння ХХ — пач. ХХІ ст. (па матэрыялах этнаграфічных экпедыцый). Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і між­дыс­цыплінарных даследаванняў: зборнік наву­ковых артыкулаў II міжнароднай навуковай канфе­рэнцыі (Полацк, 17—18 красавіка 2014 г.): да 20-годдзя археалагічных і этнаграфічных экспедыцый ПДУ. Наваполацк: ПДУ, 2014. C. 213—219.
 28. Лобач УА., Філіпенка У.С. Полацкі этнаграфічны зборнік. 2006. Вып. 1. Ч. 1: Народная медыцына беларусаў Падзвіння. Наваполацк: ПДУ, 2006. 148 c.
 29. Лобач У.А., Філіпенка У.С. Полацкі этнаграфічны збор­нік. 2006. Вып. 1. Ч. 2: Народная медыцына беларусаў Падзвіння. Полацк: ПДУ, 2006. 331 c.
 30. Виноградова Л.Н., Левкиевская Е.Е. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80—90-х годов XX века. Т. 2: Демонологизация умерших людей. Москва: Языки славянских культур, 2012. 800 c.
 31. Виноградова Л.Н., Левкиевская Е.Е. Народная демонология Полесья: Публикации текстов в записях 80—90-х годов XX века. Т. I: Люди со сверхъес­тественными свойствами. Москва: Языки славянских культур, 2010. 648 c.
 32. Агапкина Т.А., Левкиевская Е.Е., Топорков А.Л. Полесские заговоры (в записях 1970—1990 гг.). Москва: Индрик, 2003. 751 c.
 33. Колодюк І.В. Народна медицина в традиційній культурі українців центрального Полісся (остання чверть ХХ — початок ХХІ ст.). Київ: Київський університет, 2006. 152 c.
 34. Ігнатенко І.В. Народна медицина і магія українців: вірування, міфологія, світогляд, таємниці знахарства, замовляння. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 319 c.
 35. Глушко М. Народна медицина волинян (із записів у c. Дубрівці Баранівського району Житомирської обл.). Вісник Львівського університету. Серія історична. 2015. № 51. C. 549—580.
 36. Kanaplianikau D. Etnagraficzny_Archiu_Kanaplia­ni­kau_Zmitro. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1n8qPHeRbiryCNuaO–n0IO579lSNDC-r?usp=sharing (дата звернення: 18.03.2019).
 37. Архіў Гомельскай гарадской краязнаўчай арганізацыі «Талака». — Сшытак № 1/1995 «Петры­каў­скі—1995».
 38. Бандарчык В.К. Замовы. Мінск: Навука і тэхніка, 1992. 597 c.
 39. Гунчик І. Західнополіські замовляння та народні молитви від крові. Міфологія і Фольклор. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008. Т. 1—2. № 16. C. 137—150.
 40. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Т. 6. Кн. 2. Гомельскае Палессе і Падняпроўе. Боганева А.М. et. al. Мінск: Вышэйшая школа, 2013. 1231 c.
 41. Лобач У.А. Полацкі этнаграфічны зборнік. Вып. 2. Ч. 2: Народная проза беларусаў Падзвіння. Наваполацк: ПДУ, 2011. 366c.
 42. Many Americans Mix Multiple Faiths. Eastern. New Age Beliefs Widespread. Lugo L. et al. The Pew Research Center. 2009. URL: https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2009/12/multiplefaiths.pdf (дата звернення: 28.06.2018).

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »