Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1410—1418

УДК: 39(=161.2):[7.035.9:641.542.73­032.61](477­2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1410

Надійшла 6.11.2017

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ПАСКІВНИКІВ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Герус Людмила Мечиславівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник, завідувач

відділу народного мистецтва

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація: На основі музейних колекцій, польових досліджень та фахової літератури виявлено осередки виготовлення глиняних пасківників в Україні, розглянуто особливості форми та декору у зв’язку з їхньою функцією.

 Ключові слова: пасківник, художня виразність, форма, декор, осередок, Україна.

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 581 б. — Арк. 1—71 (Герус Л.М. Польові матеріали з Буковинської Гуцульщини (Вижницький, Путильський р­ни Чернівецької обл., Верховинський  р­н Івано­Франківської обл., 2008 р.)).
 2. МЕХП № 44500.
 3. МНАПУ КВ 1143/133 КС 7538.
 4. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія: Історико­етнографічне дослідження / Л.Ф. Артюх. — Київ : Наукова думка, 1977. — 154 с.
 5. Герус Л.М. Великодна паска українців (функція, форма, пластика) / Л.М. Герус // Вісник Харківської Дер­жавної академії дизайн: зб. наук. праць / за ред. Даниленка В.Я. — Харків : ХДАДМ, 2009. — № 15: Мистецтвознавство і архітектура. — С. 18—25.
 6. Гнатюк В. Народня пожива і спосіб її приправи в східній Галичинї / В. Гнатюк // Материяли до укра­їнсько­руської етнольоґіїї. — Львів, 1899. — Т. І. — С. 96—110.
 7. Гонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат / Т.О. Гонтар. — Київ : Наукова думка, 1979. — 138 с.
 8. Гонтар Т. Харчування лемків / Т. Гонтар, М. Мушинка // Лемківщина: Історико­етнографічне дослідження : у 2­х т. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Т. 1. Матеріальна культура. — С. 347—359.
 9. Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придні­пров’я / Леся Данченко. — Київ : Мистецтво, 1974. — 192 с. : іл.
 10. Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVІ — першої половини ХХ століть / Галина Івашків. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — 544 с. : іл.
 11. Івашків Г. Мальована кераміка Косова і Пістиня ХІХ — початку ХХ століть. Альбом. Серія «Українське народне мистецтво» / Галина Івашків, Тарас Лозинський. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ ; Київ : Майстер книг, 2012. — 408 с. : іл.
 12. Івашків Г. Глиняні вироби як атрибути Великодньої обрядовості / Галина Івашків // Spheres of Culture. — Volume IX. — Lublin, 2016. — S. 406—415. : іл.
 13. Иванов В.Вс. Исследования в области славянских древностей / В.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. — Москва : Наука, 1974. — 342 с.
 14. Клименко О. Гончарні осередки Черкаської, Чернігівської, Львівської, Хмельницької та Тернопільської області / Олена Клименко // Українське гончарство : Національний культурологічний щорічник. Книга 3 за рік 1995. — Опішне : Українське народознавство, 1996. — С. 159—172.
 15. Коненко П. Народна пожива в Скалатськім повіті / Павло Коненко // Материяли до українсько­руської етнольоґіїї. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 70—85.
 16. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. — Факс. вид. / Степан Килимник. — Київ : Обереги, 1994. — Кн. ІІ. — Т. 3 (Весняний цикл) ; Т. 4 (Літній цикл). — 528 с. : порт.
 17. Лащук Юрій. Косівська кераміка / Юрій Лащук. — Київ : Мистецтво, 1966. — 100 с. : іл.
 18. Маркевич Н.А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / Н.А. Маркевич // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Бібліотека «Памятки історичної думки України». — Київ : Либідь, 1991. — С. 52—169.
 19. Матейко К.І. Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ—ХХ ст. Історико­етнографічне дослідження / К.І. Матейко. — Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1959. — 107 с. + ХХІ табл.
 20. Метка Л.О. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ — першій половині ХХ століття / Метка Людмила. — Полтава : АСМІ, 2011. — 240 с. : іл. — (Українські керамологічні студії, вип. 2).
 21. Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ—ХХ століття) / Віктор Міщанин. — Опішне : Українське народознавство, 2005. — 304 с. : іл.
 22. Милорадович В.П. Житье­бытье лубенского крестьянина / В.П. Милорадович // В.П. Милорадович. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. — Київ : Либідь, 1991. — С. 170—382.
 23. Мотиль Р. Українська димлена кераміка ХІХ — початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості / Мотиль Р. — Львів : Інститут народознавства Національної академії наук України, 2011. — 208 с. : іл.
 24. Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й вірування прив’язані до поодиноких днів у році, записав у 1907—10 р[оках] в Зеленци, Надвірнянського по­в[іту] народ[ний] учитель / Антін Онищук // Материяли до українсько­руської етнольоґіїї. — Львів, 1912. — Т. ХV. — С. 1—61.
 25. Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло. — Київ : Молодь, 1993. — 408 с .: іл.
 26. Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України: Гетьманщина / Олесь Пошивайло. — Опішне : Українське народознавство, 1993. — 280 с. : іл.
 27. Слободян О. Пістинська кераміка ХІХ — першої половини ХХ століття / Олег Слободян. — Косів, 2004. — 153 с. : іл.
 28. Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / Н.Ф. Сумцов. — Харьков, 1885. — 140 с.
 29. Труды этнографическо­статистической экспедиціи в Западно­Русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго­Западный отделъ. Матеріалы и изследованія, собраные д. чл. П.П. Чубинськимъ. — С[анкт]­Петербургъ, 1872. — Т. 3: Народный дневникъ. — С.  І—ІІ, І—VІІІ, 486, І—ІІ.
 30. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4 / Володимир Шухевич // Материяли до українсько­руської етнольо­ґіїї. — Львів, 1904. — Т. VІІ. — 272 с.
 31. Щербань О. «Празниковий» посуд для українських страв. [Електронний ресурс] / Олена Щербань. — Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1236.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »