« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1433—1438

УДК  299.18+398.3+930.85

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1433

Надійшла 23.10.2017

ЕТНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СІМА­РЕҐЛА («СІМАРҐЛА»)

Кирій Віктор Владиславович, заступник головного редактора

Дрогобицької районної газети «Франковий край»;

пошукувач наукового ступеню кандидата наук в

Інституті народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Досліджується питання етнокультурної приналежності божества, ідол якого був поставлений Володимиром Великим поряд з ідолами основних богів давньоруського пантеону. Автор обґрунтовує нову («варязьку») версію ідентифікації «Сімарґла».

 Ключові слова: Сімарґл, Сімурґ; Сенмурв; Сім і Реґл, іранська версія; Пантеон Володимира Великого; прагерманська мова; скандинавська мітологія; варяги.

Список використаних джерел

 1. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь / Евгений Аничков. — Москва : Индрик, 2003. — 440 с.
 2. Васильев М.А. Боги Хорс и Семаргл восточнославянского язычества / Михаил Васильев // Религии мира. История и современность. Ежегодник­1987. — Москва : Наука, 1989. — С. 134—156.
 3. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси : в 2 томах / Николай Гальковский. — Харьков, 1916. — Т. 1. — 376 с.
 4. Гербер Х. Мифы Северной Европы / Хелен Гербер. — Москва : Центрполиграф, 2006. — 346 с.
 5. Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия / Кирилл Королев. — Москва : Эксмо ; Мидгард, 2007. —585 с.
 6. Корпус боспорских надписей / под ред. В.В. Струве. — Москва ; Ленинград : Наука, 1965. — 952 с.
 7. Левицкий В.В. Этимологический словарь германских языков / Виктор Левицький. — Винница : Нова книга, 2010. — Т. 1. — 616 с.
 8. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. — Москва : Советская энцикло­пе­дия, 1992. — Т. 2. — 719 с.
 9. Повість времяних літ: Літопис (За Іпатським списком) / переклад і комент. В.В. Яременка. — Київ : Радянський письменник, 1990. — 558 с.
 10. Рибаков Б.А. Язычество Древней Руси / Борис Рибаков. — Москва : Наука, 1987. — 783 с.
 11. Толочко П.П. Язичницьке капище в «городі» Володимира / П. Толочко, Я. Боровський // Археологія Київа. Дослідження і матеріали. — Київ, 1979. — С. 3—10.
 12. Holder A. Saxonis Grammatici Gesta Danorum / A. Hol­der. — Strassburg, 1886.
 13. Топоров В.Н. Еврейский элемент в Киевской Руси / Владимир Топоров // Святость и святые в русской духовной культуре. — Т. 1. — https://religion.wiki­reading.ru/193469.
 14. Иванов И. Культ Перуна у южных славян / Иордан Иванов. — http://www.istmira.ru/knigi­istoriya­belarusi/ 11/11/page/8/11/page/1/11/page/2/11/page/3/11/page/1/11/page/2/11/page/4/Kuljt­Peruna.html.
 15. Adam von Bremen. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pon­tificum — http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/frameadam_buch4.htm.
 16. Die Cronik Thietmar von Merseburg — http://www.mgh­bibliothek.de/dokumente/b/b009173.pdf.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »