Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 2 (140)

Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 514–522

УДК 75.021.335(476)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.02.514

Надійшла 1.02.2018

ІКОНОПИС НА СКЛІ В БІЛОРУСІ: ВИТОКИ РЕМЕСЛА, ТВОРИ 1920—1930-х рр. В МУЗЕЙНИХ ЗБІРКАХ ТА ПРИВАТНИХ КОЛЕКЦІЯХ

Флікоп-Світа Галина Олександрівна, кандидат мистецтвознавства,

науковий співробітник відділу давньобілоруської культури,

Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури

Національної академії наук Білорусі

вул. Сурганова 1, корп. 2,  220072, м. Мінск, Республіка Білорусь.

Контакти: e-mail: halinka13@yandex.ru   

 Анотація. Іконопис на склі до теперішнього часу є не вивченою темою в історії білоруського мистецтва. Збережені поодинокі пам’ятки об’єктом дослідження раніше не були. У статті розглянуто п’ять ікон на склі зі збірок трьох музеїв і приватної колекції — все те, що вдалося виявити. На думку автора, ці ікони були створені в 1920—1930-ті рр. Крім того, на матеріалах з архівних джерел вдалося виявити найбільш ранні періоди поширення ікон на склі на білоруських землях. Встановлено, що в другій половині XVIIІ — на початку ХІХ ст. в уніатських храмах різних регіонів зустрічалися такі твори.

Ключові слова: ікони на склі, хатні ікони, народне мистецтво, розпис по склу, мистецтво Білорусі початку ХХ‑го століття.

Список використаних джерел

 1. БГМНАБ. — КП 13808. — Икона «Богородица Одигитрия», начало ХХ в.; стекло, роспись, фольга; 31 х 20,7; из Каменецкого р-на Брестской обл.
 2. БГМНАБ. — КП 15020. — Рамка для фотографии; начало ХХ в., стекло, роспись, фольга; 20 х 15,5; из Минска.
 3. ВКМ. — КП 9143. — Икона «Иисус Христос», нач. ХХ в.; стекло, роспись, фольга; 30 х 20,5; д. Макаричи Вилейского р-на Минской обл.
 4. ВКМ. — КП 9588/1. — Рамка для фотографии, 1950-е гг.; стекло, фольга, роспись; 24,5 х 14,5 см; из д. Кобузи, Вилейский р-н Минской обл.
 5. ВКМ. — КП 9588/2. — Рамка для фотографии, 1950-е гг.; стекло, фольга, роспись; 24,5 х 14,5 см; из д. Кобузи, Вилейский р-н Минской обл.
 6. ГГМИР. — КП 16516. — Икона «Богородица с младенцем»; стекло, роспись, фольга; 35,4 х 30,9 см; хутор Дорогляны Мостовского р-на Гродненской обл., к. ХІХ — нач. ХХ вв.
 7. НИАБ. — Ф. 136. — Оп. 1. — Д. 8472. Дело о неписании и непродаже неискуссно писанных икон и о надзоре за иконописцами. — 1830 г. — 10 л.
 8. НИАБ. — Ф. 136. — Оп. 1. — Д. 41256. Akt wizyty duchowienstwa metropolitalniey Wilenskiey Rzymsko-Units­kiey dyecezyi za 1819 rok poszodzone. — 740 л.
 9. НИАБ. — Ф. 1245. — Оп. 1. — Д. 1. Akta wizyty generalney surrogacyi Poleskiey dekanatu Rohachew­skiego. — 1792. — 29 л.
 10. НИАБ. — Ф. 1299. — Оп. 1. — Д. 1. Akt wizyty generalney surrogacyi Poleskiey dekanatu Hłuskiego. — 1792. — 31 л.
 11. НИАБ. — Ф. 1781. — Оп. 26. — Д. 1410. Wizyty dekanatów: Witebskiego, Wieliżskiego, Wielaszkowskiego, Mikulinskiego i Zadz’wińsko-Bieszenkowskiego za rok 1822. — 224 л.
 12. НИАБ. — Ф. 3245. — Оп. 8. — Д. 2. Inwentarze cer­kwi dekanatu Borisowskiego. — 1741—1754. — 40 л.
 13. РГИА. — Ф. 824. — Оп. 2. — Д. 182. Wizyty dekanatów Mscisławskiego, Zapolańskiego i Zasożskiego protopresbyteryi Mscisławskiey za rok 1822. — 177 л.
 14. РГИА. — Ф. 824. — Оп. 2. — Д. 184. Wizyty deka­na­tow Rohaczewskiego i Homelskiego za rok 1822. — 171 л.
 15. LMAB. — RP. — F. 41. — 107—212. Inwentarze y wizyty powiatu Wileyskiego. — 1787—1826.
 16. LMAB. — RP. — F. 41. — 225—394. Wizyta gene­ralna dekanatόw Brzeskiego, Bialskiego, Mielnickiego, Dro­gic­kiego, Bielskiego dyecezyi Brzeskiey. — 1759 г. — 1036 c.
 17. LVIA. — F. 634. — Ap. 1. — B. 48. Wizyta generalna dekanatόw Prużańskiego, Kobryńskiego, Poliskiego, Ka­mie­nieckiego, Włodawskiego dyecezyi Brzeskiey. — 1759. — 480 с.
 18. LVIA. — F. 634. — Ap. 1. — B. 50. Wizyta dekanatu Brzeskiego. — 1757. — 71 л.
 19. LVIA. — F. 634. — Ap. 1. — B. 53. Akta wizyty generalnye… dekanatow Słonimskiego y Lidzkiego. — 1784. — 129 л.
 20. VUB. — RP. — F. 4. — (А195) 14430. Wizyty Ostrowskiey Cerkwi. — 1776. — 2 л.
 21. VUB. — RP. — F. 4. — (А195) 14431. Wizyty Ostrowskiey Cerkwi. — 1783. — 2 л.
 22. VUB. — RP. — F. 4. — (А195) 14432. Wizyty Ostrowskiey Cerkwi. — 1784. — 2 л.
 23. VUB. — RP. — F. 4. — (А195) 14436. Wizyty Ostrowskiey Cerkwi. — 1787. — 2 л.
 24. VUB. — RP. — F. 4. — 20225 (A-439). Inwentarz klasztoru… w Lawryszewie, 1824. — 32 л.
 25. VUB. — RP. — F. 4. — 35674 (A-2314). Inwentary klasztoru… w Lawryszewie, 1829. — 72 с.
 26. Народна ікона на склі. Альбом / упоряд.О. Романів-Тріска.— Львів : Інститут колекціонерства українсь­ких мистецьких пам’яток при НТШ, 2008. — 368 с.
 27. Прадметы дэкору традыцыйнага жылля: малюнкі на шкле. Са збораў Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту: каталог выстаўкі // Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту / складальнік і аўтар уступнага слова М. Барткова ; навуковы дарадчык Я. Сахута. — Мінск : НББ, 2011. — 54 с. : іл.
 28. Сахута Я.М. Размалёўка / Я.М. Сахута // Этна­гра­фія Беларусі: Энцыкл. / рэдкал. І.П. Шамякін (гал. рэд.). — Мінск : БелСЭ, 1989. — С. 424—425.
 29. Тріска О. Колекція ікон на склі з Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького / О. Тріска // Народознавчі зошити. — 2014. — № 6 (120). — С. 1355—1368.
 30. Флікоп Г.А. Абразы «на шкле» і «за шклом» у грэка-каталіцкіх храмах Беларусі ў XVIIІ — пачатку ХІХ стст. / Г.А. Флікоп // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: матэр. Міжнар. навук.-практ. канф-цыі (28—9.11.2013 г., г. Мінск) : у 2-х ч. — Ч. 1 / уклад. Н.С. Бункевіч ; гал. рэд. А.І. Лакотка. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — С. 200—205.
 31. Флікоп Г.А. Беларускія ўніяцкія абразы Божай Маці «невядомай іканаграфіі»: да пытання ўста­наўлення зводу/ Г.А. Флікоп // Беларускі гіс­тарычны часопіс. — 2014. — № 3. — Мінск, 2014. — С. 23—37.
 32. Беларускія музеі рассакрэцілі свае фонды ў Ма­гілёве. — Дата доступа 06.09.2017. — Режим доступа: http://gorad.by/by/page/leisure/5300/.
 33. Малюнкі на шкле — Дата доступа 06.09.2017. — Режим доступа: http://www.kimpress.by/index.phtml? id=6124&page=2.
 34. Чайкоўская В. Як патрапіць у рай / В. Чайкоўская — Дата доступа 06.09.2017. — Рэжым доступу: http://news.21.by/society/2012/03/07/477960.html.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »