« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1279—1289

УДК 2-526.6/.7

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1279

Надійшла 14.06.2018

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ХАТНЬОЇ ІКОНИ: ПАТРОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП СВЯТОСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4717-4396

Тріска Оксана, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

відділ народного мистецтва

Інститут народознавства НАН України

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oksana_triska@yahoo.de

Анотація. На прикладі сакральної пластики малих форм, що збережена з часів Київської Русі, автор намагається відшукати корені української традиційної релігійності, а саме причини та механізми поширення культів святих. У статті висвітлено появу і входження релігійної атрибутики в давньоруський побут, встановлено, що в період раннього християнства основ­ним принципом у відборі святих зображень був патрональний, а головною функцією використання релігійної символіки — захисна. Саме такий аспект сприйняття зображень святих призвів згодом до розвитку явища хатньої ікони.

Ключові слова: предмети особистого благочестя, сакральна пластика, нагрудна ікона, християнська символіка, іконографія, хатня ікона.

Список використаних джерел

 1. Айналов Д.В. Летописъ о начальной поре русскаго искусства / Д.В. Айналов. — С. Петербургъ, 1904. — 33 с.
 2. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави / В. Александрович. — Львів : НАНУ ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1999. — 132 с.
 3. Арциховский А.В. Заготовка иконы с Новгорода / А.В. Арциховский // Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. — Москва : Наука, 1973. — С. 199—202.
 4. Бланков Ж. О двоеверии и амулетах-змеевиках / Ж. Бланков // Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. — Москва : Наука, 1973. — С. 203—210.
 5. Богусевич В.А. Станковий живопис / В.А. Богусевич  // Історія українського мистецтва : в 6 томах. — Т. 1. — Київ, 1966. — С. 322—357.
 6. Гончаров В.К. Художні ремесла / В.К. Гончаров // Історія українського мистецтва : в 6  томах. — Том 1. — Київ, 1966. — С. 357—392.
 7. Жишкович В. Пластика Русі-України Х — перша половина XIV століть / В. Жишкович. — Львів : Інститут народознавства, 1999. — 240 с.
 8. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Кри­п’якевич. — Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1999. — 220 с.
 9. Кондаков Н.П. Византийские церкви и памятники Константинополя / Н.П. Кондаков. — Москва : Индрик, 2006. — 424 с.
 10. Лихачева В. Искусство Византии IV—XV веков / В. Лихачева. — Москва : Искусство, 1981. — 310 с.
 11. Літопис руський (за Іпатським списком). — Київ : Дніпро, 1989. — 592 с.
 12. Музей історичних коштовностей УРСР. Фотоальбом. — Київ : Мистецтво, 1984. — 124 с.
 13. Николаева Т.В. Древнерусская мелкая пластика из камня / Т.В. Николаева. — Москва : Наука, 1983. — 230 с.
 14. Петров Н.И. Искусство в Южной Россіи. Живопись, гра­фика, художєствєнная пєчать. Южно-русскія ико­ны / Н.И. Петров. — Києвь, 1913. — № 11—13. — 84 с.
 15. Пуцко В.Г. Русская путевая икона ХІ века. Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1981 / В.Г. Пуцко. — Ленинград : Наука, 1983. — С. 199—206.
 16. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси X—XIII веков  / Б.А. Рыбаков. — Ленинград : Аврора, 1948. — 803 c.
 17. Рыбаков Б.А. Декоративно-прикладное искусство Руси X—XIII веков. Иллюстрированный альбом / Б.А. Рыбаков. — Ленинград : Аврора, 1971. — 118 с.
 18. Савицький В. Християнська культова атрибутика Волині Х—ХІІІ ст.: хрести-енколпіони і натільні іконки (за матеріалами збірки Волинського краєзнавчого музею) / В. Савицький // Літопис Волині: всеукр. наук. часоп. — Луцьк, 2011. — Ч. 10. — С. 11—18.
 19. Седова Н.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода Х—XV вв. / Н.В. Седова. — Москва : Наука, 1981. — 198 с.
 20. Фіголь А. Металопластика давнього Галича / А. Фіголь // Збірник матеріалів Археологія & фортифікація України V. Всеукраїнська науково-практична конференція приурочена 125-й річниці заснування Кам’янець-Подільського державного історичного музею-запо­від­ни­ка. — Кам’янець-Подільський, 2015. — С. 70—73.
 21. Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича / А. Фіголь. — Київ : Мистецтво, 1997. — 223 с.
 22. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. — Київ : Критика, 2005. — 582 с.
 23. Янин В.Л. Патрональные сюжеты и атрибуция древнерусских художественных произведений / В.Л. Янин // Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. — Москва : Наука, 1973. — С. 267—271.
 24. Веремейчик В.М. Предмети христианского культа ХІ—ХІІІ вв. на сельских поселениях Черниговского Полесья — Електронний ресурс. — Режим доступу // https://swordmaster.org/2015/01/21/predmety-hris­ti­anskogo-kulta-h-h-vv-na-selskih-poseleniyah-chernigovskogo-polesya.html
 25. Готун І.А. Близькосхідні паломницькі хрестики з південноруських селищ // Пам’ятки східного походження на теренах України — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://oriental-world.org.ua/sites/de­fault/files/Archive/2017/1-2/10.pdf
 26. Івакін В.Г. Предмети особистого благочестя з гончарного посаду давньоруського Вишгороду (за матеріалами археологічних досліджень 2015 р.) — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/128215/28-Ivakin.pdf?sequence=1
 27. Колпакова Ю.В. Христианские древности населения Пскова и Псковской земли конца X—XVIII вв.: (предметы личного благочестия) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://www.dissercat.com/content/khris­ti­ans­kie-drevnosti-naseleniya-pskova-i-pskov­skoi-zemli-kontsa-x-xviii-vv-predmety-lichn#ixzz­58IZ6Wg7D
 28. Терський С.В. Культ святих воїнів та військові відзнаки у галицько-волинському війську — Електронний ресурс. — Режим доступу // httр:irbis-nbuv.gov.ua
 29. Якубовський В.І. Про християнські реліквії з давньоруських городищ, межиріччя верхів’їв річок Случа і Горині — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/hist/visn/3/3_19_Yakubovsky.pdf

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »