Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 676–682

УДК 394-053.6(477.83/.84+477.86)”189/194”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.676

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ОПІЛЛЯ ДО ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ: ЇЇ УЧАСТЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ РОБОТАХ НАПРИКІНЦІ ХІХ — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ

Дяківнич Роксоляна, аспірантка
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра етнології,
вул. Університетська 1, 79000, м. Львів, Україна

Анотація. На базі польових етнографічних матеріалів описані різні форми залучення молоді Опілля до господарського життя наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Проаналізовані та виявлені локальні особливості формування у парубків і дівчат шлюбного віку трудових умінь та навичок, необхідних для самостійного ведення господарства.

Ключові слова: етнологія, Опілля, молодіжна громада, толока, «вечерниці», «пріхи»

Надійшла 11.12.2017

Список використаних джерел

1. Архів Львівського національного університету імені Івана Франка (далі — Архів ЛНУ імені Івана Франка). — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 442-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиції дошлюбного спілкування української молоді», зафіксовані студенткою другого курсу Дяківнич Роксоланою Йосифівною 6—16 липня 2012 р. у Миколаївському, Городоцькому та Пустомитівському районах Львівської області). — 122 арк.
2. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 474-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиції дошлюбного спілкування української молоді», зафіксовані студенткою третього курсу Дяківнич Роксоланою Йосифівною 5—14 липня 2013 р. у Перемишлянському районі Львівської області, Рогатинському районі Івано-Франківської області та Бережанському районі Тернопільської області). — 188 арк.
3. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 514-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиції дошлюбного спілкування української молоді», зафіксовані студенткою четвертого курсу Дяківнич Роксоланою Йосифівною 25—27 липня 2014 р. у Турківському районі Львівської області). — 48 арк.
4. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 564-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиції дошлюбного спілкування української молоді», зафіксовані аспіранткою Дяківнич Роксоланою Йосифівною 1—3 липня 2016 р. у Жидачівському районі Львівської області). — 56 арк.
5. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 565-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиції дошлюбного спілкування української молоді», зафіксовані аспіранткою Дяківнич Роксоланою Йосифівною 21—23 червня 2016 р. у Пустомитівському районі Львівської області). — 61 арк.
6. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 566-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиції дошлюбного спілкування української молоді», зафіксовані аспіранткою Дяківнич Роксоланою Йосифівною 5—10 липня 2016 р. у Городоцькому районі Львівської області). — 45 арк.
7. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 642-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиції дошлюбного спілкування української молоді», зафіксовані аспіранткою Дяківнич Роксоланою Йосифівною 04—05 серпня 2017 р. у Рогатинському районі Івано-Франківської області). — 36 арк.
8. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 643-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиції дошлюбного спілкування української молоді», зафіксовані аспіранткою Дяківнич Роксоланою Йосифівною 18—19 липня 2017 р. у Кам’янка-Бузькому районі Львівської області). — 21 арк.
9. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 644-Е (Польові етнографічні матеріали до теми «Традиції дошлюбного спілкування української молоді», зафіксовані аспіранткою Дяківнич Роксоланою Йосифівною 15—17 серпня 2017 р. у Бережанському районі Тернопільської області). — 34 арк.
10. [Б. а.] Фризівка / [Б. а.] // Життя і знання. — 1933. — Рік VI. — Ч. 4 (67). — Квітень. — С. 119.
11. Балушок В. Молодіжні громади та обряди ініціацій в традиційному селі / Василь Балушок // Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження : у 5 т. / наук. ред. М. Гримич. — Київ : Дуліби, 2010. — Т. 2: Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. — С. 56—96.
12. Береза Я.М. «Слухайте, люди!» (з давніх косарських звичаїв, записаних у селах Солуки Карачинів і Поланки Воронців, Городецького повіту) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1938. — Рік ХІ. — Ч. 7—8 (130). — Липень ; серпень. — С. 207—208
13. Бодник А. Бойківська прядильно-ткацька техніка і термінологія / Андрій Бодник // Народна творчість та етнографія. — 1969. — № 4. — Липень ; серпень. — С. 37—51.
14. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / Олекса Воропай. — Київ : Велес, 2009. — 432 с. : іл.
15. Гомик І. Лемківські «вечірки» (вечерниці) / Іван Гомик // Матеріяли до етнології й антропології. — Львів, 1929. — Т. ХХІ—ХХІІ. — Ч. 1. — С. 303—308.
16. Горинь Г. Роль громади у формування особи (історичний досвід українців) / Ганна Горинь // Народознавчі зошити. — 2008. — № 3—4. — С. 440—444.
17. Гошко Ю.Г. До історії сільської общини на Поліссі / Ю.Г. Гошко // Народна творчість та етнографія. — 1966. — № 3. — С. 33—39.
18. Дикарев М. Збірки сїльської молодіжи на Українї / Митрофан Дикарев // Материяли до українсько-руської етнольоґії. — Львів, 1918. — Т. XVІІІ. — С. 170—275.
19. Дяківнич Р. «Музика» як традиційна форма дозвілля молоді Опілля першої половини ХХ століття / Роксолана Дяківнич // Народна творчість та етнологія. — 2017. — № 2. — Березень ; квітень. — С. 44—53.
20. Курочкін О. Календарні звичаї та обряди / Олександр Курочкін // Українці: історико-етнографічна монографія : у 2 кн. — Опішне : Українське народознавство, 1999. — Кн. 2 : Духовна культура. — С. 301—331.
21. Мазуркевич О.П. Сільські молодіжні громади як школа етикетного виховання / О.П. Мазуркевич // Культура України. — 2013. — Вип. 43. — С. 110—118.
22. Сироткін В. Традиції колективної трудової взаємодопомоги / Володимир Сироткін // Українці: історико-етнографічна монографія : у 2 кн. — Опішне : Українське народознавство, 1999. — Кн. 1: Матеріальна культура. — С. 371—376.
23. Сумцов Н.Ф. Досветки и посиделки / Н.Ф. Сумцов. — Киев : Типография А. Давиденко, 1886. — 24 с.
24. Тарнавський Р. Звичай толоки в контексті народного господарського календаря українських селян (За матеріалами з теренів Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) / Роман Тарнавський // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. — Львів, 2010. — Вип. 11. — С. 129—140.
25. Тарнавський Р. Семантика терміна «толока» в заняттях і звичаєвості українців / Роман Тарнавський // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2011. — Вип. 46. — С. 346—371.
26. Хорватова Э. Традиционные юношеские союзы и инициационные обряды у западных славян / Хорватова Э. // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской культуры: источники и методы. — Москва : Наука, 1989. — С. 162—173.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »