Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 368—379.

УДК 930.2:39(=161.2:477.83:438)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.368

ІСТОРІОГРАФІЯ НАРОДОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАДСЯННЯ

Глушко Михайло Степанович, доктор історичних наук, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра етнології,

вул. Університетська 1, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: m.s.hlushko@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Анотація. Досліджується процес вивчення етнографічного району Надсяння з 30-х років XIX ст. до сьогодення включно. Простежується нагромадження етнографічних, фольклорних і мистецтвознавчих матеріалів про традиційну культуру цього краю, з’ясовуються предметні прогалини й аспекти, які потребують нового наукового осмислення й опрацювання, загальноукраїнський контекст і локальна специфіка.

Ключові слова: етнографічний район Надсяння, етнологія, фольклористика, мистецтвознавство, історіографія, традиційна культура і побут.

Надійшла 02.04.2017

Список використаних джерел

 1. Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етно­логії ім. М.Т. Рильського НАН України. — Ф. 29—3. — Од. зб. 322—325.
 2. Бабійчук І. Народне мистецтво Яворівщини. Каталог: З нагоди двадцятиріччя утворення Яворівського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України / Іван Бабійчук, Наталія Косик. — Новояворівськ, 2011. — 45 с. : іл. — (2-ге вид., доповн).
 3. Б[ереза] Я. Із весняних звичаїв у селі Поланки-Вороцеві, городецького повіту / Я. Б. // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 5 (104). — С. 145.
 4. Береза Я. Похоронні звичаї в околицях Львова / Я. Береза // Життя і знання. — 1933. — Рік VI. — № 11 (74). — С. 307—308.
 5. Береза Я.М. «А ріпки сухої, паничу, не зїли б?» / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1937. — Рік X. — № 4 (115). — С. 115—116.
 6. Береза Я.М. Будні і свята пастухів / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 6 (105). — С. 177—179.
 7. Береза Я.М. Великодні образки / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 4 (103). — С. 98—100.
 8. Береза Я.М. В оліярні / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 12 (111). — С. 353—355.
 9. Береза Я.М. Гей, соб круторогі! / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1937. — Рік X. — № 6 (117). — С. 177—178.
 10. Береза Я.М. «Короваю, короваю…» / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1934. — Рік VII. — № 2 (77). — С. 42—43.
 11. Береза Я.М. Останній свідок (Пристайкова хата) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1938. — Рік XI. — № 12 (135). — С. 358—359.
 12. Береза Я.М. Поланка (культурно-історичний нарис) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1933. — Рік VI. — № 7—8 (70—71). — С. 210—212.
 13. Береза Я.М. Різдвяні образки (Із Вороцова — Поланок, городецького повіту) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1939. — Рік XII. — № 1 (136). — С. 2—4.
 14. Береза Я.М. Розпадаються свідки людської ганьби / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1935. — Рік. VIII. — № 12 (99). — С. 350—351.
 15. Береза Я.М. «Слухайте люди!» (З давніх косарських звичаїв, записаних у селах Солуки Карачинів і Поланки Вороців, городецького повіту) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1938. — Рік XI. — № 7—8 (130). — С. 207—208.
 16. Береза Я.М. «Чуйся, господар, в пірю» (Обжинкові звичаї з села Вороцева-Поланок) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 7—8 (106—107). — С. 200—202.
 17. Береза Я.М. «Царі йдуть…» / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1935. — Рік VIII. — № 1 (88). — С. 6—9.
 18. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні: (Іс­то­рико-етнографічне дослідження) / В.К. Бори­сенко. — Киї­в, 1988. — 190 с.
 19. Будзан А. Яворівські мальовані скрині / Антін Будзан // Народна творчість та етнографія. — 1968. — № 5. — С. 49—53.
 20. Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України / А.Ф. Будзан. — Київ, 1960. — 106 с. : табл.
 21. Будзан А.Ф. Яворівські різьбярі / А.Ф. Будзан // Красу в побут трудящих. Нариси. — Львів, 1963. — С. 65—72.
 22. Булгакова Л. Народна ноша / Людмила Булгакова // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 75—80.
 23. Бурачинська Л. Вишивка й вибійка / Лідія Бурачинська // Український Архів. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1984. — Т. XXXVII: Яворівщина і Краковеччина. Реґіональний історико-мемуарний збір­ник. — С. 597—602.
 24. Бурачинська Л. Народна ноша Надсяння / Л. Бурачинська // Український Архів. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1986. — Т. XLII: Ярославщина і Засяння 1031—1947. Історично-мемуарний збірник. — С. 293—295.
 25. Гаївки / зібрав Володимир Гнатюк ; мельодії схопив на фонограф О. Роздольський ; списав Філ. Колесса // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1909. — Т. XII. — 2 + 267 + 100 с.
 26. Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко. — Львів, 2006. — Т. I: А — Діти. — 831 с.
 27. Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко. — Львів, 2006. — Т. II: Діти — П’ять. — 817 с. — (2-е вид.).
 28. Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко. — Львів, 2007. — Т. III: Рабунок — Ячмінь. — 699 с. — (2-е вид.).
 29. Герус Л. Українська народна іграшка / Людмила Герус. — Львів, 2004. — 263 с. : іл.
 30. Герус Л. Українська народна іграшка — ukrainian folk toy / Людмила Герус. — Київ, 2007. — 61 с. : іл.
 31. Герус Л. Яворівська народна іграшка: історія розвитку та сучасні проблеми промислу / Людмила Герус // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1995. — Т. CCXXX: Праці Секції етнографії та фольклористики. — С. 176—189.
 32. Герус Л.М. Українська народна іграшка кінця XIX — першої половини XX ст. (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства / Герус Людмила Мечиславівна. — Львів, 1997. — 20 с.
 33. Глушко М. Допоміжні господарські заняття населення Старосамбірщини / Михайло Глушко // Народознав­чі зошити. — 2014. — № 2. — С. 229—235.
 34. Глушко М. Надсяння: локалізація та межі етнографічного району / Михайло Глушко // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». — Львів, 2017. — Кн. III.
 35. Глушко М. Підгір’я — окрема етнографічна одиниця України? / Михайло Глушко // Вісник Львівського уні­верситету. Серія історична. — Львів, 2013. — Вип. 48. — С. 299—318.
 36. Глушко М. Польові етнографічні матеріали з Надсяння (Із записів 13 липня 2006 р. у селі Вороблячин Яворівського району Львівської області) / Михайло Глушко // Джерела до української етнології: матеріали польових досліджень. — Київ, 2011. — Вип. 1. — С. 94—118.
 37. Гнатюк В. Передне слово / Володимир Гнатюк // Етно­ґрафічний збірник. — Львів, 1914. — Т. XXXV. — С. III—XIV.
 38. Гузій Р. «Мечу балиць межи горці, аби-с родила хлопці!» (Декілька фрагментів традиційної весільної обрядовості на Старосамбірщині) // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 97—102.
 39. Данилюк А.Г. Українська народна архітектура на краєвій виставці у Львові 1894 року / А.Г. Данилюк // Народна творчість та етнографія. — 1984. — № 1. — С. 50—52.
 40. Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР. Альбом. — Київ, 1974. — [55] с. : іл.
 41. Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР. Альбом. — Київ, 1976. — [260] с. : іл.
 42. Дмитрасевич Т. Благословляю вишенські стежини… твори / Тадей Дмитрасевич ; упоряд. О. Яремчук-Петьовка ; прим. М. Хом’яка ; передм. М. Хом’яка, О. Яремчук-Петьовки, Р. Шуста, Є. Нахліка, М. Пелех. — Судова Вишня ; Львів, 2016. — Т. I. — 421 с.
 43. Захарчук Р.В. Народное декоративное искусство Яворовщины : автореф. дис. … канд. искусствоведения / Захарчук Раиса Владимировна. — Москва, 1977. — 17 с.
 44. Захарчук-Чугай Р. Мистецтво Яворівщини / Раїса Захарчук-Чугай // Народна творчість та етнографія. — 1972. — № 3. — С. 104—105.
 45. Захарчук-Чугай Р. Народне мистецтво Яворівщини / Раїса Захарчук-Чугай // Образотворче мистецтво. — 1976. — № 4. — С. 26—27.
 46. Захарчук-Чугай Р.В. Торжество народных мастеров Яворовщины / Р.В. Захарчук-Чугай // Народные мастера: Традиции, школы. — Москва, 1985. — Вып. 1. — С. 218—225.
 47. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР / Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ, 1988. — 191 с. : іл.
 48. Захарчук-Чугай Р.В. Художнє плетіння з лози, рогози й соломи на Яворівщині / Р.В. Захарчук-Чугай // Народні художні промисли України. Зб наук. праць. — Київ, 1979. — С. 41—49.
 49. Захарчук-Чугай Р.В. Художні особливості яворівської вишивки / Р.В. Захарчук-Чугай // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. — Київ, 1975. — С. 57—65.
 50. Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні / Н.І. Здоровега. — Київ, 1974. — 159 с.
 51. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / Р.Ф. Кирчів. — Київ, 1990. — 339 с.
 52. Колядки і щедрівки. — Т. I / зібрав Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1914. — Т. XXXV. — XXXIV + 270 c.
 53. Колядки і щедрівки. — Т. II / зібрав Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1914. — Т. XXXVI. — XV + 380 с.
 54. Косик Н. Яворівська забавка / Наталія Косик, Леся Більська. — Новояворівськ, 2014. — 50 с. : іл.
 55. Костик О. Торки. Село з-над Сяну / Олекса Костик ; за ред. Б. Гука. — Перемишль, 2003. — 155 с. : іл.
 56. Крвавич Д.П. Український народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського / Д.П. Крвавич, Г.Г. Стельмащук. — Київ, 1988. — 270 с. : іл.
 57. Кутельмах К. Мандрівка вглиб віків (Прадавні елементи в зимовій обрядовості) / Корнелій Кутельмах // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 87—95.
 58. Кучер Р.В. Наукове товариство імені Т. Шевченка: Два ювілеї / Р.В. Кучер. — Київ, 1992. — 112 с.
 59. Лев В. Народна одежа в Яворівщині з-перед Першої світової війни / Василь Лев // Український Архів. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней; Торонто, 1984. — Т. XXXVII: Яворівщина і Краковеччина. Реґіональний історико-мемуарний збірник. — С. 589—596.
 60. Лозинський Й.І. Українське весілля / Й.І. Лозинсь­кий ; опрац. тексту, упорядк. і вступ. стаття Р.Ф. Кирчіва. — Київ, 1992. — 175 с.
 61. Лозиньский І. Галагівка / Іосиф Лозиньский // Зоря галицькая яко альбум на год 1860. — Львов, 1860. — С. 506—515.
 62. Лозовський М. Село Лази. Збірник історичних, археологічних, етнографічних нарисів та спогадів про село Лази на Ярославщині в Західній Україні / Мирон Лозовський. — Торонто ; Нью-Йорк ; Париж ; Сидней, 1989. — (Український архів. — Т. 51).
 63. Луньо Є. Козацькі пісні з Надсяння: питання генези і динаміки розвитку / Євген Луньо // Міфологія і фольклор. — 2009. — № 1 (2). — С. 22—28.
 64. Луньо Є. Народний літопис повстанської Яворівщини / Євген Луньо // Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців / зап. й упоряд. Євген Луньо. — Львів, 2005. — Т. 1: Наконечне Перше. Наконечне Друге. — С. 2—18.
 65. Луньо Є. Просвітянські хори Надсяння — популяризатори українських народних пісень / Євген Луньо // Перемишль і Перемиська земля протягом віків: Збірник наук. праць та матеріалів Міжнародної наук. конференції, Перемишль, 11—13 квітня 2002 р. — Львів, 2003. — [Вип.] 3: Інституції. — С. 388—399.
 66. Луньо Є. Рекрутські та жовнірські пісні Надсяння / Євген Луньо // Народознавчі зошити. — 2007. — № 5—6. — С. 496—503.
 67. Луньо Є. Риндзівки / Є. Луньо // Мала енциклопедія українського народознавства. — Львів, 2007. — С. 503—504.
 68. Луньо Є. Риндзівки / Євген Луньо // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 3. — С. 47—53.
 69. Л[уньо] Є. Риндзівки (ранцівки) / Л Є // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. — Тернопіль, 2008. — С. 323—324.
 70. Луньо Є. Риндзівки Яворівщини — різновид обрядової поезії / Євген Луньо // Фольклор у духовному житті українського народу: Тези регіональних наукових читань 24—25 січня 1991 р. — Львів, 1991. — С. 58—60.
 71. Луньо Є. Сучасні народні співці Яворівського Надсяння / Євген Луньо // Наукові записки / Івано-Фран­ківський краєзнавчий музей. — Івано-Франківськ, 2001. — Вип. 5—6. — С. 116—121.
 72. Луньо Є.А. Обрядово-звичаєвий фольклор Яворівщини : автореф. дис. … канд. філол. наук. / Луньо Євген Андрійович. — Київ, 1993. — 19 с.
 73. Луньо Є.А. Чумацькі пісні Надсяння у фольклорно-краєзнавчому аспекті / Є.А. Луньо // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. — 2010. — № 5. — С. 211—218.
 74. Маковей О. Звичаї, обряди і повіря сьвяточні в містї Яворові / Осип Маковей // Правда. Вісник політики, науки і письменства. — 1895. — Т. XXIV. — Вип. LXXII. — С. 50—55 ; Т. XXV. — Вип. LXXVII. — С. 209—215 ; Вип. LXXVIII. — С. 250—253 ; Вип. LXXIX. — С. 286—289.
 75. Матейко К.І. Народна кераміка західних областей Української РСР XIX—XX ст. (Історико-етногра­фічне дослідження) / К.І. Матейко. — Київ, 1959. — 107 с. : іл.
 76. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. — Київ, 1977. — 223 с. : іл.
 77. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України: Путівник. — Львів, 1996. — 95 с. : іл.
 78. Мусянович А. Похоронні звичаї й обряди в селї Віжомли, Яворівського повіта / Антін Мусянович // Етно­ґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXXI—XXXII. — С. 379—384.
 79. Никорак О. Ткацтво / Олена Никорак // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 68—74.
 80. Павлюк С. Скарби Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України / Степан Павлюк, Роман Чмелик. — Львів, 2005. — 227 с. : іл.
 81. Пахолок І. Збір і використання зеленосвятського зілля на Поліссі та Надсянні / І. Пахолок // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Волинь очима студентів та аспірантів» (Луцьк, 13—14 травня 2009 р). — Луцьк, 2009. — С. 71—72.
 82. Пахолок І. Традиційні звичаї та обряди Зелених свят: західнополіські і надсянські паралелі (За польовими матеріалами Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. та Мостиського р-ну Львівської обл.) / Інна Пахолок // Народознавчі зошити. — 2006. — № 3—4. — С. 446—450.
 83. Радович Р. Будівлі для зберігання продуктів хліборобства на Львівщині (друга пол. XIX — поч. XX ст.) / Роман Радович // Наукові записки / Музей народної архітектури та побуту у Львові. — Львів, 1998. — Вип. I. — С. 21—33.
 84. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини XIX — першої половини XX ст. (Житлово-госпо­дарсь­кий комплекс) / Роман Радович. — Київ, 2015. — 351 с. : іл.
 85. Радович Р. Особливості опалювальної системи житла північно-західної частини Східної Галичини та південного заходу Волині (II пол. XIX — поч. XX ст.) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 1999. — № 2. — С. 224—231.
 86. Радович Р. Тимчасове житло українців / Роман Радович // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2005. — Вип. 39—40. — С. 486—526.
 87. Радович Р. Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини XIX — початку XX століть / Роман Радович // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1995. — Т. CCXXX: Праці Секції етнографії та фольклористики. — С. 79—106.
 88. Радович Р. «Хата в хаті», або житло з дахом на пристінних стовпах / Роман Радович // Вісник Львівсь­кого університету. Серія історична. — Львів, 2003. — Вип. 38. — С. 705—726.
 89. Радович Р. Хата з дахом на пристінних стовпах (за матеріалами Старосамбірського району) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2001. — № 3. — С. 539—542.
 90. Радович Р.Б. Традиційне житлово-господарське будівництво українців північно-західної Галичини і південно-західної Волині другої половини XIX — початку XX ст.: Етнічні риси і локальна специфіка : автореф. дис. … канд. іст. наук / Радович Роман Богданович. — Львів, 2007. — 17 с.
 91. Русалка Дністрова / фотокопія з видання 1837 р.; вст. стаття О.І. Білецького. — Київ, 1972. — 31 + XX + 135 с.
 92. Саган І. Краєзнавчі оповіді / Іван Саган. — Мостиська, 1995. — 65 с.
 93. Саган І. Мостищина: краєзнавчі розмаїтості / Іван Саган. — Мостиська, 1994. — 98 с.
 94. Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ, 1979. — 155 с. : іл.
 95. Сілецький Р. Вибір «чистого» місця для будівництва в українців (повір’я, прикмети, заборони) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2010. — Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 7—32.
 96. Сілецький Р. Звичаї та обряди, пов’язані з будівництвом хати на Старосамбірщині / Роман Сілецький // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 57—62.
 97. Сілецький Р. Майстер-будівельник у звичаях та повір’ях українців / Роман Сілецький // Вісник Львів­сь­кого університету. Серія історична. — Львів, 2003. — Вип. 38. — С. 523—542.
 98. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців / Роман Сілецький. — Львів, 2011. — 426 с. : іл.
 99. Сілецький Р. Традиційне селянське житло українців Галичини XIX — початку XX ст. / Роман Сілецький // Галичина: етнічна історія. Тематичний зб. ст. — Львів, 2008. — С. 81—103.
 100. Сілецький Р. Традиційні ворожіння про місце для житла в українців / Роман Сілецький // Вісник Львів­ського університету. Серія історична. — Львів, 2000. — Вип. 35—36. — С. 426—440.
 101. Тарнавський Р. Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина XIX — перша половина XX ст.) / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6. — С. 995—1009.
 102. Тарнавський Р. Толока під час будівництва: закар­патсь­ко-надсянсько-волинські паралелі (за матеріалами експедицій 2010 р.) / Роман Тарнавський // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Ужгород, 2016. — Вип. 3: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини» (Ужгород, 26—27 червня 2015 р.). — С. 327—331.
 103. Франко І. Передмова до першого тому (видання «Галицько-руські народні приповідки». Львів, 1905) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50‑ти т. — Київ, 1983. — Т. 38: Літературно-критичні праці (1896—1911). — С. 294—316.
 104. Франко І. Передмова до другого тому (видання «Галицько-руські народні приповідки». Львів, 1908) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. — Київ, 1983. — Т. 38: Літературно-критичні праці (1896—1911). — С. 317—322.
 105. Франко І. Передмова до третього тому (видання «Галицько-руські народні приповідки». Львів, 1910) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50‑ти т. — Київ, 1983. — Т. 38: Літературно-критичні праці (1896—1911). — С. 323—328.
 106. Франко І. Русько-український театр (Історичні обриси) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. — Київ, 1976. — Т. 29: Літературно-кри­тичні праці (1893—1895). — С. 293—336.
 107. Хомчак Л. Назви учасників родильного обряду на Надсянні / Леся Хомчак // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя. — Львів, 2009. — С. 36—55.
 108. Хомчак Л. Матеріали до етнолінгвістичного словника родинної обрядовості Надсяння: родильний обряд / Леся Хомчак // Діалектологічні студії. 8: Говори пів­денно-західного наріччя. — Львів, 2009. — С. 199—237.
 109. Хомчак Л.М. Лексика родинної обрядовості надсянських говірок : автореферат дис. … канд. філол. наук / Хомчак Леся Миронівна. — Львів, 2012. — 20 с.
 110. Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р.В. Чугай. — Київ, 1979. — 143 с. : іл.
 111. Шагала. Розповіді та ілюстрації про життя на селі в Західній Україні / Шагала ; ред. Барбара та Дік Шрайвер. — [Львів], [2002]. — 276 с. : іл.
 112. Шагала В. Вибране / Володимир Шагала ; упоряд. І. Паламар. — Львів, 2010. — 569 с. : іл.
 113. Шелемех В. Назви обрядових страв у надсянських говірках Яворівщини / Віра Шелемех // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя. — Львів, 2009. — С. 95—102.
 114. Шелемех В. Діалектні тексти про страви з Надсяння / Віра Шелемех // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя. — Львів, 2009. — С.315—332.
 115. 11 Dziła wszystkie Oskara Kolberga: Informator wydawniczy / red. Boguslaw Linette. — Poznań, 1991. — 142s.
 116. Fаlkiewicz K. Monografia powiatu Gródeckiego / Karol Fаlkiewicz. — Gródek, 1896. — 140 s.
 117. Herus L. Zabawki z Jaworowa na tle tradycji zabawkarstwa w Ewropie / Ludmyła Herus // Konteksty: Polska Sztuka Ludowa (Warszawa). — 1996. — № 3—4. — S. 108—110.
 118. Katałog działu etnograficznego Powszechnej Wystawy krajowej we Lwowie 1894. — Lwów, 1894. — 111 s.
 119. Kolberg O. Dziła wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocław ; Poznań, 1964. — T. 35: Przemyskie. — 243 s.
 120. Webersfeld E. Jawуrów (monografia historyczna, etnogra­ficzna i statystyczna) / Edward Webersfeld. — Lwów, 1909. — 82 s.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »