« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 380—390.

УДК 392.5(=161.2)(477.87)”188/192”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.380

АТРИБУТИ ТА ОБРЯДОДІЇ ВЕСІЛЬНОГО ЦИКЛУ НА ЗАКАРПАТТІ: СЕМАНТИКА, СЕМІОТИКА ТА СИМВОЛІКА

Черленяк Іванна Василівна, аспірантка

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (032) 297-01-57; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядається весільна обрядовість українців Закарпаття кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. Простежується символіка весільних атрибутів, подається семантичний та семіотичний аналіз деяких компонентів обряду. Наголошується на з’ясуванні відмінностей і дотичних рис весільної обрядовості Закарпаття з іншими етнографічними районами України та сусідніми народами.

Ключові слова: весілля, обряд, ритуал, атрибут, звичай, семантика, символіка, вінок, хліб, обручка, молода, молодий.

Надійшла 10.03.2017

Список використаних джерел

 1. Польові матеріали 1965 р. з с. Верхнє Водяне (Вишня Апша) Рахівського району. — Кабінет етнології, фольк­ло­ристики і краєзнавства УжНУ.
 2. Польові матеріали 1968 р. з с. Богдан Рахівського району. — Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.
 3. Польові матеріали 1978 р. з с. Заріччя Іршавського району. — Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.
 4. Польові матеріали 1987 р. з с. В. Угля Тячівського району. — Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.
 5. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні: Історико-етнографічне дослідження / Валентина Борисенко. — Київ : Наукова думка, 1988. — 192 с.
 6. Борисенко В.К. Форми побутування весільного короваю / Валентина Борисенко // Народна творчість та етнографія. — 1981. — № 5. — С. 37—44.
 7. Валенцова М. Кольцо / М. Валенцова // Славянская мифология: Энциклопедический. словарь: А—Я. — Москва : Международные отношения, 2002. — С. 239—240.
 8. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології / Хведір Вовк. — Прага : Український громадський видавничий фонд, 1928. — 354 с.
 9. Ворон А. Гуцульські звичаї / Андрій Ворон // Подкарпатска Русь. — Р. ІХ. — Ч. 1—3. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1932. — С. 27—34.
 10. Ворон А. Підкарпатські гуцули / Андрій Ворон // Подкарпатска Русь. — Р. VIІІ. — Ч. 7. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1931. — С. 149—153.
 11. Гайова Є. Лемківське весілля / Євгенія Гайова // Народна творчість та етнографія. — 2008. — № 1. — С. 80—90.
 12. Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / Арнольд ван Геннеп. — Москва : Восточная литература РАН, 1999. — 198 с. — (Пер. с франц.).
 13. Гнатюк В. Гуцулы / Володимир Гнатюк // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1923. — Р. І. — Ч. 1. — С. 19—23 ; 1924. — Р. І. — Ч. 2. — С. 43—50 ; 1924. — Р. І. — Ч. 3. — С. 79—85 ; 1924. — Р. І. — Ч. 4. — С. 110—114.
 14. Демянъ Л. Свадьба (весѣля) въ околици Вышнихъ Верецькихъ / Лука Демянъ // Литературна недѣля. — Унгваръ : Друкарня Подкарпатского общества наукъ, 1942. — Р. ІІ. — С. 201—204, 212—216, 224—227, 233—236.
 15. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских / Юрій Жаткович // Мазурок О.С. Юрій Жаткович як історик та етнограф. — Ужгород : УжНУ, 2001. — С. 163—246.
 16. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских: Комплексне видання / Юрій Жаткович ; упорядкування і передмова О.С. Мазурка. — Ужгород : Мистецька лінія, 2007. — С. 62—144.
 17. Здоровега Н.І. Народні звичаї та обряди / Н.І. Здоровега // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 232—248.
 18. Келемен М. Петро Михайлович Світлик: Подвижник з Боржавської долини / Марія Келемен. — Ужгород : Ґражда, 2001. — 180 с.
 19. Коломийки Прикарпаття. Науково-популярне видання / збирач та впорядник Я. Куняк. — Івано-Фран­ківськ : Місто НВ, 2006. — 600 с.
 20. Курочкін О. Весільний звичай «удавана наречена» і його семантичні інтерпретації / Олександр Курочкін // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 4 — С. 46—52.
 21. Левинтон Г.А. Мужской и женский текст в свадебном обряде (свадьба как диалог) / Г.А. Левинтон // Этни­ческие стереотипы мужского и женского поведения / под ред. А.К. Байбурина. — Ленинград, 1991. — С. 210—234.
 22. Леньо Т. Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття середини ХХ — початку ХХІ ст. : дисерт. на здоб. наук. ступ. канд. істор. наук/ Таїса Леньо ; НАНУ. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2015. — 283 с.
 23. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний ана­ліз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 325 с.
 24. Мисюк І.Ю. Весілля на Гуцульщині / І.Ю. Мисюк. — Снятин : ПрутПринт, 1999. — 116 с.
 25. Потебня А. О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий / А. Потебня. — Москва, 1865. — 310 с.
 26. Потушняк Ф.М. Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання. Проблеми та їх розрішення / Федір Потушняк // Тиводар М.П. Жит­тя і наукові пошуки Федора Потушняка. — Ужгород, 2005. — С. 163—254.
 27. Свистун В. Руська сватьба в селі Колбасові на Совач­чині 1928 р. / Василь Свистун // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1930. — Р. VIІ. — № 9—10. — С. 194—199.
 28. Світлик П. Народнѣ повѣря, ворожки, примовки і обычаѣ села Имстичева — Бер. Верховина / Петро Світ­лик // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1929. — № VI. — Ч. 4. — С. 86—91; № 5. — С. 113—116 ; № 6. — С. 144—146.
 29. Симоненко И.Ф. Быт населения Закарпатской области (по материалам экспедиции 1945—1947 гг.) / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1948. — № 1. — С. 63—89.
 30. Симоненко И.Ф. Об историко-этнографических районах в Закарпатье / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1958. — № 4. — С. 50—52.
 31. Симоненко И.Ф. Пережитки патронимий и брачные отношения у украинцев Закарпатской области (Из материалов экспедиции 1946 г.) / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1947. — № 1. — С. 75—83.
 32. Симоненко И.Ф. Свадебные обряды в Закарпатской области / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1946. — № 4. — С. 125—141.
 33. Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах, преимущественно руских / Н.Ф. Сумцов. — Харьков : Тип. Попова, 1881. — 206 с.
 34. Сумцов Н.Ф. Обрядовое употребление хлеба / Н.Ф. Сум­цов. — Харьков, 1885. — 250 с.
 35. Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / Н.Ф. Сумцов. — Харьков : Типография М. Зильберберга, 1985. — 137 с.
 36. Сявавко Є.І. Сімейна обрядовість / Є.І. Сявавко // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 302—319.
 37. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико-етно­графічний нарис / Михайло Тиводар. — Ужгород : Гражда, 2010. — 416 с.
 38. Топоров В.Н. Мировое древо / В.Н. Топоров // Мифы народов мира: Энциклопедия. — Москва, 1991. — Т. 1. — С. 398—406.
 39. Туряникъ. Свадьба въ долинѣ Турѣ / Туряникъ // Ли­те­­ратурна недѣля. — Унгваръ : Друкарня Подкарпатского общества наукъ, 1943. — Р. ІІІ. — С. 21—24, 30—32, 37—39.
 40. Філіп Л. Обряди і звичаї угорців Закарпаття пов’язані з народженням дитини (кінець ХІХ — початок ХХ ст. На матеріалах Ужгородського району) / Людвіг Філіп // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. — Ужгород, 1995. — Вип. І. — С. 124—144.
 41. Kožmínová Podkarpatská Rus. Práce a život lidu / Amalie Kožmínová. — Praha, 1992. — 132 s.
 42. Традиція кидання букету нареченої. URL: http://girko.lviv.ua/wedding-traditions/scripts-wedding/ky­dannia-buketu-narechenoi (дата звернення: 05.11.2016).

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »