« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 441—447.

УДК 7.038.6

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.441

ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ

Бистрякова Валентина Микодинівна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

кафедра рисунка та живопису,

вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: e-mail: krg@knutd.edu.ua

Осадча Алла Миколаївна, старший викладач

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

кафедра рисунка та живопису,

вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: E-mail: alla_0203@ukr.net

Пільгук Олеся,

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

кафедра рисунка та живопису,

вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: e-mail: krg@knutd.edu.ua

Анотація. Здійснюється спроба системного аналізу інноваційних підходів та інноваційних технологій у сучасному мистецтві. Запропоновані різні наукові та правові підходи до трактування терміна «інновація». Досліджено розуміння сутності інновацій у культурі. Розглянуто особливості застосування інноваційних технологій у різних сферах культури, зокрема образотворчому мистецтві. Виявлена роль інноваційних технологій у мистецтві постмодернізму.

Ключові слова: інновації, технології, сучасне мистецтво, культура, культуроніка, цінності, традиція, постмодерн, концепція.

Надійшла 14.03.2017

Список використаних джерел

 1. Балабанов И.Т. Инновационый менеджмент / И.Т. Балабанов. — Санкт­Петербург : Питер, 2001. — 304 с.
 2. Волик Н.Г. Інноваційні суспільні процеси і моральний вибір / Н.Г. Волик // Totallogy­XXI. Постнекласічні дослідження. — 2013. — № 30. — С. 265—273.
 3. Вуйма А.Г. Традиції та новаторство як дві протилежності в діалектиці культури / А.Г. Вуйма // Проблема традиції в українській культурі : матеріали Всеукраїнської науково­практичноїх конференції курсантів, студентів та молодих учених. — Харків : НУЦЗУ, 2013. — С. 36—38.
 4. Гвишиани Д.М. Диалектика и системный анализ / Д.М. Гвишиани. — Москва. : Наука, 2006. — 321 с.
 5. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер ; пер. с англ. — Москва : Вильямс, 2007. — 235 с.
 6. Жалдак Г. Класифікація інновацій та їх соціальний підвид / Г. Жалдак, Н. Сімченко // Економічний аналіз. — 2012. — Т. 10 (4). — С. 92—95.
 7. Кириленко К.М. Підходи до розуміння інноваційної культури в контексті сучасного наукового дискурсу та їх наскрізні ідеї / К.М. Кириленко // Питання культурології. — 2015. — Вип. 31. — С. 64—71.
 8. Коюда О.П. Інноваційна культура та її характерні особливості / О.П. Коюда, О.А. Небилиця // Проблеми науки. — 2009. — № 7. — С. 15—20.
 9. Культурологія: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. А.Є. Конверського. — Харків : Фоліо, 2013. — 863 с.
 10. Лиотар Ж.­Ф. Состояние постмодерна = La condition postmoderne / Ж.­Ф. Лиотар ; Шмако Н.А. (пер.) с фр. — Санкт­Петербург : Алетейя, 1998. — 160 с.
 11. Мілютіна Ю.С. Дискусійні питання щодо визначення понять «інновація» та «нововведення» / Ю.С. Мілютіна // Університетські наукові записки. — 2011. — № 4. — С. 454—462.
 12. Молчанова Л.А. Инновации в живописи второй поло­вины ХХ века / Л.А. Молчанова // Мир науки, культуры, образования. — 2011. — № 6 (31). — С. 201—202.
 13. Молчанова Л.А. Понятия «инновация» и «традиция» в искусстве / Л.А. Молчанова // Снитковские чтения. — Барнаул : Алтайский дом печати, 2010. — С. 37—43.
 14. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. Кн. 2 / ред.­упоряд. В. Сидоренко. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — 656 с.
 15. Непомнящий А.В. Инновационное образование: достижения и перспективы / А.В. Непомнящий, B.И. Писаренко // Высшее образование сегодня. — 2007. — № 7. — С. 14—19.
 16. Нестеренко О.С. Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження / О.С. Нестеренко // Вісник соціально­економічних досліджень. — 2013. — Вип. 4. — С. 112—117.
 17. Новейший философский словарь. Постмодернизм / гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. — Минск : Современный литератор, 2007. — 815 с.
 18. Про інноваційну діяльність: Закон України: зі змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 13. — Ст. 93.
 19. Соболь Т.В. Философский анализ содержания понятий «культура», «инновация» и «инновационная культура» / Т.В. Соболь // Молодой ученый. — 2014. — № 13. — С. 337—341.
 20. Старовойт О.В. Креативна природа інноваційної культури / О.В. Старовойт // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 32. — С. 36—42.
 21. Суховей­Хамм Ю.О. Теоретичні підходи до трактування поняття інновацій у сучасній науковій літературі / Ю.О. Суховей­Хамм // Наукові праці МАУП. — 2012. — Вип. 4. — С. 180—184.
 22. Усовская Э.А. Постмодернизм / Э.А. Усовская. — Минск : ТетраСистем, 2006. — 256 с.
 23. Ушкалов Л. Від бароко до постмодерну: есеї / Леонід Ушкалов. — Київ : Грані­Т, 2011. — 552 с.
 24. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумптер. — Москва : Эксмо, 2007. — 386 с.
 25. Эпштейн М.Н. Знак пробела: О будущем гумани­тар­ных наук / М.Н. Эпштейн. — Москва : Новое литературное обозрение, 2004. — 864 с.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »