« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1132—1148

УДК 391:746.22.02](477.86)”189/20″

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1132

Надійшла 26.07.2018

МЕРЕЖИВО ТА В’ЯЗАННЯ У НАРОДНОМУ ВБРАННІ ГУЦУЛІВ РАХІВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ:  ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8742-4337

Козакевич Олена Романівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, Львів, Україна

Контакти: e-mail: kozakevych.olena@gmail.com

Тел. 097-823-39-06

Анотація. На основі авторських польових розвідок проаналізовано локальні особливості народних в’язаних і мереживних виробів у вбранні гуцулів Рахівщини кінця ХІХ — початку ХХІ століття. Висвітлено характерні типологічні та художні ознаки загалом та локальні відміни окремих осередків. Визначено унікальні та універсальні параметри в’язаних («плетених») й ажурних артефактів у контексті гуцульської народної одежі у хронологічному зрізі. Введено у науковий обіг низку творів, світлин, наративи від респондентів та локальні терміни.

Ключові слова: в’язання, мереживо, традиція, типологія, локальні особливості, сорочка, капчури, нараквиці, кептар, сердак, доповнення, оздоблення, китиці, техніки виготовлення, технологічний орнамент, мистецькі характеристики.

Список використаних джерел

 1. 1. Білан М. Народне вбрання Гуцульщини в контексті українського національного строю / Білан М., Стельмащук Г. // Історія Гуцульщини. — Т. VI. — Львів : Логос, 2001. — С. 297—335.
 2. 2. Головацкий Я. О костюмах или народном убранстве русинов или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии / Головацкий Я. — Петроград, 1868. — 67 с.
 3. 3. Козакевич О. Косівщина — осередок в’язання ХХ ст.  / Козакевич Олена // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Краєзнавство. — Т. ІІ. — Косів, 2006. — С. 270—280.
 4. 4. Козакевич О. Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ — початку ХХІ століття: Історіографія питання / Козакевич Олена // Народознавчі Зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — № 5 (119). — С. 951—966.
 5. 5. Козакевич О. Типологія українських в’язаних виробів кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (за матеріалами народного вбрання) / Олена Козакевич // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — 2004. — Вип. 4. — С. 112—121.
 6. 6. Козакевич О. Косів — осередок в’язання ХХ ст. / Козакевич Олена // Мистецтвознавство’05. — 2005.— С. 79—87.
 7. 7. Козакевич О. Традиційне в’язання (плетіння) на Гуцульщині кінця ХІХ — ХХ ст.: історія, типологія, художні особливості / Козакевич Олена // Грегіт. — Львів, 2008. — С. 51—54.
 8. 8. Козакевич О. Українські традиційні в’язані вироби кінця ХІХ—ХХ ст.: локальні особливості (за матеріалами західних областей) / Козакевич Олена // Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. — Т. CCLXI (261). Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. — Львів, 2011. — С. 503—524.
 9. 9. Козакевич О. [Гасла] Нараквиці / Козакевич Олена// Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : ІН НАН України, 2007. — С. 373—374.
 10. 10. Козакевич О. [Гасла] Капчури в’язані / Козакевич Олена // Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : ІН НАН України, 2007. — С. 259.
 11. 11. Козакевич О. [Гасла] Холявки / Козакевич Олена// Мала енциклопедія українського народознавства / за ред. С. Павлюка. — Львів : ІН НАН України, 2007. — С .644.
 12. 12. Козакевич О. Гуцульські народні в’язані вироби XIX — початку XXI століття: традиція і сучасність / Козакевич Олена // Јemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, wspуі­czesnoњж, kultura materialna i duchowna. — Sіupsk ; Zie­lona Gуra ; Њvidnik : Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogуrskiego, 2014. — Tom V. — S. 603—617 : il.
 13. 13. Козакевич О. Типологія українських народних в’язаних та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання / Козакевич Олена // Народознавчі Зошити. Серія мист. — 2014. — №6(120). — С. 1403—1410 : іл.
 14. 14. Козакевич Е. Типология гуцульских традиционных вязаных изделий конца ХІХ — начала ХХІ века: одежда / Козакевич Е. // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў. Зборнік дакладаŷ і тэзісаŷ VІМіжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, Беларусь, 19—20лістапада 2015 года) / гал.рэд. А.І. Лакотка ; Центр даследаванняў беларусскай культуры, мовы і літературы НАН Беларусі. — Мінск : Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi ; ВТАА «Права і эканоміка», 2016. — С. 34—37, 211 : ил.
 15. 15. Козакевич О. Локальні особливості народного одягу «кольорових» сіл Надвірнянщини ХХ — початку ХХІ століття: порівняльний аспект (на польових матеріалах) / Козакевич Олена // Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти: матеріали. ХХІ Міжнародної наук. конф. в рамках ХХІV Міжнар. гуц. фестивалю (м. Коломия, 1 серпня 2017 року) / упор. М.Васильчук, І. Федів. — Коломия : Вік, 2017. — С. 42—47.
 16. 16. Коцан В. Традиційний народний одяг гуцулів Рахівщини / Коцан Василь. — Ужгород, 2012. — 162 с.
 17. 17. Коцан В. Традиційний плечовий і верхній одяг гуцулів Рахівщини середини ХІХ — першої половини ХХ ст. / Коцан Василь // Ясіня у гомоні століть: Збірка наукових праць, краєзнавчих розвідок, рефератів і публіцистичних матеріалів за результатами І наукової конференції «Ясіня — столиця Гуцульської республіки…і не тільки» (в рамках зустрічі «Ясіня скликає друзів»), Ясіня, 20 жовтня 2012 р. — Львів, 2012.— С. 28—38.
 18. 18. Маковский С. Народное искусство Подкарпатской Руси / Маковский С. — Прага, 1925.
 19. 19. Матейко К. Локальные особенности одежды гуцулов конца ХІХ — начала ХХ в. / Матейко Катерина // Карпатский сборник: Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей.— Москва : Наука, 1976. — С. 57—
 20. 20. Матейко К. Одяг / Матейко Катерина, Полянська Олена // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 189—203.
 21. 21. Пилип Р. Традиційна вишивка на одязі гуцулів Рахівщини ХІХ — першої половини ХХ ст. / Пилип Р.// Ясіня у гомоні століть. Збірка наукових праць, краєзнавчих розвідок, рефератів і публіцистичних матеріалів за результаттами І наукової конференції «Ясіня — столиця Гуцульської республіки…і не тільки» (в рамках зустрічі «Ясіня скликає друзів»), Ясіня, 20 жовтня 2012 р. — Львів, 2012. — С. 39—47.
 22. 22. Пилип Р. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. (типологія за призначенням, художніми та локальними особливостями) / Пилип Роман. — Ужгород, 2012. — 468 с. : іл.
 23. 23. Полянская Е. Народная одежда гуцулов Раховского района / Полянская Елена // Карпатский сборник: Труды международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и прилегающих к ним областей. — Москва : Наука, 1972. — С. 57—65.
 24. 24. Шмелева М. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области / Шмелева М. // Советская этнография. — № 2. — Москва, 1948. — С. 130—146.
 25. 25. Kozakevych O. Kosуw Huculski — oњrodek dziewiarstwa Ukrainy Zachodniej XX wieku / Kozakevych O. // Јemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, wspуіczesnoњж, kultura materialna i duchowna. — Zielona Gуra ; — Sіupsk : Druk-Ar, 2009. — T. II. — S. 271—279.
 26. 26. Opleљtilovб Zmizelэ svмt Podkarpatskй Rusi ve foto­grafiнch Rudolfa Hulky (1887—1961) / Hana Opleљ­tilovб, Lukбљ Babka. — Praha, 2014. — 291 s : il, portrйty.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »