« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1433—1438

УДК  299.18+398.3+930.85

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1433

Надійшла 23.10.2017

ЕТНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СІМА­РЕҐЛА («СІМАРҐЛА»)

Кирій Віктор Владиславович, заступник головного редактора

Дрогобицької районної газети «Франковий край»;

пошукувач наукового ступеню кандидата наук в

Інституті народознавства

Національної академії наук України,

проспект Свободи, 15, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (067)2703221; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Досліджується питання етнокультурної приналежності божества, ідол якого був поставлений Володимиром Великим поряд з ідолами основних богів давньоруського пантеону. Автор обґрунтовує нову («варязьку») версію ідентифікації «Сімарґла».

 Ключові слова: Сімарґл, Сімурґ; Сенмурв; Сім і Реґл, іранська версія; Пантеон Володимира Великого; прагерманська мова; скандинавська мітологія; варяги.

Список використаних джерел

 1. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь / Евгений Аничков. — Москва : Индрик, 2003. — 440 с.
 2. Васильев М.А. Боги Хорс и Семаргл восточнославянского язычества / Михаил Васильев // Религии мира. История и современность. Ежегодник­1987. — Москва : Наука, 1989. — С. 134—156.
 3. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси : в 2 томах / Николай Гальковский. — Харьков, 1916. — Т. 1. — 376 с.
 4. Гербер Х. Мифы Северной Европы / Хелен Гербер. — Москва : Центрполиграф, 2006. — 346 с.
 5. Королев К. Скандинавская мифология. Энциклопедия / Кирилл Королев. — Москва : Эксмо ; Мидгард, 2007. —585 с.
 6. Корпус боспорских надписей / под ред. В.В. Струве. — Москва ; Ленинград : Наука, 1965. — 952 с.
 7. Левицкий В.В. Этимологический словарь германских языков / Виктор Левицький. — Винница : Нова книга, 2010. — Т. 1. — 616 с.
 8. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. С.А. Токарев. — Москва : Советская энцикло­пе­дия, 1992. — Т. 2. — 719 с.
 9. Повість времяних літ: Літопис (За Іпатським списком) / переклад і комент. В.В. Яременка. — Київ : Радянський письменник, 1990. — 558 с.
 10. Рибаков Б.А. Язычество Древней Руси / Борис Рибаков. — Москва : Наука, 1987. — 783 с.
 11. Толочко П.П. Язичницьке капище в «городі» Володимира / П. Толочко, Я. Боровський // Археологія Київа. Дослідження і матеріали. — Київ, 1979. — С. 3—10.
 12. Holder A. Saxonis Grammatici Gesta Danorum / A. Hol­der. — Strassburg, 1886.
 13. Топоров В.Н. Еврейский элемент в Киевской Руси / Владимир Топоров // Святость и святые в русской духовной культуре. — Т. 1. — https://religion.wiki­reading.ru/193469.
 14. Иванов И. Культ Перуна у южных славян / Иордан Иванов. — http://www.istmira.ru/knigi­istoriya­belarusi/ 11/11/page/8/11/page/1/11/page/2/11/page/3/11/page/1/11/page/2/11/page/4/Kuljt­Peruna.html.
 15. Adam von Bremen. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pon­tificum — http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/frameadam_buch4.htm.
 16. Die Cronik Thietmar von Merseburg — http://www.mgh­bibliothek.de/dokumente/b/b009173.pdf.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »