« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1394—1409

УДК: 391:746.1:677.017)024.1](477.83/.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1394

Надійшла 9.11.2017

КОМПОНЕНТИ НАРОДНОГО ЖІНОЧОГО ВБРАННЯ ОПІЛЛЯ: МАТЕРІАЛИ, ТЕХНІКИ, КОНСТРУКТИВНІ ВИРІШЕННЯ (КІНЦЯ ХІХ — ПЕРШОЇ ПОЛ. ХХ ст.)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6522-0640

Куцир Тетяна Василівна, молодший науковий співробітник

відділу народного мистецтва

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. На основі збережених історичних свідчень, численних пам’яток із провідних українських музеїв та приватних збірок, а також польових досліджень, автор аналізує матеріали, які використовувалися для пошиття компонентів народного жіночого вбрання, техніки, які для цього застосовувались, та конструктивні вирішення, їм притаманні. Особливу увагу звернено на різницю між традиційним народним кроєм та новаціями, які поширювались із великих міст. Продемонстровано велике різноманіття асортименту жіночого верхнього одягу, для пошиття якого вживали доморобні та промислові тканини, сукно, шкіру та хутро.

 Ключові слова: народне вбрання, компонент, виріб, Опілля, матеріал, техніка.

Список використаних джерел

 1. Архів Є. Глоговського // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ наукових досліджень творів образотворчого мистецтва. — № 11218. — Glogowski J. Kobieta z Grogka, 1834.
 2. Архів Є. Глоговського // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ наукових досліджень творів образотворчого мис­тецтва. — № 11222. — Glogowski J. Kobieta z Halicza, 1834.
 3. Архів Є. Глоговського // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ наукових досліджень творів образотворчого мистецтва. — № 11292. — Glogowski J. Kobieta z Kle­parova, 1834.
 4. Архів Є. Глоговського // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ наукових досліджень творів образотворчого мистецтва. — № 11452. — Glogowski J. Krupiarka, 1834.
 5. Архів С. Чехович // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. — № 15/л.
 6. Городоцький районний краєзнавчий музей (ГРКМ). Спідниця з околиць Городка. Постійна експозиція.
 7. Фонд тканин Львівського історичного музею, інвентарний номер (далі ЛІМ ТК ­№) ЛІМ № 1907, ТК­ 3765.
 8. ЛІМ ТК­ 670.
 9. ЛІМ № 1907 ТК­1953.
 10. ЛІМ № 1947 ТК­2116.
 11. ЛІМ № 1965 ТК­783.
 12. ЛІМ № 1965 ТК­799.
 13. ЛІМ № 1985 ТК­3763.
 14. ЛІМ № 1996 ТК­673.
 15. ЛІМ № 2088 ТК­782.
 16. ЛІМ № 2116 ТК­1947.
 17. ЛІМ № 2191 ТК­1950.
 18. ЛІМ № 2304 ТК­679.
 19. ЛІМ № 2358 ТК­1985.
 20. ЛІМ № 2373 ТК­3754.
 21. ЛІМ № 2469 ТК­1976.
 22. ЛІМ ТК 2741.
 23. ЛІМ № 3113 ТК­4389.
 24. ЛІМ № 3218 ТК­2254.
 25. ЛІМ № 3677 ТК­2352.
 26. ЛІМ № 3677 ТК­2353.
 27. ЛІМ № 3677 ТК­2354.
 28. ЛІМ № 3677 ТК­2355.
 29. ЛІМ № 3677 ТК­2356.
 30. ЛІМ № 3677 ТК­2357.
 31. ЛІМ № 6843/2, ТК­2740.
 32. ЛІМ № 8545 ТК­2830.
 33. Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» (далі МІГ) — МІГКН­958.
 34. МІГФАГ КН­11968.
 35. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. Науково-­художній фонд митрополита Андрея Шептицького (далі НМЛ) — НМЛ № 14514 НМТ­ 655.
 36. НМЛ№ 29077 НМТ­1087.
 37. Фонди Історико­етнографічного музею Бурштина, інвентарний номер (далі — ФІЕМБ) № 11.
 38. ФІЕМБ№ 12.
 39. ФІЕМБ № 60.
 40. ФІЕМБ № 239.
 41. ФІЕМБ № 523.
 42. ФІЕМБ № 909.
 43. Приватна колекція Романи Євтахів.
 44. Булгакова-­Ситник Л. Роль творчої спадщини Є. Глоговського та К. Кєлісінського у дослідженні українського народного одягу / Л. Булгакова­Ситник  // Забуті скарби. народний одяг України та Польщі в малюнках Є. Глоговського та К.В. Кєлісінського (довідник виставки). — Львів ; Торунь, 2002. — С. 32—45.
 45. Виставка народної вишивки. — Львів : Накладом Національного музею у Львові, 1936. — 14с.
 46. Выставка украинского народного искусства. — Москва, 1936. — 40 с.
 47. ВлохМ. Винники. Звенигород. Унів та довкільні села. Історично­мемуарний збірник / М. Влох. — Чикаго ; США, 1970. — 529 с. ; Савицька Теодозія. Село Мервичі / Теодозія Савицька // Жовківщина. Історико­ме­му­арний збірник. — Том 4. — Жовква ; Львів ; Балтимор, 2002. — С. 72—80.
 48. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології / Хв. Вовк. — Київ : Мистецтво, 1995. — 356 с.
 49. Волков Хв. Этнографические особенности украинского народа / Хв. Волков // Украинский народ в его прошлом и настоящем. — Т.ІІ. — Отд.4. — Петроград : Типография т­ва «Общественная польза», 1916. — С. 455—647.
 50. ГоловацкийЯ. О народной одежде и убранстве русинов, или русских в Галичине и северо­восточной Венгрии / Я.Головацкий. — Санкт­Петербург, 1877. — 85 с.
 51. Горинь Г.Й. Шкіряні промисли західних областей України (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) / Г.Й. Горинь. — Київ : Наукова думка, 1986. — 94 с.
 52. ГургулаІ. Народні майстри / І. Гургула, С. Чехович. — Львів : Книжково­журнальне вид­во, 1959. — 90 с.
 53. Кара­Васильева Т. Історія української вишивки / Т. Кара­Васильева. — Київ : Мистецтво, 2008. — 464 с.
 54. Козакевич О. Типологія українських народних в’яза­них та мереживних виробів ХІХ — початку ХХ століття: вбрання / О. Козакевич // Народознавчі зошити. — № 6 (120). — 2014. — С. 1405—1421.
 55. Косміна О. Традиційне вбрання українців. — Т. І. Лісостеп — степ / О. Косміна. — Київ : Балтія­друк, 2013. — 160 с.
 56. Крвавич Д.П. Український народний одяг XVII — початку ХХ ст. в акварелях Ю. Глоговського / Д.П. Крвавич, Г.Г. Стельмащук. — Київ : Наукова думка, 1988. — 268 с.
 57. Лоза М. Підберізці / М. Лоза // Винники. Звенигород. Унів та довкільні села. Історично­мемуарний збірник. — Чикаго ; США, 1970. — С. 337.
 58. Маланюк­ОнуфрикС. Підготовка до весілля в Стря­тині / С. Маланюк­Онуфрик // Рогатинська земля. Збірник історично­мемуарних, етнографічних і побутових матеріалів. Том перший. — Нью­Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : Центральний комітет «Рогатинщина», 1989. — С. 162—175.
 59. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1977. — 224 с.
 60. Матейко К. Український народний одяг. Етнографічний словник / К.І. Матейко. — Київ : Наукова думка, 1996. — 195 с.
 61. Мельник І. Як з Бережан до кадри… (Книга друга) / К.І. Матейко. — Тернопіль : Джура, 2016. — 336 с.
 62. Опілля : монографія / Нац. заповідник «Давній Галич» ; редкол. Я. Клюба, О. Береговський, Л. Бойко та ін. — Галич : Давній Галич, 2010. — 208 с.
 63. Рейхерт Ю. Долиняни в Рогатинському повіті. Опис села, мешканців, їх обрядів та звичаїв / Ю. Рейхерт // Рогатинська земля: історія та сучасність. — Т. 3. Хроніки рогатинської землі. — Львів  : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. — С. 179—191.
 64. Указатель русской этнографической выставки, устроенной императорским обществомъ любителей естествознанія состоящимъ при императорскомъ москов­скомъ университете. — Москва : Въ Университетской типографіи (Кактовъ и Кͦ) на Страстномъ бульварҌ, 1867. — 148 с.
 65. Чавс П. Громада Кам’янка Волоська у минулому і сучасному / П. Чавс // Жовківщина. Історико­мему­арний збірник. — Т. 3. — Жовква ; Львів ; Балтимор, 1997. — С. 247—301.
 66. Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р.В. Чугай. — Київ : Наукова думка, 1979. — 142 с.
 67. Falkiewicz K. Monografia powiatu gródeckiego / Fal­kiewicz K. — Gródek : Gródecka Rada powiatowa, 1896. — 140 s.
 68. Fisher A. Rusini. Zarys etnografii Rusi / Fisher A. — Lwόw : Zakl. Nar. im. Ossolinskish, 1928. — 192 s.
 69. Kolberg O. Dziela wszystkie. — T. 56. Rus Czerwona. — Czesc I / Kolberg O. — Wroclaw ; Poznaǹ : Polskie towarzystwo ludoznawcze, 1976. — 446 s.
 70. Malinowska W. Obrzedy weselne ludu ruskiego we wsi Kudynowcach, powiecie Zloczowskim / Malinows­ka W. // Zbior wiadomosci do antropologii krajowej wydawany staraniem Komisyi Antropologicznej Akademij Umiejetnosci w Krakowie. — Tom VII. — Krakόw, 1883. — S. 244—264.
 71. Powszechna wystawa krajowa we Lwowe 1894 / pod protektoratem najmilosciwszego cesarza i krola Franciszka Jozefa I. Katalog dzialu etnograficznego. — We Lwowe : z drukarni i litografii Pillera I Spolki, 1894. — 258 s.
 72. Zawadzki W. Obrazy Rusi Czerwonej / Zawadzki W. — Poznaǹ, 1869 — 80 s.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »