« 2017. № 2 (134)

Народознавчі зошити. 2017. № 2 (134). С. 251—274.

УДК 39(=161.2):746.1(477.86-11)”18/192”

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.02.251

НАРОДНЕ ТКАЦТВО ПОКУТТЯ: ТРАДИЦІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Олійник Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

Інститут народознавства Національної академії наук України,

відділ народного мистецтва,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: e-mail: oliao-m@i.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7292-3264

Анотація. Подається розгорнутий огляд народного ткацтва Покуття кінця ХІХ — початку ХХІ ст., із зазначенням історичних відомостей, типологічних відмін та локальних художніх особливостей. Система оздоблення покутських одягових та інтер’єрних тканин виокремлює їх на загальноукраїнському тлі у неповторне художнє явище. Сучасні естетичні запити суспільства спрямовують розвиток покутського ткацтва у руслі інтерпретування традиційної художньої основи народними майстрами та художниками текстилю.

Ключові слова: тканина, традиційне ткацтво, осередок, забір, візерунок, орнамент.

Надійшла 27.12.2016

Список використаних джерел

 1. ЦДІАЛ. — Ф. 5. — Оп. 1. — Спр. 310.
 2. ЦДІАЛ. — Ф. 165. — Оп. 4. — Спр. 34.
 3. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів. — Ф. Яблоновського, 85 (Е).
 4. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів. — Ф. Яблоновського, 78 (d).
 5. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів.— Ф. Чоловського. — Оп. 1. — Спр. 965/II.
 6. ЛНБ НАНУ, відділ рукописів. — Ф. Архіву Бурштинського замку 93/1.
 7. ІФОДА. — Ф. 2. — Оп. 10. — Спр. 47.
 8. ІФОДА. — Ф. 2. — Оп. 6. — Спр. 46.
 9. АІН НАНУ. — Ф. 1. — Оп. 2. — Спр. 415.
 10. НМНМГП.— 16557, 16555, 16556.
 11. НМНМГП. — 5875.
 12. НМНМГП. — 14399, 4175.
 13. НМНМГП. — 4420.
 14. НМНМГП. —13064, 13614.
 15. НМНМГП. — 5330, 10402.
 16. НМНМГП. — 6416, 15159.
 17. НМНМГП. — 14334,14337.
 18. НМНМГП. — 15038, 4427.
 19. НМНМГП. — 2722, 2721, 4363.
 20. НМНМГП. — 4240, 14341.
 21. НМНМГП. — 15970, 16119.
 22. НМНМГП. — 16314, 11997.
 23. НМНМГП. — 6889, 6536.
 24. НМНМГП. — 15343.
 25. НМНМГП. — 13644, 15707.
 26. НМНМГП. — 3676, 13087.
 27. НМНМГП. — 14185, 14237.
 28. НМНМГП. — 5203, 5588, 6327.
 29. НМНМГП. — 16057, 15701, 13943.
 30. НМНМГП. — 10227, 10228.
 31. НМНМГП. — 14248, 15731.
 32. НМНМГП. — 15980.
 33. НМНМГП. — 4366, 4371, 3416, 4177.
 34. НМНМГП. — 12727, 13106, 13117, 14623.
 35. НМНМГП. — 13092, 13104, 13357, 14622.
 36. НМНМГП. — 6959, 13357, 13646, 13716, 13733.
 37. НМНМГП. — 12722, 14620, 14626, 13828.
 38. НМНМГП. — 4837, 13356, 14621.
 39. НМНМГП. — 14397.
 40. НМНМГП. — 14172, 14207, 14470.
 41. НМНМГП. — 16092, 12215, 14206.
 42. НМНМГП. — 6968, 7182, 11720,12122.
 43. НМНМГП. — 13404, 12133, 11133, 11400.
 44. НМНМГП. — 8499, 8500, 8461.
 45. НМНМГП. — 15782, 15781, 14791.
 46. НМНМГП. — 14788, 15780.
 47. НМНМГП. — 14604, 14606, 15006.
 48. МНАПЛ. — АП-19059, 19061,17694.
 49. МНАПЛ. — АП-17721, 51031, 5426, 5996.
 50. МНАПЛ. — АП-18725.
 51. МНАПЛ. — АП-15148, 7402.
 52. МНАПЛ. — АП-7732, 7760, 7731, 7730.
 53. МНАПЛ. — АП-17698, 17697, 19053.
 54. МНАПЛ. — АП-13193, 15089.
 55. МНАПЛ. — АП-18677, 3101.
 56. МНАПЛ. — АП-14350, 14348, 17240.
 57. МНАПЛ. — АП-7802, 1560.
 58. МНАПЛ. — АП-18732, 18722, 18739.
 59. МНАПЛ. — АП-15899, 6000, 9159.
 60. МНАПЛ. — АП-13195, 5422.
 61. МНАПЛ. — АП-2565, 17736, 20099, 5324, 6753, 18845.
 62. МНАПЛ. — АП-6793, 5265, 15081, 17720.
 63. МНАПЛ. — АП-2063.
 64. МНАПЛ. — АП-17723, 17730, 17742.
 65. МНАПЛ. — АП-15082, 15088, 11314, 6755.
 66. МНАПЛ. — АП-5418, 5419.
 67. МНАПЛ. — АП-6795, 6796.
 68. МНАПЛ. — АП-5965, 5984, 16137.
 69. МНАПЛ. — АП-15135, 15175.
 70. МНАПЛ. — АП-5449, 15187.
 71. МНАПЛ. — АП-6752, 17711, 15085, 17744, 12564.
 72. НМЛ. — 50653, 17781, 17785.
 73. НМЛ. — 53357, 53614.
 74. НМЛ. — 50535, 50538, 50533.
 75. НМЛ. — 50533, 505239.
 76. МЕХП. — 75011.
 77. МЕХП. — 75004, 75005.
 78. Археологія Української РСР : у 3-х т. — Т. 1. — Київ : Наукова думка, 1971.
 79. Болтарович З.Є. Гуцульщина в польській етнографічній літературі XIX ст. / З.Є. Болтарович // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. — Київ, 1975. — С. 169—185.
 80. Боряк О.О. Ткацтво // Поділля / Артюх Л.Ф., Балушок В.Г., Болтарович З.Ї. та ін. — Київ : Доля, 1994. — С. 484—497.
 81. ВакуленкоЛ.В. Пам’ятки Підгір’я Українських Карпат (I пол. I тисячоліття н. е.) / Л.В. Вакуленко. — Київ, 1977. — 142 c.
 82. Виставка домашнього промислу в Коломиї : Каталог. — Коломия, 1912.
 83. ГерасимовичІ. Ярмарки і торги на Покутті / І. Герасимович // Діло. — 1886. — С. 90.
 84. Гошко Ю.Г. Промисли і торгівля в Українських Карпатах (XV— XIX ст.) / Ю.Г. Гошко. — Київ : Наукова думка, 1991. — 256 с.
 85. Жерела до історії України-Русі. — Т. 1. — Львів, 1895.
 86. Жук А.К. Український радянський килим / А.К. Жук. — Київ : Наукова думка, 1973. — 167 с. : іл.
 87. Инкин В.Ф. Расслоение крестьян Самборской эко­номии в середине XVIII в. / В.Ф. Инкин // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы за 1960 г. — С. 262—271.
 88. Крип’якевич. З історії Гуцульщини / Крип’якевич. — Львів, 1929. — 39c.
 89. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат / О.І. Никорак. — Київ : Наукова думка, 1988. — 224 с.
 90. Пастернак Я. З історії ткацтва / Я. Пастернак // Життя і знання. — Львів, 1935. — Рік VIII. — Ч. 12 (99). — Грудень.
 91. Ратич О. Древньоруські археологічні пам’ятки на території західних областей УРСР / О. Ратич. — Київ, 1957. — 96 с.
 92. Сахро М.П. Декоративно-вжиткові тканини Коломийщини / М.П. Сахро // НТЕ. — 1978. — № 4. — С. 49—58.
 93. СидоровичС.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. — Київ : Наукова думка, 1979. — 154 с.
 94. Червона Русь. — 1888. — №76. — 5 (17) июля.
 95. Falkowski J. Północno-wschodnie pogranicze Hucul­szczyzny / Falkowski J. — Lwów, 1938. — 108 s.
 96. Kolberg O. Pokucie: obraz etnograficzny / Kolberg O. — Kraków, 1882. — T. I. — 360 s.
 97. Mroczko F. Sniatyńsczyźna: przyczynek do etnografii kra­jowej / Mroczko F. — Lwów, 1897. — 84 s.
 98. Nepomucen J. O potrzebie Rozwoju Przemysłu domowego w Galicji / Nepomucen J. — Lwów, 1878.
 99. Podręcznik statystyki Galicji. — Lwów, 1908. — T. 8. — Cz. 2.
 100. Schnаjder J. Lud Peczeniźyński: szkic etnograficzny / Schnаjder J. // Lud. — 1906. — T. 12. — № 4. — S. 277—308.
 101. Wajgiel L. Rys miasta Kołomyji / Wajgiel L. — Koło­myja, 1877. — 116 s.
 102. Майстри | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — Режим доступу: http://hu­tsul.museum/museum/articles/mustectvo-pokyttya/.
 103. Наталія Грицак «ТекСТИЛЬ. Динаміка традиції» | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — http://hutsul.museum/exhibi­tions/ 2013/Tekstul-dynamika-traduciya/.
 104. Ярослава Ткачук Мистецтво Покуття | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — Режим доступу: http://hutsul.museum/museum/arti­cles/mustectvo-pokyttya/.
 105. ifPortal.net | інформаційна агенція | «Покутське ткацтво» родини Костюків. — Режим доступу: http://www.if­portal.net/news/full/11690.html.
 106. Оля Полюк, Наталія Грицак «Дороги, що переплелися» | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. — Режим доступу: http://hutsul.museum/exhibitions/2014/lytvyn-sachro-tekstyl/.

читати публікацію»

Наші автори
Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »