« 2024. № 2 (176)

Народознавчі зошити.  2024. № 2 (176).  С. 336—345

УДК 39(=162.1:292.452):[633/635.054:615.89]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2024.02.336

ДЕРЕВО В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ УКРАЇНСЬКИХ ГОРЯН

НАКОНЕЧНА (ГОЩІЦЬКА) Тетяна

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8596-8974
 • кандидатка історичних наук, наукова співробітниця,
 • Інституту народознавства НАН України,
 • відділ історичної етнології,
 • проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна,
 • Контакти: e-mail: hoshchitska.tetiana@gmail.com

Анотація. Народна медицина українців є складним комплексним явищем, у якому зчаста законсервованими залишалися різноманітні релікти давніх світоглядних уявлень, що продовжували функціонувати у побутуванні певних ритуалізованих форм поведінки, різноманітних табу, вербальних формулах тощо. Саме сюди слід віднести різноманітні аспекти що стосуються дерева (у найширшому сенсі) в прийомах народної терапії, які зчаста несуть відгомін уявлень надзвичайно віддалених епох. Власне це і визначає актуальність пропонованого дослідження. Метою статті є спроба комплексно окреслити місце дерева в прийомах народної терапії, як в утилітарному, так і найбільше — у символічному сенсах. Об’єктом дослідження є традиційна медицина українців Карпат, а предметом — дерево в прийомах народної терапії у її найширших аспектах. Вперше зроблено спробу детально розглянути застосування дерева в народній терапії, а також різноманітні вірування, пов’язані з обрядовими деревами та їх алоформами, з конкретними породами деревини, що так чи інакше відобразилися в прийомах та практиках народного лікування. Методологічну основу дослідження складає комплексне залучення низки загальнонаукових методів, основними з яких стали типологічний, структурний та компаративний методи.

Ключові слова: народна медицина, народна ветеринарія, замовляння хвороб, алоформи обрядового дерева, Українські Карпати, бойки, лемки, гуцули.

Надійшла 21.02.2024

Список використаних джерел

 • 1. Болтарович З.Є. Народне лікування українців Карпат кінця ХІХ — початку ХХ ст. Київ: Наукова думка, 1980. 120 с.
 • 2. Болтарович З.Є. Народна медицина українців. Київ: Наукова думка, 1990. 234 с.
 • 3. Попов А.П. Лекарственные растения в народной медицине. Киев: Здоровье, 1968. 316 с.
 • 4. Мацієвський О., Гошко Ю. Народна медицина та ветеринарія. Лемківщина: історико-етнографічне дослідження: у 2-х т. Львів: Ін-тут народознавства НАН України, 2002. Т. 2. Духовна культура. С. 140—152.
 • 5. Галайчук В. Функціонування і семантичні особливості фітонімів в українських та російських текстах замовлянь. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 1999. Вип. 27. С. 87—97.
 • 6. Галайчук В. Особливості побутування і прикметні структурно-семантичні риси середньополіських замовлянь хвороб (на матеріалі текстів з Олевського району Житомирської області). Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2003. Вип. 31. С. 113—131.
 • 7. Галайчук В. Фітонім «дуб» як формант фольклорної «картинки світу». Семантика, прагматика, синтагматичні та парадигматичні зв’язки. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2003. Вип. 30. С. 182—196.
 • 8. Галайчук В. Міфологічні уявлення про рослини. Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат. Львів: Ін-тут народознавства НАН України, 2006. Т. II. Етнологія та мистецтвознавство. С. 590—608.
 • 9. Галайчук В. Українська міфологія. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 288 с.
 • 10. Шухевич В. Гуцульщина. Матеріали з українсько-руської етнології. Львів, 1904. Т. VII. 272 с.
 • 11. Шухевич В. Гуцульщина: п’ята часть. Львів, 1908. 300 с.
 • 12. Франко І. Гуцульські примівки. Етноґрафічний збірник. Львів, 1898. Т. V. С. 41—72.
 • 13. Франко І. Галицько-руські народнї приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив І. Франко. Етнографічний збірник. Львів, 1908. Т. 24 (Кравець-Пять). 612 с.
 • 14. Онищук А. Матеріяли до гуцульської демонольогії, записав 1907—1908 р. в Зеленици, Надвірнянського повіту Антін Онищук народний учитель. Матеріяли до української етнольогії. Львів, 1909. Т. ХІ. С. 1—139.
 • 15. Колесса Ф. Людові вірування на Підгірю в с. Ходовичах, Стрийського повіту, списав Філярет Колесса. Етнографічний збірник. Львів, 1898. Т. V. С. 76—98.
 • 16. Потушнякъ Ф. Самоубійцѣ вь народном вѣрованю. Литературно-наукова прилога карпатской недѣлѣ. 1941. Ч. 2. Р. 1. С. 31—32.
 • 17. Шекерик-Донників П. Рік у віруваннях гуцулів. Вибрані твори. Верховина, 2009. 351 c.
 • 18. Вархол Н. Народна уява про дерево. Науковий збірник музею української культури у Свиднику. Братіслава; Свидник, 1992. Вип. 18. С. 228—244.
 • 19. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 428 с.: іл.
 • 20. Василечко Л. Стежками відлуння. Івано-Франківськ, 2003. 285 с.
 • 21. Пахолок І. «Май» («клечання») — головний атрибут Зелених свят (карпатська традиція). Фортеця: збірник заповідника «Тустань». Львів, 2012. Кн. 2. С. 574—582.
 • 22. Горошко-Погорецька Л.М. Вода в ритуалі: карпатська традиція. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2021. 472 c.
 • 23. Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних етнографічно-фольклорних матеріалів. Т. 3. Родильна обрядовість. Київ: ІМФЕ ім. М. Рильського, 2016. 472 с.: іл.
 • 24. Болтарович З. Сторінки експедиційного щоденника. Народознавчі зошити. Львів, 2005. № 1—2. С. 197—202.
 • 25. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 370 (Польові матеріали з експедиції у Старосамбірський район, на Бойківщину 1991 року, зібрані О. Остапик). 115 арк.
 • 26. Иванов П.В. Народные рассказы о ведьмах и упырях. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Ки­їв: Либідь, 1991. С. 430—497.
 • 27. Агапкина Т.А. Ясень. Славянские древности: энтнолингвистический словарь. Москва: Международные отношения, 2012. Т. 5. С—Я. С. 637—638.
 • 28. Антонів П. Народне весілля в Ославиці на Лемківщині. Народознавчі Зошити. № 1. 2014. C. 98—102.
 • 29. Радович Р. Будівельна обрядовість бойків (за матеріалами східної та середньої частин Бойківщини). Народознавчі Зошити. 2020. № 2. С. 330—349.
 • 30. Гнатюк В. Людські фіґурки з воску. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1919. Т. СХХVІІІ. С. 212—216.
