« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1330—1335

УДК 930:[39(=161.2:477.85/.87)”188/191″]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1330

Надійшла 6.11.2017

«ГУЦУЛЬЩИНА» ВОЛОДИМИРА ШУХЕВИЧА — ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА НАПРИКІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Глушко Михайло Степанович, доктор історичних наук, професор кафедри етнології

Львівського національного університету імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

Анотація. Йдеться про історичні передумови виникнення головного авторського проекту Володимира Шухевича — дослідження «Гуцульщина», закономірність його публікування у виданні «Материяли до українсько­руської етнольоґії», наукову цінність праці з погляду її джерелознавчого характеру. Оцінюється причетність Наукового товариства ім. Шевченка у Львові загалом і Федора Вовка зокрема до виходу «Гуцульщини» В. Шухевича з друку.

Ключові слова: Володимир Шухевич, «Гуцульщина», етнографія, етнологія, фольклористика, Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, Федір Вовк.

Список використаних джерел

 1. Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові). — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 42. — 141 арк.
 2. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 735. — Оп. 1. — Спр. 4. — 12 арк.
 3. АрсеничП. Народознавство Володимира Шухевича / Петро Арсенич // Шухевич В. Гуцульщина / репринтне відтв. вид. 1899 р. ; переднє сл. Д. Ватаманюка ; вст. ст. П. Арсенича. — Верховина, 1997. — C. 7—24.
 4. Вовк Ф. Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини й Угорщини / Федір Вовк // Матеріяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1908. — Т. X. — Ч. 1. — С. 1—67.
 5. В[овк] Хв. Від Редакциї (Дещо про теперішний стан і завдання української етнольоґії) / Хв. В. // Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. V—XIX.
 6. Вовк Хв. Передісторичні знахідки на кирилівській улиці у Київі / Хв. Вовк // Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. 1—32.
 7. ВовкХв. Сані в похоронному ритуалі на Україні / Хв. Вовк // Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології — Київ : Мистецтво, 1995. — С. 324—335.
 8. Вовк Хв. Сороміцькі весільні пісні записані М.О. Максимовичом / Хв. Вовк // Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. 157—168.
 9. Вовк Хв. Українське рибальство у Добруджі / Хв. Вовк // Материяли до українсько­руської етно­льоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. 33—52.
 10. Глушко М. Антропологічні студії в Науковому това­ристві імені Шевченка (кінець XIX — 30­ті роки XX століття) / Михайло Глушко // Вісник Львівсь­кого університету. Серія історична. — Львів, 2010. — Вип. 45. — С. 413—436.
 11. Глушко М. Етнологія: дефініції і предмет студій в НТШ (кін. XIX — 30­ті рр. XXст.) / Михайло Глушко // Народознавчі зошити. — 2010. — № 5—6. — С. 707—714.
 12. Глушко М. Народознавчі дисципліни у дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка: дефініції і предметний засяг / Михайло Глушко // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2010. — Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 337—363.
 13. Дем’янГ. Маловідомі сторінки життя і наукової праці Михайла Зубрицького / Григорій Дем’ян // Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. — Львів, 1992. — Т. CCXXIII: Праці секції етнографії та фолькло­ристики. — С. 172—196.
 14. ДовгалюкІ. Осип Роздольський: Музично­етногра­фічний доробок / Ірина Довгалюк. — Львів : ТеРус, 2000. — 153 с.
 15. Довгалюк І.С. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції : автореф. дис. … докт. мистецтвознавства / Ірина Сергіївна Довгалюк. — Київ, 2017. — 40 с.
 16. «Етнографічний збірник» Наукового товариства ім. Шевченка. Томи I—XXXVIII, XXXIX—XL, XLI. 1895—1916, 1929, 1976 / уклад. В. Майхер. — Львів, 2007. — С. 15—85.
 17. Карпенко А. Використання інформації про матеріяльну культуру з «Гуцульщини» Володимира Шухевича у карпатознавчих працях другої половини XX — початку XXI ст. / Андрій Карпенко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Зб. наук. праць. — Львів, 2016. — Вип. 17. — С. 112—123.
 18. Карпенко А.А. Етнографічна діяльність Володимира Шухевича : автореф. дис. … канд. іст. наук / Андрій Анатолійович Карпенко. — Львів, 2016. — 20 с.
 19. Карпенко А.А. Особливості висвітлення календарної обрядовості, народних вірувань та знань гуцулів у праці В. Шухевича (за матеріалами аналізу карпатознавчих досліджень українських етнологів) / А.А. Кар­пенко // Гілея: науковий вісник. — Київ, 2016. — Вип. 112. — С. 47—50.
 20. Купчинський О. Видання Товариства ім. Шевченка (1874—92) та Наукового товариства ім. Шевченка (1892—2016) в Україні / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. — Київ ; Львів ; Тернопіль, 2016. — Т. 3: Вес — Глин. — С. 52—57.
 21. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / упоряд. та комент. В. Наулка, Н. Руденко, О. Фран­ко ; передм. В. Наулка. — Львів ; Київ, 2001. — 215 с.
 22. М. Р. (ГнатюкВ.) Гуцульщина. Написав проф.Володимир Шухевич. У Львові. Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка. — Вип. I, 1899 ; Вип. ІІ, 1901 ; Вип. ІІІ, 1902 ; Вип. IV, 1904 / М. Р. // Кіевская старина. — 1905. — Год 24. — Т. LXXXVIII. — Февраль. — Отд. II. — С. 73—122.
 23. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка // Записки Нау­кового товариства імені Шевченка. — Париж ; Нью­Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987. — Т. 207: Праці Філологічної секції. — 332 с.
 24. Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т.  — Київ : Наукова думка, 1982. — Т. 36: Літературно­критичні праці (1905—1906). — С. 68—99.
 25. Франко І. Огляд праць над етнографією Галичини в XIX в. / Іван Франко // Франко І. Вибрані статті про народну творчість / упоряд. О.І. Дей. — Київ : Вид­во АН УРСР, 1955. — С. 233—242.
 26. Хроніка Наукового товариства імени Шевченка. — Львів, 1900. — Ч.1. — 116 с.
 27. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 1 / Володимир Шухевич. — Львів, 1899. — С. 1—144. — (Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Т. II).
 28. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 2 / Володимир Шухевич. — Львів, 1901. — С. 145—320. — (Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Т. IV).
 29. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 3 / Володимир Шухевич. — Львів, 1902. — 257 с. — (Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Т. V).
 30. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 4 / Володимир Шухевич. — Львів, 1904. — 272 с. — (Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Т. VII).
 31. ШухевичВ. Гуцульщина. — Ч. 5 / Володимир Шухевич. — Львів, 1908. — 300 с.
 32. Яценко М.Т. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична діяльність / М.Т. Яценко. — Київ : Наукова думка, 1964. — 288 с.
 33. Volkov Th. Traineau (Le) Lans les rites funéraires de l’Ukraine / Th. Volkov // Revue des Traditions Popu­laires. — Paris, 1896. — T. XI. — P. 209—228.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »