Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 1 (139)

Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 20–26

УДК [39+82]-057.4(437.3/.6)М.Мушинка:784.3.03(=16)В.Гошовський](044)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.01.020

Надійшла 29.11.2017

ВІДГОМІН ПРАЦЬ ВОЛОДИМИРА ГОШОВСЬКОГО У ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНІ

Мушинка Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор,

академік НАН України

визначний український історик, культуролог,

мистецтвознавець, редактор, громадсько-культурний діяч,

(Пряшів, Словаччина).

Анотація.Представлений короткий огляд стосунків академіка М. Мушинки з вченим, засновником двох нових ділянок музикознавства — кібернетичної етномузикології та музичного слов’янознавства — В. Гошовським. Ці стосунки були виражені як в особистих зустрічах, так і в листуванні, яке створює картину про неймовірну працьовитість вченого.

 Ключові слова: В. Гошовський, листування, монографії, рецензії, статті.

Список використаних джерел

 1. Академик Филарет Колесса. К 100-летию со дня рождения // Советская музыка. — 1971. — №9. — С. 106—111.
 2. Гошовський Володимир. Біобібліографічний покажчик наукових праць / Володимир Гошовський. — Львів : Львівська організація Спілки композиторів, 1992. — 26 с.
 3. Гошовський В. До питання функціонування наукового центру карпатознавства / В. Гошовський // Благовісник праці: Науковий збірник на пошану академика М. Мушинки / упоряд. М. Зимомря. — Пряшів ; Ужгород, 1998. — С. 25—30.
 4. Гошовський В. Листування Івана Панькевича з Філаретом Колессою / В. Гошовський // Науковий збірник музею української культури у Свиднику / голов. ред. М. Мушинка. — Пряшів, 1969. — № 4. — С. 107—147.
 5. ГошовськийВ. Мелодические парадигмы песен сло­вацько-украинского ареала / В. Гошовський // Sbornнk filozofickй fakulty Brnмnskй univerzity. — H. 19—20. — Brno, 1984. — S. 33—44.
 6. Гошовський В. Початки хорового співу на Закарпатті / В. Гошовський // Науковий збірник Музею укра­їнської культури у Свиднику / відп. і голов. ред. І. Чабиняк. — Пряшів, 1972. — № 6. — С. 97—104.
 7. Гошовський В. «Професор Іван Панькевич у моєму житті» / В. Гошовський // Матеріали наукової конфе­ренції, присвяченої пам’яті Івана Панькевича, 23—24 жовтня 1992 р. — Ужгород, 1992. — С. 141—145.
 8. Гошовський В. Спроба генези одної лемківської весільної пісні / В. Гошовський // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику: Присвячений пам’яті Володимира Гнатюка / голов. ред. М. Мушинка. — Пряшів, 1967. — № 3. — С. 261—274.
 9. ГошовськийВ. Чеські народні пісні та танці / В. Гошовський // Народна творчість та етнографія. — Київ, 1961. — № 4. — С. 146—147.
 10. Грабалова О. Народная песня и ЭВМ / О. Грабалова // Вестник общественных наук АН Арм. ССР. — Ереван, 1977. — № 3. — С. 104—105.
 11. Грабалова О. Повтор как элемент построения народной песни / О. Грабалова // МААФАТ’75: Материалы / составление, общая редакция, предисловие В. Гошовского. — Ереван, 1977. — С. 159—164.
 12. Дукля. — Пряшів, 1969. — № 3.
 13. Дукля. — Пряшів, 1997. — № 2. — С. 69—74. Передруки: «Карпатський край». — Ужгород, 1997. — № 6—10. — С. 100—102 ; «Nбrodopisnб revue». — Strбћnice, 1997. — И. 3—4. — S. 148—150 (чеською мовою) ; «Slovenskэ nбrodopis». — Bratislava, 1997. — И. 1. — S. 107—110 (словацькою мовою).
 14. Квитка К.В. Избранные труды : в 2-х т. / К.В.Квитка ; составление и комментарии В.Л. Гошовского. — Москва : Советский композитор, 1971. — Т. 1. — 384 с. ; 1973. — Т. 2. — 424 с.
 15. Комплексный анализ песен. Аналитические карты Генерального каталога русской народной песни. — Москва : Музфонд СССР, 1967. — 34 с.
 16. К спору о Дилецком // Советская музыка. — 1967. — №9. — С. 137—146 / співавтор И. Дурнєв.
 17. Мушинка М. Автобіографія Володимира Гошовського в його листах до мене / М. Мушинка // Пам’яті Володимира Гошовського. 1922—1996: збірник статей та ма­теріалів / НАН України ; ЛНБ ім. В. Стефаника ; упорядник В. Пасічник. — Львів, 2006. — С. 19—49.
 18. Мушинка М. Володимир Гошовський і сучасна етно­музикологія. До 65-річчя з дня народження / Володимир Гошовський // Володимир Гошовський. Біо-бі­бліографічний покажчик наукових праць. — Львів, 1992. — С. 6—15.
 19. Народній пісні я життя своє присвятив: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвя­ченої пам’яті видатного українського етномузиколога В. Гошовського / редактор та упорядник Володимир Пасічник. — Львів, 2001. — С. 61—72.
 20. Нове життя. — Пряшів, 2001. — № 45—46. — С. 1—2. — (Передрук: Гомін України. — Торонто. — № 42. — С. 7).
 21. ПасічникВ. Наукові контакти Володимира Гошовського / В. Пасічник // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. — 2014. — Чис. 33. — С. 75—85.
 22. Принципы и методы систематизации и каталогизации народных песен в странах Европы. — Москва : Музфонд СССР, 1966. — 74 с.
 23. Роль мелогеографии в ареально-комплексных исследованиях Карпат // Карпатский сборник. — Москва  : Институт этнографии АН СССР, 1976. — С. 123—128.
 24. Семиотика в помощь фолоклористике // Советская музыка. — 1966. — №11. — С. 100—106 / німецький переклад: у збірнику «Sinn und Bedeutung in der Musik». — Darmstadt, 1990. — S. 120—133.
 25. Трибуна. — Ужгород, 2010. — 25грудня.
 26. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. — Москва : Советский композитор, 1971. — 304 с.
 27. Украинские песни Закарпатья / український переклад: В.Гошовський. — Москва : Советский композитор, 1968. — 478 с. ; Українські пісні Закарпаття / переклад Р. Пасічник та В. Пасічник ; НАН України. ЛНБ ім. Стефаника. — Львів, 2003. — 448 с.
 28. Фольклор и кибернетика // Советская музыка. — 1964. — № 11. — С. 74—83 ; № 12. — С. 83—89.
 29. Иeskэ lid. — Praha, 1970. — И. 2.
 30. Иeskэ lid. — Praha, 1973. — И. 1. — S. 60—61
 31. Иeskэ lid. — Praha, 1976. — И. 3.
 32. Иeskэ lid. — Praha, 1977. — И. 1. — S. 53—54.
 33. Hoљovskyj V. Antimetabola / Hoљovskyj V. // Nбrodopisnй aktuality. — Strбћnice, 1978. — И. 3. — S. 203—208.
 34. Hoљovskyj V. Иeskй a slovenskй pнsnм v ukrajinskйm folkloru Zakarpatskй oblasti USSR / Hoљovskyj V. // Иeskэ lid. — Praha, 1961. — И. 5. — S. 203—211 ; 1962. — И. 2. — S. 74—76.
 35. Hoљovskyj V. Katalogizaиnн analэza. Algoritmus ъplnйho formalizovanйho popisu / Hoљovskyj V. // Informбcie Slovenskej nбrodopisnej spoloиnosti pri SAV v Bratislave.— Bratislava, 1974. — И. 1—4. — S. 59—79.
 36. Hoљovskyj Volodymyr. U pramenщ lidovй hudby Slovanщ. Studie z hudebnн slavistiky / Hoљovskyj Volodymyr ; z ruљtiny pшeloћili a studii napsali Olga a Frantiљek Hrabalovi. — Praha : Suprafon, 1976. — 336 stran + 16 stran obrazovэch pшнloh.
 37. Hrabalovб O. MAAFATґ75 / Hrabalovб O. // Иeskэ lid. — Praha, 1976. — И. 3.
 38. Hrabalovб O. Volodymyr Hoљovskyj a jeho cesta k pramenщm lidovй hudby Slovanщ / Hrabalovб O., Hrabal F.// U pramenщ lidovй hudby Slovanщ. — Praha, 1976. — S. 315—325.
 39. Hrabalovб O. Zemшel Volodymyr Hoљovskyj / Hrabalovб O. // Иeskэ lid. — Praha, 1997. — И. 3. — S. 252—253.
 40. Kybernetickб etnomuzikologie; prameny — podstata — perspektivy // Иeskэ lid. — 1992. — И. 1. — S. 1—6.
 41. Lidovб kultura. Nбrodopisnб encyklopedie Иech, Moravy a Slezska. —1 svazek / hlavnн redaktoшн: Stanislav Brou- иek a Richard Jeшбbek. — Praha, 2007. — S. 82—83.
 42. Muљinka M. Volodymyr Hoљovskyj a modernб etnomuzikolуgia. K 65 narodeninбm / Muљinka M. // Slovenskэ nбrodopis. — Bratislava, 1987. — И. 4. — S. 650—656.
 43. Nбrodopisnй aktuality. — Strбћnice, 1977. — И. 3 — S. 221—222.
 44. Slovenskэ nбrodopis. — Bratislava, 1977. — И. 4. — S. 627—628.
 45. Slovenskэ nбrodopis. — Bratislava, 1978. — И. 3.
 46. Vмda a ћivot. — Praha, 1965. — И. 3.
 47. P. Ch. Kalina. Hoљovskyj, Volodymyr Leonidovyи // Иeskэ hudebnн slovnнk osob a institucн. — Brno, 2008.— Режим доступу: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2013/ UJ_46/um/hosovskij.pdf.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »