« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1176—1190

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1176

Надійшла 15.07.2018

ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА НА ПОКУТТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7241-9466

Тарас Ярослав Миколайович, доктор історичних наук,

професор, кандидат архітектури, завідувач відділу

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

професор

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра Реставрації і реконструкції архітектури та пам’яток мистецтва

Контакти: e-mail: etnomod@ukr.net

Анотація. Розглядаються промисли і ремесла, починаючи з трипілля, у княжі часи — при фільварках, замках, під час польської та австрійської колонізації Галичини, в підрадянській Україні. Наводяться чинники, які вплинули на розвиток промислів і ремесел на Покутті: природні, розвиток землеробства, тваринництва, колонізаційна політика Польщі, Австрії щодо українського селянства, етнографічні та гос­подарсько-промислові виставки, професійні цехи. З’я­со­вано, що промисли і ремесла мали виражений національний поділ. Встановлено, що допоміжні ремесла, які спочатку існували як дрібні ручні виробництва, поєднані з сільським господарством, за сприятливих умов переходять у ранг професійного товарного ремесла, стають основним способом добування засобів до життя. За певних умов професійні і спеціалізовані ремесла і промисли повертаються в ряд домашніх виробничих занять, можуть знову повернутися до професійних або існувати паралельно.

Ключові слова: Покуття, Городенківщина, Коломийщина, Товмаччина, Снятинщина, промисли, ремесла.

Список використаних джерел

 1. Архів Інституту народознавства НАН України. — Ф.1.— Оп. 2. — Спр. 239.
 2. Андрусяк С. Вікняни: з правіків до сьогодення / С. Андрусяк, Д. Білий, М. Двояк та ін. — Львів : Українські технології, 2007. — 451 c. : іл.
 3.  АтаманюкЙ. Братишів / Йосиф Атаманюк // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини.— Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — С. 895—896.
 4. Бабій В.Серафинці (Ямгорів): Етнографічні статті, спогади, всячина / В. Бабій, М. Мулярчик, В. Мулярчик. — Івано-Франківськ, 2001. — 180 с.
 5. Бажанський М. Краса Снятинщини. Гаслова енциклопедія / Михайло Бажанський. — Дітройт, 1982. — 274 c.
 6. Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків. Гаслова енциклопедія / Михайло Бажанський. — Дітройт, 1983. — 256 c.
 7. Бакай О. Село Княждвір / Осип Бакай // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 645—660.
 8. Балушок В.Г. Ремесла і промисли / В.Г. Балушок // Історія української культури XIII — першої половини XVII століть. — Київ : Наукова думка, 2001. — C. 71—77.
 9. Бровчук С.Г. Колись повітове містечко Печеніжин / С.Г. Бровчук // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія  ; Коломия: Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 527—553.
 10. Буджак М. Північні ворота Покуття / Михайло Буджак // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. — 2008. — Ч. 15. — C. 128—133.
 11. Войнаровський В. Промисли та ремесла населення півдня Східної Європи / Віктор Войнаровський. — Львів, 2014. — 438 c.
 12. Войтович Л.В. Торгівля і торгівельні шляхи / Л.В. Войтович // Українська культура XII — першої половини XVII століть. — Київ : Наукова думка, 2001. — C. 81—93.
 13. Гаркач М. Село Вербіж / Марія Гаркач // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 589—592.
 14. Гевко Д. Городенщина в моїй юнацькій пам’яті / Денис Гевко // Городенщина. Історично-мемуарний збір­ник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — C. 104—121.
 15. Гощинський А. Повинності мешканців Чернелиці в другій половині XVIII століття / Артур Гощинський // Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. — 2015. — Ч. 26. — C. 228—234.
 16. ГрабовецькийБ. Вірмени на Прикарпатті. З історії етнічних груп Галичини / Б.Грабовецький, В. Гра­бо­вецький. — Івано-Франківськ ; Торонто, 2000. — 134 c.
 17. Грабовецький В. Нариси історії Прикарпаття. Друга половина XVII ст. / В. Грабовецький. — Івано-Франківськ, 1993. — Т. III. — 167 c.
 18. І. Іл. Село Кийданці / І. Іл. // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 643—644.
 19. Історія міст і сіл України. Івано-Франківська область. — Київ, 1971. — 639 c.
 20. Історія села Ясенів Пільний. З розповідей жителів села та архівних матеріалів. — Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2010. — 170 c.
 21. Клодницький О. Товмаччина. Територія, населення, природні ресурси і господарство / Осип Клодниць­кий  // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — С. 870—875.
 22. Кольберг О. Покуття. Етнографічний опис. — Т. I. — Краків, 1882 // Наукові записки. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. — Вип. 9—10. — C. 306—333. — (Переклад з польської Тетяни Буженко).
 23. Купчинський Б. Історія Тишківців (в датах, подіях і фактах) / Богдан Купчинський. — Коломия : Вік, 1994. — 256 c.
 24. Макогон І. Глушків / Іван Макогон // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — С. 478—481.
 25. Марунчак М. Колонізаційні процеси в Городенщині / Михайло Марунчак // Городенщина. Історично-ме­му­арний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. —C. 70—87.
 26. Мидловський Л.В. Село над річкою Чорнявою — Росохач / Лев В. Мидловський // Коломия і Ко­ломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 716—723.
 27. Мохорук Д. Село моє Топорівці / Дмитро Мохорук. — Снятин : Прут Принт, 2005. — Кн. 1. — 208 c. : іл.
 28. Ніньовський В. Коломия — столичне місто Покуття. Історичний нарис / Василь Ніньовський // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 15—28.
 29. Пастернак Я. Станиславівщина у сивій давнині / Ярослав Пастернак // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — C. 13—31.
 30. Роїк Ю. Дещо про Городенщину / Юрій Роїк // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — C. 95—104.
 31. Романюк Я. Залуччя над Черемошем / Ярослав Романюк, Любомир Романюк. — Снятин : Прут Принт, 2012. — 23 c.
 32. Рубінгер Л. Дещо про столицю Покуття / Лев Рубінгер // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия  : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 29—36.
 33. С. К. Б. Р. Село Кулачківці / С. К. Б. Р // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 696—699.
 34. Савчук М. Щіткарство / Микола Савчук // Енциклопедія Коломийщини. — Коломия : Вік, 2002. — Зшиток 14. — 64 с.
 35. Сільський господар. — Львів, 1938.
 36. Сіреджук П. З історії заселення Городенківщини / Петро Сіреджук // Ямгорів. Літературно-крає­знав­чий і мистецький альманах. — Івано-Франківськ, 1994—1995. — Ч. 7—8. — C. 36—51.
 37. Сіреджук П. Інвентар Снятина та його околиць 1752 року / Петро Сіреджук // Снятин. — 2013. — № 6. — C. 54—75.
 38. Ступарик Б. Село за дібровою. Історико-культурний нарис про Задубрівці / Богдан Ступарик, Василь Гладій, Михайло Гладій. — Снятин : Прут Принт, 1999. — 76 c.
 39. Тимчук М. Грушка / М. Тимчук // Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Станиславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — C. 899—907.
 40. Ткачук Я. Мистецтво Покуття / Ярослав Ткачук // Історико-етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення. — Коломия : Вік, 2013. — С. 56—70.
 41. Токарчик Ф. Село Люча / Федір Токарчик, Микола Федорак // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 700—706.
 42. Томенчук Б.П. Дослідження дерев’яної ротонди на давньоруському городищі в Олешкові на Пруті / Б.П. Томенчук // Записки НТШ. Праці історико-філософської секції. — Львів, 1993. — Т. CCXXV. — С. 87—96 + 27 іл.
 43.  Томенчук Б. Дослідження дерев’яної ротонди в с. Олешкові на Пруті / Богдан Томенчук // Снятин. — 2005. — № 4. — С. 54—66.
 44. Трачук К. Містечко моє Чернелиця // Клим Трачук // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — C. 469—474.
 45. Учитель. — 1893. — Ч.5.
 46. ФіґольС. Ще про Тисменицю і сільце Погоню / о.Степан Фіґоль // Альманах Станиславівської зем­лі. Збірник матеріялів до історії Станиславова і Ста­ниславівщини. — Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1975. — C. 924—926.
 47. ХаритонВ. Населені пункти Снятинщини: Історичне минуле, культурні традиції, персоналії / В.Харитон. — Снятин : Прут Принт, 2012. — 304 c.
 48. ХаритонВ. Снятин над Прутом / Василь Харитон, Михайло Тимофійчук.— Снятин : Прут Принт, 2003. — 224 c. + 36 вкл.
 49. ЦюракМ. Сокирчин / М.Цюрак // Городенщина. Історично-мемуарний збірник. — Нью-Йорк ; Торонто ; Вінніпег, 1978. — C. 533—537.
 50. Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні / Є. Шевченко. — Київ, 1997. — 304 c.
 51. Ясінський Н. Село Ковалівка / Н. Ясінський // Коломия і Коломийщина: Збірник споминів і статей про недавнє минуле. — Філядельфія ; Коломия : Видання Комітету Коломиян, 1988. — C. 673—674.
 52. Wуjcicki K.W. Stare gawкdy i obrazy / Kazimierz Wіadysіaw Wуjcicki. — Warszawa : Nakіadem G. Sennewalda Ksiкgarca, 1840. — T. II. — 324 с.
 53. Забуті та невідомі метрики Коломиї 30—60-х рр. XVIII ст. http://kolomyya.org/histpub/historypub13.htm.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »