« 2019. № 6 (150)

Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1583—1590

УДК 782:929(100)”1900/1950″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.06.1583

ТВОРЧІСТЬ І.Н. СТЕШЕНКА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

МУХІНА Лариса

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2381-7297

викладач сольного співу кафедри хорового диригування,

вокалу та методики музичного навчання, аспірант

Сумського державного педагогічного

університету імені А.С. Макаренка;

викладач-методист сольного та хорового співу

Сумської дитячої музичної школи № 2;

соліст-вокаліст Сумської обласної філармонії,

вул. Роменська, 87, 40002, Суми, Україна

Контакти: e-mail: Lorele_a@ukr.net

Анотація. Розглядається творчий шлях видатного українського оперного співака Івана Никифоровича Стешенка (1894—1937). На основі широкого кола джерел надано характеристику діяльності закордонного періоду біографії співака. Проаналізовано роботу І.Н. Стешенка у зв’язку із розвитком світового оперного мистецтва першої половини ХХ ст.

Низка фактичних відомостей, які наводяться у наявних на сьогоднішній день публікаціях, досі не мають достовірних джерел свого походження. Творчість І.Н. Стешенка не внесена у контекст європейського і світового культурного процесу ХХ ст. А тому наша публікація у цьому коньексті є актуальною.

Отож метою статті є дослідження творчості І.Н. Стешенка у контексті розвитку європейського і світового оперного мистецтва першої половини ХХ ст. та виявлення місця та значення творчого доробку І.Н. Стешенка. Об’єктом дослідження є українське професійне вокальне виконавство у контексті розвитку світового оперного мистецтва першої половини ХХ ст., предметом дослідження — творчість І. Н. Стешенка.

У дослідженні автор доходить висновку, що у діяльності І.Н. Стешенка яскраво простежується вплив європейського культурного процесу, органічною частиною якого була оперна кар’єра. Він є яскравим носієм європейської оперної традиції на вітчизняній сцені та одним із найвизначніших українських солістів першої половини ХХ ст.

Ключові слова: творчість Івана Никифоровича Стешенка, опера, історія оперного мистецтва.

Надійшла 22.10.2019

Список використаних джерел

 1. Безродний Е. У сузір’ї вокалістів. Вітчизна. Київ, 1973. № 12. С. 211—213.
 2. Берлін В. Український Шаляпін. Время. Харків, 2000.
 3. Бриль В. «Український Шаляпін» з Лебедина. Життя Лебединщини. 1995. № 83 (8975).
 4. Денисова Г.М. Камило Эверарди и Умберто Мазетти. «Русские итальянцы». Вестник культуры и искусств. 2007. № 2 (12). С. 102—110.
 5. Дудченко В. Повернули із забуття. Життя Лебединщини. 1996. № 36 (9031).
 6. Житкевич А. Український Шаляпін. URL: http://meest-online.com/culture/ukrajinskyj-shalyapin/ (дата звер­нення: 17.06.2019).
 7. Знаменщикова В. Іван Никифорович Стешенко — всесвітньо відомий оперний співак з Лебедина. URL: http://ndcsoippo.at.ua/_fr/0/Snamenshukova.pdf (дата звернення: 17.06.2019).
 8. Іван Стешенко. Спогади та матеріали. Вступ. ст., упоряд. та прим. Івана Лисенка. Житомир: Рута, 2014. 175 с.
 9. Ізваріна О.М. Оперне мистецтво як феномен української художньої культури 60-х років ХІХ — першої третини ХХ століття: історичний аспект: автореф. дис. … д-ра мистецтвознав.: 26.00.01. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. Київ, 2013. 32 с.
 10. Капітоненко О. Йому аплодували Чикаго й Філадельфія. Українські вісті. 1998. № 15 (3293).
 11. Каплан Э.И. Жизнь в музыкальном театре. Предисл. И.Д. Гликмана и др. Ленинград: Музика. Ленинградское отд-ние, 1969. 220 с.
 12. Нахатович Д. Концерт Стешенко. Свободная Россия. 1922.
 13. Новий український артист у Нью-Йорку. 1926.
 14. Оперний вундеркінд родом з Сумщини. Панорама: Всі Суми, 2019.
 15. Отечественные певцы 1750—1911: Словарь: в 2 т. Москва: Советский композитор, 1991. Т. 1. 423 с.
 16. Сиракоз Н.Й. Концертовий виступ І. Стешенка. Свобода. Нью-Йорк, 1929.
 17. Тартаков Г. Книга о И.В. Тартакове. Ленинград: Музы­ка, 1978. 87 с.
 18. Эбергард Т. Иван Стешенко. Свободная Россия. 1922.
 19. Budionna V. Ukrainian Shaliapin. Day. Kyiv, 2012.
 20. Noskowski de L. Adamo Didur. The Record Collector. 1964. Vol. 16. P. 4—23.
 21. Dutilloy H. First Production of a Tschaikowsky Opera in America this Week. The New York Times. 1910.
 22. Emerson E. Philadelphia notes. The American Magazine of Art. 1931. № 22 (5). P. 398—399.
 23. Griffel M.R. Operas in German: a dictionary. Lanham: Rowman & Littlefield, 2018. Vol. 1—2. 1017 p.
 24. Hart P. Fritz Reiner: a biography. Evanston: Northwestern University Press, 1994. 330 p.
 25. Luigi Lucenti (Bass) (Milano, Italia 1866 — ?). Forgotten Opera Singers. URL:http://forgottenoperasingers.blogspot.com/2016/02/luigi-lucenti-bass-milano-italia-1866.html. (Last accessed: 17.03.2019).
 26. Makaryk I.R. Shakespeare in the Undiscovered BournLes Kurbas, Ukrainian Modernism, and Early Soviet Cultural Politics. University of Toronto Press, 2004.
 27. MarshR.C., Pellegrini N. 150 years of opera in Chicago. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2006. 316 p.
 28. McN W. Russian Opera and Ballet. The Musical Times. 1931. № 72. P. 644—645.
 29. The Metropolitan Opera: Archives. URL: http://archives.metoperafamily.org/archives/frame.htm.(Last accessed: 17.03.2019).
 30. Moore E.C. Forty years of opera in Chicago. New York: H. Liveright, 1930. 432 p.
 31. Morgan K. Fritz Reiner, maestro and martinet. Urbana: University of Illinois Press, 2004. 324 p.
 32. Music: Goossens-Bennett Opera. The Time. Monday. 1930.
 33. Musical Notes from Abroad. The Musical Times. 1926. № 67. P. 362—365.
 34. Opera in Philadelphia: performance chronology 1950—1974. 201. URL: https://docplayer.net/12352561-Opera-in-philadelphia-performance-chronology-1925-1949.html.(Last accessed: 17.03.2019).
 35. Philadelphia La Scala Opera Company. URL: https://wikivisually.com/wiki/Philadelphia_La_Scala_Opera_Company(Last accessed: 17.03.2019).
 36. Watkins G. Proof through the night: music and the great war. Berkeley: University of California Press. 2003. 598 p.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »