« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 380—390.

УДК 392.5(=161.2)(477.87)”188/192”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.380

АТРИБУТИ ТА ОБРЯДОДІЇ ВЕСІЛЬНОГО ЦИКЛУ НА ЗАКАРПАТТІ: СЕМАНТИКА, СЕМІОТИКА ТА СИМВОЛІКА

Черленяк Іванна Василівна, аспірантка

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ історичної етнології,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (032) 297-01-57; e-mail: ina@mail.lviv.ua

Анотація. Розглядається весільна обрядовість українців Закарпаття кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. Простежується символіка весільних атрибутів, подається семантичний та семіотичний аналіз деяких компонентів обряду. Наголошується на з’ясуванні відмінностей і дотичних рис весільної обрядовості Закарпаття з іншими етнографічними районами України та сусідніми народами.

Ключові слова: весілля, обряд, ритуал, атрибут, звичай, семантика, символіка, вінок, хліб, обручка, молода, молодий.

Надійшла 10.03.2017

Список використаних джерел

 1. Польові матеріали 1965 р. з с. Верхнє Водяне (Вишня Апша) Рахівського району. — Кабінет етнології, фольк­ло­ристики і краєзнавства УжНУ.
 2. Польові матеріали 1968 р. з с. Богдан Рахівського району. — Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.
 3. Польові матеріали 1978 р. з с. Заріччя Іршавського району. — Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.
 4. Польові матеріали 1987 р. з с. В. Угля Тячівського району. — Кабінет етнології, фольклористики і краєзнавства УжНУ.
 5. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні: Історико-етнографічне дослідження / Валентина Борисенко. — Київ : Наукова думка, 1988. — 192 с.
 6. Борисенко В.К. Форми побутування весільного короваю / Валентина Борисенко // Народна творчість та етнографія. — 1981. — № 5. — С. 37—44.
 7. Валенцова М. Кольцо / М. Валенцова // Славянская мифология: Энциклопедический. словарь: А—Я. — Москва : Международные отношения, 2002. — С. 239—240.
 8. Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології / Хведір Вовк. — Прага : Український громадський видавничий фонд, 1928. — 354 с.
 9. Ворон А. Гуцульські звичаї / Андрій Ворон // Подкарпатска Русь. — Р. ІХ. — Ч. 1—3. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1932. — С. 27—34.
 10. Ворон А. Підкарпатські гуцули / Андрій Ворон // Подкарпатска Русь. — Р. VIІІ. — Ч. 7. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1931. — С. 149—153.
 11. Гайова Є. Лемківське весілля / Євгенія Гайова // Народна творчість та етнографія. — 2008. — № 1. — С. 80—90.
 12. Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / Арнольд ван Геннеп. — Москва : Восточная литература РАН, 1999. — 198 с. — (Пер. с франц.).
 13. Гнатюк В. Гуцулы / Володимир Гнатюк // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1923. — Р. І. — Ч. 1. — С. 19—23 ; 1924. — Р. І. — Ч. 2. — С. 43—50 ; 1924. — Р. І. — Ч. 3. — С. 79—85 ; 1924. — Р. І. — Ч. 4. — С. 110—114.
 14. Демянъ Л. Свадьба (весѣля) въ околици Вышнихъ Верецькихъ / Лука Демянъ // Литературна недѣля. — Унгваръ : Друкарня Подкарпатского общества наукъ, 1942. — Р. ІІ. — С. 201—204, 212—216, 224—227, 233—236.
 15. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских / Юрій Жаткович // Мазурок О.С. Юрій Жаткович як історик та етнограф. — Ужгород : УжНУ, 2001. — С. 163—246.
 16. Жаткович Ю. Етнографическій очерк угро-русских: Комплексне видання / Юрій Жаткович ; упорядкування і передмова О.С. Мазурка. — Ужгород : Мистецька лінія, 2007. — С. 62—144.
 17. Здоровега Н.І. Народні звичаї та обряди / Н.І. Здоровега // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1983. — С. 232—248.
 18. Келемен М. Петро Михайлович Світлик: Подвижник з Боржавської долини / Марія Келемен. — Ужгород : Ґражда, 2001. — 180 с.
 19. Коломийки Прикарпаття. Науково-популярне видання / збирач та впорядник Я. Куняк. — Івано-Фран­ківськ : Місто НВ, 2006. — 600 с.
 20. Курочкін О. Весільний звичай «удавана наречена» і його семантичні інтерпретації / Олександр Курочкін // Народна творчість та етнологія. — 2012. — № 4 — С. 46—52.
 21. Левинтон Г.А. Мужской и женский текст в свадебном обряде (свадьба как диалог) / Г.А. Левинтон // Этни­ческие стереотипы мужского и женского поведения / под ред. А.К. Байбурина. — Ленинград, 1991. — С. 210—234.
 22. Леньо Т. Традиційна весільна обрядовість бойків Закарпаття середини ХХ — початку ХХІ ст. : дисерт. на здоб. наук. ступ. канд. істор. наук/ Таїса Леньо ; НАНУ. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2015. — 283 с.
 23. Маєрчик М. Ритуал і тіло. Структурно-семантичний ана­ліз українських обрядів родинного циклу / Марія Маєрчик. — Київ : Критика, 2011. — 325 с.
 24. Мисюк І.Ю. Весілля на Гуцульщині / І.Ю. Мисюк. — Снятин : ПрутПринт, 1999. — 116 с.
 25. Потебня А. О мифологическом значении некоторых обрядов и поверий / А. Потебня. — Москва, 1865. — 310 с.
 26. Потушняк Ф.М. Закарпатська українська етнографія: значення, історіографія, завдання. Проблеми та їх розрішення / Федір Потушняк // Тиводар М.П. Жит­тя і наукові пошуки Федора Потушняка. — Ужгород, 2005. — С. 163—254.
 27. Свистун В. Руська сватьба в селі Колбасові на Совач­чині 1928 р. / Василь Свистун // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1930. — Р. VIІ. — № 9—10. — С. 194—199.
 28. Світлик П. Народнѣ повѣря, ворожки, примовки і обычаѣ села Имстичева — Бер. Верховина / Петро Світ­лик // Подкарпатска Русь. — Ужгород : Педаґоґичне товариство Подк. Руси, 1929. — № VI. — Ч. 4. — С. 86—91; № 5. — С. 113—116 ; № 6. — С. 144—146.
 29. Симоненко И.Ф. Быт населения Закарпатской области (по материалам экспедиции 1945—1947 гг.) / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1948. — № 1. — С. 63—89.
 30. Симоненко И.Ф. Об историко-этнографических районах в Закарпатье / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1958. — № 4. — С. 50—52.
 31. Симоненко И.Ф. Пережитки патронимий и брачные отношения у украинцев Закарпатской области (Из материалов экспедиции 1946 г.) / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1947. — № 1. — С. 75—83.
 32. Симоненко И.Ф. Свадебные обряды в Закарпатской области / И.Ф. Симоненко // Советская этнография. — 1946. — № 4. — С. 125—141.
 33. Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах, преимущественно руских / Н.Ф. Сумцов. — Харьков : Тип. Попова, 1881. — 206 с.
 34. Сумцов Н.Ф. Обрядовое употребление хлеба / Н.Ф. Сум­цов. — Харьков, 1885. — 250 с.
 35. Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / Н.Ф. Сумцов. — Харьков : Типография М. Зильберберга, 1985. — 137 с.
 36. Сявавко Є.І. Сімейна обрядовість / Є.І. Сявавко // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження. — Київ : Наукова думка, 1987. — С. 302—319.
 37. Тиводар М.П. Етнографія Закарпаття: Історико-етно­графічний нарис / Михайло Тиводар. — Ужгород : Гражда, 2010. — 416 с.
 38. Топоров В.Н. Мировое древо / В.Н. Топоров // Мифы народов мира: Энциклопедия. — Москва, 1991. — Т. 1. — С. 398—406.
 39. Туряникъ. Свадьба въ долинѣ Турѣ / Туряникъ // Ли­те­­ратурна недѣля. — Унгваръ : Друкарня Подкарпатского общества наукъ, 1943. — Р. ІІІ. — С. 21—24, 30—32, 37—39.
 40. Філіп Л. Обряди і звичаї угорців Закарпаття пов’язані з народженням дитини (кінець ХІХ — початок ХХ ст. На матеріалах Ужгородського району) / Людвіг Філіп // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. — Ужгород, 1995. — Вип. І. — С. 124—144.
 41. Kožmínová Podkarpatská Rus. Práce a život lidu / Amalie Kožmínová. — Praha, 1992. — 132 s.
 42. Традиція кидання букету нареченої. URL: http://girko.lviv.ua/wedding-traditions/scripts-wedding/ky­dannia-buketu-narechenoi (дата звернення: 05.11.2016).

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »