« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 859–866

УДК 398.47(=161.2:477.82)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.859

МОТИВ РОЗПІЗНАВАННЯ ВІДЬОМ У КАЛЕНДАРНО-­ОБРЯДОВІЙ ТРАДИЦІЇ ВОЛИНЯН

Кривенко Анастасія Олександрівна — молодший науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (032) 297-01-57; e-mail: n.d.kryvenko@gmail.com

Анотація. На основі опублікованих джерел та матеріалів польових досліджень розкрито міфоритуальне вираження в календарній традиції волинян демонологічного мотиву розпізнавання відьом, показано поширення, збереження, етнолокальні особливості народних повір’їв і магічних практик, пов’язаних із традиційними уявленнями про способи виявлення і знешкодження носіїв відьмацтва та їхніх чарів.

Ключові слова: Волинь, демонологія, відьма, розпізнавання, народний календар, повір’я.

Надійшла 22.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 281­Е. — Арк. 1—99 (Польові етнографічні матеріали до теми «Літня календарна обрядовість волинян», зафіксовані у Гощанському та Острозькому р­нах Рівненської обл. Баглай Марією Василівною 3—17 липня 2009 р.).
 2. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 285­Е. — Арк. 1—55 (Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарна обрядовість», зафіксовані студенткою другого курсу Дудою Ольгою Іванівною 4—15 липня 2009 р. у Гощанському р­ні Рівненської обл.).
 3. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 288­Е. — Арк. 1—63 (Польові етнографічні матеріали до теми «Демонологія», зафіксовані студент­кою другого курсу Кривенко Анастасією Олександрівною 3—17 липня 2011 р. у Гощанському та Острозькому р­нах Рівненської обл.).
 4. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 334­Е. — Арк. 1—77 (Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарна обрядовість», зафіксовані студенткою третього курсу Дудою Ольгою Іванівною 5—20 липня 2010 р. у Горохівському р­ні Волинської обл.).
 5. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 337­Е. — Арк. 1—53 (Польові етнографічні матеріал до теми «Демонологія», зафіксовані у Горохівському р­ні Волинської обл. Кривенко Анастасією Олександрівною 5—20 липня 2010 р.).
 6. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 399­Е. — Арк. 1—83 (Польові етнографічні матеріали до теми «Демонологія», зафіксовані студенткою третього курсу Когут Наталією Василівною 6—20 липня 2011 р. у Бродівському р­ні Львівської обл.).
 7. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119­Р. — Оп. 17. — Спр. 496­Е. — Арк. 1—122 (Польові етно­графічні матеріали до теми «Календарний пласт волинської демонології», зафіксовані аспіранткою Інституту народознавства НАН України Кривенко Анастасією Олександрівною 3—15 липня 2013 р. у Черняхівському, Червоноармійському, Володар­Волинському р­нах Житомирської обл.).
 8. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119­Р. — Оп. 17. — Спр. 497­Е. — Арк. 1—80 (Польові етнографічні матеріали до теми «Календарний пласт волинської демонології», зафіксовані аспіранткою Інституту народознавства НАН України Кривенко Анастасією Олександрівною 6—11 серпня 2013 р. у Сокальському р­ні Львівської обл. та Іваничівському р­ні Волинської обл.).
 9. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 737. — Арк. 1—283 (Кривенко А. Календарні звичаї та повір’я волинян. Польові матеріали, зібрані у селах Хмільницького р­ну Вінницької обл., Старокостянтинівського та Білогірського р­нів Хмель­ницької обл., Лановецького р­ну Тернопільської обл., 2014 р.).
 10. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 16. — Спр. 83. — 213 арк (Етнографічні та фольклорні матеріали від різних дописувачів, що ввійшли до рукописного журналу «Етнограф», які випускали Житомирські пед. Курси 1922 — 1924 рр.).
 11. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 15—3. — Спр. 212 а, б, в, г. — 154 арк. (Кравченко В. Етногра­фічні та фольклорні матеріали: обряди, звичаї, народні пісні та інше. Записи різних збирачів на Волині та інших місцевостях. 1927—1928 р.).
 12. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф 15—3. — Спр. 216. — 60 арк. (Матеріали до вивчення скотарства на Україні, звичаї, прикмети, лікування худоби).
 13. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 15. — Спр. 256. — 193 арк. (В. Кравченко. Записи різних збирачів: Народний календар. Ч. V.).
 14. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 15—3. — Спр. 257. — 186 арк. (Збірник фольклорних та етнографічних матеріалів різних дописувачів, упорядкований В.Г. Кравченком. Календар пересувний. Одяг. Рибальство. Каменярство. 1941 р.).
 15. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 1—5. — Спр. 403. — 137 арк. (Дмитрук Н. Матеріали з народного календаря, зібрані на Волині. 1924—1929. Рукопис).
 16. Баглай М. Скотарські мотиви в літній обрядовості волинян Житомирщини / Марія Баглай // Народознав­чі зошити. — 2015. — № 4. — С. 818—824.
 17. Беньковский И. Обычаи и поверья, приуроченные к «Велыкодню» / И. Беньковский // Киевская старина. — 1895. — Т. XLIX. — Кн. 5. — Отд. ІІ (І) — С. 70—76.
 18. Боцяновский В.Т. Заговоры против болезней, разные поверья и приметы (Село Писки Житомирскаго уезда) / В.Т. Боцяновский // Живая Старина. — 1895. — Год 5. — Вып. ІІІ—ІV. — С. 499—504.
 19. Войтович Н.М. Народна демонологія Бойківщини / Н.М. Войтович. — Львів : Сполом, 2015. — 228 с.
 20. Галайчук В. Демонологія Кременеччини / Володимир Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2012. — Вип. 47. — С. 198—240.
 21. Галайчук В. Різдвяно-­Водохресні свята в околицях Кременця / Володимир Галайчук // Вісник Львівсь­ко­го університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — Вип. 44. — С. 215—240. — (Серія історична).
 22. Галайчук В. Українська міфологія / Володимир Галайчук. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 288 с.
 23. Гнатюк В. Знадоби до галицько­-руської демонольоґії / В. Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1903. — Т. ХV. — 266 с.
 24. Головаха І. «У відьми корова завжди добра». Традиційні бувальщини про відьом та міфотворчий світогляд сучасної людини / І. Головаха // Сучасність. — 1995. — № 5. — С. 103—108.
 25. Горошко Л. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини / Леся Горошко. — Київ : Вид. Олег. Філюк, 2014. — 256 с.
 26. Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собран­ные в Черниговской и соседних с ней губерниях / Б.Д. Гринченко. — Чернигов : Типогр. Губерн. Земства, 1895. — Вып. 1: Разсказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. — 308 с.
 27. Зеленин Д.К. Описание рукописей Ученого архива императорского Русского Географического Общества / Д.К. Зеленин. — Петроград, 1914. — Вып. 1. — 483 с.
 28. Иванов П.В. Народные рассказы о ведьмах и упырях / П.В. Иванов // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим. та біографічні нариси А.П. Пономарьова, Т.В. Косміної, О.О. Боряк ; вст. ст. А.П. Пономарьова. — Київ : Либідь, 1991. — С. 430—497.
 29. Кравченко В. Етнографичні матеріали, зібрані В. Крав­ченком на Волині та по сумежних губерніях / В. Кравченко ; з передмовою М. Гладкого // Труды общества исследователей Волыни. — Житомир, 1911. — Т. V. — 148 с.
 30. Кривенко А. Образ відьми в купальських повір’ях волинян / Анастасія Кривенко // Народознавчі зошити. — Львів, 2015. — № 2. — С. 463—475.
 31. Криловець Н. Безодня. Бувальщини й легенди / Наталя Криловець. — Рівне : Волинські обереги, 2008. — 124 с.
 32. Пархоменко Т. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень / Тетяна Пархоменко. — Рівне : вид. О. Зень, 2000. — 200 с.
 33. Пуківський Ю. Образ відьми у великодніх звичаях та повір’ях українців історико­етнографічної Волині (за матеріалами польових досліджень) / Юрій Пуківський // Матеріали до української етнології: зб. наук. праць. — Київ, 2011. — Вип. 10 (13). — С. 227—232.
 34. Толстая С.М. Между двума мирами: магические способы распознавания ведьмы / С.М. Толстая // Миф и культура: Человек — не­человек. Тезисы конференции. Ноябрь, 1994. — Москва : Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994. — С. 9—13.
 35. Українські міфи, демонологія, легенди / упоряд. М.К. Дмитренко. — Київ : Музична Україна, 1992. — 144 с.
 36. Чубинский П.П. Верования и суеверия / П.П. Чубинский // Труды этнографическо­статистической экспе­диции в Западно-­Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом Юго­За­пад­ного отдела. — Санкт-­Петербург, 1872. — Т. 1. — 224 с.
 37. Чубинский П.П. Народный дневник / П.П. Чубинс­кий // Труды этнографическо­статистической экспе­ди­ции в Западно­-Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом Юго­Западного отдела. — Санкт-­Петербург, 1872. — Т. ІІІ. — 486 с.
 38. Dymnycz N. Obrzкdy i wierzenia ludowe w czasie њwi№t Boїego Narodzenia / Nazar Dymnycz // Rocznik Wo­іyсski. — Rуwne, 1930. — T. 1. — S. 94—106.
 39. Kolberg O. Dzieіa Wszystkie / Oskar Kolberg. — Poz­naс, 2002. — T. 84. Woіyс. Suplement do t. 36. — 506 s. : ilustr.
 40. Kopernicki I. Przycyznek do etnografii ludu ruskiego na Wo­lyniu z materyjaіуw zebranych przez P. Zofijк Rokossowsk№ we wsi Jurkowszczyїnie w pow. Zwiahelskim / Kopernicki I. // Zbiуr wiadomoњci do antropologii krajowej wydawany staraniem Komisyi antropologicznej Akademii umiejкtnoњci w Krakowie. — Krakуw, 1887. — T. XI. — DziaіIII. — S. 130—228.
 41. Sokalski B. Powiat Sokalski pod wzglкdem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym / B. So­kalski. — Lwуw, 1899. — 496 s.

читати публікацію»

Наші автори
Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект
У статті розглядаються особливості формування ідентифікаційного простору України кін. ХХ — поч. XXI ст., зокрема аналізуються перспективи участі Церкви у становленні української громадянської нації в умовах поліконфесійного суспільства. Автор намагається поєднати макроі мікропідходи, приділяючи особливу увагу аналізу повсякденного життєвого досвіду сучасних українців із широким використанням авторських емпіричних досліджень.
Читати »

Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Хто ж записав «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії»?
На основі аналізу наукового доробку і творчого шляху Василя Доманицького доводиться: дослідник ніколи не відвідував Рівненський повіт Волинської губернії, отже й не збирав етнографічні та фольклорні матеріали на його території. «Народнїй калєндар у Ровенськім повітї…» та інші етнографічні праці, що стосуються традиційно-побутової культури населення цього краю, вчений підготував на основі народознавчих джерел, які в середині XIX ст. зібрав Василь Абрамович — священик села Яполоті, нині Костопільського району Рівненської області.
Читати »