 • 31. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 725 (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиційна весняна обрядовість українців», зафіксовані аспірантом Інституту народознавства НАН України Самотіс Яриною Богданівною 1—4 серпня 2012 р. у Косівському та Верховинському районах Івано-Фран­ків­ської області, Путильському районі Чернівецької області; вересня 2012 р. у Богородчанському районі Івано-Франківської області; 25—27 травня 2013 р. у Путильському районі Чернівецької області; 27—30 червня 2013 р. у Великоберезнянському та Перечинському районах Закарпатської області). 145 арк.
 • 32. Войтович Н. Народна демонологія Бойківщини: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2015. 228 с.
 • 33. Пастернак Я. Йордан — Водохрищі. Життя і знання. Львів, 1936. № 12. Р. ІХ. С. 9—12.
 • 34. Ганус Д.М. Дитина в системі народних вірувань та обрядів населення українсько-польського пограниччя: дис. … кандидата історичних наук. Рукопис (зберігається у науковій бібліотеці ІМФЕ ім. М. Риль­ського, м. Київ). Київ, 2015. 236 с.
 • 35. Галайчук В. З духовної культури Богородчанщини: звичаї, вірування та повір’я, пов’язані із світоглядними уявленнями про смерть та померлих. Міфологія та фольклор. Львів, 2010. № 3—4 (7). С. 27—49.
 • 36. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 400 (Польові матеріали з експедиції на Бойківщину 1994 року, зібрані О. Остапик). 56 арк.
 • 37. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 771 (Серебрякова О. Покуття (польові матеріали, зібрані в Тлумацькому, Тисменицькому, Городенківському р-нах Івано-Франківської обл., 2014 р.). 175 арк.
 • 38. Архів ІН НАН України. Ф. 1. Оп. 2. Од. зб. 576 (Польові етнографічні матеріали до теми «Народне будівництво», зібрані у Сколівському р-ні Львівської  обл., Гощіцькою Тетяною Богданівною 09—18.07. 2008). 72 арк.
 • 39. Кольберг О. Казки Покуття. Упор., вст. стаття І.В. Хланти. Ужгород: Карпати, 1990. 327 с.
 • 40. Мифы, предания, сказки хантов и манси. Пер. с хантыйского, мансийского, ненецкого языков, сост. предисловия и примеч. Н.В. Лукиной, под общей редакцией Е.С. Новик. Москва: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1990. 568 с.
 • 41. Агапкина Т.А. Сквозь. Славянские древности: энтно­лингвистический словарь. Москва: Междуна­родные отношения, 2012. Т. 5. С—Я. С. 12—16.
 • 42. Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculszczyzny: Do­linami Prutu, Bystrzycy Nadwornianskiej, Bystrzycy Solotwinkiej i Łomnicy. Lwów, 1937. 164 s.
 • 43. Чубинский П.П. Труды этнографическо-статисти­ческой экспедиции въ Западно-Русский край, снаряженной Русскимъ географическимъ обществом Юго-Западного отдела, собранныя Чубинскимъ П.П. Санкт-Петербургъ, 1872. Т. І. 466 с.
 • 44. Ігнатенко І. Народна медицина Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах). Кам’янець-Подільський, 2013. 334 с.
 • 45. Schnajder J. Lud Peczeniżyński. Część II. Lud. 1907. T. ХIII. Zesz. I. S. 21—33.
 • 46. Лепкій Д. Про народни забобоны. Зоря: письмо литературно-наукове для рускихъ родинъ. Львів. 1884. Р. V. № 13. С. 105—107.
 • 47. Мушинка М. Заговоры и календарная обрядность села Куров. Мушинка М. Від отчого порога. Зібрані твори. Упор. Олесь Мушинка. Пряшів, 2008. Т. 1. Автобіографія. Праці про с. Курів та його околицю. С. 442—498.
 • 48. Дзендзелевский И.А. Запреты в практике карпатских овцеводов. Славянский и балканский фольклор. Москва, 1984. С. 256—277.
 • 49. Гладкий М. Скотарські замовляння поліщуків. Полісся України. Львів, 1999. Вип. 2. Овруччина 1995. С. 273—292.
 • 50. Гнатюк В. Нарис української міфології. Підготовка та опрацювання тексту, вступна стаття і примітки професора, докт. філол. наук Романа Кирчіва. Львів: Ін-тут народознавства НАН України, 2000. 263 с.
 • 51. Петров А. Угорско-русские заговоры и заклінання нач. XVIII ст. Живая старина. 1891. № 4. С. 122—130.
 • 52. Москаленко М.Н. Українські замовляння. Київ: Дні­про, 1993. 307 с.
 • 53. Фольклорні материяли із збірки проф. Раймунда Кайндля. Етноґрафічний збірник. Львів, 1898. Т. 5. С. 141—159.
 • 54. Галайчук В. Традиційні уявлення про вужа на Правобережному Поліссі. Наукові Зошити історичного фа­культету Львівського університету. Львів, 2015. Вип. 16. С. 155—171.
 • 55. Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и структура. Москва: Индрик, 2002. 336 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »