« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 368—379.

УДК 930.2:39(=161.2:477.83:438)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.368

ІСТОРІОГРАФІЯ НАРОДОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАДСЯННЯ

Глушко Михайло Степанович, доктор історичних наук, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка,

кафедра етнології,

вул. Університетська 1, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: m.s.hlushko@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3520-8891

Анотація. Досліджується процес вивчення етнографічного району Надсяння з 30-х років XIX ст. до сьогодення включно. Простежується нагромадження етнографічних, фольклорних і мистецтвознавчих матеріалів про традиційну культуру цього краю, з’ясовуються предметні прогалини й аспекти, які потребують нового наукового осмислення й опрацювання, загальноукраїнський контекст і локальна специфіка.

Ключові слова: етнографічний район Надсяння, етнологія, фольклористика, мистецтвознавство, історіографія, традиційна культура і побут.

Надійшла 02.04.2017

Список використаних джерел

 1. Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етно­логії ім. М.Т. Рильського НАН України. — Ф. 29—3. — Од. зб. 322—325.
 2. Бабійчук І. Народне мистецтво Яворівщини. Каталог: З нагоди двадцятиріччя утворення Яворівського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України / Іван Бабійчук, Наталія Косик. — Новояворівськ, 2011. — 45 с. : іл. — (2-ге вид., доповн).
 3. Б[ереза] Я. Із весняних звичаїв у селі Поланки-Вороцеві, городецького повіту / Я. Б. // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 5 (104). — С. 145.
 4. Береза Я. Похоронні звичаї в околицях Львова / Я. Береза // Життя і знання. — 1933. — Рік VI. — № 11 (74). — С. 307—308.
 5. Береза Я.М. «А ріпки сухої, паничу, не зїли б?» / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1937. — Рік X. — № 4 (115). — С. 115—116.
 6. Береза Я.М. Будні і свята пастухів / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 6 (105). — С. 177—179.
 7. Береза Я.М. Великодні образки / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 4 (103). — С. 98—100.
 8. Береза Я.М. В оліярні / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 12 (111). — С. 353—355.
 9. Береза Я.М. Гей, соб круторогі! / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1937. — Рік X. — № 6 (117). — С. 177—178.
 10. Береза Я.М. «Короваю, короваю…» / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1934. — Рік VII. — № 2 (77). — С. 42—43.
 11. Береза Я.М. Останній свідок (Пристайкова хата) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1938. — Рік XI. — № 12 (135). — С. 358—359.
 12. Береза Я.М. Поланка (культурно-історичний нарис) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1933. — Рік VI. — № 7—8 (70—71). — С. 210—212.
 13. Береза Я.М. Різдвяні образки (Із Вороцова — Поланок, городецького повіту) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1939. — Рік XII. — № 1 (136). — С. 2—4.
 14. Береза Я.М. Розпадаються свідки людської ганьби / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1935. — Рік. VIII. — № 12 (99). — С. 350—351.
 15. Береза Я.М. «Слухайте люди!» (З давніх косарських звичаїв, записаних у селах Солуки Карачинів і Поланки Вороців, городецького повіту) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1938. — Рік XI. — № 7—8 (130). — С. 207—208.
 16. Береза Я.М. «Чуйся, господар, в пірю» (Обжинкові звичаї з села Вороцева-Поланок) / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1936. — Рік IX. — № 7—8 (106—107). — С. 200—202.
 17. Береза Я.М. «Царі йдуть…» / Я.М. Береза // Життя і знання. — 1935. — Рік VIII. — № 1 (88). — С. 6—9.
 18. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні: (Іс­то­рико-етнографічне дослідження) / В.К. Бори­сенко. — Киї­в, 1988. — 190 с.
 19. Будзан А. Яворівські мальовані скрині / Антін Будзан // Народна творчість та етнографія. — 1968. — № 5. — С. 49—53.
 20. Будзан А.Ф. Різьба по дереву в західних областях України / А.Ф. Будзан. — Київ, 1960. — 106 с. : табл.
 21. Будзан А.Ф. Яворівські різьбярі / А.Ф. Будзан // Красу в побут трудящих. Нариси. — Львів, 1963. — С. 65—72.
 22. Булгакова Л. Народна ноша / Людмила Булгакова // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 75—80.
 23. Бурачинська Л. Вишивка й вибійка / Лідія Бурачинська // Український Архів. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1984. — Т. XXXVII: Яворівщина і Краковеччина. Реґіональний історико-мемуарний збір­ник. — С. 597—602.
 24. Бурачинська Л. Народна ноша Надсяння / Л. Бурачинська // Український Архів. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1986. — Т. XLII: Ярославщина і Засяння 1031—1947. Історично-мемуарний збірник. — С. 293—295.
 25. Гаївки / зібрав Володимир Гнатюк ; мельодії схопив на фонограф О. Роздольський ; списав Філ. Колесса // Матеріяли до української етнольоґії. — Львів, 1909. — Т. XII. — 2 + 267 + 100 с.
 26. Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко. — Львів, 2006. — Т. I: А — Діти. — 831 с.
 27. Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко. — Львів, 2006. — Т. II: Діти — П’ять. — 817 с. — (2-е вид.).
 28. Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко. — Львів, 2007. — Т. III: Рабунок — Ячмінь. — 699 с. — (2-е вид.).
 29. Герус Л. Українська народна іграшка / Людмила Герус. — Львів, 2004. — 263 с. : іл.
 30. Герус Л. Українська народна іграшка — ukrainian folk toy / Людмила Герус. — Київ, 2007. — 61 с. : іл.
 31. Герус Л. Яворівська народна іграшка: історія розвитку та сучасні проблеми промислу / Людмила Герус // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1995. — Т. CCXXX: Праці Секції етнографії та фольклористики. — С. 176—189.
 32. Герус Л.М. Українська народна іграшка кінця XIX — першої половини XX ст. (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства / Герус Людмила Мечиславівна. — Львів, 1997. — 20 с.
 33. Глушко М. Допоміжні господарські заняття населення Старосамбірщини / Михайло Глушко // Народознав­чі зошити. — 2014. — № 2. — С. 229—235.
 34. Глушко М. Надсяння: локалізація та межі етнографічного району / Михайло Глушко // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». — Львів, 2017. — Кн. III.
 35. Глушко М. Підгір’я — окрема етнографічна одиниця України? / Михайло Глушко // Вісник Львівського уні­верситету. Серія історична. — Львів, 2013. — Вип. 48. — С. 299—318.
 36. Глушко М. Польові етнографічні матеріали з Надсяння (Із записів 13 липня 2006 р. у селі Вороблячин Яворівського району Львівської області) / Михайло Глушко // Джерела до української етнології: матеріали польових досліджень. — Київ, 2011. — Вип. 1. — С. 94—118.
 37. Гнатюк В. Передне слово / Володимир Гнатюк // Етно­ґрафічний збірник. — Львів, 1914. — Т. XXXV. — С. III—XIV.
 38. Гузій Р. «Мечу балиць межи горці, аби-с родила хлопці!» (Декілька фрагментів традиційної весільної обрядовості на Старосамбірщині) // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 97—102.
 39. Данилюк А.Г. Українська народна архітектура на краєвій виставці у Львові 1894 року / А.Г. Данилюк // Народна творчість та етнографія. — 1984. — № 1. — С. 50—52.
 40. Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР. Альбом. — Київ, 1974. — [55] с. : іл.
 41. Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР. Альбом. — Київ, 1976. — [260] с. : іл.
 42. Дмитрасевич Т. Благословляю вишенські стежини… твори / Тадей Дмитрасевич ; упоряд. О. Яремчук-Петьовка ; прим. М. Хом’яка ; передм. М. Хом’яка, О. Яремчук-Петьовки, Р. Шуста, Є. Нахліка, М. Пелех. — Судова Вишня ; Львів, 2016. — Т. I. — 421 с.
 43. Захарчук Р.В. Народное декоративное искусство Яворовщины : автореф. дис. … канд. искусствоведения / Захарчук Раиса Владимировна. — Москва, 1977. — 17 с.
 44. Захарчук-Чугай Р. Мистецтво Яворівщини / Раїса Захарчук-Чугай // Народна творчість та етнографія. — 1972. — № 3. — С. 104—105.
 45. Захарчук-Чугай Р. Народне мистецтво Яворівщини / Раїса Захарчук-Чугай // Образотворче мистецтво. — 1976. — № 4. — С. 26—27.
 46. Захарчук-Чугай Р.В. Торжество народных мастеров Яворовщины / Р.В. Захарчук-Чугай // Народные мастера: Традиции, школы. — Москва, 1985. — Вып. 1. — С. 218—225.
 47. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР / Р.В. Захарчук-Чугай. — Київ, 1988. — 191 с. : іл.
 48. Захарчук-Чугай Р.В. Художнє плетіння з лози, рогози й соломи на Яворівщині / Р.В. Захарчук-Чугай // Народні художні промисли України. Зб наук. праць. — Київ, 1979. — С. 41—49.
 49. Захарчук-Чугай Р.В. Художні особливості яворівської вишивки / Р.В. Захарчук-Чугай // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. — Київ, 1975. — С. 57—65.
 50. Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні / Н.І. Здоровега. — Київ, 1974. — 159 с.
 51. Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / Р.Ф. Кирчів. — Київ, 1990. — 339 с.
 52. Колядки і щедрівки. — Т. I / зібрав Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1914. — Т. XXXV. — XXXIV + 270 c.
 53. Колядки і щедрівки. — Т. II / зібрав Володимир Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1914. — Т. XXXVI. — XV + 380 с.
 54. Косик Н. Яворівська забавка / Наталія Косик, Леся Більська. — Новояворівськ, 2014. — 50 с. : іл.
 55. Костик О. Торки. Село з-над Сяну / Олекса Костик ; за ред. Б. Гука. — Перемишль, 2003. — 155 с. : іл.
 56. Крвавич Д.П. Український народний одяг XVII — початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського / Д.П. Крвавич, Г.Г. Стельмащук. — Київ, 1988. — 270 с. : іл.
 57. Кутельмах К. Мандрівка вглиб віків (Прадавні елементи в зимовій обрядовості) / Корнелій Кутельмах // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 87—95.
 58. Кучер Р.В. Наукове товариство імені Т. Шевченка: Два ювілеї / Р.В. Кучер. — Київ, 1992. — 112 с.
 59. Лев В. Народна одежа в Яворівщині з-перед Першої світової війни / Василь Лев // Український Архів. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней; Торонто, 1984. — Т. XXXVII: Яворівщина і Краковеччина. Реґіональний історико-мемуарний збірник. — С. 589—596.
 60. Лозинський Й.І. Українське весілля / Й.І. Лозинсь­кий ; опрац. тексту, упорядк. і вступ. стаття Р.Ф. Кирчіва. — Київ, 1992. — 175 с.
 61. Лозиньский І. Галагівка / Іосиф Лозиньский // Зоря галицькая яко альбум на год 1860. — Львов, 1860. — С. 506—515.
 62. Лозовський М. Село Лази. Збірник історичних, археологічних, етнографічних нарисів та спогадів про село Лази на Ярославщині в Західній Україні / Мирон Лозовський. — Торонто ; Нью-Йорк ; Париж ; Сидней, 1989. — (Український архів. — Т. 51).
 63. Луньо Є. Козацькі пісні з Надсяння: питання генези і динаміки розвитку / Євген Луньо // Міфологія і фольклор. — 2009. — № 1 (2). — С. 22—28.
 64. Луньо Є. Народний літопис повстанської Яворівщини / Євген Луньо // Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців / зап. й упоряд. Євген Луньо. — Львів, 2005. — Т. 1: Наконечне Перше. Наконечне Друге. — С. 2—18.
 65. Луньо Є. Просвітянські хори Надсяння — популяризатори українських народних пісень / Євген Луньо // Перемишль і Перемиська земля протягом віків: Збірник наук. праць та матеріалів Міжнародної наук. конференції, Перемишль, 11—13 квітня 2002 р. — Львів, 2003. — [Вип.] 3: Інституції. — С. 388—399.
 66. Луньо Є. Рекрутські та жовнірські пісні Надсяння / Євген Луньо // Народознавчі зошити. — 2007. — № 5—6. — С. 496—503.
 67. Луньо Є. Риндзівки / Є. Луньо // Мала енциклопедія українського народознавства. — Львів, 2007. — С. 503—504.
 68. Луньо Є. Риндзівки / Євген Луньо // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 3. — С. 47—53.
 69. Л[уньо] Є. Риндзівки (ранцівки) / Л Є // Українська фольклористика. Словник-довідник / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. — Тернопіль, 2008. — С. 323—324.
 70. Луньо Є. Риндзівки Яворівщини — різновид обрядової поезії / Євген Луньо // Фольклор у духовному житті українського народу: Тези регіональних наукових читань 24—25 січня 1991 р. — Львів, 1991. — С. 58—60.
 71. Луньо Є. Сучасні народні співці Яворівського Надсяння / Євген Луньо // Наукові записки / Івано-Фран­ківський краєзнавчий музей. — Івано-Франківськ, 2001. — Вип. 5—6. — С. 116—121.
 72. Луньо Є.А. Обрядово-звичаєвий фольклор Яворівщини : автореф. дис. … канд. філол. наук. / Луньо Євген Андрійович. — Київ, 1993. — 19 с.
 73. Луньо Є.А. Чумацькі пісні Надсяння у фольклорно-краєзнавчому аспекті / Є.А. Луньо // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. — 2010. — № 5. — С. 211—218.
 74. Маковей О. Звичаї, обряди і повіря сьвяточні в містї Яворові / Осип Маковей // Правда. Вісник політики, науки і письменства. — 1895. — Т. XXIV. — Вип. LXXII. — С. 50—55 ; Т. XXV. — Вип. LXXVII. — С. 209—215 ; Вип. LXXVIII. — С. 250—253 ; Вип. LXXIX. — С. 286—289.
 75. Матейко К.І. Народна кераміка західних областей Української РСР XIX—XX ст. (Історико-етногра­фічне дослідження) / К.І. Матейко. — Київ, 1959. — 107 с. : іл.
 76. Матейко К.І. Український народний одяг / К.І. Матейко. — Київ, 1977. — 223 с. : іл.
 77. Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України: Путівник. — Львів, 1996. — 95 с. : іл.
 78. Мусянович А. Похоронні звичаї й обряди в селї Віжомли, Яворівського повіта / Антін Мусянович // Етно­ґрафічний збірник. — Львів, 1912. — Т. XXXI—XXXII. — С. 379—384.
 79. Никорак О. Ткацтво / Олена Никорак // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 68—74.
 80. Павлюк С. Скарби Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України / Степан Павлюк, Роман Чмелик. — Львів, 2005. — 227 с. : іл.
 81. Пахолок І. Збір і використання зеленосвятського зілля на Поліссі та Надсянні / І. Пахолок // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців «Волинь очима студентів та аспірантів» (Луцьк, 13—14 травня 2009 р). — Луцьк, 2009. — С. 71—72.
 82. Пахолок І. Традиційні звичаї та обряди Зелених свят: західнополіські і надсянські паралелі (За польовими матеріалами Камінь-Каширського р-ну Волинської обл. та Мостиського р-ну Львівської обл.) / Інна Пахолок // Народознавчі зошити. — 2006. — № 3—4. — С. 446—450.
 83. Радович Р. Будівлі для зберігання продуктів хліборобства на Львівщині (друга пол. XIX — поч. XX ст.) / Роман Радович // Наукові записки / Музей народної архітектури та побуту у Львові. — Львів, 1998. — Вип. I. — С. 21—33.
 84. Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини XIX — першої половини XX ст. (Житлово-госпо­дарсь­кий комплекс) / Роман Радович. — Київ, 2015. — 351 с. : іл.
 85. Радович Р. Особливості опалювальної системи житла північно-західної частини Східної Галичини та південного заходу Волині (II пол. XIX — поч. XX ст.) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 1999. — № 2. — С. 224—231.
 86. Радович Р. Тимчасове житло українців / Роман Радович // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Львів, 2005. — Вип. 39—40. — С. 486—526.
 87. Радович Р. Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини XIX — початку XX століть / Роман Радович // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1995. — Т. CCXXX: Праці Секції етнографії та фольклористики. — С. 79—106.
 88. Радович Р. «Хата в хаті», або житло з дахом на пристінних стовпах / Роман Радович // Вісник Львівсь­кого університету. Серія історична. — Львів, 2003. — Вип. 38. — С. 705—726.
 89. Радович Р. Хата з дахом на пристінних стовпах (за матеріалами Старосамбірського району) / Роман Радович // Народознавчі зошити. — 2001. — № 3. — С. 539—542.
 90. Радович Р.Б. Традиційне житлово-господарське будівництво українців північно-західної Галичини і південно-західної Волині другої половини XIX — початку XX ст.: Етнічні риси і локальна специфіка : автореф. дис. … канд. іст. наук / Радович Роман Богданович. — Львів, 2007. — 17 с.
 91. Русалка Дністрова / фотокопія з видання 1837 р.; вст. стаття О.І. Білецького. — Київ, 1972. — 31 + XX + 135 с.
 92. Саган І. Краєзнавчі оповіді / Іван Саган. — Мостиська, 1995. — 65 с.
 93. Саган І. Мостищина: краєзнавчі розмаїтості / Іван Саган. — Мостиська, 1994. — 98 с.
 94. Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ, 1979. — 155 с. : іл.
 95. Сілецький Р. Вибір «чистого» місця для будівництва в українців (повір’я, прикмети, заборони) / Роман Сілецький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2010. — Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. — С. 7—32.
 96. Сілецький Р. Звичаї та обряди, пов’язані з будівництвом хати на Старосамбірщині / Роман Сілецький // Старосамбірщина. Альманах. — Львів, 2001. — С. 57—62.
 97. Сілецький Р. Майстер-будівельник у звичаях та повір’ях українців / Роман Сілецький // Вісник Львів­сь­кого університету. Серія історична. — Львів, 2003. — Вип. 38. — С. 523—542.
 98. Сілецький Р. Традиційна будівельна обрядовість українців / Роман Сілецький. — Львів, 2011. — 426 с. : іл.
 99. Сілецький Р. Традиційне селянське житло українців Галичини XIX — початку XX ст. / Роман Сілецький // Галичина: етнічна історія. Тематичний зб. ст. — Львів, 2008. — С. 81—103.
 100. Сілецький Р. Традиційні ворожіння про місце для житла в українців / Роман Сілецький // Вісник Львів­ського університету. Серія історична. — Львів, 2000. — Вип. 35—36. — С. 426—440.
 101. Тарнавський Р. Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина XIX — перша половина XX ст.) / Роман Тарнавський // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6. — С. 995—1009.
 102. Тарнавський Р. Толока під час будівництва: закар­патсь­ко-надсянсько-волинські паралелі (за матеріалами експедицій 2010 р.) / Роман Тарнавський // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. — Ужгород, 2016. — Вип. 3: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини» (Ужгород, 26—27 червня 2015 р.). — С. 327—331.
 103. Франко І. Передмова до першого тому (видання «Галицько-руські народні приповідки». Львів, 1905) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50‑ти т. — Київ, 1983. — Т. 38: Літературно-критичні праці (1896—1911). — С. 294—316.
 104. Франко І. Передмова до другого тому (видання «Галицько-руські народні приповідки». Львів, 1908) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. — Київ, 1983. — Т. 38: Літературно-критичні праці (1896—1911). — С. 317—322.
 105. Франко І. Передмова до третього тому (видання «Галицько-руські народні приповідки». Львів, 1910) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50‑ти т. — Київ, 1983. — Т. 38: Літературно-критичні праці (1896—1911). — С. 323—328.
 106. Франко І. Русько-український театр (Історичні обриси) / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. — Київ, 1976. — Т. 29: Літературно-кри­тичні праці (1893—1895). — С. 293—336.
 107. Хомчак Л. Назви учасників родильного обряду на Надсянні / Леся Хомчак // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя. — Львів, 2009. — С. 36—55.
 108. Хомчак Л. Матеріали до етнолінгвістичного словника родинної обрядовості Надсяння: родильний обряд / Леся Хомчак // Діалектологічні студії. 8: Говори пів­денно-західного наріччя. — Львів, 2009. — С. 199—237.
 109. Хомчак Л.М. Лексика родинної обрядовості надсянських говірок : автореферат дис. … канд. філол. наук / Хомчак Леся Миронівна. — Львів, 2012. — 20 с.
 110. Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р.В. Чугай. — Київ, 1979. — 143 с. : іл.
 111. Шагала. Розповіді та ілюстрації про життя на селі в Західній Україні / Шагала ; ред. Барбара та Дік Шрайвер. — [Львів], [2002]. — 276 с. : іл.
 112. Шагала В. Вибране / Володимир Шагала ; упоряд. І. Паламар. — Львів, 2010. — 569 с. : іл.
 113. Шелемех В. Назви обрядових страв у надсянських говірках Яворівщини / Віра Шелемех // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя. — Львів, 2009. — С. 95—102.
 114. Шелемех В. Діалектні тексти про страви з Надсяння / Віра Шелемех // Діалектологічні студії. 8: Говори південно-західного наріччя. — Львів, 2009. — С.315—332.
 115. 11 Dziła wszystkie Oskara Kolberga: Informator wydawniczy / red. Boguslaw Linette. — Poznań, 1991. — 142s.
 116. Fаlkiewicz K. Monografia powiatu Gródeckiego / Karol Fаlkiewicz. — Gródek, 1896. — 140 s.
 117. Herus L. Zabawki z Jaworowa na tle tradycji zabawkarstwa w Ewropie / Ludmyła Herus // Konteksty: Polska Sztuka Ludowa (Warszawa). — 1996. — № 3—4. — S. 108—110.
 118. Katałog działu etnograficznego Powszechnej Wystawy krajowej we Lwowie 1894. — Lwów, 1894. — 111 s.
 119. Kolberg O. Dziła wszystkie / Oskar Kolberg. — Wrocław ; Poznań, 1964. — T. 35: Przemyskie. — 243 s.
 120. Webersfeld E. Jawуrów (monografia historyczna, etnogra­ficzna i statystyczna) / Edward Webersfeld. — Lwów, 1909. — 82 s.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »