« 2022. № 4 (166)

Народознавчі зошити. 2022. № 4 (166).  С. 850—867

УДК 398.2(=16):[398.7:393]

DOI https://doi.org/10.15407/nz2022.04.850

СМИСЛОВА ПАРА «SOMNIA — MORTEM» В МІФОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ СЛОВ’ЯН

ТЕМЧЕНКО Андрій

 • ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3999-9459
 • доктор історичних наук, доцент,
 • професор кафедри історії України,
 • Черкаський національний університет
 • імені Богдана Хмельницького,
 • бульвар Шевченка, 81, 18000, м. Черкаси, Україна,
 • Контакти: e-mail: temchen@ukr.net

Анотація. Мета публікації полягає у реконструкції семантичних особливостей смислової пари «сон-смерть», які залежать від конкретних культурних контекстів — історичних, міфологічних і соціальних.

Отримані результати. У міфологічній картині світу слов’ян опозицію «сон-смерть» можна розглядати як варіант загальної смислової дуальності «життя-смерть». Знаковими вважаються сновидіння з покійниками, які за свою «структурою» і «тематикою» нагадують міфологічні сюжети подорожі міфологічного героя до потойбічного світу. У цьому аспекті сновидіння трактуються як комунікативний канал, що транслює приховану для непосвячених інформацію. На відміну від інших перехідних станів, в яких повідомлене «звідти» є вербальним, у сновидіннях такий зв’язок може бути візуальним, в окремих випадках тактильним, що передбачає автоматичне дотримання сновидцем певних правил, які регулюють «формат» контакту.

Важливим чинником, що формує культурну цілісність традиційного суспільства, є поминальні трапези або «сидіння» біля покійного, упродовж яких складалася «нова» біографія його «земного» життя.

Методи дослідження акумулюють засоби наукового пізнання, що використовуються в інших гуманітарних галузях, зокрема у лінгвістиці, філософії, психології, культурній антропології.

Ключові слова: бінарна опозиція, гора, кладовище, міст, міф, обряд, покійник, посланець, поховання, ритуал, ріка, сакральне, смерть, сновидіння, храм.

Надійшла 6.06.2022

Список використаних джерел

 • 1. Cтавицька Я.В. Віщий сон у наративній структурі народної казки. Слов’янський світ: щорічник. Вип. 16. Голов. ред. Скрипник Г.А. НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2017. С. 148172.
 • 2. Ставицька Я.В. Усний снотлумачний наратив: контекстно-функціональний аспект. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 «Фольклористика». Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. Київ, 2018. 290 с. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Stavytska_Yaryna/Usnyi_snotlumachnyi_naratyv_kontekstno-funktsionalnyi_aspekt/ (дата звер­нен­ня: 26.04.2022).
 • 3. Цветкова А. Образы сновидений и символические формы культуры. URL: https://cyberleninka.ru/ar­ticle/n/obrazy-snovideniy-i-simvolicheskie-formy-kultury/viewer (дата звернення: 21.03.2022).
 • 4. Требjешанин Ж. Приче о сновима коjи наговештаваjу смрт и умирање и њихово тумачење. Етноантро­полошки проблеми. 2012. Год 7. Св. 3. С. 853—868.
 • 5. Ivanauskaitė V. Žemaičių sapnai: tekstų folkloriškumas ir kontekstų reikšmė. Žemaičių folkloro tyrimai. Tautosakos darbai XXXIV. 2007. Р. 79—96.
 • 6. Robert Moss. The secret History of Dreaming. Ed. New World Library; Gallery Books 2010. 384 р.
 • 7. Barbara Tedlock. Dreaming and Dream Research. Drea­ming: Anthropological and Psychological Interpretations; Cambridge University Press; Cambridge. 1987a. Р. 1—30.
 • 8. Mary-T.B. Dombeck. Dreams and Professional Personhood: The Contexts of Dream Telling and Dream Interpretation among American Psychotherapists. URL: https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1525/maq.1992.6.3.02a00120(дата звернення: 19.03.2022).
 • 9. Stewart C. Introduction: Dreaming as an object of anthropological analysis. Dreaming. № 14 (2—3). 2004. С. 75—82. URL: https://psycnet.apa.org/doiLan­ding?doi=10. 1037%2F1053-0797.14.2-3.75 (дата звер­­нення: 15.03. 2022).
 • 10. Eggan D. The manifest content of dreams: A challenge to social sciences. In American Anthropologist. Vol. 54. 1952. Р. 469—485.
 • 11. Бесіда трьох святителей. Ізборник. URL: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr21.htm (дата звернення: 12.03.2022).
 • 12. Голосовкер Я. Логика мифа. Москва:Наука, 1987. 217 с.
 • 13. Hervieu-Léger D. Individualism, the Validation of Faith, and the Social Nature of Religion in Modernity. The Blackwell companion to sociology of religion. Edited by Richard K. Fenn. Padstow: Blackwell Publishing Ltd, 2003. P. 161—175.
 • 14. Наумовська О. Співвіднесеність сну зі смертю: іс­торичне тло і фольклорна традиція. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. № 26. 2012. С. 236—245. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go/article/view/7960 (дата звернення: 14.03. 2022).
 • 15. Чекан О. Семантичні аспекти поліського «гукання». Народна творчість та етнографія. 1993. № 4. С. 31—37. URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=4550 (дата звернення: 03.03.2022).
 • 16. Полесские заговоры (в записях 1970—1990-х гг.). Сост. подготовка текстов и коммент. Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова. Москва: Индрик, 2003. 752 с.
 • 17. Чубинський П.П. Мудрість віків. Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: в 2 т. Київ: Мистецтво, 1995. Т. 1. 224 с.: іл.
 • 18. Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Труд И.И. Срезневского. Издание отделения русского языка и словесности Императорской академии наук: в 3 т. Санкт-Пе­тербург: Типография Императорской академии наук, 1893—1903. Т. 1. 1983. 1420 [49] с.
 • 19. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. Москва: Прогресс, 1986—1987. Т. 1 (А—Д). 1986. 576 с.
 • 20. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О.В. Марковича та інших. Уклав М. Номис. Упор. прим. та вст. ст. М.М. Пазяка. Київ: Либідь, 1993. 766 с.
 • 21. Словник української мови: в 11 т. АН УРСР; Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ: Наукова думка, 1970—1980. Т. 2. Г—Ж 1971. Ред. тому: П.П. Доценко, Л.А. Юрчук. 550 с.
 • 22. Словар української мови: у 4 т. Упор. з додатком власн. матер. Б. Грінченко. Київ: Наукова думка, 1996—1997. Т. 1 (А—Ж). 1996. 495 с.
 • 23. Сидоров А.С. Знахарство, колдовство и порча у народов коми. Материалы по психологии колдовства. Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. 282 с.
 • 24. Florence L. Askenazy, Karine Lestideau, Anne Meynadier, Emmanuelle Dor, Martine Myquel, Yves Lecrubier. Auditory hallucinations in pre-pubertal children. European Child & Adolescent Psychiatry. 2007. September. Vol. 16. P. 411—415. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-006-0577-9 (дата доступу 26.02.2022).
 • 25. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. Москва: Прогресс, 1986—1987. Т. 3 (Муза — Сят). 1987. 832 с.
 • 26. Кавинова И.П. Психическая эпидемия как социальный феномен. Гуманитарный вестник. № 9. 2018. С. 1—17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihicheskaya-epidemiya-kak-sotsialnyy-fenomen/viewer (дата доступу 26.02.2022).
 • 27. Пропп В. Исторические корни Волшебной Сказки. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/04.php (дата звернення: 04.03.2022).
 • 28. Байбурин А.К. Жилище в представлениях восточ­ных славян. Ленинград: Наука, 1983. 191 с.
 • 29. Корнієнко Г. Замовляння. Родовід. 1991. № 2. С. 8—13.
 • 30. Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера. Київ: СІНТО, 1994. 360 с.
 • 31. Рецепти народної медицини, замовляння від хвороби (записані Я.П. Новицьким, П.С. Єфименком, В.П.  Ми­лорадовичем). Українські чари. Упор. О.М. Таланчук. Київ: Либідь, 1992. С. 32—95.
 • 32. Моуди Р. Жизнь после жизни. Исследование феномена продолжения жизни после смерти тела. 1976. URL: https://lib.misto.kiev.ua/MOUDI/moudi.dhtml (дата доступу 13.03.2022).
 • 33. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. Москва: Прогресс, 1986—1987. Т. 2 (Е—Муж). 1986. 672 с.
 • 34. Топорков А.Л. Мост. Славянская мифология. Энци­кло­педический словарь. Москва: Эллис Лак, 1995. С. 267—268.
 • 35. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. Москва: Наука, 1991. 272 с.
 • 36. Петрухин В.Я. Погребения знати эпохи викингов (по данным археологии и литературных памятников). Скандинавский сборник XXI. Таллин: Ээсти Раамат, 1976. URL: http://ulfdalir.narod.ru/literature/articles/burial.htm (дата доступу 28.02.2022).
 • 37. Петрухин В.Я. Погребальная ладья викингов и «корабль мертвых» у народов Океании и Индонезии (опыт сравнительного анализа). Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. Москва: Наука, 1980. URL: https://norse.ulver.com/articles/petruhin/deadship.html (дата доступу 28.02.2022).
 • 38. Український обрядовий фольклор західних земель: Музична антологія (Бесарабія. Бойківщина. Буковина. Волинь. Галичина. Гуцульщина. Закарпаття. Лемківщина. Підляшшя. Поділля. Полісся. Покуття. Холмщина). Відп. ред. Г.А. Скрипник; упоряд. та вступ, стаття А.І. Іваницького. Вінниця: Нова Книга, 2012. 624 с. URL: http://folklor.ho.ua/Umf_www/books/uofzz/iv_uofzz.pdf (дата доступу 26.02.2022).
 • 39. Етимологічний словник української мови: у 7 т. Укл.: Р.В. Болдирєв; редкол. О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. Київ: Наукова думка, 1982—2012. Т. 5 (Р—Т). 2006. 704 с.
 • 40. Етимологічний словник української мови: у 7 т. Редкол.: О.С. Мельничук (голов. ред.) та ін. Київ: Наукова думка, 1982—2012. Т. 6 (У—Я). 2012. 568 с.
 • 41. Топоров В.Н. К реконструкции индоевропейского ритуала и ритуально-поэтических формул (на материале заговоров). Труды по знаковым системам, ІV. Отв. ред. Ю. Лотман. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1969. С. 9—43.
 • 42. Плотникова А.А. Кладбище. Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Тол­стого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 503—507.
 • 43. Савицкая Г.Б. Символ жизни. Наука и жизнь. 2004. № 3. С. 63—66.
 • 44. Толстая С.М. Душа Славянские древности: этнолин­гвистический словарь: в 5 т. Под ред. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 162—167.
 • 45. Зоряна вода (таємниці поліських знахарів). Упор. вст. ст. В.Ф. Давидюка. Луцьк: Надстир’я, 1993. 24 с.
 • 46. Дагмара Стага. Post mortem, или О польской посмертной фотографии. URL: https://culture.pl/ru/article/post-mortem-ili-o-polskoy-posmertnoy-fotografii (дата доступу 12.09.2022).
 • 47. Темченко А. Семантика тілесних «двійників» у міфологічних уявленнях слов’ян. Народна творчість та етнографія. 2019. № 3 (379). С. 25—35.
 • 48. Байбурин А.К. Полярности в ритуале (твердое и мягкое). Полярность в культуре. Альманах «Канун». Вып. 2. Сост. В.Е. Багно, Т.А. Новичкова. Санкт-Петербург, 1996. С. 157—165.
 • 49. Сафронов Е.В. Актуализация «Dream — telling» в похоронно-поминальном обряде (на материале Ульяновской области). Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2009. С. 159—167.
 • 50. Темченко А.І. Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми: монографія. Черкаси: ІнтролігаТОР, 2014. 572 с.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »