« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1439—1445

УДК 398:82.09Франко І.:159.922.4(=1­86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1439

Надійшла 26.10.2017

ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ В НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Шума Лілія Володимирівна, аспірантка кафедри української фольклористики

імені академіка Ф. Колесси

Львівського національного університету імені Івана Франка.

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032) 2394720; e-mail: filologylnu@gmail.com

 Анотація. Висвітлено проблему міжетнічних взаємин та етнічних стереотипів у науковій рецепції Івана Франка­фольклориста. Проаналізовано фольклористичні праці вченого, у яких відображені стійкі народні уявлення про етнічних сусідів, зокрема «єврея», «рома», «поляка», «росіянина». Продемонстровано особливості Франкової інтерпретації творів про інородців, з’ясовано їхню сюжетну специфіку.

 Ключові слова: міжетнічні взаємини, етнічний стереотип, фольклор, «жид», «циган», «лях», «москаль».

Список використаних джерел

 1. БеловаО. Межкультурный диалог в свете этнолингвистики: материалы из регионов Восточной Славии / Ольга Белова // Славяноведение. — 2002 — №6. — С. 87—93.
 2. Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции / О.В. Белова. — Москва : Индрик, 2005. — 288 с. — (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования).
 3. Галицько­руські народні приповідки. — Т. 3. — Вип. 1 / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко : у 3  т., 6  вип. // Етнографічний збірник. — Львів, 1909. — Т. XXVII. — 300 с.
 4. Галицько­руські народні приповідки. — Т. 2. — Вип. 1 / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко : у 3 т., 6 вип. // Етнографічний збірник. — Львів, 1907. — Т. XXIII. — 300 с.
 5. Галицько­руські народні приповідки. — Т. 2. — Вип. 2 / зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко : у 3 т., 6 вип. // Етнографічний збірник. — Львів, 1908. — Т. XXIV. — 486 с.
 6. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його євреї / Ярослав Грицак. — Київ : Критика, 2006. — С. 335—363.
 7. ГрищенкоІ. Дослідженняукраїнськоїказки «Жидівськавійна» у науковомудоробкуІвана Франка / Ірина Грищенко // ВісникЛьвівськогоуніверситету. Серіяфілологічна. — Львів : ЛНУ ім.І. Франка, 2011. — Вип. 55. — С. 123—129.
 8. Красиков М. «Я не чоловік, а Німець». Фольклорні матеріали / Михайло Красиков // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр. — Вип. 17. — Київ, 2004. — С. 126—132.
 9. Сердюк С.В. Функції етнічних стереотипів та їхня роль у формуванні етнічної ідентичності / С.В. Сердюк // Наукові записки. — Т. 19. Теорія та історія культури / Національний Університет «Києво­Моги­лянська Академія». — Київ : Києво­Могилянська Академія, 2001. — С. 10—14.
 10. Сілецький Ю.Р. Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді українців : автореф. дис. …канд. істор. наук: 07.00.05 / Ю.Р. Сілецький ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; Інститут народознавства НАН України. — Львів, 2009. — 17 с.
 11. Сілецький Ю.Р.Етнічнігетеростереотипи у тради­ційномусвітоглядіукраїнців : дис. на здобуттянауковогоступеня кандидата історичних наук за спеці­альністю 07.00.05 — етнологія / Юрій Романович Сілецький. — Львів, 2009. — 204 c.
 12. ФранкоЗ.Передмова / Зеновія Франко // Іван Франко. Мозаїкаізтворів, що не ввійшли до Зібраннятворів : у 50 томах. — Львів : Каменяр, 2001. — 434 с.
 13. Франко І. Жидівська війна. Причинок до порівняльних студій над народною літературою / Іван Франко // Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів : у п’ятдесяти томах / редкол. М.Г. Жулинський (голова) та ін. — Київ : Наукова думка, 2008. — Т. 53: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876—1895 / ред. тому Є.К. Нахлік. — С. 311—330.
 14. Франко І. Людові вірування на Підгір’ю / Іван Франко // Етнографічний збірник. — Львів, 1898. — Т. 5. — С. 160—218.
 15. Франко І. Мої знайомі жиди / Іван Франко // Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів : у п’ятдесяти томах / редкол. М.Г. Жулинський (голова) та ін. — Київ : Наукова думка, 2010. — Т.  54: Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1896—1916 / ред. тому Є.К. Нахлік. — С. 415—426.
 16. Шевченко А. Етнічний стереотип / А. Шевченко // Мала енциклопедія етнодержавознавства. — Київ, 1996. — С. 55—56.
 17. БеловаО.В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян (этнолингвистическое исследование) : автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора филологических наук. Специальность 10.02.03 — Славянские языки / Ольга Владиславовна Белова ; Институт славяноведения РАН. — Москва, 2006. — 26с. — Электронный ресурс.
 18. Васянович О. «Єврейські кучки» або хто винен у поганій погоді? / Олександр Васянович / Електронний ресурс. — Режим доступу: http://ethnography.org.ua/content/yev­reyski­kuchky­abo­hto­vynen­u­poganiy­pogodi.
 19. Гнатюк М. М и не є антисемітами. Говоримо се явно й одверто: Іван Франко і галицьке єврейство / Михайло Гнатюк // День. — 2013. — 15—16 листоп. — № 209—210. — Електронний ресурс.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »