« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1419—1424

УДК 93″19″(477.83)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1419

Надійшла 19.10.2017

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Берест Ігор Романович, кандидат історичних наук, доцент

кафедри інформаційної, книжкової та бібліотечної справи

Української академії друкарства,

вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020, Україна

Контакти: (032) 2422363 ; e-mail: kudid.uad@gmail.com

 Анотація. Автор аналізує законодавчу базу Австрійської імперії, лібералізація якої посприяла появі та активній діяльності профспілок. У статті використаний матеріал, який доводить, що професійні спілки стали новим суспільним явищем, яке було покликане виступити на захист економічних інтересів трудящих мас в нових політичних та соціально­економічних умовах розвитку держави. Автор наголошує, що впродовж другої половини ХІХ — початку ХХ ст. державна влада не зуміла створити окремого профспілкового законодавства і воно змушене було формуватися та еволюціонувати в надрах різних законодавчих нормативно­правових актів.

 Ключові слова: «Весна народів», профспілка, закон, конституція, робітники.

Список використаних джерел

 1. Берест І. Джерельна база історії професійних спілок Східної Галичини до початку та в роки Першої світової війни / І.Р. Берест // Вісник національного універ­ситету «Львівська політехніка» Держава і армія. — № 784. — Львів : Вид­во львівської політехніки, 2014. — С. 64—69.
 2. Берест Р. Нариси історії профспілкового руху в Західній Україні (1817—1939 рр.) / Роман Берест. — Дрогобич : Відродження, 1995. — 126 c.
 3. Грицак Я. Перше робітниче. До 170­річчя створення у Львові товариства друкарів / Ярослав Грицак // Ленінська молодь. — № 143. — 1987. — 28 листопада.
 4. Закон об общих делах всех земель Австрийской монархии и о порядке управления ими, 21 декабря 1867 г. // Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870—1914 / сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. — Москва : Высшая школа, 1989. — С. 241—245.
 5. Історія Центрально­Східної Європи. Посібник для студенті історичних та гуманітарних факультетів / за редакцією Л. Зашкільняка. — Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. — 660 с.
 6. Конопка М. Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції / Марія Конопка // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2010. — Вип. 5. — С. 106—115.
 7. Лазарович М. Ілюстрована історія України / Микола Лазарович. — Тернопіль : Джура, 2007. — 470 с.
 8. Оповістка мінїстра торговлї за порозумінєм з мінїстром внутрішних справ з 16. серпня 1907 в справі основи промислового устава // Вістник законів державних для королївств і країв, заступлених в радї державній. — Річник 1907. — № 199. — Випуск LХХХІХ. — Відень : Із цісарско­королївскої надворної та державної печатнї, 1907. — С. 757—822.
 9. Роман Н.М. Конституювання Австро­Угорщини 1867 р.: історико­правові аспекти / Н.М. Роман // Форум права. — 2010. — № 3. — С. 380—383.
 10. Турій О. Москвофільство / О. Турій // Довідник з історії України (А—Я) / за загальною редакцією І. Підкови, Р. Шуста. — Київ : Генеза, 2001. — С. 485—487.
 11. Хрестоматія з історії держави і права України : у 2­х т. Навч. посіб. для студ. юрид.спец. вищ. закл. освіти / за ред. В.Д. Гончаренка. — Т. 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст. / уклад. В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. — Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 728 c. — (Вид. 2­ге, переробл. і доп.).
 12. Цъсарскій патентъ зъ дня 26. Листопада 1852, дъятельный для цълого объєму Державы изъятно Войскового Пограничья, котрымъ розпоряджаютъ ся новіи опредъленія взглядомъ стоваришеній (законъ о стоваришеніяхъ) // Общій законовъ дєржавныхъ и Правительства въстникъ для Цъсарства Аустріи. — Рочникъ 1852. — Втора часть объимає ХLI—LXXIX части (числа 134—265), выданіи въ мъсяцяхъ Липцю до Грудня 1852. — Въдень : Зъ ц. к. надворнои и статскои тискарнъ, 1852. — С. 1109—1116.
 13. Przepisy gorniczo­policyjne dla wiercen na terenach oleju skalnego (ropy) w Galicyi z dnia 9. Lipca 1898 // Dziennik ustaw і rozporzadzen krajowych dla Krolestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem. — Rocznik 1898. — № 87. — Lwow : Z drukarni Wladislawa Lozinskiego. — S. 257—258.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »