Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2018. № 6 (144)

Народознавчі зошити. 2018. № 6 (144). С. 1641–1644

УДК 036 (=162.1) “19”: [94:027.7 (477.83-25)]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2018.06.1641

БІБЛІОТЕКА ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В СВІТЛІ ПУТІВНИКІВ ЛЬВОВОМ ОЛЕКСАНДРА МЕДИНСЬКОГО

Надійшла 30.11.2018

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2473-6998

Мовна Маріанна Василівна, молодший науковий співробітник,

відділ наукової бібліографії,

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника,

вул. В. Стефаника, 2, 79000, Львів, Україна.

Контакти: e-mail: mari3anna@ukr.net

Анотація. Стаття має на меті створення уявлення про наукову бібліотеку Львівського університету на основі путівників О. Мединського. Вперше введено до наукового обігу рецензії на вадемекуми О. Мединського.

Ключові слова: путівник, Львів, бібліотека, Львівський університет, О. Мединський.

Список використаних джерел

 1. ДемченкоГ. Майєр Юзеф. Encykcopedia. Львівський національний університет ім. Івана Франка: в 2 т. Львів, 2014. Т.2. С. 79—80.
 2. Мовна М. Путівники Львовом (друга половина ХIХ — початок ХХI століття): історико-бібліогра­фічне дослідження; НАНУ, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2013. 604 с.
 3. СмірновЮ., Мовна М. Мединський Олександр. Енциклопедія Львова. Львів: Літопис, 2012. Т. 4. С.584—585.
 4. Charewiczowa Ј. Historiografia i miіoњnictwo Lwowa. Z 52 ilustracjami w tekњcie. Lwуw, 1938. 291 s.
 5. Jarosiewiczуwna M. (Рецензія). Przegld Krajoznawczy. Lwуw, 1937. Wrzesieс (№1). S. 32. Рец. на кн.: Medyсski A. Lwуw: ilustrowany рrzewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2. Lwуw, 1937. 214 s.
 6. [Legeїyсski Stefan]. (Рецензія). Zbliska i Zdaleka. Lwуw, 1939. № 9. S. 271. Рец. на кн.: Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. A. Medyсski. Lwуw, 1936. 252 s.
 7. Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. Aleksander Medyсski. Lwуw, 1936. 252s.
 8. Mayer J. Bibljoteka Uniwersytecka w chwili obecnej. Na marginesie przewodnika prof. A. Medyсskiego. Dziennik Polski. Lwуw, 1936. 4 lipca (№ 184). S. 5—6. Рец. на кн.: Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto / oprac. A. Medyсski. Lwуw, 1936. 252 s.
 9. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Lwуw, 1937. 216 s.
 10. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany przewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Lwуw, 1938. 216 s.
 11. Medyсski A. Lwуw: ilustrowany рrzewodnik dla zwiedzaj№cych. Wyd. 2, przejrz. i uzupeі. Warszawa: Tercja, 1990. 216s. Reprint (Lwуw, 1937).
 12. T. u. Nowy przewodnik po Lwowie. Dziennik Polski. Lwуw, 1936. 7 czerwca (№ 157). S. 15. Рец. на кн.: Medyсski A. Lwуw: przewodnik dla zwiedzaj№cych miasto. Lwуw, 1936. 252s.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »