« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1279—1289

УДК 2-526.6/.7

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1279

Надійшла 14.06.2018

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ХАТНЬОЇ ІКОНИ: ПАТРОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП СВЯТОСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4717-4396

Тріска Оксана, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

відділ народного мистецтва

Інститут народознавства НАН України

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oksana_triska@yahoo.de

Анотація. На прикладі сакральної пластики малих форм, що збережена з часів Київської Русі, автор намагається відшукати корені української традиційної релігійності, а саме причини та механізми поширення культів святих. У статті висвітлено появу і входження релігійної атрибутики в давньоруський побут, встановлено, що в період раннього християнства основ­ним принципом у відборі святих зображень був патрональний, а головною функцією використання релігійної символіки — захисна. Саме такий аспект сприйняття зображень святих призвів згодом до розвитку явища хатньої ікони.

Ключові слова: предмети особистого благочестя, сакральна пластика, нагрудна ікона, християнська символіка, іконографія, хатня ікона.

Список використаних джерел

 1. Айналов Д.В. Летописъ о начальной поре русскаго искусства / Д.В. Айналов. — С. Петербургъ, 1904. — 33 с.
 2. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави / В. Александрович. — Львів : НАНУ ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1999. — 132 с.
 3. Арциховский А.В. Заготовка иконы с Новгорода / А.В. Арциховский // Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. — Москва : Наука, 1973. — С. 199—202.
 4. Бланков Ж. О двоеверии и амулетах-змеевиках / Ж. Бланков // Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. — Москва : Наука, 1973. — С. 203—210.
 5. Богусевич В.А. Станковий живопис / В.А. Богусевич  // Історія українського мистецтва : в 6 томах. — Т. 1. — Київ, 1966. — С. 322—357.
 6. Гончаров В.К. Художні ремесла / В.К. Гончаров // Історія українського мистецтва : в 6  томах. — Том 1. — Київ, 1966. — С. 357—392.
 7. Жишкович В. Пластика Русі-України Х — перша половина XIV століть / В. Жишкович. — Львів : Інститут народознавства, 1999. — 240 с.
 8. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Кри­п’якевич. — Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1999. — 220 с.
 9. Кондаков Н.П. Византийские церкви и памятники Константинополя / Н.П. Кондаков. — Москва : Индрик, 2006. — 424 с.
 10. Лихачева В. Искусство Византии IV—XV веков / В. Лихачева. — Москва : Искусство, 1981. — 310 с.
 11. Літопис руський (за Іпатським списком). — Київ : Дніпро, 1989. — 592 с.
 12. Музей історичних коштовностей УРСР. Фотоальбом. — Київ : Мистецтво, 1984. — 124 с.
 13. Николаева Т.В. Древнерусская мелкая пластика из камня / Т.В. Николаева. — Москва : Наука, 1983. — 230 с.
 14. Петров Н.И. Искусство в Южной Россіи. Живопись, гра­фика, художєствєнная пєчать. Южно-русскія ико­ны / Н.И. Петров. — Києвь, 1913. — № 11—13. — 84 с.
 15. Пуцко В.Г. Русская путевая икона ХІ века. Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1981 / В.Г. Пуцко. — Ленинград : Наука, 1983. — С. 199—206.
 16. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси X—XIII веков  / Б.А. Рыбаков. — Ленинград : Аврора, 1948. — 803 c.
 17. Рыбаков Б.А. Декоративно-прикладное искусство Руси X—XIII веков. Иллюстрированный альбом / Б.А. Рыбаков. — Ленинград : Аврора, 1971. — 118 с.
 18. Савицький В. Християнська культова атрибутика Волині Х—ХІІІ ст.: хрести-енколпіони і натільні іконки (за матеріалами збірки Волинського краєзнавчого музею) / В. Савицький // Літопис Волині: всеукр. наук. часоп. — Луцьк, 2011. — Ч. 10. — С. 11—18.
 19. Седова Н.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода Х—XV вв. / Н.В. Седова. — Москва : Наука, 1981. — 198 с.
 20. Фіголь А. Металопластика давнього Галича / А. Фіголь // Збірник матеріалів Археологія & фортифікація України V. Всеукраїнська науково-практична конференція приурочена 125-й річниці заснування Кам’янець-Подільського державного історичного музею-запо­від­ни­ка. — Кам’янець-Подільський, 2015. — С. 70—73.
 21. Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича / А. Фіголь. — Київ : Мистецтво, 1997. — 223 с.
 22. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. — Київ : Критика, 2005. — 582 с.
 23. Янин В.Л. Патрональные сюжеты и атрибуция древнерусских художественных произведений / В.Л. Янин // Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. — Москва : Наука, 1973. — С. 267—271.
 24. Веремейчик В.М. Предмети христианского культа ХІ—ХІІІ вв. на сельских поселениях Черниговского Полесья — Електронний ресурс. — Режим доступу // https://swordmaster.org/2015/01/21/predmety-hris­ti­anskogo-kulta-h-h-vv-na-selskih-poseleniyah-chernigovskogo-polesya.html
 25. Готун І.А. Близькосхідні паломницькі хрестики з південноруських селищ // Пам’ятки східного походження на теренах України — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://oriental-world.org.ua/sites/de­fault/files/Archive/2017/1-2/10.pdf
 26. Івакін В.Г. Предмети особистого благочестя з гончарного посаду давньоруського Вишгороду (за матеріалами археологічних досліджень 2015 р.) — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/128215/28-Ivakin.pdf?sequence=1
 27. Колпакова Ю.В. Христианские древности населения Пскова и Псковской земли конца X—XVIII вв.: (предметы личного благочестия) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://www.dissercat.com/content/khris­ti­ans­kie-drevnosti-naseleniya-pskova-i-pskov­skoi-zemli-kontsa-x-xviii-vv-predmety-lichn#ixzz­58IZ6Wg7D
 28. Терський С.В. Культ святих воїнів та військові відзнаки у галицько-волинському війську — Електронний ресурс. — Режим доступу // httр:irbis-nbuv.gov.ua
 29. Якубовський В.І. Про християнські реліквії з давньоруських городищ, межиріччя верхів’їв річок Случа і Горині — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/hist/visn/3/3_19_Yakubovsky.pdf

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »