« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 635–641

УДК 75.052

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.635

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Кожеков Олексій Васильович, професор
Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури,
кафедра живопису та композиції
Вознесенський узвіз, 20, 04053, м. Київ, Україна
Контакти: тел/факс: (044) 272-І5-40; e-mail: naoma@ukr.net

Анотація. Проводиться дослідження монументального живопису у різних країнах світу в період Середніх віків. Запропоноване визначення монументального мистецтва й монументального живопису. Виявлена загальна періодизація середньовічного монументального живопису. Проаналізовані відмінності між світським і церковним монументальним живописом (за цілковитого домінування останнього впродовж Середніх віків). Встановлено, що вироблені у церковному живописі прийоми й канони визначили характер усього образотворчого мистецтва середньовіччя. Досліджені конкретні приклади середньовічного монументального мистецтва на території Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Англії. Доведено, що монументальний живопис втратив у готичний період значення, яке він мав у середньовічному мистецтві романського періоду.

Ключові слова: монументальний живопис, монументальне мистецтво, середньовіччя, дороманський період, романський період, готичний період, епоха, історія, церква, релігія.

Надійшла 25.03.2018

Список використаних джерел

1. Анорічева-Єрьомка А.І. Академічний живопис / А.І. Анорічева-Єрьомка // Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. — Харків : Колорит, 2009. — 232 с.
2. Головчак П.І. Живопис, монументальні роботи, скульптура, графіка: каталог мистецьких робіт / П.І. Головчак ; фото М. Грималюк. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 32 с.
3. Данилов В.П. Монументальне та декоративне мистецтво. Живопис. Графіка: альбом репродукцій / В.П. Данилов. — Дніпропетровськ : Ліра, 2008. — 151 с.
4. Куліш О.А. Монументальне мистецтво / О.А. Куліш. — Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. — 71 с.
5. Михайло Бойчук та його школа монументального мистецтва: альбом / Нац. худож. музей України ; Нац. акад. мистец. України ; Фонд сприяння розв. Нац. худож. музею України / кер. проекту А. Мельник ; авт. тексту: Л. Ковальська, Н. Присталенко. — Київ : НХМУ, 2010. — 281 с.
6. Мокрицький Г.П. Пам’ятки монументального мистецтва Житомирської області: фотовист. Георгія Мокрицького: кат. фотовист., 23 квіт. — 10 трав. 2010 р.: 100 робіт / уклад. Г. Мокрицький. — Житомир : Волинь, 2010. — 14 с.
7. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века / Ц.Г. Нессельштраус. — Ленинград ; Москва : Искусство, 1964. — 392 с.
8. Пастух Р.І. Монументальна Стрийщина / Р.І. Пастух. — Дрогобич : Посвіт, 2012. — 131 с.
9. Сімонова А.В. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець XX — початок XXI ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сімонова Альона Вікторівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2015. — 20 с.
10. Таранушенко С.А. Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України : монографія / С.А. Таранушенко ; переднє сл. С.І. Білоконь ; передм., наук. ред., дод. В.В. Вечерський ; упоряд. О.О. Савчук. — Харків : Савчук О.О. [вид.], 2014. — 895 с.
11. Филатов В.В. Реставрация настенной масляной живописи / В.В. Филатов. — Москва : Изобразительное искусство, 1995. — 248 с.
12. Художники України: живопис, графіка, скульптура, монумент.-декор. мистец., декор.-ужитк. мистец.: творчо-біогр. альб.-довід. / авт.-упоряд. Сергій Журавель. — Київ : Журавель С.В., 2011. — 141 с.
13. Штогрин А.М. Мій неовізантинізм: стиль і манера монументального малярства Вознесенської церкви в с. Іванківці на Поділлі: книга-альбом / А.М. Штогрин (текст., іл.) ; передм. Д. Степовик. — Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2017. — 121 с.
14. Якимова О.О. Образ людини у монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини XX ст. : автореф. дис. … канд. Мистецтвознавства : 17.00.05 / Якимова Олена Олександрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2017. — 20 с.
15. Монументальная живопись [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Монументальная_живопись.
16. Монументальное искусство [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Монументальное_искусство.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »