« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1433—1438

УДК  299.18+398.3+930.85

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1433

Надійшла 23.10.2017

ЕТНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СІМА­РЕҐЛА («СІМАРҐЛА»)

Кирій Віктор Владиславович, заступник головного редактора

Дрогобицької районної газети «Франковий край»;

пошукувач наукового ступеню кандидата наук в

Інституті народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Досліджується питання етнокультурної приналежності божества, ідол якого був поставлений Володимиром Великим поряд з ідолами основних богів давньоруського пантеону. Автор обґрунтовує нову («варязьку») версію ідентифікації «Сімарґла».

 Ключові слова: Сімарґл, Сімурґ; Сенмурв; Сім і Реґл, іранська версія; Пантеон Володимира Великого; прагерманська мова; скандинавська мітологія; варяги.

Список використаних джерел

 1. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь / Евгений Аничков. — Москва : Индрик, 2003. — 440 с.
 2. Васильев М.А. Боги Хорс и Семаргл восточнославянского язычества / Михаил Васильев // Религии мира. История и современность. Ежегодник­1987. — Москва : Наука, 1989. — С. 134—156.
 3. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси : в 2 томах / Николай Гальковский. — Харьков, 1916. — Т. 1. — 376 с.
 4. Гербер Х. Мифы Северной Европы / Хелен Гербер. — Москва : Центрполиграф, 2006. — 346 с.
 5. Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия / Кирилл Королев. — Москва : Эксмо ; Мидгард, 2007. —585 с.
 6. Корпус боспорских надписей / под ред. В.В. Струве. — Москва ; Ленинград : Наука, 1965. — 952 с.
 7. Левицкий В.В. Этимологический словарь германских языков / Виктор Левицький. — Винница : Нова книга, 2010. — Т. 1. — 616 с.
 8. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. — Москва : Советская энцикло­пе­дия, 1992. — Т. 2. — 719 с.
 9. Повість времяних літ: Літопис (За Іпатським списком) / переклад і комент. В.В. Яременка. — Київ : Радянський письменник, 1990. — 558 с.
 10. Рибаков Б.А. Язычество Древней Руси / Борис Рибаков. — Москва : Наука, 1987. — 783 с.
 11. Толочко П.П. Язичницьке капище в «городі» Володимира / П. Толочко, Я. Боровський // Археологія Київа. Дослідження і матеріали. — Київ, 1979. — С. 3—10.
 12. Holder A. Saxonis Grammatici Gesta Danorum / A. Hol­der. — Strassburg, 1886.
 13. Топоров В.Н. Еврейский элемент в Киевской Руси / Владимир Топоров // Святость и святые в русской духовной культуре. — Т. 1. — https://religion.wiki­reading.ru/193469.
 14. Иванов И. Культ Перуна у южных славян / Иордан Иванов. — http://www.istmira.ru/knigi­istoriya­belarusi/ 11/11/page/8/11/page/1/11/page/2/11/page/3/11/page/1/11/page/2/11/page/4/Kuljt­Peruna.html.
 15. Adam von Bremen. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pon­tificum — http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/frameadam_buch4.htm.
 16. Die Cronik Thietmar von Merseburg — http://www.mgh­bibliothek.de/dokumente/b/b009173.pdf.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »