Архів
Передплата
Ви можете передплатити часопис "Народознавчі зошити" на сайті передплатного агенства "Укрінформнаука".

« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 251—274.

УДК 39(=161.2):746.1(477.86-11)”18/192”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.251

НАРОДНЕ ТКАЦТВО ПОКУТТЯ: ТРАДИЦІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Олійник Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oliao-m@i.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7292-3264

Анотація. Подається розгорнутий огляд народного ткацтва Покуття кінця ХІХ — початку ХХІ ст., із зазначенням історичних відомостей, типологічних відмін та локальних художніх особливостей. Система оздоблення покутських одягових та інтер’єрних тканин виокремлює їх на загальноукраїнському тлі у неповторне художнє явище. Сучасні естетичні запити суспільства спрямовують розвиток покутського ткацтва у руслі інтерпретування традиційної художньої основи народними майстрами та художниками текстилю.

Ключові слова: тканина, традиційне ткацтво, осередок, забір, візерунок, орнамент.

Надійшла 27.12.2016

Список використаних джерел

 1. ЦДІАЛ. — Ф. 5. — Оп. 1. — Спр. 310.
 2. ЦДІАЛ. — Ф. 165. — Оп. 4. — Спр. 34.
 3. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів. — Ф. Яблоновського, 85 (Е).
 4. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів. — Ф. Яблоновського, 78 (d).
 5. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів.— Ф. Чоловського. — Оп. 1. — Спр. 965/II.
 6. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів. — Ф. Архіву Бурштинського замку 93/1.
 7. ІФОДА. — Ф. 2. — Оп. 10. — Спр. 47.
 8. ІФОДА. — Ф. 2. — Оп. 6. — Спр. 46.
 9. АІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 415.
 10. НМНМГП.— 16557, 16555, 16556.
 11. НМНМГП. — 5875.
 12. НМНМГП. — 14399, 4175.
 13. НМНМГП. — 4420.
 14. НМНМГП. —13064, 13614.
 15. НМНМГП. — 5330, 10402.
 16. НМНМГП. — 6416, 15159.
 17. НМНМГП. — 14334,14337.
 18. НМНМГП. — 15038, 4427.
 19. НМНМГП. — 2722, 2721, 4363.
 20. НМНМГП. — 4240, 14341.
 21. НМНМГП. — 15970, 16119.
 22. НМНМГП. — 16314, 11997.
 23. НМНМГП. — 6889, 6536.
 24. НМНМГП. — 15343.
 25. НМНМГП. — 13644, 15707.
 26. НМНМГП. — 3676, 13087.
 27. НМНМГП. — 14185, 14237.
 28. НМНМГП. — 5203, 5588, 6327.
 29. НМНМГП. — 16057, 15701, 13943.
 30. НМНМГП. — 10227, 10228.
 31. НМНМГП. — 14248, 15731.
 32. НМНМГП. — 15980.
 33. НМНМГП. — 4366, 4371, 3416, 4177.
 34. НМНМГП. — 12727, 13106, 13117, 14623.
 35. НМНМГП. — 13092, 13104, 13357, 14622.
 36. НМНМГП. — 6959, 13357, 13646, 13716, 13733.
 37. НМНМГП. — 12722, 14620, 14626, 13828.
 38. НМНМГП. — 4837, 13356, 14621.
 39. НМНМГП. — 14397.
 40. НМНМГП. — 14172, 14207, 14470.
 41. НМНМГП. — 16092, 12215, 14206.
 42. НМНМГП. — 6968, 7182, 11720,12122.
 43. НМНМГП. — 13404, 12133, 11133, 11400.
 44. НМНМГП. — 8499, 8500, 8461.
 45. НМНМГП. — 15782, 15781, 14791.
 46. НМНМГП. — 14788, 15780.
 47. НМНМГП. — 14604, 14606, 15006.
 48. МНАПЛ. — АП-19059, 19061,17694.
 49. МНАПЛ. — АП-17721, 51031, 5426, 5996.
 50. МНАПЛ. — АП-18725.
 51. МНАПЛ. — АП-15148, 7402.
 52. МНАПЛ. — АП-7732, 7760, 7731, 7730.
 53. МНАПЛ. — АП-17698, 17697, 19053.
 54. МНАПЛ. — АП-13193, 15089.
 55. МНАПЛ. — АП-18677, 3101.
 56. МНАПЛ. — АП-14350, 14348, 17240.
 57. МНАПЛ. — АП-7802, 1560.
 58. МНАПЛ. — АП-18732, 18722, 18739.
 59. МНАПЛ. — АП-15899, 6000, 9159.
 60. МНАПЛ. — АП-13195, 5422.
 61. МНАПЛ. — АП-2565, 17736, 20099, 5324, 6753, 18845.
 62. МНАПЛ. — АП-6793, 5265, 15081, 17720.
 63. МНАПЛ. — АП-2063.
 64. МНАПЛ. — АП-17723, 17730, 17742.
 65. МНАПЛ. — АП-15082, 15088, 11314, 6755.
 66. МНАПЛ. — АП-5418, 5419.
 67. МНАПЛ. — АП-6795, 6796.
 68. МНАПЛ. — АП-5965, 5984, 16137.
 69. МНАПЛ. — АП-15135, 15175.
 70. МНАПЛ. — АП-5449, 15187.
 71. МНАПЛ. — АП-6752, 17711, 15085, 17744, 12564.
 72. НМЛ. — 50653, 17781, 17785.
 73. НМЛ. — 53357, 53614.
 74. НМЛ. — 50535, 50538, 50533.
 75. НМЛ. — 50533, 505239.
 76. МЕХП. — 75011.
 77. МЕХП. — 75004, 75005.
 78. Археологія Української РСР : у 3-х т. — Т. 1. — Київ : Наукова думка, 1971.
 79. Болтарович З.Є. Гуцульщина в польській етнографічній літературі XIX ст. / З.Є. Болтарович // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. — Київ, 1975. — С. 169—185.
 80. Боряк О.О. Ткацтво // Поділля / Артюх Л.Ф., Балушок В.Г., Болтарович З.Ї. та ін. — Київ : Доля, 1994. — С. 484—497.
 81. ВакуленкоЛ.В. Пам’ятки Підгір’я Українських Карпат (I пол. I тисячоліття н. е.) / Л.В. Вакуленко. — Київ, 1977. — 142 c.
 82. Виставка домашнього промислу в Коломиї : Каталог. — Коломия, 1912.
 83. ГерасимовичІ. Ярмарки і торги на Покутті / І. Герасимович // Діло. — 1886. — С. 90.
 84. Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах (XV— XIX ст.) / Ю.Г. Гошко. — Київ : Наукова думка, 1991. — 256 с.
 85. Жерела до історії України-Русі. — Т. 1. — Львів, 1895.
 86. Жук А.К. Український радянський килим / А.К. Жук. — Київ : Наукова думка, 1973. — 167 с. : іл.
 87. Инкин В.Ф. Расслоение крестьян Самборской эко­номии в середине XVIII в. / В.Ф. Инкин // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы за 1960 г. — С. 262—271.
 88. Крип’якевич. З історії Гуцульщини / Крип’якевич. — Львів, 1929. — 39c.
 89. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / О.І. Никорак. — Київ : Наукова думка, 1988. — 224 с.
 90. Пастернак Я. З історії ткацтва / Я. Пастернак // Життя і знання. — Львів, 1935. — Рік VIII. — Ч. 12 (99). — Грудень.
 91. Ратич О. Древньоруські археологічні пам’ятки на території західних областей УРСР / О. Ратич. — Київ, 1957. — 96 с.
 92. Сахро М.П. Декоративно-вжиткові тканини Коломийщини / М.П. Сахро // НТЕ. — 1978. — № 4. — С. 49—58.
 93. СидоровичС.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979. — 154 с.
 94. Червона Русь. — 1888. — №76. — 5 (17) июля.
 95. Falkowski J. Północno-wschodnie pogranicze Hucul­szczyzny / Falkowski J. — Lwów, 1938. — 108 s.
 96. Kolberg O. Pokucie: obraz etnograficzny / Kolberg O. — Kraków, 1882. — T. I. — 360 s.
 97. Mroczko F. Sniatyńsczyźna: przyczynek do etnografii kra­jowej / Mroczko F. — Lwów, 1897. — 84 s.
 98. Nepomucen J. O potrzebie Rozwoju Przemysłu domowego w Galicji / Nepomucen J. — Lwów, 1878.
 99. Podręcznik statystyki Galicji. — Lwów, 1908. — T. 8. — Cz. 2.
 100. Schnаjder J. Lud Peczeniźyński: szkic etnograficzny / Schnаjder J. // Lud. — 1906. — T. 12. — № 4. — S. 277—308.
 101. Wajgiel L. Rys miasta Kołomyji / Wajgiel L. — Koło­myja, 1877. — 116 s.
 102. Майстри | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — Режим доступу: http://hu­tsul.museum/museum/articles/mustectvo-pokyttya/.
 103. Наталія Грицак «ТекСТИЛЬ. Динаміка традиції» | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — http://hutsul.museum/exhibi­tions/ 2013/Tekstul-dynamika-traduciya/.
 104. Ярослава Ткачук Мистецтво Покуття | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — Режим доступу: http://hutsul.museum/museum/arti­cles/mustectvo-pokyttya/.
 105. ifPortal.net | інформаційна агенція | «Покутське ткацтво» родини Костюків. — Режим доступу: http://www.if­portal.net/news/full/11690.html.
 106. Оля Полюк, Наталія Грицак «Дороги, що переплелися» | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — Режим доступу: http://hutsul.museum/exhibitions/2014/lytvyn-sachro-tekstyl/.

читати публікацію»

Наші автори
Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »

Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва
У статті розглядається проблема втілення образу матері у творах образотворчого мистецтва з точки зору впливу на різні напрями особистісно-духовного розвитку людини. Зокрема, образ матері представлено у міфологічному, сакральному, мистецькому аспектах через репрезентацію відповідних творів образотворчого мистецтва (іконопис, живопис, скульптура). Зміст статті може успішно використовуватися студентами і викладачами різноманітних навчальних закладів у підготовці та проведенні занять з образотворчого мистецтва, а також у факультативній та позаурочній роботі.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »