« 2017. № 4 (136)

Народознавчі зошити. 2017. № 4 (136). С. 859–866

УДК 398.47(=161.2:477.82)

DOI https://doi.org/10.15407/nz2017.04.859

МОТИВ РОЗПІЗНАВАННЯ ВІДЬОМ У КАЛЕНДАРНО-­ОБРЯДОВІЙ ТРАДИЦІЇ ВОЛИНЯН

Кривенко Анастасія Олександрівна — молодший науковий співробітник

відділу етнології сучасності

Інституту народознавства НАН України,

Львів-центр, проспект Свободи, 15, 79000, м. Львів, Україна

Контакти: (032) 297-01-57; e-mail: n.d.kryvenko@gmail.com

Анотація. На основі опублікованих джерел та матеріалів польових досліджень розкрито міфоритуальне вираження в календарній традиції волинян демонологічного мотиву розпізнавання відьом, показано поширення, збереження, етнолокальні особливості народних повір’їв і магічних практик, пов’язаних із традиційними уявленнями про способи виявлення і знешкодження носіїв відьмацтва та їхніх чарів.

Ключові слова: Волинь, демонологія, відьма, розпізнавання, народний календар, повір’я.

Надійшла 22.06.2017

Список використаних джерел:

 1. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 281­Е. — Арк. 1—99 (Польові етнографічні матеріали до теми «Літня календарна обрядовість волинян», зафіксовані у Гощанському та Острозькому р­нах Рівненської обл. Баглай Марією Василівною 3—17 липня 2009 р.).
 2. Архів ЛНУ ім. Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 285­Е. — Арк. 1—55 (Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарна обрядовість», зафіксовані студенткою другого курсу Дудою Ольгою Іванівною 4—15 липня 2009 р. у Гощанському р­ні Рівненської обл.).
 3. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 288­Е. — Арк. 1—63 (Польові етнографічні матеріали до теми «Демонологія», зафіксовані студент­кою другого курсу Кривенко Анастасією Олександрівною 3—17 липня 2011 р. у Гощанському та Острозькому р­нах Рівненської обл.).
 4. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 334­Е. — Арк. 1—77 (Польові етнографічні матеріали до теми «Весняна календарна обрядовість», зафіксовані студенткою третього курсу Дудою Ольгою Іванівною 5—20 липня 2010 р. у Горохівському р­ні Волинської обл.).
 5. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 337­Е. — Арк. 1—53 (Польові етнографічні матеріал до теми «Демонологія», зафіксовані у Горохівському р­ні Волинської обл. Кривенко Анастасією Олександрівною 5—20 липня 2010 р.).
 6. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119. — Оп. 17. — Спр. 399­Е. — Арк. 1—83 (Польові етнографічні матеріали до теми «Демонологія», зафіксовані студенткою третього курсу Когут Наталією Василівною 6—20 липня 2011 р. у Бродівському р­ні Львівської обл.).
 7. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119­Р. — Оп. 17. — Спр. 496­Е. — Арк. 1—122 (Польові етно­графічні матеріали до теми «Календарний пласт волинської демонології», зафіксовані аспіранткою Інституту народознавства НАН України Кривенко Анастасією Олександрівною 3—15 липня 2013 р. у Черняхівському, Червоноармійському, Володар­Волинському р­нах Житомирської обл.).
 8. Архів ЛНУ імені Івана Франка. — Ф. 119­Р. — Оп. 17. — Спр. 497­Е. — Арк. 1—80 (Польові етнографічні матеріали до теми «Календарний пласт волинської демонології», зафіксовані аспіранткою Інституту народознавства НАН України Кривенко Анастасією Олександрівною 6—11 серпня 2013 р. у Сокальському р­ні Львівської обл. та Іваничівському р­ні Волинської обл.).
 9. Архів ІН НАН України. — Ф. 1. — Оп. 2. — Од. зб. 737. — Арк. 1—283 (Кривенко А. Календарні звичаї та повір’я волинян. Польові матеріали, зібрані у селах Хмільницького р­ну Вінницької обл., Старокостянтинівського та Білогірського р­нів Хмель­ницької обл., Лановецького р­ну Тернопільської обл., 2014 р.).
 10. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 16. — Спр. 83. — 213 арк (Етнографічні та фольклорні матеріали від різних дописувачів, що ввійшли до рукописного журналу «Етнограф», які випускали Житомирські пед. Курси 1922 — 1924 рр.).
 11. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 15—3. — Спр. 212 а, б, в, г. — 154 арк. (Кравченко В. Етногра­фічні та фольклорні матеріали: обряди, звичаї, народні пісні та інше. Записи різних збирачів на Волині та інших місцевостях. 1927—1928 р.).
 12. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф 15—3. — Спр. 216. — 60 арк. (Матеріали до вивчення скотарства на Україні, звичаї, прикмети, лікування худоби).
 13. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 15. — Спр. 256. — 193 арк. (В. Кравченко. Записи різних збирачів: Народний календар. Ч. V.).
 14. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 15—3. — Спр. 257. — 186 арк. (Збірник фольклорних та етнографічних матеріалів різних дописувачів, упорядкований В.Г. Кравченком. Календар пересувний. Одяг. Рибальство. Каменярство. 1941 р.).
 15. НАНФ ІМФЕ НАН України. — Ф. 1—5. — Спр. 403. — 137 арк. (Дмитрук Н. Матеріали з народного календаря, зібрані на Волині. 1924—1929. Рукопис).
 16. Баглай М. Скотарські мотиви в літній обрядовості волинян Житомирщини / Марія Баглай // Народознав­чі зошити. — 2015. — № 4. — С. 818—824.
 17. Беньковский И. Обычаи и поверья, приуроченные к «Велыкодню» / И. Беньковский // Киевская старина. — 1895. — Т. XLIX. — Кн. 5. — Отд. ІІ (І) — С. 70—76.
 18. Боцяновский В.Т. Заговоры против болезней, разные поверья и приметы (Село Писки Житомирскаго уезда) / В.Т. Боцяновский // Живая Старина. — 1895. — Год 5. — Вып. ІІІ—ІV. — С. 499—504.
 19. Войтович Н.М. Народна демонологія Бойківщини / Н.М. Войтович. — Львів : Сполом, 2015. — 228 с.
 20. Галайчук В. Демонологія Кременеччини / Володимир Галайчук // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2012. — Вип. 47. — С. 198—240.
 21. Галайчук В. Різдвяно-­Водохресні свята в околицях Кременця / Володимир Галайчук // Вісник Львівсь­ко­го університету. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — Вип. 44. — С. 215—240. — (Серія історична).
 22. Галайчук В. Українська міфологія / Володимир Галайчук. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 288 с.
 23. Гнатюк В. Знадоби до галицько­-руської демонольоґії / В. Гнатюк // Етноґрафічний збірник. — Львів, 1903. — Т. ХV. — 266 с.
 24. Головаха І. «У відьми корова завжди добра». Традиційні бувальщини про відьом та міфотворчий світогляд сучасної людини / І. Головаха // Сучасність. — 1995. — № 5. — С. 103—108.
 25. Горошко Л. Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини / Леся Горошко. — Київ : Вид. Олег. Філюк, 2014. — 256 с.
 26. Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собран­ные в Черниговской и соседних с ней губерниях / Б.Д. Гринченко. — Чернигов : Типогр. Губерн. Земства, 1895. — Вып. 1: Разсказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. — 308 с.
 27. Зеленин Д.К. Описание рукописей Ученого архива императорского Русского Географического Общества / Д.К. Зеленин. — Петроград, 1914. — Вып. 1. — 483 с.
 28. Иванов П.В. Народные рассказы о ведьмах и упырях / П.В. Иванов // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / упор., прим. та біографічні нариси А.П. Пономарьова, Т.В. Косміної, О.О. Боряк ; вст. ст. А.П. Пономарьова. — Київ : Либідь, 1991. — С. 430—497.
 29. Кравченко В. Етнографичні матеріали, зібрані В. Крав­ченком на Волині та по сумежних губерніях / В. Кравченко ; з передмовою М. Гладкого // Труды общества исследователей Волыни. — Житомир, 1911. — Т. V. — 148 с.
 30. Кривенко А. Образ відьми в купальських повір’ях волинян / Анастасія Кривенко // Народознавчі зошити. — Львів, 2015. — № 2. — С. 463—475.
 31. Криловець Н. Безодня. Бувальщини й легенди / Наталя Криловець. — Рівне : Волинські обереги, 2008. — 124 с.
 32. Пархоменко Т. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень / Тетяна Пархоменко. — Рівне : вид. О. Зень, 2000. — 200 с.
 33. Пуківський Ю. Образ відьми у великодніх звичаях та повір’ях українців історико­етнографічної Волині (за матеріалами польових досліджень) / Юрій Пуківський // Матеріали до української етнології: зб. наук. праць. — Київ, 2011. — Вип. 10 (13). — С. 227—232.
 34. Толстая С.М. Между двума мирами: магические способы распознавания ведьмы / С.М. Толстая // Миф и культура: Человек — не­человек. Тезисы конференции. Ноябрь, 1994. — Москва : Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994. — С. 9—13.
 35. Українські міфи, демонологія, легенди / упоряд. М.К. Дмитренко. — Київ : Музична Україна, 1992. — 144 с.
 36. Чубинский П.П. Верования и суеверия / П.П. Чубинский // Труды этнографическо­статистической экспе­диции в Западно-­Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом Юго­За­пад­ного отдела. — Санкт-­Петербург, 1872. — Т. 1. — 224 с.
 37. Чубинский П.П. Народный дневник / П.П. Чубинс­кий // Труды этнографическо­статистической экспе­ди­ции в Западно­-Русский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом Юго­Западного отдела. — Санкт-­Петербург, 1872. — Т. ІІІ. — 486 с.
 38. Dymnycz N. Obrzкdy i wierzenia ludowe w czasie њwi№t Boїego Narodzenia / Nazar Dymnycz // Rocznik Wo­іyсski. — Rуwne, 1930. — T. 1. — S. 94—106.
 39. Kolberg O. Dzieіa Wszystkie / Oskar Kolberg. — Poz­naс, 2002. — T. 84. Woіyс. Suplement do t. 36. — 506 s. : ilustr.
 40. Kopernicki I. Przycyznek do etnografii ludu ruskiego na Wo­lyniu z materyjaіуw zebranych przez P. Zofijк Rokossowsk№ we wsi Jurkowszczyїnie w pow. Zwiahelskim / Kopernicki I. // Zbiуr wiadomoњci do antropologii krajowej wydawany staraniem Komisyi antropologicznej Akademii umiejкtnoњci w Krakowie. — Krakуw, 1887. — T. XI. — DziaіIII. — S. 130—228.
 41. Sokalski B. Powiat Sokalski pod wzglкdem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym / B. So­kalski. — Lwуw, 1899. — 496 s.

читати публікацію»

Наші автори
Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945—1980-х рр.
На великому літературному матеріалі комплексно охарактеризовано польові дослідження території Полісся України, проведені в 1945—1980-х рр. співробітниками російських і білоруських етнологічних осередків, а також московськими етнолінгвістами та представниками інших народознавчих центрів Росії, України та Білорусі у рамках реалізації програми «Полесского этнолингвистического атла­са». Особлива увага звернена на їхню географію, методику проведення, тематику та наукові результати.
Читати »

Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід
У статті представлено докладний критичний огляд класичних праць в ділянці феміністської антропології; авторка висвітлює процес становлення та розвитку феміністської методології в культурній та соціальній антропології Західної Європи та США. Авторка послідовно висвітлює та порівнює ідеї, погляди та аргументи провідних дослідників, аналізує сутність наукових дискусій навколо ключових тем феміністського аналізу культури (про причини та механізми субординації та маргіналізації жінок), простежує еволюцію основних понять та теоретичних підходів феміністської антропології протягом 1970—1990-х років. Стаття дозволяє зрозуміти витоки сучасних гендерних студій в етнографічних дослідженнях.
Читати »

Демоніум бойків: категорії «нечистих» покійників
Особливості традиційних демонологічних уявлень бойків про так званих нечистих («безпірних») мерців; на основі польових матеріалів та етнологічної літератури виділяється низка їх категорій; аналізуються особливі прикмети, риси поведінки та функції цих персонажів народної демонології.
Читати »