« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 355—367.

УДК 394.262.5 (477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.355

«НИНІ МЕЛАНІ, ЗАВТРА ВАСИЛІ…» (ФРАГМЕНТ ЗИМОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ ПОКУТЯН)

Серебрякова Олена Георгіївна, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (096)3826502; e-mail: o-sereb@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920

Анотація. На основі опублікованих джерел та власних польових матеріалів розглянуто новорічний обряд «Маланки» на теренах Покуття. Звернуто увагу на його структурні елементи, архаїчні вірування, магію (шлюбну, господарську, оберегову), показано ступінь збереження та локальні особливості досліджуваного явища.

Ключові слова: «Маланка», ряджені, пісні, бешкети, віншування, винагорода, Покуття.

Надійшла 23.02.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 698. — Арк. 1—116.
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 704. — Арк. 1—399.
 3. Бабій В. Різдвяні обряди / В. Бабій, М. і В. Мулярчики // Серафинці (Янгорів). Етнографічні статті, спогади, всячина. — Івано-Франківськ, 2001.— С. 62—69.
 4. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядирования / Виноградова Л.Н. — Москва : Наука, 1982. — 256 с.
 5. Виноградова Л.Н. Крещение (Богоявление) / Виноградова Л.Н., Плотникова Л.А. // Славянские древ­ности: Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 1999. — Т. 2: Д — К (Крошки). — С. 667—672.
 6. Горошко Л. «Водице-орданице, умий мене від всякого лиха» (Обрядове застосування освяченої на Йордан води в карпатській традиції) / Л. Горошко // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірка наукових праць : матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». — Одеса, 2011. — С. 90—103.
 7. Камінецький В. Історія села Ясенів Пільний: З розповідей жителів села та архівних матеріалів / В. Камі­нецький. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. — 192 с.
 8. Кирилюк О. Універсалії культури і семіотика дискурсу: казка та обряд / О. Кирилюк. — Одеса : Автограф, 2003. — 370 с.
 9. Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок) / О. Курочкін. — Опішне : Українське народознавство, 1995. — 377 с.
 10. Кутельмах К. Прадавня основа в календарній обрядовості українців Карпат / К. Кутельмах // Народознавчі зошити. — 1995. — Зош. 4. — С. 204—208.
 11. ЛевкиевскаяЕ.Е. Сажа / Е.Е. Левкиевская // Сла­вянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 533—534.
 12. Маланка. Народный обходъ въ навечеріе св. Василія и Нового Года / собравъ изъ устъ народа М. Ив. Белоусъ. Вторый накладъ. — Коломыя : Черенками и накладомъ М. Белоуса, 1907. — 16 с.
 13. Марусик П. «Белелує, колиско моя!». Історія, етно­графія, побут покутського села / П. Марусик. — Галич, 2000. — 224 c.
 14. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ : ЛІК, 2010. — 320 с.
 15. МохорукД. Село моє Топорівці. Етнографічний образ села / Дмитро Мохорук. — Косів : Писаний Камінь, 2008. — Т. 6. — 388 с.
 16. НикитинаА.В. Русская традиционная культура: Учебное пособие для иностранцев / А.В. Никитина. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. — 340 с.
 17. Петрушевич А.С. Общерусскій дневнік церковных, народных, семейных праздников и хозяйственных за­нятій, примет и гаданій / А.С. Петрушевич. — Львов, 1865. — 174 с.
 18. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. (Опыт историко-этнографического исследования) / В.Я. Пропп. — Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1963. — 144 с.
 19. Соколова В.К. Календарные праздники и обряды / В.К. Соколова // Этнография восточных славян: Очер­ки традиционной культуры. — Москва : Наука, 1987. — С. 380—395.
 20. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakόw : W drukarni uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882. — T. 1. — 360 s.
 21. Mroczko K. Śniatyńszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej) / K. Mroczko // Przewodnik naukowy i literacki. — R. XXV. — T. XXV. — Zesz. IV. — Kwie­cień. — Lwów, 1897. — S. 289—304.
 22. Waigel L. Rys miasta Kołomyi / L. Waigel. — Kołomyja : Drukiem H. Zadembskiego i spólki, 1877. — 114 s.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »