« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 251—274.

УДК 39(=161.2):746.1(477.86-11)”18/192”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.251

НАРОДНЕ ТКАЦТВО ПОКУТТЯ: ТРАДИЦІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Олійник Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oliao-m@i.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7292-3264

Анотація. Подається розгорнутий огляд народного ткацтва Покуття кінця ХІХ — початку ХХІ ст., із зазначенням історичних відомостей, типологічних відмін та локальних художніх особливостей. Система оздоблення покутських одягових та інтер’єрних тканин виокремлює їх на загальноукраїнському тлі у неповторне художнє явище. Сучасні естетичні запити суспільства спрямовують розвиток покутського ткацтва у руслі інтерпретування традиційної художньої основи народними майстрами та художниками текстилю.

Ключові слова: тканина, традиційне ткацтво, осередок, забір, візерунок, орнамент.

Надійшла 27.12.2016

Список використаних джерел

 1. ЦДІАЛ. — Ф. 5. — Оп. 1. — Спр. 310.
 2. ЦДІАЛ. — Ф. 165. — Оп. 4. — Спр. 34.
 3. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів. — Ф. Яблоновського, 85 (Е).
 4. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів. — Ф. Яблоновського, 78 (d).
 5. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів.— Ф. Чоловського. — Оп. 1. — Спр. 965/II.
 6. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів. — Ф. Архіву Бурштинського замку 93/1.
 7. ІФОДА. — Ф. 2. — Оп. 10. — Спр. 47.
 8. ІФОДА. — Ф. 2. — Оп. 6. — Спр. 46.
 9. АІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 415.
 10. НМНМГП.— 16557, 16555, 16556.
 11. НМНМГП. — 5875.
 12. НМНМГП. — 14399, 4175.
 13. НМНМГП. — 4420.
 14. НМНМГП. —13064, 13614.
 15. НМНМГП. — 5330, 10402.
 16. НМНМГП. — 6416, 15159.
 17. НМНМГП. — 14334,14337.
 18. НМНМГП. — 15038, 4427.
 19. НМНМГП. — 2722, 2721, 4363.
 20. НМНМГП. — 4240, 14341.
 21. НМНМГП. — 15970, 16119.
 22. НМНМГП. — 16314, 11997.
 23. НМНМГП. — 6889, 6536.
 24. НМНМГП. — 15343.
 25. НМНМГП. — 13644, 15707.
 26. НМНМГП. — 3676, 13087.
 27. НМНМГП. — 14185, 14237.
 28. НМНМГП. — 5203, 5588, 6327.
 29. НМНМГП. — 16057, 15701, 13943.
 30. НМНМГП. — 10227, 10228.
 31. НМНМГП. — 14248, 15731.
 32. НМНМГП. — 15980.
 33. НМНМГП. — 4366, 4371, 3416, 4177.
 34. НМНМГП. — 12727, 13106, 13117, 14623.
 35. НМНМГП. — 13092, 13104, 13357, 14622.
 36. НМНМГП. — 6959, 13357, 13646, 13716, 13733.
 37. НМНМГП. — 12722, 14620, 14626, 13828.
 38. НМНМГП. — 4837, 13356, 14621.
 39. НМНМГП. — 14397.
 40. НМНМГП. — 14172, 14207, 14470.
 41. НМНМГП. — 16092, 12215, 14206.
 42. НМНМГП. — 6968, 7182, 11720,12122.
 43. НМНМГП. — 13404, 12133, 11133, 11400.
 44. НМНМГП. — 8499, 8500, 8461.
 45. НМНМГП. — 15782, 15781, 14791.
 46. НМНМГП. — 14788, 15780.
 47. НМНМГП. — 14604, 14606, 15006.
 48. МНАПЛ. — АП-19059, 19061,17694.
 49. МНАПЛ. — АП-17721, 51031, 5426, 5996.
 50. МНАПЛ. — АП-18725.
 51. МНАПЛ. — АП-15148, 7402.
 52. МНАПЛ. — АП-7732, 7760, 7731, 7730.
 53. МНАПЛ. — АП-17698, 17697, 19053.
 54. МНАПЛ. — АП-13193, 15089.
 55. МНАПЛ. — АП-18677, 3101.
 56. МНАПЛ. — АП-14350, 14348, 17240.
 57. МНАПЛ. — АП-7802, 1560.
 58. МНАПЛ. — АП-18732, 18722, 18739.
 59. МНАПЛ. — АП-15899, 6000, 9159.
 60. МНАПЛ. — АП-13195, 5422.
 61. МНАПЛ. — АП-2565, 17736, 20099, 5324, 6753, 18845.
 62. МНАПЛ. — АП-6793, 5265, 15081, 17720.
 63. МНАПЛ. — АП-2063.
 64. МНАПЛ. — АП-17723, 17730, 17742.
 65. МНАПЛ. — АП-15082, 15088, 11314, 6755.
 66. МНАПЛ. — АП-5418, 5419.
 67. МНАПЛ. — АП-6795, 6796.
 68. МНАПЛ. — АП-5965, 5984, 16137.
 69. МНАПЛ. — АП-15135, 15175.
 70. МНАПЛ. — АП-5449, 15187.
 71. МНАПЛ. — АП-6752, 17711, 15085, 17744, 12564.
 72. НМЛ. — 50653, 17781, 17785.
 73. НМЛ. — 53357, 53614.
 74. НМЛ. — 50535, 50538, 50533.
 75. НМЛ. — 50533, 505239.
 76. МЕХП. — 75011.
 77. МЕХП. — 75004, 75005.
 78. Археологія Української РСР : у 3-х т. — Т. 1. — Київ : Наукова думка, 1971.
 79. Болтарович З.Є. Гуцульщина в польській етнографічній літературі XIX ст. / З.Є. Болтарович // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. — Київ, 1975. — С. 169—185.
 80. Боряк О.О. Ткацтво // Поділля / Артюх Л.Ф., Балушок В.Г., Болтарович З.Ї. та ін. — Київ : Доля, 1994. — С. 484—497.
 81. ВакуленкоЛ.В. Пам’ятки Підгір’я Українських Карпат (I пол. I тисячоліття н. е.) / Л.В. Вакуленко. — Київ, 1977. — 142 c.
 82. Виставка домашнього промислу в Коломиї : Каталог. — Коломия, 1912.
 83. ГерасимовичІ. Ярмарки і торги на Покутті / І. Герасимович // Діло. — 1886. — С. 90.
 84. Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах (XV— XIX ст.) / Ю.Г. Гошко. — Київ : Наукова думка, 1991. — 256 с.
 85. Жерела до історії України-Русі. — Т. 1. — Львів, 1895.
 86. Жук А.К. Український радянський килим / А.К. Жук. — Київ : Наукова думка, 1973. — 167 с. : іл.
 87. Инкин В.Ф. Расслоение крестьян Самборской эко­номии в середине XVIII в. / В.Ф. Инкин // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы за 1960 г. — С. 262—271.
 88. Крип’якевич. З історії Гуцульщини / Крип’якевич. — Львів, 1929. — 39c.
 89. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / О.І. Никорак. — Київ : Наукова думка, 1988. — 224 с.
 90. Пастернак Я. З історії ткацтва / Я. Пастернак // Життя і знання. — Львів, 1935. — Рік VIII. — Ч. 12 (99). — Грудень.
 91. Ратич О. Древньоруські археологічні пам’ятки на території західних областей УРСР / О. Ратич. — Київ, 1957. — 96 с.
 92. Сахро М.П. Декоративно-вжиткові тканини Коломийщини / М.П. Сахро // НТЕ. — 1978. — № 4. — С. 49—58.
 93. СидоровичС.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979. — 154 с.
 94. Червона Русь. — 1888. — №76. — 5 (17) июля.
 95. Falkowski J. Północno-wschodnie pogranicze Hucul­szczyzny / Falkowski J. — Lwów, 1938. — 108 s.
 96. Kolberg O. Pokucie: obraz etnograficzny / Kolberg O. — Kraków, 1882. — T. I. — 360 s.
 97. Mroczko F. Sniatyńsczyźna: przyczynek do etnografii kra­jowej / Mroczko F. — Lwów, 1897. — 84 s.
 98. Nepomucen J. O potrzebie Rozwoju Przemysłu domowego w Galicji / Nepomucen J. — Lwów, 1878.
 99. Podręcznik statystyki Galicji. — Lwów, 1908. — T. 8. — Cz. 2.
 100. Schnаjder J. Lud Peczeniźyński: szkic etnograficzny / Schnаjder J. // Lud. — 1906. — T. 12. — № 4. — S. 277—308.
 101. Wajgiel L. Rys miasta Kołomyji / Wajgiel L. — Koło­myja, 1877. — 116 s.
 102. Майстри | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — Режим доступу: http://hu­tsul.museum/museum/articles/mustectvo-pokyttya/.
 103. Наталія Грицак «ТекСТИЛЬ. Динаміка традиції» | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — http://hutsul.museum/exhibi­tions/ 2013/Tekstul-dynamika-traduciya/.
 104. Ярослава Ткачук Мистецтво Покуття | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — Режим доступу: http://hutsul.museum/museum/arti­cles/mustectvo-pokyttya/.
 105. ifPortal.net | інформаційна агенція | «Покутське ткацтво» родини Костюків. — Режим доступу: http://www.if­portal.net/news/full/11690.html.
 106. Оля Полюк, Наталія Грицак «Дороги, що переплелися» | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — Режим доступу: http://hutsul.museum/exhibitions/2014/lytvyn-sachro-tekstyl/.

читати публікацію»

Наші автори
Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »

Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »