« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 20–26

УДК [39+82]-057.4(437.3/.6)М.Мушинка:784.3.03(=16)В.Гошовський](044)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.020

Надійшла 29.11.2017

ВІДГОМІН ПРАЦЬ ВОЛОДИМИРА ГОШОВСЬКОГО У ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНІ

Мушинка Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор,

академік НАН України

визначний український історик, культуролог,

мистецтвознавець, редактор, громадсько-культурний діяч,

(Пряшів, Словаччина).

Анотація.Представлений короткий огляд стосунків академіка М. Мушинки з вченим, засновником двох нових ділянок музикознавства — кібернетичної етномузикології та музичного слов’янознавства — В. Гошовським. Ці стосунки були виражені як в особистих зустрічах, так і в листуванні, яке створює картину про неймовірну працьовитість вченого.

 Ключові слова: В. Гошовський, листування, монографії, рецензії, статті.

Список використаних джерел

 1. Академик Филарет Колесса. К 100-летию со дня рождения // Советская музыка. — 1971. — №9. — С. 106—111.
 2. Гошовський Володимир. Біобібліографічний покажчик наукових праць / Володимир Гошовський. — Львів : Львівська організація Спілки композиторів, 1992. — 26 с.
 3. Гошовський В. До питання функціонування наукового центру карпатознавства / В. Гошовський // Благовісник праці: Науковий збірник на пошану академика М. Мушинки / упоряд. М. Зимомря. — Пряшів ; Ужгород, 1998. — С. 25—30.
 4. Гошовський В. Листування Івана Панькевича з Філаретом Колессою / В. Гошовський // Науковий збірник музею української культури у Свиднику / голов. ред. М. Мушинка. — Пряшів, 1969. — № 4. — С. 107—147.
 5. ГошовськийВ. Мелодические парадигмы песен сло­вацько-украинского ареала / В. Гошовський // Sbornнk filozofickй fakulty Brnмnskй univerzity. — H. 19—20. — Brno, 1984. — S. 33—44.
 6. Гошовський В. Початки хорового співу на Закарпатті / В. Гошовський // Науковий збірник Музею укра­їнської культури у Свиднику / відп. і голов. ред. І. Чабиняк. — Пряшів, 1972. — № 6. — С. 97—104.
 7. Гошовський В. «Професор Іван Панькевич у моєму житті» / В. Гошовський // Матеріали наукової конфе­ренції, присвяченої пам’яті Івана Панькевича, 23—24 жовтня 1992 р. — Ужгород, 1992. — С. 141—145.
 8. Гошовський В. Спроба генези одної лемківської весільної пісні / В. Гошовський // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику: Присвячений пам’яті Володимира Гнатюка / голов. ред. М. Мушинка. — Пряшів, 1967. — № 3. — С. 261—274.
 9. ГошовськийВ. Чеські народні пісні та танці / В. Гошовський // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1961. — № 4. — С. 146—147.
 10. Грабалова О. Народная песня и ЭВМ / О. Грабалова // Вестник общественных наук АН Арм. ССР. — Ереван, 1977. — № 3. — С. 104—105.
 11. Грабалова О. Повтор как элемент построения народной песни / О. Грабалова // МААФАТ’75: Материалы / составление, общая редакция, предисловие В. Гошовского. — Ереван, 1977. — С. 159—164.
 12. Дукля. — Пряшів, 1969. — № 3.
 13. Дукля. — Пряшів, 1997. — № 2. — С. 69—74. Передруки: «Карпатський край». — Ужгород, 1997. — № 6—10. — С. 100—102 ; «Nбrodopisnб revue». — Strбћnice, 1997. — И. 3—4. — S. 148—150 (чеською мовою) ; «Slovenskэ nбrodopis». — Bratislava, 1997. — И. 1. — S. 107—110 (словацькою мовою).
 14. Квитка К.В. Избранные труды : в 2-х т. / К.В.Квитка ; составление и комментарии В.Л. Гошовского. — Москва : Советский композитор, 1971. — Т. 1. — 384 с. ; 1973. — Т. 2. — 424 с.
 15. Комплексный анализ песен. Аналитические карты Генерального каталога русской народной песни. — Москва : Музфонд СССР, 1967. — 34 с.
 16. К спору о Дилецком // Советская музыка. — 1967. — №9. — С. 137—146 / співавтор И. Дурнєв.
 17. Мушинка М. Автобіографія Володимира Гошовського в його листах до мене / М. Мушинка // Пам’яті Володимира Гошовського. 1922—1996: збірник статей та ма­теріалів / НАН України ; ЛНБ ім. В. Стефаника ; упорядник В. Пасічник. — Львів, 2006. — С. 19—49.
 18. Мушинка М. Володимир Гошовський і сучасна етно­музикологія. До 65-річчя з дня народження / Володимир Гошовський // Володимир Гошовський. Біо-бі­бліографічний покажчик наукових праць. — Львів, 1992. — С. 6—15.
 19. Народній пісні я життя своє присвятив: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвя­ченої пам’яті видатного українського етномузиколога В. Гошовського / редактор та упорядник Володимир Пасічник. — Львів, 2001. — С. 61—72.
 20. Нове життя. — Пряшів, 2001. — № 45—46. — С. 1—2. — (Передрук: Гомін України. — Торонто. — № 42. — С. 7).
 21. ПасічникВ. Наукові контакти Володимира Гошовського / В. Пасічник // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. — 2014. — Чис. 33. — С. 75—85.
 22. Принципы и методы систематизации и каталогизации народных песен в странах Европы. — Москва : Музфонд СССР, 1966. — 74 с.
 23. Роль мелогеографии в ареально-комплексных исследованиях Карпат // Карпатский сборник. — Москва  : Институт этнографии АН СССР, 1976. — С. 123—128.
 24. Семиотика в помощь фолоклористике // Советская музыка. — 1966. — №11. — С. 100—106 / німецький переклад: у збірнику «Sinn und Bedeutung in der Musik». — Darmstadt, 1990. — S. 120—133.
 25. Трибуна. — Ужгород, 2010. — 25грудня.
 26. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. — Москва : Советский композитор, 1971. — 304 с.
 27. Украинские песни Закарпатья / український переклад: В.Гошовський. — Москва : Советский композитор, 1968. — 478 с. ; Українські пісні Закарпаття / переклад Р. Пасічник та В. Пасічник ; НАН України. ЛНБ ім. Стефаника. — Львів, 2003. — 448 с.
 28. Фольклор и кибернетика // Советская музыка. — 1964. — № 11. — С. 74—83 ; № 12. — С. 83—89.
 29. Иeskэ lid. — Praha, 1970. — И. 2.
 30. Иeskэ lid. — Praha, 1973. — И. 1. — S. 60—61
 31. Иeskэ lid. — Praha, 1976. — И. 3.
 32. Иeskэ lid. — Praha, 1977. — И. 1. — S. 53—54.
 33. Hoљovskyj V. Antimetabola / Hoљovskyj V. // Nбrodopisnй aktuality. — Strбћnice, 1978. — И. 3. — S. 203—208.
 34. Hoљovskyj V. Иeskй a slovenskй pнsnм v ukrajinskйm folkloru Zakarpatskй oblasti USSR / Hoљovskyj V. // Иeskэ lid. — Praha, 1961. — И. 5. — S. 203—211 ; 1962. — И. 2. — S. 74—76.
 35. Hoљovskyj V. Katalogizaиnн analэza. Algoritmus ъplnйho formalizovanйho popisu / Hoљovskyj V. // Informбcie Slovenskej nбrodopisnej spoloиnosti pri SAV v Bratislave.— Bratislava, 1974. — И. 1—4. — S. 59—79.
 36. Hoљovskyj Volodymyr. U pramenщ lidovй hudby Slovanщ. Studie z hudebnн slavistiky / Hoљovskyj Volodymyr ; z ruљtiny pшeloћili a studii napsali Olga a Frantiљek Hrabalovi. — Praha : Suprafon, 1976. — 336 stran + 16 stran obrazovэch pшнloh.
 37. Hrabalovб O. MAAFATґ75 / Hrabalovб O. // Иeskэ lid. — Praha, 1976. — И. 3.
 38. Hrabalovб O. Volodymyr Hoљovskyj a jeho cesta k pramenщm lidovй hudby Slovanщ / Hrabalovб O., Hrabal F.// U pramenщ lidovй hudby Slovanщ. — Praha, 1976. — S. 315—325.
 39. Hrabalovб O. Zemшel Volodymyr Hoљovskyj / Hrabalovб O. // Иeskэ lid. — Praha, 1997. — И. 3. — S. 252—253.
 40. Kybernetickб etnomuzikologie; prameny — podstata — perspektivy // Иeskэ lid. — 1992. — И. 1. — S. 1—6.
 41. Lidovб kultura. Nбrodopisnб encyklopedie Иech, Moravy a Slezska. —1 svazek / hlavnн redaktoшн: Stanislav Brou- иek a Richard Jeшбbek. — Praha, 2007. — S. 82—83.
 42. Muљinka M. Volodymyr Hoљovskyj a modernб etnomuzikolуgia. K 65 narodeninбm / Muљinka M. // Slovenskэ nбrodopis. — Bratislava, 1987. — И. 4. — S. 650—656.
 43. Nбrodopisnй aktuality. — Strбћnice, 1977. — И. 3 — S. 221—222.
 44. Slovenskэ nбrodopis. — Bratislava, 1977. — И. 4. — S. 627—628.
 45. Slovenskэ nбrodopis. — Bratislava, 1978. — И. 3.
 46. Vмda a ћivot. — Praha, 1965. — И. 3.
 47. P. Ch. Kalina. Hoљovskyj, Volodymyr Leonidovyи // Иeskэ hudebnн slovnнk osob a institucн. — Brno, 2008.— Режим доступу: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2013/ UJ_46/um/hosovskij.pdf.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »