« 2018. № 5 (143)

Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1279—1289

УДК 2-526.6/.7

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.05.1279

Надійшла 14.06.2018

ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ХАТНЬОЇ ІКОНИ: ПАТРОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП СВЯТОСТІ

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4717-4396

Тріска Оксана, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

відділ народного мистецтва

Інститут народознавства НАН України

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oksana_triska@yahoo.de

Анотація. На прикладі сакральної пластики малих форм, що збережена з часів Київської Русі, автор намагається відшукати корені української традиційної релігійності, а саме причини та механізми поширення культів святих. У статті висвітлено появу і входження релігійної атрибутики в давньоруський побут, встановлено, що в період раннього християнства основ­ним принципом у відборі святих зображень був патрональний, а головною функцією використання релігійної символіки — захисна. Саме такий аспект сприйняття зображень святих призвів згодом до розвитку явища хатньої ікони.

Ключові слова: предмети особистого благочестя, сакральна пластика, нагрудна ікона, християнська символіка, іконографія, хатня ікона.

Список використаних джерел

 1. Айналов Д.В. Летописъ о начальной поре русскаго искусства / Д.В. Айналов. — С. Петербургъ, 1904. — 33 с.
 2. Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської держави / В. Александрович. — Львів : НАНУ ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1999. — 132 с.
 3. Арциховский А.В. Заготовка иконы с Новгорода / А.В. Арциховский // Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. — Москва : Наука, 1973. — С. 199—202.
 4. Бланков Ж. О двоеверии и амулетах-змеевиках / Ж. Бланков // Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. — Москва : Наука, 1973. — С. 203—210.
 5. Богусевич В.А. Станковий живопис / В.А. Богусевич  // Історія українського мистецтва : в 6 томах. — Т. 1. — Київ, 1966. — С. 322—357.
 6. Гончаров В.К. Художні ремесла / В.К. Гончаров // Історія українського мистецтва : в 6  томах. — Том 1. — Київ, 1966. — С. 357—392.
 7. Жишкович В. Пластика Русі-України Х — перша половина XIV століть / В. Жишкович. — Львів : Інститут народознавства, 1999. — 240 с.
 8. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Кри­п’якевич. — Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1999. — 220 с.
 9. Кондаков Н.П. Византийские церкви и памятники Константинополя / Н.П. Кондаков. — Москва : Индрик, 2006. — 424 с.
 10. Лихачева В. Искусство Византии IV—XV веков / В. Лихачева. — Москва : Искусство, 1981. — 310 с.
 11. Літопис руський (за Іпатським списком). — Київ : Дніпро, 1989. — 592 с.
 12. Музей історичних коштовностей УРСР. Фотоальбом. — Київ : Мистецтво, 1984. — 124 с.
 13. Николаева Т.В. Древнерусская мелкая пластика из камня / Т.В. Николаева. — Москва : Наука, 1983. — 230 с.
 14. Петров Н.И. Искусство в Южной Россіи. Живопись, гра­фика, художєствєнная пєчать. Южно-русскія ико­ны / Н.И. Петров. — Києвь, 1913. — № 11—13. — 84 с.
 15. Пуцко В.Г. Русская путевая икона ХІ века. Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1981 / В.Г. Пуцко. — Ленинград : Наука, 1983. — С. 199—206.
 16. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси X—XIII веков  / Б.А. Рыбаков. — Ленинград : Аврора, 1948. — 803 c.
 17. Рыбаков Б.А. Декоративно-прикладное искусство Руси X—XIII веков. Иллюстрированный альбом / Б.А. Рыбаков. — Ленинград : Аврора, 1971. — 118 с.
 18. Савицький В. Християнська культова атрибутика Волині Х—ХІІІ ст.: хрести-енколпіони і натільні іконки (за матеріалами збірки Волинського краєзнавчого музею) / В. Савицький // Літопис Волині: всеукр. наук. часоп. — Луцьк, 2011. — Ч. 10. — С. 11—18.
 19. Седова Н.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода Х—XV вв. / Н.В. Седова. — Москва : Наука, 1981. — 198 с.
 20. Фіголь А. Металопластика давнього Галича / А. Фіголь // Збірник матеріалів Археологія & фортифікація України V. Всеукраїнська науково-практична конференція приурочена 125-й річниці заснування Кам’янець-Подільського державного історичного музею-запо­від­ни­ка. — Кам’янець-Подільський, 2015. — С. 70—73.
 21. Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича / А. Фіголь. — Київ : Мистецтво, 1997. — 223 с.
 22. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Н. Яковенко. — Київ : Критика, 2005. — 582 с.
 23. Янин В.Л. Патрональные сюжеты и атрибуция древнерусских художественных произведений / В.Л. Янин // Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. — Москва : Наука, 1973. — С. 267—271.
 24. Веремейчик В.М. Предмети христианского культа ХІ—ХІІІ вв. на сельских поселениях Черниговского Полесья — Електронний ресурс. — Режим доступу // https://swordmaster.org/2015/01/21/predmety-hris­ti­anskogo-kulta-h-h-vv-na-selskih-poseleniyah-chernigovskogo-polesya.html
 25. Готун І.А. Близькосхідні паломницькі хрестики з південноруських селищ // Пам’ятки східного походження на теренах України — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://oriental-world.org.ua/sites/de­fault/files/Archive/2017/1-2/10.pdf
 26. Івакін В.Г. Предмети особистого благочестя з гончарного посаду давньоруського Вишгороду (за матеріалами археологічних досліджень 2015 р.) — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/128215/28-Ivakin.pdf?sequence=1
 27. Колпакова Ю.В. Христианские древности населения Пскова и Псковской земли конца X—XVIII вв.: (предметы личного благочестия) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://www.dissercat.com/content/khris­ti­ans­kie-drevnosti-naseleniya-pskova-i-pskov­skoi-zemli-kontsa-x-xviii-vv-predmety-lichn#ixzz­58IZ6Wg7D
 28. Терський С.В. Культ святих воїнів та військові відзнаки у галицько-волинському війську — Електронний ресурс. — Режим доступу // httр:irbis-nbuv.gov.ua
 29. Якубовський В.І. Про християнські реліквії з давньоруських городищ, межиріччя верхів’їв річок Случа і Горині — Електронний ресурс. — Режим доступу // http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/hist/visn/3/3_19_Yakubovsky.pdf

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »