Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 441—447.

УДК 7.038.6

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.441

ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ

Бистрякова Валентина Микодинівна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

кафедра рисунка та живопису,

вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: e-mail: krg@knutd.edu.ua

Осадча Алла Миколаївна, старший викладач

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

кафедра рисунка та живопису,

вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: E-mail: alla_0203@ukr.net

Пільгук Олеся,

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

кафедра рисунка та живопису,

вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: e-mail: krg@knutd.edu.ua

Анотація. Здійснюється спроба системного аналізу інноваційних підходів та інноваційних технологій у сучасному мистецтві. Запропоновані різні наукові та правові підходи до трактування терміна «інновація». Досліджено розуміння сутності інновацій у культурі. Розглянуто особливості застосування інноваційних технологій у різних сферах культури, зокрема образотворчому мистецтві. Виявлена роль інноваційних технологій у мистецтві постмодернізму.

Ключові слова: інновації, технології, сучасне мистецтво, культура, культуроніка, цінності, традиція, постмодерн, концепція.

Надійшла 14.03.2017

Список використаних джерел

 1. Балабанов И.Т. Инновационый менеджмент / И.Т. Балабанов. — Санкт­Петербург : Питер, 2001. — 304 с.
 2. Волик Н.Г. Інноваційні суспільні процеси і моральний вибір / Н.Г. Волик // Totallogy­XXI. Постнекласічні дослідження. — 2013. — № 30. — С. 265—273.
 3. Вуйма А.Г. Традиції та новаторство як дві протилежності в діалектиці культури / А.Г. Вуйма // Проблема традиції в українській культурі : матеріали Всеукраїнської науково­практичноїх конференції курсантів, студентів та молодих учених. — Харків : НУЦЗУ, 2013. — С. 36—38.
 4. Гвишиани Д.М. Диалектика и системный анализ / Д.М. Гвишиани. — Москва. : Наука, 2006. — 321 с.
 5. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер ; пер. с англ. — Москва : Вильямс, 2007. — 235 с.
 6. Жалдак Г. Класифікація інновацій та їх соціальний підвид / Г. Жалдак, Н. Сімченко // Економічний аналіз. — 2012. — Т. 10 (4). — С. 92—95.
 7. Кириленко К.М. Підходи до розуміння інноваційної культури в контексті сучасного наукового дискурсу та їх наскрізні ідеї / К.М. Кириленко // Питання культурології. — 2015. — Вип. 31. — С. 64—71.
 8. Коюда О.П. Інноваційна культура та її характерні особливості / О.П. Коюда, О.А. Небилиця // Проблеми науки. — 2009. — № 7. — С. 15—20.
 9. Культурологія: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. А.Є. Конверського. — Харків : Фоліо, 2013. — 863 с.
 10. Лиотар Ж.­Ф. Состояние постмодерна = La condition postmoderne / Ж.­Ф. Лиотар ; Шмако Н.А. (пер.) с фр. — Санкт­Петербург : Алетейя, 1998. — 160 с.
 11. Мілютіна Ю.С. Дискусійні питання щодо визначення понять «інновація» та «нововведення» / Ю.С. Мілютіна // Університетські наукові записки. — 2011. — № 4. — С. 454—462.
 12. Молчанова Л.А. Инновации в живописи второй поло­вины ХХ века / Л.А. Молчанова // Мир науки, культуры, образования. — 2011. — № 6 (31). — С. 201—202.
 13. Молчанова Л.А. Понятия «инновация» и «традиция» в искусстве / Л.А. Молчанова // Снитковские чтения. — Барнаул : Алтайский дом печати, 2010. — С. 37—43.
 14. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. Кн. 2 / ред.­упоряд. В. Сидоренко. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — 656 с.
 15. Непомнящий А.В. Инновационное образование: достижения и перспективы / А.В. Непомнящий, B.И. Писаренко // Высшее образование сегодня. — 2007. — № 7. — С. 14—19.
 16. Нестеренко О.С. Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження / О.С. Нестеренко // Вісник соціально­економічних досліджень. — 2013. — Вип. 4. — С. 112—117.
 17. Новейший философский словарь. Постмодернизм / гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. — Минск : Современный литератор, 2007. — 815 с.
 18. Про інноваційну діяльність: Закон України: зі змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 13. — Ст. 93.
 19. Соболь Т.В. Философский анализ содержания понятий «культура», «инновация» и «инновационная культура» / Т.В. Соболь // Молодой ученый. — 2014. — № 13. — С. 337—341.
 20. Старовойт О.В. Креативна природа інноваційної культури / О.В. Старовойт // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 32. — С. 36—42.
 21. Суховей­Хамм Ю.О. Теоретичні підходи до трактування поняття інновацій у сучасній науковій літературі / Ю.О. Суховей­Хамм // Наукові праці МАУП. — 2012. — Вип. 4. — С. 180—184.
 22. Усовская Э.А. Постмодернизм / Э.А. Усовская. — Минск : ТетраСистем, 2006. — 256 с.
 23. Ушкалов Л. Від бароко до постмодерну: есеї / Леонід Ушкалов. — Київ : Грані­Т, 2011. — 552 с.
 24. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумптер. — Москва : Эксмо, 2007. — 386 с.
 25. Эпштейн М.Н. Знак пробела: О будущем гумани­тар­ных наук / М.Н. Эпштейн. — Москва : Новое литературное обозрение, 2004. — 864 с.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »