« 2017. № 6 (138)

Народознавчі зошити. 2017. № 6 (138). С. 1330—1335

УДК 930:[39(=161.2:477.85/.87)”188/191″]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.06.1330

Надійшла 6.11.2017

«ГУЦУЛЬЩИНА» ВОЛОДИМИРА ШУХЕВИЧА — ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА НАПРИКІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX ст.

Глушко Михайло Степанович, доктор історичних наук, професор кафедри етнології

Львівського національного університету імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

Контакти: (032) 2394540; e-mail: kaf.etnolog.lnu@gmail.com

Анотація. Йдеться про історичні передумови виникнення головного авторського проекту Володимира Шухевича — дослідження «Гуцульщина», закономірність його публікування у виданні «Материяли до українсько­руської етнольоґії», наукову цінність праці з погляду її джерелознавчого характеру. Оцінюється причетність Наукового товариства ім. Шевченка у Львові загалом і Федора Вовка зокрема до виходу «Гуцульщини» В. Шухевича з друку.

Ключові слова: Володимир Шухевич, «Гуцульщина», етнографія, етнологія, фольклористика, Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, Федір Вовк.

Список використаних джерел

 1. Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові). — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 42. — 141 арк.
 2. ЦДІА України у м. Львові. — Ф. 735. — Оп. 1. — Спр. 4. — 12 арк.
 3. АрсеничП. Народознавство Володимира Шухевича / Петро Арсенич // Шухевич В. Гуцульщина / репринтне відтв. вид. 1899 р. ; переднє сл. Д. Ватаманюка ; вст. ст. П. Арсенича. — Верховина, 1997. — C. 7—24.
 4. Вовк Ф. Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини й Угорщини / Федір Вовк // Матеріяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1908. — Т. X. — Ч. 1. — С. 1—67.
 5. В[овк] Хв. Від Редакциї (Дещо про теперішний стан і завдання української етнольоґії) / Хв. В. // Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. V—XIX.
 6. Вовк Хв. Передісторичні знахідки на кирилівській улиці у Київі / Хв. Вовк // Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. 1—32.
 7. ВовкХв. Сані в похоронному ритуалі на Україні / Хв. Вовк // Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології — Київ : Мистецтво, 1995. — С. 324—335.
 8. Вовк Хв. Сороміцькі весільні пісні записані М.О. Максимовичом / Хв. Вовк // Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. 157—168.
 9. Вовк Хв. Українське рибальство у Добруджі / Хв. Вовк // Материяли до українсько­руської етно­льоґії. — Львів, 1899. — Т. I. — С. 33—52.
 10. Глушко М. Антропологічні студії в Науковому това­ристві імені Шевченка (кінець XIX — 30­ті роки XX століття) / Михайло Глушко // Вісник Львівсь­кого університету. Серія історична. — Львів, 2010. — Вип. 45. — С. 413—436.
 11. Глушко М. Етнологія: дефініції і предмет студій в НТШ (кін. XIX — 30­ті рр. XXст.) / Михайло Глушко // Народознавчі зошити. — 2010. — № 5—6. — С. 707—714.
 12. Глушко М. Народознавчі дисципліни у дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка: дефініції і предметний засяг / Михайло Глушко // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2010. — Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 337—363.
 13. Дем’янГ. Маловідомі сторінки життя і наукової праці Михайла Зубрицького / Григорій Дем’ян // Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. — Львів, 1992. — Т. CCXXIII: Праці секції етнографії та фолькло­ристики. — С. 172—196.
 14. ДовгалюкІ. Осип Роздольський: Музично­етногра­фічний доробок / Ірина Довгалюк. — Львів : ТеРус, 2000. — 153 с.
 15. Довгалюк І.С. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції : автореф. дис. … докт. мистецтвознавства / Ірина Сергіївна Довгалюк. — Київ, 2017. — 40 с.
 16. «Етнографічний збірник» Наукового товариства ім. Шевченка. Томи I—XXXVIII, XXXIX—XL, XLI. 1895—1916, 1929, 1976 / уклад. В. Майхер. — Львів, 2007. — С. 15—85.
 17. Карпенко А. Використання інформації про матеріяльну культуру з «Гуцульщини» Володимира Шухевича у карпатознавчих працях другої половини XX — початку XXI ст. / Андрій Карпенко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Зб. наук. праць. — Львів, 2016. — Вип. 17. — С. 112—123.
 18. Карпенко А.А. Етнографічна діяльність Володимира Шухевича : автореф. дис. … канд. іст. наук / Андрій Анатолійович Карпенко. — Львів, 2016. — 20 с.
 19. Карпенко А.А. Особливості висвітлення календарної обрядовості, народних вірувань та знань гуцулів у праці В. Шухевича (за матеріалами аналізу карпатознавчих досліджень українських етнологів) / А.А. Кар­пенко // Гілея: науковий вісник. — Київ, 2016. — Вип. 112. — С. 47—50.
 20. Купчинський О. Видання Товариства ім. Шевченка (1874—92) та Наукового товариства ім. Шевченка (1892—2016) в Україні / Олег Купчинський // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. — Київ ; Львів ; Тернопіль, 2016. — Т. 3: Вес — Глин. — С. 52—57.
 21. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком / упоряд. та комент. В. Наулка, Н. Руденко, О. Фран­ко ; передм. В. Наулка. — Львів ; Київ, 2001. — 215 с.
 22. М. Р. (ГнатюкВ.) Гуцульщина. Написав проф.Володимир Шухевич. У Львові. Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка. — Вип. I, 1899 ; Вип. ІІ, 1901 ; Вип. ІІІ, 1902 ; Вип. IV, 1904 / М. Р. // Кіевская старина. — 1905. — Год 24. — Т. LXXXVIII. — Февраль. — Отд. II. — С. 73—122.
 23. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка // Записки Нау­кового товариства імені Шевченка. — Париж ; Нью­Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987. — Т. 207: Праці Філологічної секції. — 332 с.
 24. Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т.  — Київ : Наукова думка, 1982. — Т. 36: Літературно­критичні праці (1905—1906). — С. 68—99.
 25. Франко І. Огляд праць над етнографією Галичини в XIX в. / Іван Франко // Франко І. Вибрані статті про народну творчість / упоряд. О.І. Дей. — Київ : Вид­во АН УРСР, 1955. — С. 233—242.
 26. Хроніка Наукового товариства імени Шевченка. — Львів, 1900. — Ч.1. — 116 с.
 27. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 1 / Володимир Шухевич. — Львів, 1899. — С. 1—144. — (Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Т. II).
 28. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 2 / Володимир Шухевич. — Львів, 1901. — С. 145—320. — (Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Т. IV).
 29. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 3 / Володимир Шухевич. — Львів, 1902. — 257 с. — (Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Т. V).
 30. Шухевич В. Гуцульщина. — Ч. 4 / Володимир Шухевич. — Львів, 1904. — 272 с. — (Материяли до українсько­руської етнольоґії. — Т. VII).
 31. ШухевичВ. Гуцульщина. — Ч. 5 / Володимир Шухевич. — Львів, 1908. — 300 с.
 32. Яценко М.Т. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична діяльність / М.Т. Яценко. — Київ : Наукова думка, 1964. — 288 с.
 33. Volkov Th. Traineau (Le) Lans les rites funéraires de l’Ukraine / Th. Volkov // Revue des Traditions Popu­laires. — Paris, 1896. — T. XI. — P. 209—228.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »