« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 867–874

УДК 649.1

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ МИСЛИВСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СНЯТИНСЬКОМУ ПОВІТІ

Проців Олег Романович, кандидат наук з державного

управління, головний спеціаліст,

Івано-Франківське обласне управління

лісового та мисливського господарства.

вул. М. Грушевського, 31, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна

Контакти: (034)2552259; e-mail oleg1965@meta.ua

Анотація. Розглянуто діяльність громадських мисливських організацій у Снятинському повіті кінця ХІХ — початку ХХ століття. Досліджено їхній вплив на організацію мисливського господарства на території Снятинського повіту. Описано статут Снятинського мисливського товариства та його діяльність при організації мисливського господарства на території повіту. Висвітлено роль Краківського крайового рибальського товариства на розвиток рибного господарства Снятинщини.

Ключові слова: Снятин, Галичина, мисливство, полювання, законодавство, рибальство.

Надійшла 19.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Проців О.Р. Діяльність Товмацького осередку Галицького мисливського товариства кінця ХІХ — початку ХХ ст. // Тлумач: історія та сучасність : матеріали Все­української науково­практичної конференції, присвяченої 800­річчю заснування м. Тлумача (Тлумач, 24 жовтня 2013 р.) / упоряд. А.А. Білас. — Івано­Франківськ ; Тлумач : Злагода, 2014. — С. 178—181.
 2. Проців О.Р. Діяльність Галицького мисливського товариства в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50­річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). — Чернівці : ДрукАрт, 2010. — С. 216—222.
 3. Coњ niecoњ o gіuszcach // Јowiec. — 1927. — № 8. — S. 50—151.
 4. Czyїby? // Јowiec. — 1933. — № 2. — S. 22.
 5. Drobne ogіoszenia i inseraty // Јowiec Polski. — 1938. — № 11. — S. 231.
 6. Dwa podchody w Nadleњnictwie Paсsіwowem Szeszory // Јowiec. — 1934. — № 15—16. — S. 123—124.
 7. Haleniak. Stanisіaw Koіomyja, 6 marca 1935 // Јo­wiec. — 1934. — № 21—22. — S. 178—179.
 8. Kalкdarz myњliwski i rybacki na rok 1888. — Lwуw: Galicyjskie towarzystwo іowieckie, 1888. – S.100—101.
 9. Kilka sіуw z powiatu њniatyсskiego // Јowiec. — 1907.– № 17. — S.209—210.
 10. Klasyfikacja eksponatуw // Јowiec Polski. — 1938. — № 11. — S. 231.
 11. Korespondencje // Јowiec. — 1939. — № 5—6. — S. 14.
 12. Korespondencje. Sprawozdanie z powiatu њniatyсskiego // Јowiec. — 1909. — № 17. — S. 201.
 13. Lista delegatуw powiatowych // Јowiec. — 1897. — № 2. — S.21.
 14. Јowieckie rady powіatowe // Јowiec. — 1938. — № 5—6. — S. 23.
 15. Јowiectwo Polskie przed przeіomem // Јowiec. — 1933. — № 20. — S. 233.
 16. Mniszek A. Jubileuszowa Wystawa Јowiecka M. T. Ј. z IV. pokazem trofeуw іowieckich 5—30 wrzeњnia 1936, we Lwowie / Mniszek Albert // Јowiec. — 1936. — № 10. — S. 170—174.
 17. Na tokach w Styrji w r. 1934 // Јowiec. — 1934. — № 11—12. — S. 93.
 18. Notatki literacko­artystyczne // Gazeta lwowska. — 1898. — № 45. — S. 3.
 19. Obrazki styryjskie // Јowiec. — 1929. — № 11. — S. 173.
 20. Polowanie w Horodeсskiem // Јowiec. — 1929. — № 4. — S. 63.
 21. Poradnik kalendarz myњliwski na 1930 rok / pod red. Ejsmonda J. — Rok III. — Warszawa : Skіad glуwny, 1930. — S. 203.
 22. Protokуі posiedzenia Wydziaіu Wykonawczego z dnia 27 czerw­ca 1934 r. // Јowiec. — 1934. — № 21—22. — S. 178—179.
 23. Protokuі posiedzenia Wydziaіu Wykonawczego w dniu 15 marca 1929 roku // Јowiec Polski. — 1929. — № 15. — S. 258—261.
 24. Ruch czіonkуw // Okуlnik. — 1897. — № 7. — S. 2.
 25. Spis czіonkуw i delegatуw Galicyjskiego towarzystwa іowieckiego wedle powiatуw. — Lwуw : Polonia, 1914. — S. 55.
 26. Sprawozdanie z dziaіalnoњci instytutu іowiectwa za czas od dnia 1.V.1928 r. do dnia 1.V.1930 r. // Јowiec Polski. — 1930. — № 22. — S. 448—451.
 27. Sprawozdanie z posiedzenia Wydzialu w dniu 3. wrzeњ­nia1925 // Јowiec. — 1925. — № 10. — S. 158.
 28. Sprawozdanie z posiedzenia Wydziaіu z dnia 10. wrzeњ­nia 1923 // Јowiec. — 1923. — № 10. — S. 159.
 29. Sprawy Towarzystwa Sprawozdanie z posiedzenia Wydzia­іu M. T. L. w dniu 13 lutego 1937 r. // Јowiec. — 1937. — № 3. — S. 51—53.
 30. Sprawy Towarzystwa Sprawozdanie z posiedzenia Wydzia­іu w dniu paџdziernika 1925 // Јowiec. — 1925.— № 10. — S. 158.
 31. Statut regulamin i karta prawa polowania towarzystwa іowieckiego w Њniatynie. — Њniatyn, 1921. — 17 s. (20)
 32. Teki styryjskie w roku 1932 // Јowiec. — 1932. — № 11. — S. 148.
 33. Toki 1925 (Obrazki z mojej teczki myњliwskiej) // Јowiec. — 1925. — № 7. — S. 103.
 34. Toki gіuszcуw styryjskich w roku 1935 // Јowiec. — 1935. — № 7. — S. 75.
 35. Toki gіuszcуw w Styrji // Јowiec. — 1936. — № 7. — S. 121.
 36. Toki styryjskie // Јowiec. — 1931. — № 11. — S. 169.
 37. Toki w roku 1926 (szkic z mego dziennika myњliwskiego) // Јowiec. — 1926. — № 9. — S. 135.
 38. Z Centralnego Zwi№zku Polskich Stow. Јowieckich // Јowiec Polski. — 1927. — № 4. — S. 60.
 39. Z Polskiego z wi№z ku stowarzyszeс іowieckich protokуі posiedzenia wydziaіu wykonawczego z dnia 8 lutego 1933 r. // Јowiec Polski. — 1933. — № 6. — S. 68—69.
 40. Z Polskiego Zwi№zku Stow. Јowieckih // Јowiec. — 1933. — № 2. — S. 22.
 41. Ze Skolego // Јowiec. — 1932. — № 20. — S. 257.
 42. Znуw w Styrji na tokach! // Јowiec. — 1933. — № 11. — S. 131.

читати публікацію»

Наші автори
Традиційний народний одяг великобичківських гуцулів ХІХ — першої половини ХХ ст.
На основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та крає­знавчих музеїв області автор комплексно аналізує народний одяг великобичківських гуцулів. Докладно описує жіночі та чоловічі комплекси вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подається рисунок крою жіночої сорочки.
Читати »

Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини
Із великого масиву повстанського героїчного епосу, що його автор записав на Яворівщині, виділено й проаналізовано тематичну групу мотивів про Головного командира УПА Романа Шухевича. Переважна більшість цих творів виникла й стала активно побутувати вже в часи відновленої у 1991 р. української державності, оскільки тепер з’явилися сприятливі для цього умови. Майже усі зафіксовані у цій місцевості народні оповідання про Р. Шухевича виводяться із поетичного вимислу, що засвідчує вагоме суспільно-політичне й художньо-естетичне значення цієї особи. Сам генерал постає в образі опоетизованого й уславленого національного героя — ідеалізованого борця за самостійну Україну, улюбленця широких народних мас.
Читати »