« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1641–1644

УДК 036 (=162.1) “19”: [94:027.7 (477.83-25)]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1641

БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СВІТЛІ ПУТІВНИКІВ ЛЬВОВОМ ОЛЕКСАНДРА МЕДИНСЬКОГО

Надійшла 30.11.2018

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2473-6998

Мовна Маріанна Василівна, молодший науковий співробітник,

відділ наукової бібліографії,

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника,

вул. В. Стефаника, 2, 79000, Львів, Україна.

Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Стаття має на меті створення уявлення про наукову бібліотеку Львівського університету на основі путівників О. Мединського. Вперше введено до наукового обігу рецензії на вадемекуми О. Мединського.

Ключові слова: путівник, Львів, бібліотека, Львівський університет, О. Мединський.

Список використаних джерел

 1. ДемченкоГ. Майєр Юзеф. Encykcopedia. Львівський національний університет ім. Івана Франка: в 2 т. Львів, 2014. Т.2. С. 79—80.
 2. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина ХIХ — початок ХХI століття): історико-бібліогра­фічне дослідження; НАНУ, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2013. 604 с.
 3. СмірновЮ., Мовна М. Мединський Олександр. Енциклопедія Львова. Львів: Літопис, 2012. Т. 4. С.584—585.
 4. Charewiczowa Ј. Historiografia i miіoњnictwo Lwowa. Z 52 ilustracjami w tekњcie. Lwуw, 1938. 291 s.
 5. Jarosiewiczуwna M. (Рецензія). Przegld Krajoznawczy. Lwуw, 1937. Wrzesieс (№1). S. 32. Рец. на кн.: Medyсski A. Lwуw: ilustrowany рrzewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2. Lwуw, 1937. 214 s.
 6. [Legeїyсski Stefan]. (Рецензія). Zbliska i Zdaleka. Lwуw, 1939. № 9. S. 271. Рец. на кн.: Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. A. Medyсski. Lwуw, 1936. 252 s.
 7. Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. Aleksander Medyсski. Lwуw, 1936. 252s.
 8. Mayer J. Bibljoteka Uniwersytecka w chwili obecnej. Na marginesie przewodnika prof. A. Medyсskiego. Dziennik Polski. Lwуw, 1936. 4 lipca (№ 184). S. 5—6. Рец. на кн.: Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. A. Medyсski. Lwуw, 1936. 252 s.
 9. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Lwуw, 1937. 216 s.
 10. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Lwуw, 1938. 216 s.
 11. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany рrzewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Warszawa: Tercja, 1990. 216s. Reprint (Lwуw, 1937).
 12. T. u. Nowy przewodnik po Lwowie. Dziennik Polski. Lwуw, 1936. 7 czerwca (№ 157). S. 15. Рец. на кн.: Medyсski A. Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto. Lwуw, 1936. 252s.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »