« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 380—390.

УДК 392.5(=161.2)(477.87)”188/192”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.380

АТРИБУТИ ТА ОБРЯДОДІЇ ВЕСІЛЬНОГО ЦИКЛУ НА ЗАКАРПАТТІ: СЕМАНТИКА, СЕМІОТИКА ТА СИМВОЛІКА

Черленяк Іванна Василівна, аспірантка

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (032) 297-01-57; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядається весільна обрядовість українців Закарпаття кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. Простежується символіка весільних атрибутів, подається семантичний та семіотичний аналіз деяких компонентів обряду. Наголошується на з’ясуванні відмінностей і дотичних рис весільної обрядовості Закарпаття з іншими етнографічними районами України та сусідніми народами.

Ключові слова: весілля, обряд, ритуал, атрибут, звичай, семантика, символіка, вінок, хліб, обручка, молода, молодий.

Надійшла 10.03.2017

Список використаних джерел

 1. Польові матеріали 1965 р. з с. Верхнє Водяне (Вишня Апша) Рахівського району. — Кабінет етнології, фольк­ло­ристики і краєзнавства УжНУ.
 2. Польові матеріали 1968 р. з с. Богдан Рахівського району. — Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.
 3. Польові матеріали 1978 р. з с. Заріччя Іршавського району. — Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.
 4. Польові матеріали 1987 р. з с. В. Угля Тячівського району. — Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.
 5. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні: Історико-етнографічне дослідження / Валентина Борисенко. — Київ : Наукова думка, 1988. — 192 с.
 6. Борисенко В.К. Форми побутування весільного короваю / Валентина Борисенко // Народна творчість та етнографія. — 1981. — № 5. — С. 37—44.
 7. Валенцова М. Кольцо / М. Валенцова // Славянская мифология: Энциклопедический. словарь: А—Я. — Москва : Международные отношения, 2002. — С. 239—240.
 8. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології / Хведір Вовк. — Прага : Український громадський видавничий фонд, 1928. — 354 с.
 9. Ворон А. Гуцульські звичаї / Андрій Ворон // Подкарпатска Русь. — Р. ІХ. — Ч. 1—3. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1932. — С. 27—34.
 10. Ворон А. Підкарпатські гуцули / Андрій Ворон // Подкарпатска Русь. — Р. VIІІ. — Ч. 7. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1931. — С. 149—153.
 11. Гайова Є. Лемківське весілля / Євгенія Гайова // Народна творчість та етнографія. — 2008. — № 1. — С. 80—90.
 12. Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / Арнольд ван Геннеп. — Москва : Восточная литература РАН, 1999. — 198 с. — (Пер. с франц.).
 13. Гнатюк В. Гуцулы / Володимир Гнатюк // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1923. — Р. І. — Ч. 1. — С. 19—23 ; 1924. — Р. І. — Ч. 2. — С. 43—50 ; 1924. — Р. І. — Ч. 3. — С. 79—85 ; 1924. — Р. І. — Ч. 4. — С. 110—114.
 14. Демянъ Л. Свадьба (весѣля) въ околици Вышнихъ Верецькихъ / Лука Демянъ // Литературна недѣля. — Унгваръ : Друкарня Подкарпатского общества наукъ, 1942. — Р. ІІ. — С. 201—204, 212—216, 224—227, 233—236.
 15. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских / Юрій Жаткович // Мазурок О.С. Юрій Жаткович як історик та етнограф. — Ужгород : УжНУ, 2001. — С. 163—246.
 16. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских: Комплексне видання / Юрій Жаткович ; упорядкування і передмова О.С. Мазурка. — Ужгород : Мистецька лінія, 2007. — С. 62—144.
 17. Здоровега Н.І. Народні звичаї та обряди / Н.І. Здоровега // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 232—248.
 18. Келемен М. Петро Михайлович Світлик: Подвижник з Боржавської долини / Марія Келемен. — Ужгород : Ґражда, 2001. — 180 с.
 19. Коломийки Прикарпаття. Науково-популярне видання / збирач та впорядник Я. Куняк. — Івано-Фран­ківськ : Місто НВ, 2006. — 600 с.
 20. Курочкін О. Весільний звичай «удавана наречена» і його семантичні інтерпретації / Олександр Курочкін // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 4 — С. 46—52.
 21. Левинтон Г.А. Мужской и женский текст в свадебном обряде (свадьба как диалог) / Г.А. Левинтон // Этни­ческие стереотипы мужского и женского поведения / под ред. А.К. Байбурина. — Ленинград, 1991. — С. 210—234.
 22. Леньо Т. Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття середини ХХ — початку ХХІ ст. : дисерт. на здоб. наук. ступ. канд. істор. наук/ Таїса Леньо ; НАНУ. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2015. — 283 с.
 23. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний ана­ліз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 325 с.
 24. Мисюк І.Ю. Весілля на Гуцульщині / І.Ю. Мисюк. — Снятин : ПрутПринт, 1999. — 116 с.
 25. Потебня А. О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий / А. Потебня. — Москва, 1865. — 310 с.
 26. Потушняк Ф.М. Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання. Проблеми та їх розрішення / Федір Потушняк // Тиводар М.П. Жит­тя і наукові пошуки Федора Потушняка. — Ужгород, 2005. — С. 163—254.
 27. Свистун В. Руська сватьба в селі Колбасові на Совач­чині 1928 р. / Василь Свистун // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1930. — Р. VIІ. — № 9—10. — С. 194—199.
 28. Світлик П. Народнѣ повѣря, ворожки, примовки і обычаѣ села Имстичева — Бер. Верховина / Петро Світ­лик // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1929. — № VI. — Ч. 4. — С. 86—91; № 5. — С. 113—116 ; № 6. — С. 144—146.
 29. Симоненко И.Ф. Быт населения Закарпатской области (по материалам экспедиции 1945—1947 гг.) / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1948. — № 1. — С. 63—89.
 30. Симоненко И.Ф. Об историко-этнографических районах в Закарпатье / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1958. — № 4. — С. 50—52.
 31. Симоненко И.Ф. Пережитки патронимий и брачные отношения у украинцев Закарпатской области (Из материалов экспедиции 1946 г.) / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1947. — № 1. — С. 75—83.
 32. Симоненко И.Ф. Свадебные обряды в Закарпатской области / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1946. — № 4. — С. 125—141.
 33. Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах, преимущественно руских / Н.Ф. Сумцов. — Харьков : Тип. Попова, 1881. — 206 с.
 34. Сумцов Н.Ф. Обрядовое употребление хлеба / Н.Ф. Сум­цов. — Харьков, 1885. — 250 с.
 35. Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / Н.Ф. Сумцов. — Харьков : Типография М. Зильберберга, 1985. — 137 с.
 36. Сявавко Є.І. Сімейна обрядовість / Є.І. Сявавко // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 302—319.
 37. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико-етно­графічний нарис / Михайло Тиводар. — Ужгород : Гражда, 2010. — 416 с.
 38. Топоров В.Н. Мировое древо / В.Н. Топоров // Мифы народов мира: Энциклопедия. — Москва, 1991. — Т. 1. — С. 398—406.
 39. Туряникъ. Свадьба въ долинѣ Турѣ / Туряникъ // Ли­те­­ратурна недѣля. — Унгваръ : Друкарня Подкарпатского общества наукъ, 1943. — Р. ІІІ. — С. 21—24, 30—32, 37—39.
 40. Філіп Л. Обряди і звичаї угорців Закарпаття пов’язані з народженням дитини (кінець ХІХ — початок ХХ ст. На матеріалах Ужгородського району) / Людвіг Філіп // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. — Ужгород, 1995. — Вип. І. — С. 124—144.
 41. Kožmínová Podkarpatská Rus. Práce a život lidu / Amalie Kožmínová. — Praha, 1992. — 132 s.
 42. Традиція кидання букету нареченої. URL: http://girko.lviv.ua/wedding-traditions/scripts-wedding/ky­dannia-buketu-narechenoi (дата звернення: 05.11.2016).

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »