« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 441—447.

УДК 7.038.6

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.441

ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ

Бистрякова Валентина Микодинівна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

кафедра рисунка та живопису,

вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: e-mail: krg@knutd.edu.ua

Осадча Алла Миколаївна, старший викладач

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

кафедра рисунка та живопису,

вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: E-mail: alla_0203@ukr.net

Пільгук Олеся,

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

кафедра рисунка та живопису,

вул. Немировича-Данченка, 2, 01011, м. Київ, Україна.

Контакти: e-mail: krg@knutd.edu.ua

Анотація. Здійснюється спроба системного аналізу інноваційних підходів та інноваційних технологій у сучасному мистецтві. Запропоновані різні наукові та правові підходи до трактування терміна «інновація». Досліджено розуміння сутності інновацій у культурі. Розглянуто особливості застосування інноваційних технологій у різних сферах культури, зокрема образотворчому мистецтві. Виявлена роль інноваційних технологій у мистецтві постмодернізму.

Ключові слова: інновації, технології, сучасне мистецтво, культура, культуроніка, цінності, традиція, постмодерн, концепція.

Надійшла 14.03.2017

Список використаних джерел

 1. Балабанов И.Т. Инновационый менеджмент / И.Т. Балабанов. — Санкт­Петербург : Питер, 2001. — 304 с.
 2. Волик Н.Г. Інноваційні суспільні процеси і моральний вибір / Н.Г. Волик // Totallogy­XXI. Постнекласічні дослідження. — 2013. — № 30. — С. 265—273.
 3. Вуйма А.Г. Традиції та новаторство як дві протилежності в діалектиці культури / А.Г. Вуйма // Проблема традиції в українській культурі : матеріали Всеукраїнської науково­практичноїх конференції курсантів, студентів та молодих учених. — Харків : НУЦЗУ, 2013. — С. 36—38.
 4. Гвишиани Д.М. Диалектика и системный анализ / Д.М. Гвишиани. — Москва. : Наука, 2006. — 321 с.
 5. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер ; пер. с англ. — Москва : Вильямс, 2007. — 235 с.
 6. Жалдак Г. Класифікація інновацій та їх соціальний підвид / Г. Жалдак, Н. Сімченко // Економічний аналіз. — 2012. — Т. 10 (4). — С. 92—95.
 7. Кириленко К.М. Підходи до розуміння інноваційної культури в контексті сучасного наукового дискурсу та їх наскрізні ідеї / К.М. Кириленко // Питання культурології. — 2015. — Вип. 31. — С. 64—71.
 8. Коюда О.П. Інноваційна культура та її характерні особливості / О.П. Коюда, О.А. Небилиця // Проблеми науки. — 2009. — № 7. — С. 15—20.
 9. Культурологія: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. А.Є. Конверського. — Харків : Фоліо, 2013. — 863 с.
 10. Лиотар Ж.­Ф. Состояние постмодерна = La condition postmoderne / Ж.­Ф. Лиотар ; Шмако Н.А. (пер.) с фр. — Санкт­Петербург : Алетейя, 1998. — 160 с.
 11. Мілютіна Ю.С. Дискусійні питання щодо визначення понять «інновація» та «нововведення» / Ю.С. Мілютіна // Університетські наукові записки. — 2011. — № 4. — С. 454—462.
 12. Молчанова Л.А. Инновации в живописи второй поло­вины ХХ века / Л.А. Молчанова // Мир науки, культуры, образования. — 2011. — № 6 (31). — С. 201—202.
 13. Молчанова Л.А. Понятия «инновация» и «традиция» в искусстве / Л.А. Молчанова // Снитковские чтения. — Барнаул : Алтайский дом печати, 2010. — С. 37—43.
 14. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. Кн. 2 / ред.­упоряд. В. Сидоренко. — Київ : Інтертехнологія, 2006. — 656 с.
 15. Непомнящий А.В. Инновационное образование: достижения и перспективы / А.В. Непомнящий, B.И. Писаренко // Высшее образование сегодня. — 2007. — № 7. — С. 14—19.
 16. Нестеренко О.С. Класифікація видів інновацій та ефектів від їх впровадження / О.С. Нестеренко // Вісник соціально­економічних досліджень. — 2013. — Вип. 4. — С. 112—117.
 17. Новейший философский словарь. Постмодернизм / гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. — Минск : Современный литератор, 2007. — 815 с.
 18. Про інноваційну діяльність: Закон України: зі змінами // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 13. — Ст. 93.
 19. Соболь Т.В. Философский анализ содержания понятий «культура», «инновация» и «инновационная культура» / Т.В. Соболь // Молодой ученый. — 2014. — № 13. — С. 337—341.
 20. Старовойт О.В. Креативна природа інноваційної культури / О.В. Старовойт // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 32. — С. 36—42.
 21. Суховей­Хамм Ю.О. Теоретичні підходи до трактування поняття інновацій у сучасній науковій літературі / Ю.О. Суховей­Хамм // Наукові праці МАУП. — 2012. — Вип. 4. — С. 180—184.
 22. Усовская Э.А. Постмодернизм / Э.А. Усовская. — Минск : ТетраСистем, 2006. — 256 с.
 23. Ушкалов Л. Від бароко до постмодерну: есеї / Леонід Ушкалов. — Київ : Грані­Т, 2011. — 552 с.
 24. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумптер. — Москва : Эксмо, 2007. — 386 с.
 25. Эпштейн М.Н. Знак пробела: О будущем гумани­тар­ных наук / М.Н. Эпштейн. — Москва : Новое литературное обозрение, 2004. — 864 с.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »