Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1641–1644

УДК 036 (=162.1) “19”: [94:027.7 (477.83-25)]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1641

БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СВІТЛІ ПУТІВНИКІВ ЛЬВОВОМ ОЛЕКСАНДРА МЕДИНСЬКОГО

Надійшла 30.11.2018

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2473-6998

Мовна Маріанна Василівна, молодший науковий співробітник,

відділ наукової бібліографії,

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника,

вул. В. Стефаника, 2, 79000, Львів, Україна.

Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Стаття має на меті створення уявлення про наукову бібліотеку Львівського університету на основі путівників О. Мединського. Вперше введено до наукового обігу рецензії на вадемекуми О. Мединського.

Ключові слова: путівник, Львів, бібліотека, Львівський університет, О. Мединський.

Список використаних джерел

 1. ДемченкоГ. Майєр Юзеф. Encykcopedia. Львівський національний університет ім. Івана Франка: в 2 т. Львів, 2014. Т.2. С. 79—80.
 2. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина ХIХ — початок ХХI століття): історико-бібліогра­фічне дослідження; НАНУ, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2013. 604 с.
 3. СмірновЮ., Мовна М. Мединський Олександр. Енциклопедія Львова. Львів: Літопис, 2012. Т. 4. С.584—585.
 4. Charewiczowa Ј. Historiografia i miіoњnictwo Lwowa. Z 52 ilustracjami w tekњcie. Lwуw, 1938. 291 s.
 5. Jarosiewiczуwna M. (Рецензія). Przegld Krajoznawczy. Lwуw, 1937. Wrzesieс (№1). S. 32. Рец. на кн.: Medyсski A. Lwуw: ilustrowany рrzewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2. Lwуw, 1937. 214 s.
 6. [Legeїyсski Stefan]. (Рецензія). Zbliska i Zdaleka. Lwуw, 1939. № 9. S. 271. Рец. на кн.: Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. A. Medyсski. Lwуw, 1936. 252 s.
 7. Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. Aleksander Medyсski. Lwуw, 1936. 252s.
 8. Mayer J. Bibljoteka Uniwersytecka w chwili obecnej. Na marginesie przewodnika prof. A. Medyсskiego. Dziennik Polski. Lwуw, 1936. 4 lipca (№ 184). S. 5—6. Рец. на кн.: Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. A. Medyсski. Lwуw, 1936. 252 s.
 9. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Lwуw, 1937. 216 s.
 10. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Lwуw, 1938. 216 s.
 11. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany рrzewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Warszawa: Tercja, 1990. 216s. Reprint (Lwуw, 1937).
 12. T. u. Nowy przewodnik po Lwowie. Dziennik Polski. Lwуw, 1936. 7 czerwca (№ 157). S. 15. Рец. на кн.: Medyсski A. Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto. Lwуw, 1936. 252s.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »