« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1176—1190

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1176

Надійшла 15.07.2018

ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА НА ПОКУТТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

Тарас Ярослав Миколайович, доктор історичних наук,

професор, кандидат архітектури, завідувач відділу

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

професор

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра Реставрації і реконструкції архітектури та пам’яток мистецтва

Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

Анотація. Розглядаються промисли і ремесла, починаючи з трипілля, у княжі часи — при фільварках, замках, під час польської та австрійської колонізації Галичини, в підрадянській Україні. Наводяться чинники, які вплинули на розвиток промислів і ремесел на Покутті: природні, розвиток землеробства, тваринництва, колонізаційна політика Польщі, Австрії щодо українського селянства, етнографічні та гос­подарсько-промислові виставки, професійні цехи. З’я­со­вано, що промисли і ремесла мали виражений національний поділ. Встановлено, що допоміжні ремесла, які спочатку існували як дрібні ручні виробництва, поєднані з сільським господарством, за сприятливих умов переходять у ранг професійного товарного ремесла, стають основним способом добування засобів до життя. За певних умов професійні і спеціалізовані ремесла і промисли повертаються в ряд домашніх виробничих занять, можуть знову повернутися до професійних або існувати паралельно.

Ключові слова: Покуття, Городенківщина, Коломийщина, Товмаччина, Снятинщина, промисли, ремесла.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф.1.— Оп. 2. — Спр. 239.
 2. Андрусяк С. Вікняни: з правіків до сьогодення / С. Андрусяк, Д. Білий, М. Двояк та ін. — Львів : Українські технології, 2007. — 451 c. : іл.
 3.  АтаманюкЙ. Братишів / Йосиф Атаманюк // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини.— Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — С. 895—896.
 4. Бабій В.Серафинці (Ямгорів): Етнографічні статті, спогади, всячина / В. Бабій, М. Мулярчик, В. Мулярчик. — Івано-Франківськ, 2001. — 180 с.
 5. Бажанський М. Краса Снятинщини. Гаслова енциклопедія / Михайло Бажанський. — Дітройт, 1982. — 274 c.
 6. Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків. Гаслова енциклопедія / Михайло Бажанський. — Дітройт, 1983. — 256 c.
 7. Бакай О. Село Княждвір / Осип Бакай // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 645—660.
 8. Балушок В.Г. Ремесла і промисли / В.Г. Балушок // Історія української культури XIII — першої половини XVII століть. — Київ : Наукова думка, 2001. — C. 71—77.
 9. Бровчук С.Г. Колись повітове містечко Печеніжин / С.Г. Бровчук // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія  ; Коломия: Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 527—553.
 10. Буджак М. Північні ворота Покуття / Михайло Буджак // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. — 2008. — Ч. 15. — C. 128—133.
 11. Войнаровський В. Промисли та ремесла населення півдня Східної Європи / Віктор Войнаровський. — Львів, 2014. — 438 c.
 12. Войтович Л.В. Торгівля і торгівельні шляхи / Л.В. Войтович // Українська культура XII — першої половини XVII століть. — Київ : Наукова думка, 2001. — C. 81—93.
 13. Гаркач М. Село Вербіж / Марія Гаркач // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 589—592.
 14. Гевко Д. Городенщина в моїй юнацькій пам’яті / Денис Гевко // Городенщина. Історично-мемуарний збір­ник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — C. 104—121.
 15. Гощинський А. Повинності мешканців Чернелиці в другій половині XVIII століття / Артур Гощинський // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. — 2015. — Ч. 26. — C. 228—234.
 16. ГрабовецькийБ. Вірмени на Прикарпатті. З історії етнічних груп Галичини / Б.Грабовецький, В. Гра­бо­вецький. — Івано-Франківськ ; Торонто, 2000. — 134 c.
 17. Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Друга половина XVII ст. / В. Грабовецький. — Івано-Франківськ, 1993. — Т. III. — 167 c.
 18. І. Іл. Село Кийданці / І. Іл. // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 643—644.
 19. Історія міст і сіл України. Івано-Франківська область. — Київ, 1971. — 639 c.
 20. Історія села Ясенів Пільний. З розповідей жителів села та архівних матеріалів. — Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2010. — 170 c.
 21. Клодницький О. Товмаччина. Територія, населення, природні ресурси і господарство / Осип Клодниць­кий  // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — С. 870—875.
 22. Кольберг О. Покуття. Етнографічний опис. — Т. I. — Краків, 1882 // Наукові записки. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. — Вип. 9—10. — C. 306—333. — (Переклад з польської Тетяни Буженко).
 23. Купчинський Б. Історія Тишківців (в датах, подіях і фактах) / Богдан Купчинський. — Коломия : Вік, 1994. — 256 c.
 24. Макогон І. Глушків / Іван Макогон // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — С. 478—481.
 25. Марунчак М. Колонізаційні процеси в Городенщині / Михайло Марунчак // Городенщина. Історично-ме­му­арний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. —C. 70—87.
 26. Мидловський Л.В. Село над річкою Чорнявою — Росохач / Лев В. Мидловський // Коломия і Ко­ломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 716—723.
 27. Мохорук Д. Село моє Топорівці / Дмитро Мохорук. — Снятин : Прут Принт, 2005. — Кн. 1. — 208 c. : іл.
 28. Ніньовський В. Коломия — столичне місто Покуття. Історичний нарис / Василь Ніньовський // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 15—28.
 29. Пастернак Я. Станиславівщина у сивій давнині / Ярослав Пастернак // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — C. 13—31.
 30. Роїк Ю. Дещо про Городенщину / Юрій Роїк // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — C. 95—104.
 31. Романюк Я. Залуччя над Черемошем / Ярослав Романюк, Любомир Романюк. — Снятин : Прут Принт, 2012. — 23 c.
 32. Рубінгер Л. Дещо про столицю Покуття / Лев Рубінгер // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия  : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 29—36.
 33. С. К. Б. Р. Село Кулачківці / С. К. Б. Р // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 696—699.
 34. Савчук М. Щіткарство / Микола Савчук // Енциклопедія Коломийщини. — Коломия : Вік, 2002. — Зшиток 14. — 64 с.
 35. Сільський господар. — Львів, 1938.
 36. Сіреджук П. З історії заселення Городенківщини / Петро Сіреджук // Ямгорів. Літературно-крає­знав­чий і мистецький альманах. — Івано-Франківськ, 1994—1995. — Ч. 7—8. — C. 36—51.
 37. Сіреджук П. Інвентар Снятина та його околиць 1752 року / Петро Сіреджук // Снятин. — 2013. — № 6. — C. 54—75.
 38. Ступарик Б. Село за дібровою. Історико-культурний нарис про Задубрівці / Богдан Ступарик, Василь Гладій, Михайло Гладій. — Снятин : Прут Принт, 1999. — 76 c.
 39. Тимчук М. Грушка / М. Тимчук // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — C. 899—907.
 40. Ткачук Я. Мистецтво Покуття / Ярослав Ткачук // Історико-етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення. — Коломия : Вік, 2013. — С. 56—70.
 41. Токарчик Ф. Село Люча / Федір Токарчик, Микола Федорак // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 700—706.
 42. Томенчук Б.П. Дослідження дерев’яної ротонди на давньоруському городищі в Олешкові на Пруті / Б.П. Томенчук // Записки НТШ. Праці історико-філософської секції. — Львів, 1993. — Т. CCXXV. — С. 87—96 + 27 іл.
 43.  Томенчук Б. Дослідження дерев’яної ротонди в с. Олешкові на Пруті / Богдан Томенчук // Снятин. — 2005. — № 4. — С. 54—66.
 44. Трачук К. Містечко моє Чернелиця // Клим Трачук // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — C. 469—474.
 45. Учитель. — 1893. — Ч.5.
 46. ФіґольС. Ще про Тисменицю і сільце Погоню / о.Степан Фіґоль // Альманах Станиславівської зем­лі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Ста­ниславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — C. 924—926.
 47. ХаритонВ. Населені пункти Снятинщини: Історичне минуле, культурні традиції, персоналії / В.Харитон. — Снятин : Прут Принт, 2012. — 304 c.
 48. ХаритонВ. Снятин над Прутом / Василь Харитон, Михайло Тимофійчук.— Снятин : Прут Принт, 2003. — 224 c. + 36 вкл.
 49. ЦюракМ. Сокирчин / М.Цюрак // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — C. 533—537.
 50. Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні / Є. Шевченко. — Київ, 1997. — 304 c.
 51. Ясінський Н. Село Ковалівка / Н. Ясінський // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 673—674.
 52. Wуjcicki K.W. Stare gawкdy i obrazy / Kazimierz Wіadysіaw Wуjcicki. — Warszawa : Nakіadem G. Sennewalda Ksiкgarca, 1840. — T. II. — 324 с.
 53. Забуті та невідомі метрики Коломиї 30—60-х рр. XVIII ст. http://kolomyya.org/histpub/historypub13.htm.

читати публікацію»

Наші автори
Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »