« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 355—367.

УДК 394.262.5 (477.86)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.355

«НИНІ МЕЛАНІ, ЗАВТРА ВАСИЛІ…» (ФРАГМЕНТ ЗИМОВОЇ ОБРЯДОВОСТІ ПОКУТЯН)

Серебрякова Олена Георгіївна, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ етнології сучасності,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (096)3826502; e-mail: o-sereb@ukr.net

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1039-2920

Анотація. На основі опублікованих джерел та власних польових матеріалів розглянуто новорічний обряд «Маланки» на теренах Покуття. Звернуто увагу на його структурні елементи, архаїчні вірування, магію (шлюбну, господарську, оберегову), показано ступінь збереження та локальні особливості досліджуваного явища.

Ключові слова: «Маланка», ряджені, пісні, бешкети, віншування, винагорода, Покуття.

Надійшла 23.02.2017

Список використаних джерел

 1. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 698. — Арк. 1—116.
 2. Архів ІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 704. — Арк. 1—399.
 3. Бабій В. Різдвяні обряди / В. Бабій, М. і В. Мулярчики // Серафинці (Янгорів). Етнографічні статті, спогади, всячина. — Івано-Франківськ, 2001.— С. 62—69.
 4. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядирования / Виноградова Л.Н. — Москва : Наука, 1982. — 256 с.
 5. Виноградова Л.Н. Крещение (Богоявление) / Виноградова Л.Н., Плотникова Л.А. // Славянские древ­ности: Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 1999. — Т. 2: Д — К (Крошки). — С. 667—672.
 6. Горошко Л. «Водице-орданице, умий мене від всякого лиха» (Обрядове застосування освяченої на Йордан води в карпатській традиції) / Л. Горошко // Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірка наукових праць : матеріали Міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». — Одеса, 2011. — С. 90—103.
 7. Камінецький В. Історія села Ясенів Пільний: З розповідей жителів села та архівних матеріалів / В. Камі­нецький. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. — 192 с.
 8. Кирилюк О. Універсалії культури і семіотика дискурсу: казка та обряд / О. Кирилюк. — Одеса : Автограф, 2003. — 370 с.
 9. Курочкін О. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок) / О. Курочкін. — Опішне : Українське народознавство, 1995. — 377 с.
 10. Кутельмах К. Прадавня основа в календарній обрядовості українців Карпат / К. Кутельмах // Народознавчі зошити. — 1995. — Зош. 4. — С. 204—208.
 11. ЛевкиевскаяЕ.Е. Сажа / Е.Е. Левкиевская // Сла­вянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5-ти т. / под общей ред. Н.И. Толстого. — Москва : Международные отношения, 2009. — Т. 4: П (Переправа через воду) — С (Сито). — С. 533—534.
 12. Маланка. Народный обходъ въ навечеріе св. Василія и Нового Года / собравъ изъ устъ народа М. Ив. Белоусъ. Вторый накладъ. — Коломыя : Черенками и накладомъ М. Белоуса, 1907. — 16 с.
 13. Марусик П. «Белелує, колиско моя!». Історія, етно­графія, побут покутського села / П. Марусик. — Галич, 2000. — 224 c.
 14. Марчук В.В. Торговиця. Сторінки історії / В.В. Марчук, Г.І. Марчук, Н.В. Марчук. — Івано-Франківськ : ЛІК, 2010. — 320 с.
 15. МохорукД. Село моє Топорівці. Етнографічний образ села / Дмитро Мохорук. — Косів : Писаний Камінь, 2008. — Т. 6. — 388 с.
 16. НикитинаА.В. Русская традиционная культура: Учебное пособие для иностранцев / А.В. Никитина. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. — 340 с.
 17. Петрушевич А.С. Общерусскій дневнік церковных, народных, семейных праздников и хозяйственных за­нятій, примет и гаданій / А.С. Петрушевич. — Львов, 1865. — 174 с.
 18. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. (Опыт историко-этнографического исследования) / В.Я. Пропп. — Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1963. — 144 с.
 19. Соколова В.К. Календарные праздники и обряды / В.К. Соколова // Этнография восточных славян: Очер­ки традиционной культуры. — Москва : Наука, 1987. — С. 380—395.
 20. Kolberg O. Pokucie. Obraz etnograficzny / Oskar Kolberg. — Krakόw : W drukarni uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882. — T. 1. — 360 s.
 21. Mroczko K. Śniatyńszczyzna. (Przyczynek do etnografii krajowej) / K. Mroczko // Przewodnik naukowy i literacki. — R. XXV. — T. XXV. — Zesz. IV. — Kwie­cień. — Lwów, 1897. — S. 289—304.
 22. Waigel L. Rys miasta Kołomyi / L. Waigel. — Kołomyja : Drukiem H. Zadembskiego i spólki, 1877. — 114 s.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »