« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1433—1438

УДК  299.18+398.3+930.85

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1433

Надійшла 23.10.2017

ЕТНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СІМА­РЕҐЛА («СІМАРҐЛА»)

Кирій Віктор Владиславович, заступник головного редактора

Дрогобицької районної газети «Франковий край»;

пошукувач наукового ступеню кандидата наук в

Інституті народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Досліджується питання етнокультурної приналежності божества, ідол якого був поставлений Володимиром Великим поряд з ідолами основних богів давньоруського пантеону. Автор обґрунтовує нову («варязьку») версію ідентифікації «Сімарґла».

 Ключові слова: Сімарґл, Сімурґ; Сенмурв; Сім і Реґл, іранська версія; Пантеон Володимира Великого; прагерманська мова; скандинавська мітологія; варяги.

Список використаних джерел

 1. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь / Евгений Аничков. — Москва : Индрик, 2003. — 440 с.
 2. Васильев М.А. Боги Хорс и Семаргл восточнославянского язычества / Михаил Васильев // Религии мира. История и современность. Ежегодник­1987. — Москва : Наука, 1989. — С. 134—156.
 3. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси : в 2 томах / Николай Гальковский. — Харьков, 1916. — Т. 1. — 376 с.
 4. Гербер Х. Мифы Северной Европы / Хелен Гербер. — Москва : Центрполиграф, 2006. — 346 с.
 5. Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия / Кирилл Королев. — Москва : Эксмо ; Мидгард, 2007. —585 с.
 6. Корпус боспорских надписей / под ред. В.В. Струве. — Москва ; Ленинград : Наука, 1965. — 952 с.
 7. Левицкий В.В. Этимологический словарь германских языков / Виктор Левицький. — Винница : Нова книга, 2010. — Т. 1. — 616 с.
 8. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. — Москва : Советская энцикло­пе­дия, 1992. — Т. 2. — 719 с.
 9. Повість времяних літ: Літопис (За Іпатським списком) / переклад і комент. В.В. Яременка. — Київ : Радянський письменник, 1990. — 558 с.
 10. Рибаков Б.А. Язычество Древней Руси / Борис Рибаков. — Москва : Наука, 1987. — 783 с.
 11. Толочко П.П. Язичницьке капище в «городі» Володимира / П. Толочко, Я. Боровський // Археологія Київа. Дослідження і матеріали. — Київ, 1979. — С. 3—10.
 12. Holder A. Saxonis Grammatici Gesta Danorum / A. Hol­der. — Strassburg, 1886.
 13. Топоров В.Н. Еврейский элемент в Киевской Руси / Владимир Топоров // Святость и святые в русской духовной культуре. — Т. 1. — https://religion.wiki­reading.ru/193469.
 14. Иванов И. Культ Перуна у южных славян / Иордан Иванов. — http://www.istmira.ru/knigi­istoriya­belarusi/ 11/11/page/8/11/page/1/11/page/2/11/page/3/11/page/1/11/page/2/11/page/4/Kuljt­Peruna.html.
 15. Adam von Bremen. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pon­tificum — http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/frameadam_buch4.htm.
 16. Die Cronik Thietmar von Merseburg — http://www.mgh­bibliothek.de/dokumente/b/b009173.pdf.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »