Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 3 (141)

Народознавчі зошити. 2018. № 3 (141). С. 683–688

УДК 392.81 — 055.2 «18/19»

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.03.683

АНТРОПОМОРФНІСТЬ ГЛИНЯНИХ ПЕЧЕЙ І ПОСУДУ В КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙНОГО СВІТУ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНКИ НАДДНІПРЯНЩИНИ (1870-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ)

Щербань Олена Василівна, кандидат історичних наук, старший викладач
Харківська державна академія культури,
кафедра історії України та всесвітньої історії,
Бурсацький узвіз, 4, 61003, м. Харків, Україна
Контакти: (066)1845061

Анотація. Проаналізовані відомості про ірраціональні уявлення селянок Наддніпрянщини щодо глиняного посуду та варистих печей у контексті народної культури харчування. Їх поява пов’язана з антропоморфністю глиняного посуду та хатньої варистої печі.

Ключові слова: архетипність, культура харчування, глиняний посуд, піч, жінка, антропоморфність, Наддніпрянщина.

Надійшла 23.02.2018

Список використаних джерел

1. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов / А.К. Байбурин. — Санкт-Петербург : Наука, 1993. — 240 с.
2. Бобринский А. О двух символах плодородия на украинской керамике / А. Бобринский // Українське гончарство: нац. культурол. щорічник: наук. зб. за минулі літа. — Київ ; Опішне, 1993. — Кн. 1. — С. 120—135.
3. Болтарович З.Є. Народна медицина українців / З.Є. Болтарович. — Київ : Наукова думка, 1990. — 234 с.
4. Боряк Олена. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним / Олена Боряк ; НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ : [б. в.], 2009. — 397 с.
5. Василенко В.И. Опыт толкового словаря народной технической терминологии по Полтавской губернии. Отдел І-й, ІІ-й и ІІІ-й. Кустарные промыслы, сельское хозяйство и землеведение, народные поговорки и изречения / В.И. Василенко // Труды Харьковского предварительного комитета по устройству ХІІ Археологического съезда / изданы под редакцией проф. Е.К. Редина. — Харьков : Печатное дело, 1902. — Т. ІІ. — Ч. І, ІІ. — С. 139—216.
6. Г[рушевський] М. З життя селян на Чигиринщині / Мр. Г. // Український етнографічний збірник. — Київ, 1914. — Т. 1. — С. 29—51.
7. Глушко М. Маловідоме дослідження Марка Грушевського / Михайло Глушко // Народознавчі зошити. — 2017. — № 3 (135). — С. 531—540.
8. Грушевська Катерина. З примітивного господарства. Кілька завважень про засоби жіночої господарської магії у зв’язку з найстаршими формами жіночого господарства / Катерина Грушевська // Первісне громадянство та його пережитки на Україні за 1927 р. — Київ, 1927. — С. 9—44.
9. Грушевський М. З життя селян на Чигиринщині / Марко Грушевський // Пам’ятки України: історія і культура / прим. М. Кучеренка. — 2002. — № 2. — С. 127—135.
10. Заглада Н. Харчування в с. Старосілля на Чернігівщині / Н. Заглада // Материяли до етнології. — Київ : Всеукр. акад. наук, 1931. — Вип. 3. — С. 83—196.
11. И[ванов] П. Народные обычаи, поверья, приметы, пословицы и загадки, относящиеся к малорусской хате: (Материалы для характеристики миросозерцания крестьянского населения Купянского уезда) / П. И. // Харьковский Сборник. Литературно-научное приложение к «Харьковскому календарю» на 1889 год. — Харьков : Типография Губернского Правления, 1889. — Вып. 3. — С. 35—66.
12. Маєрчик Марія. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 327 с.
13. Мазалова Н.Е. Человек и дом : тождество русских представлений / Н.Е. Мазалова // Женщина и вещественный мир культуры у народов России и Европы (Сборник МАЭ, Т.ХLVII) / сост. Л.С. Лаврентьева, Т.Б. Щепанская. — Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 1999. — С 101—110.
14. Пошивайло О. Етнографія українського гончарства: Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло. — Київ : Молодь, 1993. — 408 с.
15. Рахно Костянтин. Купівля молочного посуду як вияв жіночої господарської магії / Костянтин Рахно // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. — Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. — Вип. 34. — С. 84—88.
16. Рахно Костянтин. Перунове полум’я. Міфологія та обрядовість слов’янських гончарів / Рахно К. — Полтава : АСМІ, 2012. — 432 с.
17. Сивак В. Піч хатня / В. Сивак // Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2007. — С. 457—459.
18. Спаська Є. Глечик з хрестиком : (етюд з циклу «Чернігівське гончарство») / Є. Спаська // Матеріали до етнології й антропології. — Львів : Друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1929. — Т. 21/22. — Ч. 1. — С. 35—41.
19. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка с историческими дополнениями / И.И. Срезневский // Воспроизв. репродуктивно фотомеханическим способом по изданию 1893 г. — Москва : ГИС, 1958. — 1684 + 272 + 13 с.
20. Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта (из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии) / Н.Ф. Сумцов. — Харьков : Печатное дело, 1902. — 57 с.
21. Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику / В.Н. Топоров // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. — Москва : Наука, 1988. — С. 7—60.
22. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: пер. с нем. (с доп.) / М. Фасмер. — Москва : Прогресс, 1971. — Т. 3. — 827 с.
23. Чубинский П.П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. — Т. 1 / П.П. Чубинский. — Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова, 1872. — 468 с.
24. Шевченко Л. Звичаї, зв’язані з закладинами будівлі / Людмила Шевченко // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. — Київ, 1926. — Вип. 1—2. — С. 87—95.
25. Шейко В.М. Історико-культурологічні аспекти психоаналізу / В.М. Шейко. — Харків : Основа, 2001. — 152 с.
26. Шульгіна Л. Ганчарство в с. Бубнівці на Поділлі / Лідія Шульгіна // Матеріяли до етнології. — Київ, 1929. — Т. 2. — С. 111—200.
27. Шурц Г. История первобытной культуры. — Т. 1. Основы культуры. Общество. Хозяйство: пер. с нем. / Генрих Шурц. — Москва : КРАСАНД, 2010. — 424 с. — (2-е изд.).
28. Щ[елоковская] В[арвара]. Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми относящимися сюда обычаями, поверьями и приметами / Щелоковская В.Д. // Этнографическое обозрение. — Москва : Издание Этнографического Отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Московском университете, 1899. — № 1—2. — С. 266—322.
29. Щепанская Т.Б. Пронимальная символика / Т.Б. Щепанская // Женщина и вещественный мир культуры у народов России и Европы (Сборник МАЭ, Т. ХLVII) / сост. Л.С. Лаврентьева, Т.Б. Щепанская. — Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 1999. — С. 149—199.
30. Щербань А.Л. Трансформації орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережної України (кінець VІІ тис. до н. е. — ХІХ століття) / А.Л. Щербань. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 328 с.
31. Щербань О. Глиняний посуд в культурі харчування українців кінця 1860-х — початку 1870-х років (за матеріалами, зібраними Павлом Чубинським) / Олена Щербань // VІІ Кирилло-Мефодиевские чтения : в 2 ч.: материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Уфа, 2014. — Ч. 1: Материальная и духовная культура славян. — С. 101—105.
32. Щербань О. Глиняний посуд Наддніпрянщини і технологія приготування страв у варистій печі (ХІХ—ХХ століття) / Олена Щербань // Наукові Зошити історичного факультету Львівського національного університету: зб. наук. пр. — Львів, 2016. — Вип. 17. — С. 124—134.
33. Щербань О. Глиняний посуд у весільній обрядовості Полтавщини / О. Щербань // Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно-культурної спадщини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 серп. 2008 р. — Харків, 2008. — С. 105—110.
34. Эвола Юлиус. Метафизика пола / Юлиус Эвола. — Москва : Беловодье, 1996. — 448 с.
35. Юнг К.Г. Психология бессознательного / Карл Густав Юнг. — Москва : Когито-Центр, 2010. — 352 с.

читати публікацію»

Наші автори
Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »