« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1132—1148

УДК 391:746.22.02](477.86)”189/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1132

Надійшла 26.07.2018

МЕРЕЖИВО ТА В’ЯЗАННЯ У НАРОДНОМУ ВБРАННІ ГУЦУЛІВ РАХІВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ:  ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8742-4337

Козакевич Олена Романівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна

Контакти: e-mail: kozakevych.olena@gmail.com

Тел. 097-823-39-06

Анотація. На основі авторських польових розвідок проаналізовано локальні особливості народних в’язаних і мереживних виробів у вбранні гуцулів Рахівщини кінця ХІХ — початку ХХІ століття. Висвітлено характерні типологічні та художні ознаки загалом та локальні відміни окремих осередків. Визначено унікальні та універсальні параметри в’язаних («плетених») й ажурних артефактів у контексті гуцульської народної одежі у хронологічному зрізі. Введено у науковий обіг низку творів, світлин, наративи від респондентів та локальні терміни.

Ключові слова: в’язання, мереживо, традиція, типологія, локальні особливості, сорочка, капчури, нараквиці, кептар, сердак, доповнення, оздоблення, китиці, техніки виготовлення, технологічний орнамент, мистецькі характеристики.

Список використаних джерел

 1. 1. Білан М. Народне вбрання Гуцульщини в контексті українського національного строю / Білан М., Стельмащук Г. // Історія Гуцульщини. — Т. VI. — Львів : Логос, 2001. — С. 297—335.
 2. 2. Головацкий Я. О костюмах или народном убранстве русинов или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии / Головацкий Я. — Петроград, 1868. — 67 с.
 3. 3. Козакевич О. Косівщина — осередок в’язання ХХ ст.  / Козакевич Олена // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Краєзнавство. — Т. ІІ. — Косів, 2006. — С. 270—280.
 4. 4. Козакевич О. Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ — початку ХХІ століття: Історіографія питання / Козакевич Олена // Народознавчі Зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5 (119). — С. 951—966.
 5. 5. Козакевич О. Типологія українських в’язаних виробів кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (за матеріалами народного вбрання) / Олена Козакевич // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — 2004. — Вип. 4. — С. 112—121.
 6. 6. Козакевич О. Косів — осередок в’язання ХХ ст. / Козакевич Олена // Мистецтвознавство’05. — 2005.— С. 79—87.
 7. 7. Козакевич О. Традиційне в’язання (плетіння) на Гуцульщині кінця ХІХ — ХХ ст.: історія, типологія, художні особливості / Козакевич Олена // Грегіт. — Львів, 2008. — С. 51—54.
 8. 8. Козакевич О. Українські традиційні в’язані вироби кінця ХІХ—ХХ ст.: локальні особливості (за матеріалами західних областей) / Козакевич Олена // Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. — Т. CCLXI (261). Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. — Львів, 2011. — С. 503—524.
 9. 9. Козакевич О. [Гасла] Нараквиці / Козакевич Олена// Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : ІН НАН України, 2007. — С. 373—374.
 10. 10. Козакевич О. [Гасла] Капчури в’язані / Козакевич Олена // Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : ІН НАН України, 2007. — С. 259.
 11. 11. Козакевич О. [Гасла] Холявки / Козакевич Олена// Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : ІН НАН України, 2007. — С .644.
 12. 12. Козакевич О. Гуцульські народні в’язані вироби XIX — початку XXI століття: традиція і сучасність / Козакевич Олена // Јemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, wspуі­czesnoњж, kultura materialna i duchowna. — Sіupsk ; Zie­lona Gуra ; Њvidnik : Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogуrskiego, 2014. — Tom V. — S. 603—617 : il.
 13. 13. Козакевич О. Типологія українських народних в’язаних та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання / Козакевич Олена // Народознавчі Зошити. Серія мист. — 2014. — №6(120). — С. 1403—1410 : іл.
 14. 14. Козакевич Е. Типология гуцульских традиционных вязаных изделий конца ХІХ — начала ХХІ века: одежда / Козакевич Е. // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў. Зборнік дакладаŷ і тэзісаŷ VІМіжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, Беларусь, 19—20лістапада 2015 года) / гал.рэд. А.І. Лакотка ; Центр даследаванняў беларусскай культуры, мовы і літературы НАН Беларусі. — Мінск : Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi ; ВТАА «Права і эканоміка», 2016. — С. 34—37, 211 : ил.
 15. 15. Козакевич О. Локальні особливості народного одягу «кольорових» сіл Надвірнянщини ХХ — початку ХХІ століття: порівняльний аспект (на польових матеріалах) / Козакевич Олена // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти: матеріали. ХХІ Міжнародної наук. конф. в рамках ХХІV Міжнар. гуц. фестивалю (м. Коломия, 1 серпня 2017 року) / упор. М.Васильчук, І. Федів. — Коломия : Вік, 2017. — С. 42—47.
 16. 16. Коцан В. Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини / Коцан Василь. — Ужгород, 2012. — 162 с.
 17. 17. Коцан В. Традиційний плечовий і верхній одяг гуцулів Рахівщини середини ХІХ — першої половини ХХ ст. / Коцан Василь // Ясіня у гомоні століть: Збірка наукових праць, краєзнавчих розвідок, рефератів і публіцистичних матеріалів за результатами І наукової конференції «Ясіня — столиця Гуцульської республіки…і не тільки» (в рамках зустрічі «Ясіня скликає друзів»), Ясіня, 20 жовтня 2012 р. — Львів, 2012.— С. 28—38.
 18. 18. Маковский С. Народное искусство Подкарпатской Руси / Маковский С. — Прага, 1925.
 19. 19. Матейко К. Локальные особенности одежды гуцулов конца ХІХ — начала ХХ в. / Матейко Катерина // Карпатский сборник: Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей.— Москва : Наука, 1976. — С. 57—
 20. 20. Матейко К. Одяг / Матейко Катерина, Полянська Олена // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 189—203.
 21. 21. Пилип Р. Традиційна вишивка на одязі гуцулів Рахівщини ХІХ — першої половини ХХ ст. / Пилип Р.// Ясіня у гомоні століть. Збірка наукових праць, краєзнавчих розвідок, рефератів і публіцистичних матеріалів за результаттами І наукової конференції «Ясіня — столиця Гуцульської республіки…і не тільки» (в рамках зустрічі «Ясіня скликає друзів»), Ясіня, 20 жовтня 2012 р. — Львів, 2012. — С. 39—47.
 22. 22. Пилип Р. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями) / Пилип Роман. — Ужгород, 2012. — 468 с. : іл.
 23. 23. Полянская Е. Народная одежда гуцулов Раховского района / Полянская Елена // Карпатский сборник: Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. — Москва : Наука, 1972. — С. 57—65.
 24. 24. Шмелева М. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области / Шмелева М. // Советская этнография. — № 2. — Москва, 1948. — С. 130—146.
 25. 25. Kozakevych O. Kosуw Huculski — oњrodek dziewiarstwa Ukrainy Zachodniej XX wieku / Kozakevych O. // Јemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, wspуіczesnoњж, kultura materialna i duchowna. — Zielona Gуra ; — Sіupsk : Druk-Ar, 2009. — T. II. — S. 271—279.
 26. 26. Opleљtilovб Zmizelэ svмt Podkarpatskй Rusi ve foto­grafiнch Rudolfa Hulky (1887—1961) / Hana Opleљ­tilovб, Lukбљ Babka. — Praha, 2014. — 291 s : il, portrйty.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »