Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1410—1418

УДК: 39(=161.2):[7.035.9:641.542.73­032.61](477­2)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1410

Надійшла 6.11.2017

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ПАСКІВНИКІВ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3816

Герус Людмила Мечиславівна, кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник, завідувач

відділу народного мистецтва

Інституту народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація: На основі музейних колекцій, польових досліджень та фахової літератури виявлено осередки виготовлення глиняних пасківників в Україні, розглянуто особливості форми та декору у зв’язку з їхньою функцією.

 Ключові слова: пасківник, художня виразність, форма, декор, осередок, Україна.

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 581 б. — Арк. 1—71 (Герус Л.М. Польові матеріали з Буковинської Гуцульщини (Вижницький, Путильський р­ни Чернівецької обл., Верховинський  р­н Івано­Франківської обл., 2008 р.)).
 2. МЕХП № 44500.
 3. МНАПУ КВ 1143/133 КС 7538.
 4. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія: Історико­етнографічне дослідження / Л.Ф. Артюх. — Київ : Наукова думка, 1977. — 154 с.
 5. Герус Л.М. Великодна паска українців (функція, форма, пластика) / Л.М. Герус // Вісник Харківської Дер­жавної академії дизайн: зб. наук. праць / за ред. Даниленка В.Я. — Харків : ХДАДМ, 2009. — № 15: Мистецтвознавство і архітектура. — С. 18—25.
 6. Гнатюк В. Народня пожива і спосіб її приправи в східній Галичинї / В. Гнатюк // Материяли до укра­їнсько­руської етнольоґіїї. — Львів, 1899. — Т. І. — С. 96—110.
 7. Гонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат / Т.О. Гонтар. — Київ : Наукова думка, 1979. — 138 с.
 8. Гонтар Т. Харчування лемків / Т. Гонтар, М. Мушинка // Лемківщина: Історико­етнографічне дослідження : у 2­х т. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1999. — Т. 1. Матеріальна культура. — С. 347—359.
 9. Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придні­пров’я / Леся Данченко. — Київ : Мистецтво, 1974. — 192 с. : іл.
 10. Івашків Г. Декор української народної кераміки ХVІ — першої половини ХХ століть / Галина Івашків. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. — 544 с. : іл.
 11. Івашків Г. Мальована кераміка Косова і Пістиня ХІХ — початку ХХ століть. Альбом. Серія «Українське народне мистецтво» / Галина Івашків, Тарас Лозинський. — Львів : Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ ; Київ : Майстер книг, 2012. — 408 с. : іл.
 12. Івашків Г. Глиняні вироби як атрибути Великодньої обрядовості / Галина Івашків // Spheres of Culture. — Volume IX. — Lublin, 2016. — S. 406—415. : іл.
 13. Иванов В.Вс. Исследования в области славянских древностей / В.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. — Москва : Наука, 1974. — 342 с.
 14. Клименко О. Гончарні осередки Черкаської, Чернігівської, Львівської, Хмельницької та Тернопільської області / Олена Клименко // Українське гончарство : Національний культурологічний щорічник. Книга 3 за рік 1995. — Опішне : Українське народознавство, 1996. — С. 159—172.
 15. Коненко П. Народна пожива в Скалатськім повіті / Павло Коненко // Материяли до українсько­руської етнольоґіїї. — Львів, 1918. — Т. XVIII. — С. 70—85.
 16. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. — Факс. вид. / Степан Килимник. — Київ : Обереги, 1994. — Кн. ІІ. — Т. 3 (Весняний цикл) ; Т. 4 (Літній цикл). — 528 с. : порт.
 17. Лащук Юрій. Косівська кераміка / Юрій Лащук. — Київ : Мистецтво, 1966. — 100 с. : іл.
 18. Маркевич Н.А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / Н.А. Маркевич // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Бібліотека «Памятки історичної думки України». — Київ : Либідь, 1991. — С. 52—169.
 19. Матейко К.І. Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ—ХХ ст. Історико­етнографічне дослідження / К.І. Матейко. — Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1959. — 107 с. + ХХІ табл.
 20. Метка Л.О. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ — першій половині ХХ століття / Метка Людмила. — Полтава : АСМІ, 2011. — 240 с. : іл. — (Українські керамологічні студії, вип. 2).
 21. Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ—ХХ століття) / Віктор Міщанин. — Опішне : Українське народознавство, 2005. — 304 с. : іл.
 22. Милорадович В.П. Житье­бытье лубенского крестьянина / В.П. Милорадович // В.П. Милорадович. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. — Київ : Либідь, 1991. — С. 170—382.
 23. Мотиль Р. Українська димлена кераміка ХІХ — початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості / Мотиль Р. — Львів : Інститут народознавства Національної академії наук України, 2011. — 208 с. : іл.
 24. Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й вірування прив’язані до поодиноких днів у році, записав у 1907—10 р[оках] в Зеленци, Надвірнянського по­в[іту] народ[ний] учитель / Антін Онищук // Материяли до українсько­руської етнольоґіїї. — Львів, 1912. — Т. ХV. — С. 1—61.
 25. Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло. — Київ : Молодь, 1993. — 408 с .: іл.
 26. Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України: Гетьманщина / Олесь Пошивайло. — Опішне : Українське народознавство, 1993. — 280 с. : іл.
 27. Слободян О. Пістинська кераміка ХІХ — першої половини ХХ століття / Олег Слободян. — Косів, 2004. — 153 с. : іл.
 28. Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / Н.Ф. Сумцов. — Харьков, 1885. — 140 с.
 29. Труды этнографическо­статистической экспедиціи в Западно­Русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго­Западный отделъ. Матеріалы и изследованія, собраные д. чл. П.П. Чубинськимъ. — С[анкт]­Петербургъ, 1872. — Т. 3: Народный дневникъ. — С.  І—ІІ, І—VІІІ, 486, І—ІІ.
 30. Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 4 / Володимир Шухевич // Материяли до українсько­руської етнольо­ґіїї. — Львів, 1904. — Т. VІІ. — 272 с.
 31. Щербань О. «Празниковий» посуд для українських страв. [Електронний ресурс] / Олена Щербань. — Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/1236.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »